پایان نامه با کلید واژه های توزیع فراوانی، تعالی سازمان، تعالی سازمانی، مدل تعالی سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

1- 12 روش گردآوري اطلاعات : 14
1-13 روش تجزيه و تحليل اطلاعات: 14
1- 14تعاریف متغیرهاو واژه های کلیدی : 15
فصل دوم 19
-21 تاریخچه موضوع 20
2-2 عارضه یابی(شناسایی عوامل چالشی) سازمانی 23
3-2 اهمیت وضرورت عارضه یابی(شناسایی عوامل چالشی) سازمانی 23
2-4 مدل های مطرح درزمینه شناسایی عوامل چالشی سازمانی 24
2- 5 مقايسه و تحليل متدولوژي‌های شناسایی عوامل چالشی سازمان 31
2- 6 تعریف مدل تعالی سازمانی 38
2- 7 اهمیت وضرورت مدل 38
8-2 بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي درمدل تعالی سازمانی 39
2-9 روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني 41
10-2بررسي اجمالي معيارها در مدل تعالی سازمانی و نحوه امتياز دهي به آنها 43
11-2بررسي اجمالي رابطه معیاروزیرمعیار در مدل تعالی سازمانی 47
2-21 توضیحات تشریحی ساختار مدل تعالی سازمانی 50
2- 13پیشینه تحقیق : 118
2-31-1 تحقیقات خارج ازکشور 118
2-13-2 تحقیقات داخل کشور 119
فصل سوم 121
روش شناسایی تحقیق (متدولوژی) 121
3-1 روش تحقيق : 123
3-2 جامعه و نمونه آماری: 123
3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات: 123
3-4 مقیاس های پرسشنامه: 124
3-5 روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات: 125
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 126
فصل چهارم 126
4-1 مقدمه 127
4-2 توصیف مشخصات جمعیتی 127
1-2-4ترکیب سنی 127
2-2-4سابقه خدمت 128
3-2-4 میزان تحصیلات 130
4-3 پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش 131
4-3-1 سوال فرعی اول 131
4-3-2 سوال فرعی دوم 133
4-3-3 سوال فرعی سوم 135
4-3-4 سوال فرعی چهارم 137
4-3-5 سوال فرعی پنجم 139
4-3-6 سوال فرعی ششم 142
4-3-7 سوال فرعی هفتم 144
4-3-8 سوال فرعی هشتم 147
4-3-9 سوال فرعی نهم 149
4-3-10 سوال فرعی دهم 151
4-3-11 سوال فرعی یازدهم 153
فصل پنجم 158
نتيجه‌گيري و پيشنهادات 158
5-1 نتیجه گیری: 159
5-1-1 نتايج حاصل از فرضيات: 159
5-1-2 نتایج امار توصیفی 162
5-1- 3سایر نتایج 163
5- 2 پيشنهادات : 165
5-2-1 پيشنهادات حاصل از تحقيق: 165
5-2-2 سایرپیشنهادات 172
5-3-2 پیشنهاد به سایرمحقق ها 172
ضمائم وپیوست 177
فهرست منابع و مآخذ: 201

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول 1-1 رابطه معیاروزیرمعیار تعالی سازمانی……………………………………………………………….15
جدول 2-1 مقایسه مدلهایCED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیار اصول وپیش فرضها…33
جدول 2-2 مقایسه مدلهای CED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیارساختارها……………34
جدول 2-3 مقایسه مدلهای CED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیارکارآمدی دراجرا…..35
جدول 2-4 مقایسه مدلهایCED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیار پشتوانه علمی واجرا…36
جدول 3-1 تناظرسوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………….112
جدول 3-2 مقیاس سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………112
جدول 3-3 آمار قابلیت اطمینان …………………………………………………………………………………113
جدول 4-1 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سن جامعه آماری………….…………………………..116
جدول 4-2 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سابقه خدمت جامعه آماری………………………………117
جدول 4-3 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی میزان تحصیلات جامعه آماری………………………….119
جدول 4-4 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی اول ……………………………………………………………120
جدول 4-5 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی اول…………………………………………………………..121
جدول 4-6 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی دوم ……………………………………………………………122
جدول 4-7 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی دوم…………………………………………………………..123
جدول 4-8 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی سوم ………………………………………………………….124 جدول 4-9 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی سوم …………………………………………………………126
جدول 4-10 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی چهارم……………………………………………………….127
جدول 4-11 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی چهارم……………………………………………………..128
جدول 4-12 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی پنجم…………………………………………………………129
جدول 4-13 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی پنجم……………………………………………………….131
جدول 4-14 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی ششم ………………………………………………………..132
جدول 4-15 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی ششم……………………………………………………….133
جدول 4-16 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی هفتم ………………………………………………………..134
جدول 4-17 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی هفتم……………………………………………………….136
جدول 4-18 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی هشتم ……………………………………………………….137
جدول 4-19 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی هشتم………………………………………………………138
جدول 4-20 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی نهم………………………………………………………….139
جدول 4-21 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی نهم………………………………………………………..140
جدول 4-22 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی دهم…………………………………………………………141
جدول 4-23 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی دهم……………………………………………………….142
جدول 4-24 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی یازدهم……………………………………………………..142
جدول 4-25 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی یازدهم……………………………………………………143

