مقاله با موضوع مشارکت مردم، زنان سرپرست، زنان سرپرست خانوار، توسعه روستا

دانلود پایان نامه ارشد

زایش سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می گردد.

1-3 پیشینه تحقیق
عنوان تحقیق: نقش سازمان هاي مردم نهاد و رهبران محلي در توسعه روستايي نمونه موردي: بندر لافت
نویسنده : مهران علی الحسابی (دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران) -1390
چکیده: مشارکت مردم در طرح هاي توسعه، موضوعي است که در سال هاي اخير مورد توجه بسيار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصي نيز در اين مورد به نظريه پردازي پرداخته و تعاريف، فرضيه ها و روش هاي مختلفي ارايه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذينفع و مخاطبين برنامه هاي عمراني مطرح اند، همفکري، همکاري و مشارکت آنان در فرايند تهيه و اجراي اين برنامه ها از اهميت به سزايي برخوردار بوده و بسيار سودمند است. به دليل ويژگي هاي حاکم بر جامعه روستايي، به ويژه انسجام اجتماعي، غناي فرهنگي و ظرفيت هاي کالبدي، و با توجه به زمينه مشارکت ميان روستاييان، اين امر به مثابه امري ضروري و اجتناب ناپذير تلقي شده و مي تواند به عنوان راهبردي اصلي در توسعه اجتماعي، اقتصادي و کالبدي روستاها مطرح گردد. اين در حالي است که در واقعيت و در مقام عمل، برنامه ريزي، طراحي و اجراي پروژه هاي مختلف در روستاها يا به طور کلي بدون مشارکت مردم روستا انجام مي شود و يا مشارکت به معناي واقعي در آن صورت نمي پذيرد و در خوش بينانه ترين حالت، با استفاده از مشارکت شعاري از مردم استفاده ابزاري صورت مي گيرد. در عين حال مشارکت فعال روستاييان در برنامه هاي توسعه کالبدي روستاهايشان رويکردي مهم در راستاي بها دادن به نقش مردم است که توان بخشي و ابتکار عمل خود روستاييان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نيازهايشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتي که مشارکت مردم در روند برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي عمران روستايي تلاشي جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگي نهادهاي مردمي سازمان يافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ايجاد همدلي و همبستگي بين مردم را فراهم مي نمايد، زمينه ساز توسعه روستايي با سرعت بيشتر و ابعاد وسيع تر و کاراتر است. تحقق اين امر نيازمند شناخت جامع از روش ها و زمينه هاي مشارکت مردم روستاها در فرايند عمران روستاها و ظرفيت هايي است که جز با نگاه دقيق در مقياس محلي و خرد، قابل بهره برداري نيستند. در اين مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ويژگي هاي مشارکت مردمي، نقش سازمان هاي مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسي شده و حضور اين نهادها در اين راستا لازم و اجتناب ناپذير معرفي گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مباني نظري مشارکت و بيان اهداف و روش هاي آن، ويژگي هاي مشارکت مردمي از خلال ادبيات مشارکت و از زبان متخصصين و صاحبنظران اين موضوع تبيين مي گردد. بخش دوم مقاله نيز به بررسي نقش سازمان هاي مردم نهاد و چگونگي تجلي مشارکت مردمي در بندر لافت اختصاص يافته و تجربه برنامه ريزي توسعه و طراحي کالبدي در بخش هايي از اين روستا توصيف گرديده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاري و تبيين سياست هاي توسعه روستايي را توامان و ضروري معرفي نموده و اين واقعيت را خاطرنشان نمايد که به رغم آنکه روستائيان ما هنوز وارد سطوح بالاي مشارکت مانند خودانگيختگي نشده اند، اما دربسياري از جوامع روستايي ظرفيت ارزشمند و بالايي جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گيري از آن سرعت و کيفيت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.
عنوان تحقیق: بررسي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر نقش سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد
نویسنده: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان) – 1390
چکیده: هدف تحقيق پيمايشي حاضر، بررسي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد بود، است.روش: جامعه آماري شامل كليه معتادين شهر اصفهان كه اقدام به درمان به صورت عضويت در انجمن معتادان گمنام (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT) و كمپ بود. نمونه پژوهش شامل 171 نفر از معتادين در حال بهبودي بود كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بود. تحقيق از طريق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس يافته هاي چارچوب نظري طراحي و تنظيم گرديد.
