منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کرمان، استان کرمانشاه، استان کردستان، محصولات زراعی

دانلود پایان نامه ارشد

37
 3-1-2- ناهمواری ها 38
3-1-2-1-تقسیم بندی ناهمواریها 38
3-1-3- زمین شناسی 41
3-1-4– خاكهای استان 42
3-1-5 – پوشش گياهی 42
3-1-6-جنگل ها‏‎ و مراتع استان 43
3-1-7- کشاورزی استان 44
3-1-8- منابع آبهای سطحی استان 50
3-1-9- آب و هواي استان کرمانشاه 53
3-1-9-1- توده های هوای فعال در استان 54
3-1-9-2- اثرات ناهمواریها در تنوع آب و هوای استان 55
 3-1-10- ويژگي هاي آب و هوا 56
3-1-10-1- دما 56
3-1-10-2- نزولات جوی 57
3-1-10-3-رطوبت نسبی 59
3-1-10-4- ساعات آفتابي 59
3-1-10-5- تبخیر 60
فهرست مطالب
عنوان صفحه
============ ===========

3-1-10-6- نمودار آمبروترمیک ایستگاههای کرمانشاه 61
3-1-10-7- بادها 63
 3-1-11- اقلیم استان 64
3-1-12- جغرافیای جمعیتی 67
3-2- استان کردستان 67
3-2-1- موقعیت جغرافیایی 67
3-2-2- ناهمواری های استان 68
3-2-2-1- تقسیم بندی ناهمواریها 69
3-2-3- زمین شناسی وژئومورفولوژی استان كردستان 70
3-2-4- خاکهای استان 71
3-2-5- پوشش گياهی 72
3-2-6- جنگل و مرتع استان 73
3-2-7- کشاورزی استان 74
2-2-8- منابع آب های سطحی استان 79
3-2-9- آب و هواي استان كردستان 80
3-2-9-1- توده های هوای فعال در استان 81
2-2-9-2- اثرات ناهمواریها در تنوع آب و هوای استان 83
2-2-9-3- تاثیر ارتفاع بر اقلیم استان 83
3-2-10- ويژگي هاي آب و هوايي 84
3-2-10-1- دما 84
3-2-10-2- نزولات جوی 86
3-2-10-3- رطوبت نسبي 87
3-2-10-4- ساعات آفتابي 88
فهرست مطالب
عنوان صفحه
============ ===========
3-2-10-5-تبخیر در استان 88
3-2-10-6- نمودار آمبروترمیک ایستگاههای استان کردستان 89
3-2-10-7-بادها 91
3-2-11- اقلیم استان 91
3-2-12- جغرافیای جمعیتی 93

فصل چهارم : مواد و روشها
————————————————————————————————————-
4-1- داده های تحقیق 95
4-2-داده های هواشناسی 96
4-3- مشخصات ایستگاهها 96
4-3- 1-روش اسکالوگرام 97
4-3-2-تصحیح، تکمیل و تطویل آمار 98
4-3-3-خلاصه آماری ایستگاههای موجود 101
4-4- داده های عملکرد گندم دیم 102
4-4-1-استاندارد نمودن دادههای عملکرد 104
4-4- 2-بررسي طول دوره رشد و محاسبه تنشهاي حرارتي وآبيگندم 108
ديم دراستانهاي مورد مطالعه
4-5- نرم افزارهای مورد استفاده 111
4-6- روشهاي بررسي خشكسالي 113
4-6-1- انحراف استاندارد بارش (SDR) 114
4-6-1-1-انحراف استاندارد بارش ایستگاه کرمانشاه 120
4-6-1-2- انحراف استاندارد بارش ایستگاه کنگاور 120

فهرست مطالب
عنوان صفحه
============ ===========

4-6-1-3- انحراف استاندارد بارش ایستگاه اسلام آباد غرب 121
4-6-1-4- انحراف استاندارد بارش ایستگاه روانسر 122
4-6-1-5- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سرپل ذهاب 122
4-6-1-6- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سنندج 123
4-6-1-7- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سقز 123
4-6-1-8- انحراف استاندارد بارش ایستگاه قروه 124
4-6-1-9- انحراف استاندارد بارش ایستگاه بیجار 125
4-6-1-10- انحراف استاندارد بارش ایستگاه زرینه اوباتو 126
4-6-2- شاخص PN 125
4-6-2-1- شاخص PNایستگاه کرمانشاه 129
4-6-2-2- شاخص PNایستگاه کنگاور 130
4-6-2-3- شاخص PN ایستگاه اسلام آباد غرب 132
4-6-2-4- شاخص PN ایستگاه روانسر 133
4-6-2-5- شاخص PN ایستگاه سرپل ذهاب 134
4-6-2-6- شاخص PN ایستگاه سنندج 135
4-6-2-7- شاخص PN ایستگاه سقز 136
4-6-2-8- شاخص PN ایستگاه قروه 137
4-6-2-9- شاخص PN ایستگاه بیجار 138
4-6-2-10- شاخص PN ایستگاه زرینه اوباتو 139
4-6-3- شاخص دهکها 141
4-6- 1- شاخص دهک ایستگاه کرمانشاه 141
4-6-3- 2- شاخص دهک ایستگاه کنگاور 143

