تحقیق رایگان درباره بازاریابی اینترنتی، توزیع فراوانی، تحلیل عامل، رفتار خرید

دانلود پایان نامه ارشد

75
شکل2-2-3 : رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید 88
شكل 4-1: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت 111
شكل 4-2: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر سن 112
شكل 4-3: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر تحصیلات 113
شكل 4-4: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر وضعیت تاهل 114
شكل 4-5: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 117
شكل شماره 4-6: مقادير آماره t-استيودنت متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 118
شكل 4-7: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر ویژگی های محصول 119
شكل شماره 4-8: مقادير آماره t-استيودنت متغیر ویژگی های محصول 120
شكل 4-9: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر امنیت و اعتماد 122
شكل 4-10: مقادير آماره t-استيودنت متغیر امنیت و اعتماد 123
شكل 4-11: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر پیشنهادات ارتقایی 124
شكل 4-12: مقادير آماره t-استيودنت متغیر پیشنهادات ارتقایی 125
شكل 4-13: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر قیمت 126
شكل 4-14: مقادير آماره t-استيودنت متغیر قیمت 127
شكل 4-15: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر سهولت خرید 129
شكل 4-16: مقادير آماره t-استيودنت متغیر سهولت خرید 130
شكل 4-17: نمودار نرمال بودن متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 133
شكل 4-18: نمودار نرمال بودن متغیر ویژگی های محصول 136
شكل 4-19: نمودار نرمال بودن متغیر امنیت و اعتماد 140
شكل 4-20: نمودار نرمال بودن متغیر پیشنهادات ارتقایی 144
شكل 4-21: نمودار نرمال بودن متغیر قیمت 147
شكل 4-22: نمودار نرمال بودن متغیر سهولت خرید 150

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول2-1: تأثير اينترنت بر آميخته بازاريابي سنتي(ترومن،2002) 33
جدول 2-2: بررسي تفاوت ميان بازاريابي سنتي و بازاريابي اينترنتي از جنبه هاي مختلف (ترومن، 2002) 40
جدول شماره 2-3: دستهبندیای از تحقیقات انجام شده 76
جدول 3-1: مدل تحلیلی تحقیق بر مبنای متغیرها و شاخص‌های تحقیق 97
جدول 3-2: تقسیم بندی سوالات پرسشنامه بر اساس متغیرهای تحقیق 98
جدول شماره 3-2: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه 100
جدول4-1: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت 110
جدول 4-2: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر سن 111
جدول 4-3: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر تحصیلات 112
جدول4-4: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر وضعیت تأهل 113
جدول4-5: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 114
جدول4-6: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر ویژگی های محصول 115
جدول4-7: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر امنیت و اعتماد 115
جدول4-8: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی 115
جدول4-9: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر قیمت 116
جدول4-10: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر سهولت خرید 116
جدول 4-11: آزمونهاي مورد استفاده جهت آمار استنباطي 116
جدول شماره 4-12 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير محیط بازاریابی اینترنتی 118
جدول شماره 4-13: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغير وابسته محیط بازاریابی اینترنتی 119
جدول شماره 4-14 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير ویژگی های محصول 120
جدول شماره 4-15: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغير وابسته ویژگی های محصول 121
جدول شماره 4-16 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير امنیت و اعتماد 123
جدول شماره 4-17: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغير وابسته امنیت و اعتماد 124
جدول شماره 4-18 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير پیشنهادات ارتقایی 125
جدول شماره 4-19: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغير وابسته پیشنهادات ارتقایی 126
جدول شماره 4-20 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير قیمت 128
جدول شماره 4-21: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغير وابسته قیمت 128
جدول شماره 4-22 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير سهولت خرید 130
جدول شماره 4-23: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغير وابسته سهولت خرید 131
جدول شماره 4-24: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر محیط بازاریابی اینترنتی 132
جدول شماره 4-25: نتايج آزمون نسبت متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 134
جدول 4-26 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 135
جدول 4-27 : رتبه بندي عناصر متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 135
جدول شماره 4-28: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر ویژگی های محصول 136
جدول شماره 4-29: نتايج آزمون نسبت شاخص های متغیر ویژگی های محصول 137
جدول 4-30 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر ویژگی های محصول 138
جدول 4-31 : رتبه بندي عناصر متغیر ویژگی های محصول 138
جدول شماره 4-32: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر امنیت و اعتماد 139
جدول شماره 4-33: نتايج آزمون نسبت شاخص های متغیر امنیت و اعتماد 141
جدول 4-34 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر امنیت و اعتماد 142
جدول 4-35 : رتبه بندي عناصر متغیر امنیت و اعتماد 142
جدول شماره 4-36: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر پیشنهادات ارتقایی 143
جدول شماره 4-37: نتايج آزمون نسبت شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی 145
جدول 4-38 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی 145
جدول 4-39 : رتبه بندي عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی 146
جدول شماره 4-40: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر قیمت 146
جدول شماره 4-41: نتايج آزمون نسبت شاخص های متغیر قیمت 148
جدول 4-42 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر قیمت 149
جدول 4-43 : رتبه بندي عناصر متغیر قیمت 149
جدول شماره 4-44: نتايج آزمون نرمال بودنمتغیر سهولت خرید 150
جدول شماره 4-45: نتايج آزمون نسبت شاخص های متغیر سهولت خرید 151
جدول 4-46 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغیر سهولت خرید 152
جدول 4-47 : رتبه بندي عناصر متغیر سهولت خرید 152
جدول 4-48 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي متغیرهای تحقیق 153
جدول 4-49 : رتبه بندي متغیرهای تحقیق 153
جدول 4-50: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جنسیت 154
جدول 4-51: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر وضعیت تأهل 154
جدول 4-52: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر تحصیلات 155
جدول 4-53: آزمون کروسکال والیس متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر سن 155