نتايج: نتايج حاصل از تحليل مانكوا نشان داد كه بين نمونه هاي درماني در شاخص هاي اعتماد رسمي، اعتماد غير رسمي، اعتماد کلي، مشارکت و سرمايه اجتماعي بين گروهي تفاوتي وجود ندارد .(P.05) ليکن در اعتماد تعميم يافته، سرمايه اجتماعي درون گروهي و سرمايه اجتماعي کلي (P.01) و احساس تعلق (P.05) تفاوتي بين نمونه هاي درماني مردم نهاد و مراکز خصوصي ترک اعتياد وجود دارد. نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش بر نقش سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد و راهکارهاي پيشگيرانه با رويکردهاي اجتماعي تاکيد دارد.
عنوان تحقیق : نقش سازمان هاي مردم نهاد براي مشارکت در بازسازي بافت هاي فرسوده نمونه موردي: بافت فرسوده بخش مرکزي شهر اهواز
نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری ( شهرداری اهواز ) -1392
چکیده: وسعت بالاي بافت هاي فرسوده شهري و آسيب پذير بودن اين بافت ها از يک سو، و نوسازي آن ها از سوي ديگر، بحث مشارکت شهروندان را به يکي از مسائل اساسي در اين حوزه شهرسازي تبديل کرده است، در همين راستا سازمان هاي مردم نهاد به عنوان اهرم جديدي براي ارتقاي ميزان مشارکت در بازسازي بافت هاي فرسوده و جايگزيني براي بخش دولتي در ارائه خدمات محسوب مي شوند. اين پژوهش با هدف ارزيابي نقش سازمان هاي مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنين، به دنبال بررسي ارائه الگوهاي مشارکت و نهادهاي مردمي در تجديد حيات دوباره بافت هاي فرسوده شهري است. بيشترين تاکيد آن بر روي متغيرهاي رضايت، نهادهاي مردمي، موانع اجتماعي و فرهنگي و درآمد مي باشد. روش تحقيق از نوع پيمايشي و شيوه نمونه گيري آن نيز به صورت تصادفي است. همچنين، جامعه آماري، ساکنان بافت مرکزي اهواز انتخاب شده است، که در سال 1385 بالغ بر 6072 نفر جمعيت داشته است. از اين تعداد جمعيت 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طريق فرمول کوکران تعيين شده است. سپس بر اساس آزمون هاي خي دو و ضريب همبستگي کندال فرضيه هاي ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پايان، نتايج نشان مي دهد که تقويت ارزش هاي فرهنگي و قومي منجر به تقويت مشارکت و فعال کردن سازمان هاي مردم نهاد در نوسازي و بهسازي بخش مرکزي اهواز خواهد شد. عدم شکل گيري نهادهاي مردي همراه با تحولات اجتماعي و قومي مردم در سال هاي اخير باعث شده است که جريان مشارکت در بهسازي و نوسازي محله رو به کاهش بگذارد.
عنوان تحقیق: الگوي تعاملي توانمندسازي از طريق مشارکت هاي اجتماعي در کميته امداد امام خميني (ره) با رويکرد مسجد محوري
نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، 1391
چکیده: در اين نوشتار، ضمن بررسي مشاهدات ميداني و مصاحبه و نظرخواهي از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمايتي کشور با توجه به مبناي سازماندهي منطقه اي و جغرافيايي که لازمه شناسايي دقيق نيازمندان و توانمندسازي و خوداتکايي ايشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهينه از ظرفيتها و تجربه هاي خيريه هاي موجود به ايجاد يا تقويت گونه هاي جديدي از سازمانهاي مردم نهاد شامل تشکل هاي داوطلبانه حمايتي محله محور به مرکزيت مساجد محله ها تحت عنوان کلي شبکه ارتباطي حمايتي مردمي توجه شده و اهداف، وظايف، فعاليتها و بويژه تعامل آنها با کميته امداد امام خميني (ره) به عنوان دستگاه متولي عرضه خدمات حمايتي و يک سازمان حمايتي از تشکل هاي مردمي، طراحي و تبيين شده است. الگوي تعاملي اين مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعي اهداف توانمندسازي و خوداتکايي محرومان را با رويکرد مسجدمحوري مورد توجه قرار داده و شاخصهاي کاهش فقر، احياي آموزه هاي ديني در زمينه انفاق و نوع دوستي، احياي جايگاه مساجد در نظام اسلامي، افزايش همبستگي و سرمايه اجتماعي، افزايش رضايتمندي و عزت نفس نيازمندان، کاهش هزينه هاي اجرايي و تشکيلاتي و در نتيجه افزايش بهره وري عرضه خدمات حمايتي به محرومترين اقشار جامعه را هدف قرار داده است.