فهرست مطالب
عنوان صفحه
============ ===========

4-6-3- 3- شاخص دهک ایستگاه اسلام غرب 144
4-6-3- 4- شاخص دهک ایستگاه روانسر 145
4-6-3- 6- شاخص دهک ایستگاه سنندج 147
4-6-3- 5- شاخص دهک ایستگاه سرپل ذهاب 146
4-6-3- 7- شاخص دهک ایستگاه سقز 148
4-5-3- 8- شاخص دهک ایستگاه قروه 149
4-6-3- 9- شاخص دهک ایستگاه بیجار 150
4-6-3- 10- شاخص دهک ایستگاه زرینه اوباتو 151
4-6-4- شاخص D 152
4-6-4-1- شاخص D ایستگاه کرمانشاه 152
4-6-4-2- شاخص D ایستگاه کنگاور 157
4-6-4-3- شاخص D ایستگاه اسلام آباد غرب 158
4-6-4-4- شاخص D ایستگاه روانسر 159

4-6-4-5- شاخص D ایستگاه سرپل ذهاب 161
4-6-4-6- شاخص D ایستگاه سنندج 162
4-6-4-7- شاخص D ایستگاه سقز 163
4-6-4-8- شاخص D ایستگاه قروه 164
4-6-4-9- شاخص D ایستگاه بیجار 165
4-6-4-10- شاخص D ایستگاه زرینه اوباتو 167
4-6-5- شاخص استانداردشده بارشSPI 168
4-6-5-1- شاخص SPI ایستگاه کرمانشاه 168
4-6-5-2- شاخص SPI ایستگاه کنگاو 174
4-6-5-3- شاخص SPI ایستگاه اسلام آباد غرب 175

فهرست مطالب
عنوان صفحه
============ ===========

4-6-5-4- شاخص SPI ایستگاه روانسر 176
4-6-5-5- شاخص SPI ایستگاه سرپل ذهاب 177
4-6-5-6- شاخص SPI ایستگاه سنندج 178
4-6-5-7- شاخص SPI ایستگاه سقز 179
4-6-5-8- شاخص SPI ایستگاه قروه 180
4-6-5-9- شاخص SPI ایستگاه بیجار 181
4-6-5-10- شاخص SPI ایستگاه زرینه اوباتو 182

فصل پنجم : نتیجه گیری، اثبات فرضیه ها و پیشنهادات
————————————————————————————————————-

5-1- نتیجه گیری 185
5-2- اثبات فرضیه ها 187
5-3- پیشنهادات 188
پیوستها 189
منابع و مآخذ 229
چکیده انگلیسی 233

فهرست جداول
عنوان صفحه
============ ===========

2-1- درجه بندی نمایه شدت خشکسالی پالمر 24
2-2- طبقات خشکسالي با شاخص PN 26
2-3- طبقه بندی شاخص خشکسالی توزیع نرمال استاندارد 28
2-4-درجه بندی نمایه استاندارد شده بارش ( SPI ) 30
2-5- طبقهبندی ارزش دهکها و توصیف خشکسالی 31
2-6- طبقهبندی D و توصیف خشکسالی 32
2-7- ليست برخي از شاخصهاي خشكسالي 34
3-1- سطح زیر کشت محصولات زراعی استان كرمانشاه 45
3-2-سطح کشت باغات با احتساب درختان پراکنده استان کرمانشاه سال 1385 46
3-3- توزیع و سطح تولید، کل محصولات زراعی استان کرمانشاه 48
3-4- توزیع سطح و تولید محصولات زراعی استان کرمانشاه گروه محصولات 49
3-5- طبقه بندی دمارتن استان کرمانشاه 65
3-6- تنوع اقلیمی در استان کرمانشاه 66
3-7- طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاههای استان کرمانشاه 66
3-8-برآورد سطح زیر کشت محصولات زراعی استان کردستان 75
3-9- جدول برآورد سطح کشت باغات در استان کردستان در سال 1385 76
3-10- توزیع و سطح تولید، کل محصولات زراعی استان کردستان 77
3-11- توزیع سطح و تولید محصولات زراعی استان کردستان گروه محصولات 78
3-12-طبقه بندی دمارتن استان کردستان 92
3-13- طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاههای استان کردستان 93
4-1-سال تاسیس ایستگاه ها،طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع استان کرمانشاه 96
4-2- سال تاسیس ایستگاه ها،طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع استان کردستان 96

