دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، نگرش والدین، عوامل بازدارنده، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

حمد وسپاس بي كران شايسته الطاف واسعه خدائي است كه توفيق سلامتي ، تحصيل علم و تحقيق در رشته مورد علاقه ام را به من عطا فرمود .
ابتدا لازم مي دانم از كليه اساتيد محترم به ويژه جناب آقاي پروفسور ميرمحمد سيدعباس زاده كه در طول دوره آموزش و تحقيق ، مرا از دانش ، تجربه و راهنمائيهاي ارزنده خويش بهره مند ساخته اند و همچنين ازجناب آقاي دكترحسين پور ( رئيس گروه علوم تربيتي) كه در مراحل انتخاب موضوع و اجراي پروژه مرا ياري نموده و بهمراه جناب آقاي دكتر عيسي زادگان زحمت اصلاح و داوري پايان نامه را عهده دار شدند صميمانه قدرداني و تشكر مي نمايم . همچنين از زحمات جناب آقاي دكتر بيات كه به نمايندگي از طرف مركز آموزشهاي نيمه حضوري ( تحصيلات تكميلي ) متحمل زحمت شده اند سپاسگزاري مي نمايم .
در عين حال بر من فرض است زحمات و همكاريهاي جناب آقاي شيخي كه در جهت استخراج، جمعبندي و تحليل نتايج آماري پرسشنامه ها و جناب آقاي مجرد همكار مركز آموزشهاي غير حضوري كه با هماهنگي امورات دوره و در اختيار گذاشتن منابع و همچنين مديران و معاونين محترم مدارس راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان اروميه را ارج نهاده و قدردان باشم .

عباس رمضاني
بهار 1388

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..
بيان مسئله تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………
اهميت و ضرورت تحقيق ……………………………………………………………………………………………….
اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….
نمونه و جامعه آماري تحقيق ………………………………………………………………………………………..
روشهاي آماري تحقيق ………………………………………………………………………………………………
فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………
تعاريف اصطلاحات و متغييرها ……………………………………………………………………………….
فصل دوم : مباني نظري و ادبيات تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
معنا و مفهوم خلاقيت ………………………………………………………………………………………………….
تعريف خلاقيت ………………………………………………………………………………………………………
نظريه هاي خلاقيت …………………………………………………………………………………………….
تفاوت خلاقيت با نوآوري …………………………………………………………………………………
ارتباط خلاقيت با هوش ………………………………………………………………………………….
خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز ………………………………………………………………..
ويژگيهاي شخصيتي و خصوصيات افراد خلاق …………………………………………………
تخيل بستر خلاقيت …………………………………………………………………………………………
خلاقيت در موج سوم ………………………………………………………………………………………
خلاقيت به عنوان فرآيند ………………………………………………………………………………………..
خلاقیت استعدادی برای تمام عمر ……………………………………………………………………………………
نقش ويژه مدارس در پرورش خلاقيت ………………………………………………………………….
تاثير متقابل معلمان – شاگردان و خلاقيت …………………………………………………………..
راههاي آموزش و پرورش خلاقيت ………………………………………………………………………….
خلاقيت و مقاوت سازمانهاي آموزشي ……………………………………………………………………………
عوامل بازدارنده خلاقيت ( كشنده هاي خلاقيت ) …………………………………………………………………………..
تاثير فرهنگ و محيط بر خلاقيت ……………………………………………………………………………………………
سبكهاي فرزند پروري و خلاقيت ……………………………………………………………………………………….
سلطه جويي والدين مانع بروز خلاقيت فرزندان …………………………………………………………………..
تنوع فرهنگي در رابطه با فرزند پروري ………………………………………………………………………………
تحقيقات داخلي ………………………………………………………………………………………………………………..
تحقيقات خارجي …………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم : روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
روش تحقيق ( روش اجراي تحقيق ) ……………………………………………………………………….
روشهاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق ………………………………………………………………………….
جامعه آماري تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………
برآورد حجم نمونه تحقيق ……………………………………………………………………………………………
متغييرهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………
ابزارهاي اندازه گيري تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها ) ……………………………………………..
روايي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق …………………………………………………………………………..
پايائي ايزارهاي اندازه گيري تحقيق ……………………………………………………………………………..
روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق ……………………………………………………………….
فصل چهارم : يافته هاي تحقيق و تجزيه وتحليل داده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………
يافته هاي توصيفي تحقيق……………………………………………………………………………………………
يافته هاي استنباطي تحقيق ……………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….
نتيجه گيري تحقيق ………………………………………………………………………………………………..
يافته هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………..
پيشنهادات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………
محدوديت ها ، مشكلات و موانع تحقيق ……………………………………………………………………………
فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع انگليسي ……………………………………………………………………………………………………..
ضمائم
1- پرسشنامه آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت
2- پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین
3- پرسشنامه ارزشیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

فهرست جداول
جدول 1-4 : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ………………………………….
جدول 2-4 : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ……………………………………….
جدول 3-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان ……………
جدول 4- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …
جدول 5- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان
جدول 6- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …
جدول 7- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران ………………………………
جدول 8- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران ………………………………
جدول 9-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان ……………………..
جدول 10- 4 : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان …………………………………..
جدول 11- 4 : رابطه خلاقیت با میزان نگرش ………………………………………………………………………………
جدول 12- 4 : مقایسه میانگین میزان خلاقیت بین دختران و پسران …………………………………………..
جدول 13- 4 : مقایسه میزان خلاقیت بین پایه های تحصیلی ………………………………………………..
جدول 14- 4 : مقایسه وضعیت رفاهی خانواده ها و خلاقیت دانش آموزان ………………………………
جدول 15- 4 : مقایسه میزان خلاقیت با میزان نگرش والدین …………………………………………………….
جدول 16- 4 : مقایسه میزان همبستگی انواع نگرش والدین با خلاقیت فرزندان ……………………………

فهرست نمودارها
نمودار 1-4 :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره آستان قدس رضوی، دوره سلجوقی، عصر سلجوقی، امتداد خود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، خلاقیت و نوآوری، سازمان ملل متحد، علوم اجتماعی