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سن جامعه آماری………………………………………….117
نمودار 4-2 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سابقه خدمت جامعه آماری………………………………118
نمودار 4-3 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی میزان تحصیلات جامعه آماری………………………….119

فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 مدل تعالی سازمانی EFQM…………………………………………………………………………..9
شکل 2-1 اجزاء مدل EFQM وارتباط آنهابایکدیگر……………………………………………………………29
شکل 2-2 شماتیک مدل EFQM و نحوء امتیازدهی وتعامل بایکدیگر………………………………………..43
شکل 2-3 ساختار معیار توانمندسازها……………………………………………………………………………45
شکل 2-4 ساختار معیار نتایج ……………………………………………………………………………………46
شکل 2-5 ابعاد محیط داخلی سازمان…………………………………………………………………………….71
شکل 2-6 مراحل بهینه سازی فرایندها ………………………………………………………………………….82
شکل 2-7 ارزیابی بهبودومراحل اصلاح فرایندسازمانی ………………………………………………………84
شکل 2-8 مقايسه مفاهيم نياز، انتظار، خواسته، مشخصه……………………………………………………..87
شکل 2- 9 رابطه رضایت کارکنان ومشتری باعملکرد سازمان ……………………………………………………….91

چکیده

بررسی عوامل چالشی سازمان به عنوان يكي از اقدامات مفيد و اوليه شناسائي آسيب هاو نقاط ضعف فرايندهاي سازمانی برای سازمان‌هايي كه به تعالي می اندیشندميباشد، لذا استفاده از الگوهايي كه بتواند ضمن ارزيابي وضعيت موجود سازمانها و تشخيص نقاط قوت و نواحي قابل بهبود، مبناي صحيحي جهت برنامه‌ريزي استراتژيك ايجاد نمايند ضرورت می یابد. در همين راستا مدل بنیاداروپایی کیفیت مدیریت1 می تواند به عنوان الگوو ابزاري قوي در پاسخگويي به اين نيازسازمان مورداستفاده قرارگیرد.
در اين تحقيق برای بررسی عوامل چالشی درپایش عملکردسازمانی بانك ملي در قالب مدل تعالي بنیاداروپایی کیفیت مدیریت از روش پيمايشي و براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است،برای تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها از آمار استنباطي و آزمون T تك نمونه اي بهره جسته ایم.در اين پژوهش بااستفاده ازآمارتوصيفي و رسم جداول توزيع فراواني و نمودارها به بررسـي جمعيت شناختي نمونه آماري تحقيق پرداخته كه در سطح اطمينان95% فرضيه هاي فوق ،مشخص گرديد بانك ملي فقط در معیار نتایج مربوط به جامعه فاقدعارضه مي باشد. بر اساس يافته‌هاي حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات، نتيجه‌گيري مي شود بانك ملي درحوزه هاي خط مشی و استراتژی، منابع انسانی، شراکت ها و منابع و فرآیندها و نتایج مشتریان، نتایج منابع انسانی، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکردداراي عارضه مي باشد لذا پيشنهاد گرديد ایجاد بانک های اطلاعاتی قوی و مرکزی و انجام پروژه های داده کاوی 2 و برگزاری جلسات منظم هفتگی در سازمان میان مدیران و کارکنان و همچنین نسبت به تشکیل کارگروه تـخصصی آشنـا با استراتژی و خط مشی و برنامه ریزی وبرگزاری جلـسات طوفان فکری3 اقدام گرددوازیک سیسـتم واحدمدیریت اطلاعات یکپارچه4 استفاده نمایند.همچنین بااستقرارسیستم صدای مشتریان 5 می توان به نیازهای واقعی مشتریان پی برد.پیشنهادگرديدپروژهای ارزیابی عملکردمتناسب با فرآیندهای سازمان ازسوی مدیریت ارشد در سازمان ایجاد شده و با برون سپاری منطقی وضعیت فعلی سازمان در مقایسه با استانداردها جهانی و بنچ مارکینگ6 با سایر سازمان ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

فصل اول

1-1مقدمه :

پرواضح است كه شناخت پايه و اساس هر حركتي است. بديهي است كه در مديريت نيز شناخت مقدمه اصلاح و بهبود است در حدي كه در جزو پنج وظيفه اصلي مديري ذكر مي‌شود. اما نكته اينجاست كه مادام كه موضوع بررسي و صورت مسئله كوچك باشد (مانند مديريت يك پروژه كوچك و يا اداره يك سازمان كوچك چند نفره) مشاهده مستقيم مناسب‌ترين راهكار ممكن براي شناخت است. اما زماني كه مسئله مديريت يك سازمان بزرگ و اصلاح و بهبود مستمر آن مطرح است، كسب شناخت صحيح از وضع موجود، محيط و توانايي‌هاي سازمان، خود به صورت امري خطير جلوه‌گر مي ِود، راه‌حل ، تعریف شاخص‌هايي است كه در ديدرس چشمان مدير قرار گيرند و نمايانگر ضعف‌ها و قوت‌ها باشند.
تقريباً‌ همه فنون وابزارهايي كه در سالهاي اخير براي ارتقاء سطح مديريت و كيفيت عرضه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عملکرد کارکنان، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، مدیریت کیفیت، تعالی سازمان