فهرست جداول
عنوان صفحه
============ ===========

4-3-پارامترهای مورد استفاده همراه با حدود طبقه در مدل اسکالوگرام 99
4-4-نتیجه رتبه بندی اسکالوگرام در دو استان 100
4-5-عملکرد گندم دیم دراستانكرمانشاه و سطح زیر کشت گندم دیم استان 105
4-6- عملکرد گندم دیم دراستانكردستان و سطح زیر کشت گندم دیم استان 106
4-7- عملکرد استاندارد شده گندم دیم استان و شهرستان کرمانشاه و کردستان 107
4-8- مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد78-77 (کرمانشاه) 108
4-9 -مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد79-78 (کرمانشاه) 109
4-10-مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد87-86 (کرمانشاه) 109
4-11- مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد78-77 (بیجار) 110
4-2 -مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد79-78 (بیجار) 110
4-13-مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد87-86 (بیجار) 111
4-14- نمونه فایل ورودی برنامهDIP جهت محاسبه شاخص خشکسالی 112
4-15- نمونهي فايل ورودي و خروجی در نرم افزار SPI.EXE 113
4-16- محدودههای طبقه بندی خشکسالی به روش پراکندگی بارش 114
4-17-مقادیرشاخص پراکندگی بارش در ایستگاههای استانهای کرمانشاه و کردستان 121
4-18- شاخص PNدرایستگاه کرمانشاه 126
4-19- شاخص PNدرایستگاه کنگاور 126
4-20- شاخص PNدرایستگاه اسلام آباد 126
4-21- شاخص PNدرایستگاه روانسر 127
4-22- شاخص PNدرایستگاه سرپل ذهاب 127
4-23- شاخص PNدرایستگاهسنندج 127
4-24- شاخص PNدرایستگاهسقز 128
4-25- شاخص PNدرایستگاه قروه 128

فهرست جداول
عنوان صفحه
============ ===========

4-26- شاخص PNدرایستگاه بیجار 128
4-27- شاخص PNدرایستگاه زرینه اوباتو 129
4-28-شاخص دهکها در ایستگاههای استانهای کرمانشاه و کردستان 142
4-29- شاخص Dدرایستگاه کرمانشاه 153
4-30- شاخص Dدرایستگاه کنگاور 153
4-31- شاخص Dدرایستگاه اسلام آباد 153
4-32- شاخص Dدرایستگاه روانسر 154
4-33- شاخص Dدرایستگاه سرپل ذهاب 154
4-34- شاخص Dدرایستگاه سنندج 154
4-35- شاخص Dدرایستگاه سقز 155
4-36- شاخص Dدرایستگاه قروه 155
4-37- شاخص Dدرایستگاه بیجار 155
4-38- شاخص Dدرایستگاه زرینه اوباتو 156
4-39- شاخص SPIدرایستگاه کرمانشاه 169
4-40- شاخص SPIدرایستگاه کنگاور 169
4-41- شاخص SPIدرایستگاه اسلام آباد 170
4-42- شاخص SPIدرایستگاه روانسر 170
4-43- شاخص SPIدرایستگاه سرپل ذهاب 171
4-44- شاخص SPIدرایستگاهسنندج 171
4-45- شاخص SPIدرایستگاه سقز 172
4-46- شاخص SPIدرایستگاه قروه 172
4-47- شاخص SPIدرایستگاه بیجار 173
4-48- شاخص SPIدرایستگاه زرینه اوباتو 173

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
============ ===========

3-1- دامنه دمایی شهرستان های استان کرمانشاه 56
3-2- رژیم دمایی شهرستان های استا ن کرمانشاه 57
3-3-بارندگی در شهرستان های استان کرمانشاه 57
3-4- رژیم بارندگی در استان کرمانشاه 58
3-5- رطوبت نسبی ایستگاههای استان کرمانشاه 59
3-6- ساعات آفتابی ایستگاههای استان کرمانشاه 60
3-7-تبخیر ایستگاههای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تأمین اجتماعی، تحلیل اقتصادی، عوامل اقتصادی، رفاه اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، استان کرمان، استان کرمانشاه، اسلام آباد غرب