پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، معابر شهری، عوامل بیرونی، عوامل درونی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………… ………. ………………..46
1-9-2- اولین تصادف عابر پیاده در جهان ………………………………………………………… ……………………………..48
2-9-2- اولین قربانی تصادف در ایران………………………………………………………………………. ……………………….48
10-2- انواع برخورد وسایل نقلیه با عابرین پیاده ……………………………………………………………………………….. 49
11-2- نقاط حادثه خیز برای عابرین پیا ده…………………………………………………………… . ………. ……………..49
1-11-2- تقاطع و میادین……………………………………………. ………….. ………………………………… ……………………49
2-11-2- بلوار و فضای سبز داخل آنها ………………………………………. ……………….. …………………………………..50
3-11-2- خیا بانهای فاقد پیاده رو ……………………………………………………………………………… ……………. ………50
4-11-2- وجود موانع در سطح راه ……………………………………………………….. ……………………………………. …….50
5-11-2- مناطق مسکونی ………………………………………………………………………………………….. …………… ………..50
6-11-2- موانع جدا کننده خیابان …………………………………………………………………….. ……………. ……………….51
12-2- برنامه ریزی و طراحی معابر شهری………………….. ………………………………………………………. ………….. 51
1-12-2- اهداف بر نامه ریزی شهری ………………………………………………………………………………………………..51
2-12-2- طراحی معابر شهری ……………………………………………….. ………………………….. …………………………….51
13-2- آمار تصادفات………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………….52
1-13-2- آمار تصادفات در دنیا ………………………………………………………………………… ……………………….. ……..52
2-13-2- بررسی آمارتصادفات تعدادی از کشور ها ……………………………………………………………………. …..53
3-13-2—بررسی آمار کشور های دارای بیشترین تلفات تصادفات……………………………………. ………… 53
4-13-2- آمار تصادفات در ایران ……………………………………………………………………………………………. …. ……..54
5-13-2- آمار تصادفات ویژه شرق استان تهران ………………………………………………………………….. …………..55
6-13-2- آمار تصادفات دماوند …………………………………………………………………………….. …………………………..56
14-2- نقش پلیس و اجرای قانون…………………………………………………………………………………………………. …..56
15-2- عوامل تاثیر گذار بر وقوع تصادفات عابرین پیاده………………………………………………………………. ……58
1-15-2- عوامل بیرونی………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………58
1-1-15-2-نقش سازمانهای دخیل در ترافیک ……………………………. …………………………………. ……………….58
1-1-1-15-2- وظایف محوله……………………………………………………….. ………………………………………….. ……… 58
2-1-1-15-2- اختصاص اعتبارات مورد نیاز ترافیکی……………………………………………………………….. ………59
2-1-15-2- ساختار و اصول هندسی معابر………………………………………………………………………………… ……..59
1-2-1-15-2-سامان دهی تردد عابرین پیاده …………………………………………………………….59
2-2-1-15-2- ساماندهی تردد عابرین در میادین و تقاطع ها……………………………………….. ………………..60
3-2-1-15-2-توجه به اصول مهندسی ترافیک در ساخت معابر………………………………….. ……………………60
4-2-1-15-2- ظرفیت و قابلیت گذر دهی معابر و تقاطع ها …. ………………………………………………………..60
5-2-1-15-2-توجه به تامین امنیت و راحتی استفاده کنندگان از راه …………………………………. ………..61
6-2-1-15-2- اجرای طرح ایست به احترام زندگی…………… … ………………………………………………………… 61
7-2-1-15-2- ساخت نامناسب پیاده روها …………………………………… ……………………………………… ………..62
8-2-1-15-2- طراحی غیر اصولی گذر گاه های عابرین پیاده……………………………………………………. ….. 66
3-1-15-2- تجهیزات کنترل ترافیک ……………………………………………………………………………… .. ………………66
4-1-15-2- ایمنی وسایل نقلیه …………………………………………………………………………………………………. …….67
1-4-1-15-2- ساختار وسایل نقلیه ……………………… …………………………………………… …………………………….67
2-4-1-15-2-تجهیزات هشدار دهنده به راننده ………………………. ……………………… ……………………………..68
3-4-1-15-2- نصب تجهیزات ایمنی در خودرو ها ………………………………………………………………….. ……..69
5-1-15-2-آموزش……………………………………………. ………………………………….. ……………………………………………70
1-5-1-15-2- آموزش به عابرین پیاده ……………………………………… ……………………. ………………………………70
2-5-1-15-2- آموزش به مردم در مورد ابزارهای کنترل ترافیک ………. ………………………………… ………..71
3-5-1-15-2- آموزش شهروندان در رابطه با اصول ایمنی عابرین ………………….. …………. …………………71
4-5-1-15-2- افزایش انگیزه بین عابرین در جهت استفاده از پل ها ………….. .. ……………………………….71
5-5-1-15-2- آموزش به رانندگان…………………….. …………………….. ……………………………………………………. 71
6-5-1-15-2- آموزش به دانش آموزان…. ………………. ……………………………………………. ……………………….. 72
7-5-1-15-2- آموزش از طریق پارک های ترافیک………………………………………………………………. …………73
8-5-1-15-2- آموزش از طریق رسانه ملی و جراید…………………………………………………………….. ………… 73
9-5-1-15-2- آموزش از طریق کتب درسی………………. ……. ……………………………………………………………. 74
10-5-1-15-2- راه کارهای عملی آموزشی رفتارهای سالم ترافیکی….. …………………………………………. 75
1-10-5-1-15-2- معرفی الگوی مناسب ……………. ………… ………………………………………………………………..75
2-10-5-1-15-2- آموزش از راه الگو سازی ……………….. ……….. ………………………………………………………..75
3-10-5-1-15-2- توسعه ی همکاریهای بین بخشی….. ………………………………………………………………….. 75
4-10-5-1-15-2- استفاده از متخصصان خارج از مدرسه…….. ………………………………………………………….75
5-10-5-1-15-2- آموزش به رانندگان جدیدا طریق آموزشگاههای رانندگی ….. …………………………….76
6-10-5-1-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر آموزش………… …. …………………………………………….. 76
6-1-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر روشنایی معابر…………. …… ………………………………………77
2-15-2- عوامل درونی ………………….. …. ………………………………………………………………………………………………77
1-2-15-2- وضعیت عابرین پیاده ………………. ….. ………………………………………………………………………………..77
2-2-15-2- بررسی وضعیت جسمانی عابرین پیاده………………………………… …………………………………………78
3-2-15-2- بررسی وضعیت جسمانی رانندگان.. ………….. …………………………………………………………………..78
3-2-15-2- شمای وضعیت جسمانی عابرین پیاده …… ……. ……………………………………………………………..80
4-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده ازنظر سن ….. …. ……………………………………………………………….80
5-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر سن …………………………………………………………………………….81
6-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر جنسیت .. ……………………………………………………………..81
7-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر جنسیت …… …………………………………………………………………81
8-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر تحصیلات ………………………………………………….. …………82
9-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر تحصیلات……………….. …………………………………………. ………82
10-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر نوع گواهینامه……………….. ……………………………………….82
11-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر شرایط جوی …………………… ……………………… …………….83
16-2- چارچوب نظری تحقیق……………… ……………………

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دسترسی به اطلاعات، شهرستان روانسر، اسلام آباد غرب، عملکرد گندم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، عابرین پیاده، تحلیل اطلاعات