چکیده
رشد سریع زیر ساختارهای اینترنت فرصتها و روشهایی جدید برای انجام کسب وکار به تمامی جهانیان معرفی کرد. اینترنت دنیا را بدون مرز کرده است. تولیدکنندگان، تجار و مصرفکنندگان در حال حاضر میتوانند به بازارها به طور سریعتری دسترسی پیدا کرده و اطلاعات بیشتری را نسبت به قبل در کمترین زمان ممکن کسب کنند(جاتوراویث، 2007). در کل استفاده از اینترنت میتواند در سه فعالیت اصلی دستهبندی شود: نشر اطلاعات شرکت، اجرای تجارت الکترونیکی و تبادلات کسب و کاری. برجستهترین ویژگی اینترنت عدم نیاز به واسطه است؛ تولیدکنندگان میتوانند کالاهای خود را به طور مستقیم و به آسانی از طریق اینترنت به فروش برسانند (جاتوراویث، 2007).
با اینکه تحقیقات متعددی در خصوص رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان در خارج از کشور صورت گرفته ولی در داخل کشور مدل های چندان مناسبی در این ارتباط ارائه نشده است. بدیهی است که بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان می تواند به شناسایی دلایل احتمالی عدم استقبال آنان از این شیوه خرید کمک نماید. این تحقیق، تاثیر عوامل بازاریابی اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان را بررسی می کند.
مطالعه حاضر بر اساس مدل اولیه هاکیو و همکاران در سال 2009 انتخاب شده و پس از بررسی تحقیقات مختلف مرتبط با تحقیق حاضر،مدل ذکر شده تغییر یافت و عوامل قیمت و سهولت خرید به آن اضافه گردید.
این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و داده های مورد بررسی از میان 266 پرسشنامه توزیع شده در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی سال 90 دانشگاه علامه طباطبایی که به شکل تصادفی ساده انتخاب شده بودند به دست آمد.در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون هایی همچون آزمون كولموگروف – اسميرنوف، آزمون دوجمله اي يا نسبت، آزمون فريدمن، آزمون من وییتنی و آزمون کروسکال والیس و نیز تحلیل عاملی بهره گرفته شد.
نتایج آزمون ها بیان داشت که متغیرهای قیمت،امنیت و اعتماد،محیط بازاریابی اینترنتی،ویژگی محصول و سهولت خرید بر روی رفتار خرید مشتریان در اینترنت تاثیر معناداری داشته و متغیر پیشنهادات ارتقایی تاثیر گذار نبوده است.
در نهایت نیز پیشنهاداتی مانند افزایش سطح امنیت و اعتماد که تاثیری مستقیمی بر روی متغیر پیشنهادات ارتقایی دارد و باعث می شود که این ابزار مهم بازاریابی در اینترنت تمایل مشتریان به خرید اینترنتی را افزایش دهد،ارائه گردید.همچنین استفاده از عامل قیمت به عنوان مزید رقابتی نیز مورد توجه است.
لغات کلیدی:بازاریابی اینترنتی،رفتار خرید مشتریان،خرید اینترنتی

