منابع پایان نامه با موضوع دوره قاجار، هنر و معماری، بررسی تحلیلی، نقوش هندسی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….72
3-2-ارسی در معماری دوره قاجار……………………………………………………………………………………………………….75
3-3-بررسی ساختار عناصر سازنده ارسی در دوره قاجار…………………………………………………………………….83
3-3-1- چهارچوب ……………………………………………………………………………………………………………………………..83
3-3-2- وادار………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
3-3- 3-روکوب …………………………………………………………………………………………………………………………………..87
3-3-4- گل میخ …………………………………………………………………………………………………………………………………89
3-3-5- خروسک…………………………………………………………………………………………………………………………………91
3-3-6- ساختار پاشنه یا آستانه………………………………………………………………………………………………………….92
3-3-7- ساختار لنگه یا دَرَک………………………………………………………………………………………………………………95
3-3-7-1- ابعاد لنگه ها……………………………………………………………………………………………………………………123
3-3-7-2-ایمنی درک ها در ارسی…………………………………………………………………………………………………..126
3-3-8- ساختار کتیبه یا پاتاق……………………………………………………………………………………………………….128
3-3-8-1-پاتاق بسته و غیر نورگیر………………………………………………………………………………………………….129
3-3-8-2-پاتاق جدا از چهارچوب درک ها و نورگیر……………………………………………………………………….131
3-3-8-3-پاتاق نورگیر و متصل به چهارچوب………………………………………………………………………………..134
3-3-8-3-1-کتیبه های صاف………………………………………………………………………………………………………….139
3-3-8-3-2-کتیبه های قوس دار……………………………………………………………………………………………………146
الف)کتیبه های قوس دار با دور دایره………………………………………………………………………………………………..149
ب)کتیبه های قوس دار با دور بیضی یا گهواره ای……………………………………………………………………………151
ج)کتیبه های قوسی تیزه دار یا جناغی…………………………………………………………………………………………… 151
چ)کتیبه های با قوس کلیل……………………………………………………………………………………………………………….153
3-4-بررسی تزئینات(طرح و نقش) در ارسیهای دوره قاجار…………………………………………………………..155
3-4-1-طرح هندسی………………………………………………………………………………………………………………………..157
3-4-2-طرح غیر هندسی………………………………………………………………………………………………………………….159
3-4-3-طرح نوشتاری یا خوشنویسی……………………………………………………………………………………………….160
3-4-4-طرح های تلفیقی………………………………………………………………………………………………………………….160
3-5-تزئینات آستانه(پاشنه) در ارسیهای دوره قاجار:……………………………………………………………………..165
3-6-تزئینات لنگه ها در ارسیهای دوره قاجار………………………………………………………………………………..171
3-7-تزئینات کتیبه در ارسیهای دوره قاجار ………………………………………………………………………………….190
3-7-1-تزئینات در ارسی با کتیبه چهارگوش(مستطیل شکل)……………………………………………………….193
3-7-2-تزئینات در ارسی با کتیبه قوس دار…………………………………………………………………………………….202
3-7-3-تزئینات در ارسی با کتیبه جناغی……………………………………………………………………………………… 209
3- 7-4-تزئینات درکتیبه ارسی، با قوس کلیل………………………………………………………………………………..212

فصل چهارم:بررسی تحلیلی ساختار و تزئینات ارسی های دوره قاجار در مقایسه با ارسی های( دوره های زند، افشار و صفوی)
4-1- ویژگیهای ساختاری و تزئینی ارسیها در دوره قاجار……………………………………………………………217
4-2- ویژگیهای هنر و معماری در دوره های صفویه، افشار و زندیه …………………………………………….227
4-2-1-نقوش هندسی………………………………………………………………………………………………………………………236
4-2-2- نقوش غیرهندسی……………………………………………………………………………………………………………….239
4-2-2-1-نقوش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………239
4-2-2-2-نقوش حیوانی…………………………………………………………………………………………………………………..239
4-2-2-3-نقوش انسانی، افسانه ای، نمادین و خوشنویسی……………………………………………………………..240
4-3-علت ادامه نیافتن ارسی سازی در بناها…………………………………………………………………………………….241
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….243
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..248
فهرست منابع تصویر…………………………………………………………………………………………………………………………..253
چکیده انگلیسی
فهرست جدول

شماره جدول شماره صفحه

جدول شماره 1: جدول سلسله پادشاهی دوره قاجار…………………………………………………………………………..69

فهرست تصاویر

شماره تصویر شماره صفحه
(شکل2-1): نقش کلبه در استوانه بدست آمده از شوش……………………………………………………………………18
(شکل 2-2): پوشش بام خانه ای در شهر سوخته از چوب…………………………………………………………………19
(شکل 2-3 ): در چوبی منبت کاری شده مقبره سلطان محمود غزنوی، موزه آگرا، هند…………………..21
(شکل 2-4): منبر چوبی گره چینی و منبت کاری شدۀ مسجد جامع نائین……………………………………..22
(شکل 2-5): روزن بالای در با شیشه های رنگی حسینیه امینی ها، قزوین…………………………………….25
(شکل2-6) : روزن های ثابت سقفی خانه طباطبایی، کاشان……………………………………………………………..25
(شکل 2-7): روزن های چوبی مشبک، خانه تقوی، گرگان………………………………………………………………..25
(شکل 2-8): شباک با پوشش کاشی، سر در عالی قاپو، قزوین…………………………………………………………..26
(شکل2-9): شباک چوبی، عکس خانه، کاخ موزه گلستان………………………………………………………………….26
(شکل 2-10): جامخانه، حمام سلطان امیر احمد، قسمت پشت بام حمام،کاشان……………………………..27
(شکل 2-11): جامخانه، حمام سلطان امیراحمد، داخل حمام، کاشان………………………………………………27
(شکل 2-12): هورنو، بازار قم………………………………………………………………………………………………………………28
(شکل 2-13): روشندان چوبی با طرح اسلیمی، آینه کاری شده، خانه مشروطه، تبریز……………………29
(شکل2-14): در و پنجره با شیشه های رنگی، خانه امیر لطیفی، گرگان………………………………………….30
(شکل2-15): در و پنجره در طبقه بالا، آرامگاه امامزاده سید محمد، قزوین……………………………………..30
(شکل2-16): فخرومدین، ابیانه، کاشان………………………………………………………………………………………………31
( شکل2-17): بالکانه، ابیانه، کاشان…………………………………………………………………………………………………….32
(شکل2- 18): گلجام، خانه بروجردی ها، کاشان………………………………………………………………………………..33
(شکل2-19): پاچنگ، ابیانه، کاشان……………………………………………………………………………………………………34
(شکل2-20): پنجره چشم گاوی، جبه خانه قاجار، اصفهان……………………………………………………………… 35
(شکل2-21): اُرسی سه لنگه، عمارت چهلستون، قزوین…………………………………………………………………….35
(شکل2-22): ارسی سه لنگه تالار شاه نشین، خانه عامری ها،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد توسعه گردشگری، فناوری نوین، رگرسیون، مدل رگرسیون Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کاخ گلستان، کریم خان زند، دوره صفویه، دوره صفوی