عنوان تحقیق : سازمانهاي مردم نهاد (CBO) به عنوان بستري مناسب براي کاهش آسيب و پيشگيري از سوء مصرف مواد: گزارش يک تجربه (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)
نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقيقات بهداشت روان، انستيتو روانپزشکي تهران)، حسین ابطحي، میترا مرادپور، واحد مهرباني، نفیسه مشايي، رضا بيدكي – 1392
چکیده: هدف: يکي از مسايل اجتماعي مهم شهر هاي بزرگ به ويژه در کشورهاي رو به رشد، بروز آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد است. بهره گيري از توانمندي هاي شهروندي از راه کار هاي کارآمدي است که توسط دانشمندان علوم اجتماعي توصيه مي شود. طرح نشست هاي مشورتي محله محور در اين راستا و با هدف تشويق و جلب همکاري برخي ساکنان محله هاي شهر تهران پايه گذاري شده است که در آن به بررسي، ارايه راهکار و اقدام براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي پرداخته شده است. روش: طرح ياد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست هاي هماهنگي و توجيهي براي کارشناسان و مديران حوزه اجتماعي سازمان هاي درگير در موضوع آسيب هاي اجتماعي برگزار شد. سپس با انجام بررسي هاي ميداني و مصاحبه با فعالان محلي شماري از آنان به عنوان تسهيلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر يک از گروه ها نشست هايي با سر فصل هاي مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازي و بررسي شدند. يافته ها: گروه هاي هر يک از محله ها، 11 نشست مشورتي براي تمرين مهارت هاي آموخته شده در شناسايي و بررسي مسايل اجتماعي تا آغاز رسمي فعاليت CBO ها برگزار کردند. دريافت بروشور از نيروي انتظامي و توزيع آن در سطح محله، نامه نگاري و درخواست رسمي از پليس براي توجه بيشتر به محله و برگزاري همايش راه هاي ارتقاي ايمني با همکاري کلانتري، از جمله اين فعاليت ها بودند. اعضاي CBO محله تلاش کردند پيوند خود را با کلانتري افزايش دهند و از اين راه امکانات بيشتري براي افزايش ايمني محله فراهم کنند. اعتياد نخستين آسيب اجتماعي محله و فقر نيز يکي از علل اصلي آسيب در سطح محله شناخته شد. نتيجه گيري: سازمان هاي مردم نهاد به عنوان يکي از راه کارهاي نوين در پيشگيري و کاهش آسيب هاي ناشي از اعتياد مي توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نيز توان مندي هاي موجود در ميان مردم، مي توان راه اندازي و گسترش اين نهادها را با هدايت، نظارت و رهبري روانپزشکان پيگيري کرد.
عنوان تحقیق: بررسي تاثير عضويت در سازمان هاي مردم نهاد بر پايگاه اجتماعي- اقتصادي زنان سرپرست خانوار
نویسنده: مرضیه براري (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران)، -1391
چکیده: اين تحقیق برگرفته از نتايج يک پژوهش تجربي در باب تاثير سازمان هاي مردم نهاد (NGO) با تاكيد بر فعاليت آنها در زمينه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تاثير عضويت در سازمان هاي مردم نهاد بر پايگاه اجتماعي- اقتصادي زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسي تفاوت ميانگين دسترسي به منابع رفاهي، مهارت هاي حرفه اي، حمايت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، رضايت از زندگي، قدرت كنترل و تصميم گيري و نگرش نسبت به توانايي ها و شايستگي هاي خود، در بين دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش پيمايش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوري اطلاعات استفاده گرديد. نمونه آماري 384 نفر محاسبه گرديده است که از روش نمونه گيري خوشه اي يک مرحله اي انتخاب شده اند. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات با استفاده از آزمون خي دو و آزمونu يا من ويتني نشان مي دهد که: زنان عضو در سازمان هاي مردم نهاد بطور معناداري از پايگاه اجتماعي- اقتصادي بالاتر، دسترسي به امكانات رفاهي بيشتر، رضايت از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان های مردم نهاد، هنر و معماری، علوم سیاسی، ایفای نقش Next Entries مقاله با موضوع سازمان های مردم نهاد، جامعه مدنی، مجلس شورای اسلامی، تامین مالی