دانشگاه علامه طباطبایی

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه
در زمانهای اخیر اینترنت حجم عظیمی از هیجان را ایجاد کرده، طوریکه توجه رسانه، عموم و بازاریابان را به خود جلب نموده است. دلایل زیادی برای رشد استفاده از اینترنت (نه فقط خرده فروشی) در زمانهای اخیر فراهم است، مانند اندازه آن به عنوان منبع اطلاعات، آسانتر شدن آن برای استفاده کننده، و اینکه روز به روز قابلیت دسترسی به آن افزایش یافته و هزینهاش کاهش میبابد (از اُکاس1 و فِنچ2، 2003). خصوصیات تعاملی وب و اینترنت، به مصرف کنندگان این فرصت را میدهد تا محصولات را راحتتر و با کارایی بهتر خریداری کنند، از راه دور قادر به استفاده از وب باشند و در زمان و زحمت صرفهجویی کنند. رشد سریع اینترنت و شبکه گسترده جهانی در دهه 90 تجارت الکترونیکی را به وجود آورد و آینده بسیاری از شرکتها را تضمین نمود (هانگ3، 1998). اینترنت بازارهای جدیدی را برای مشتریان و همچنین سازمانها ایجاد کرده است و به جایگزین جدیای برای خرید سنتی تبدیل گردیده است. رشد خرید اینترنتی، نیروی محرکی را برای انجام تحقیقات بیشتر در زمینه رفتار و نگرش مصرفکنندگان در وب و تجارتهای آنلاین فراهم کرده است.

1-1 بیان مسئله
پیدایش و توسعه اینترنت فرصت های جدیدی را برای بازار یابان ایجاد نموده تا بتوانند فعالیت های فعلی بازار یابی خود را بهتر انجام دهند. بازاریابی اینترنتی4 تا حد زیادی به ویژگی های محصولات و خدماتی ارتباط دارد. به علاوه بازار یابی از طریق اینترنت می تواند کمک شایانی در صرفه جویی وقت و هزینه، به استراتژی کلی بازاریابی نماید. (تیم تجارت الکترونیک پان وسترن5،2005)
در دنیای کسب و کار الکترونیک عوامل بسیار زیادی وجود دارند که بر تصمیم و قصد خریدار از طریق وب سایت ها تاثیر می گذارند. عواملی مانند کمبود امنیت در اینترنت، کمبود اعتماد مشتریان به خرید و تبلیغات مجازی،کیفیت سایت و نحوه طراحی آن خصوصا در ارائه محصول و اطلاعات مربوط به کالا، به بی رغبتی و بی اعتمادی مشتریان نسبت به خرید و تبلیغات اینترنتی منجر می شود.
نزدیک به 72% از کاربران اینترنت حداقل یکبار در ماه به صورت آنلاین به جستجوی کالای گوناگون می پردازند. اما این جستجوی اینترنتی هرگز معادل خرید نیست.مهمترین مانع در این راه وادار نمودن افراد به آزمایش و استفاده از این شیوه جهت خرید برای اولین بار می باشد.(میوتر6،2005)
اگر مشتریان از تصمیمات خرید و تجارب خرید اینترنتی خود احساس رضایت کنند، سناریوی خرید آنلاین بسیار جذاب و پر طرفدار خواهد شد. این موضوع که چگونه می توان کیفیت رفتار خرید مشتریان از طریق اینترنت را بهبود و ارتقاء داد و آنها را برای خرید اینترنتی بیشتر کرد،بحثی است که توجه بسیاری از محققین را به خود

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد رحمت الهی، صدرالمتألهین، عقل مستفاد، فصوص الحکم Next Entries تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، بازاریابی اینترنتی، علامه طباطبایی، تحصیلات تکمیلی