پایان نامه رایگان درباره کیفیت زندگی، توزیع فراوانی، فضاهای فرهنگی، شاخص های کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

2-5-1-3- دیدگاه کارشناس محور 37
2-5-1-4- دیدگاه روان شناختی- ادارکی 38
2-5-1-5- دیدگاه های نیمه تجربی 38
2-5-2- رویکردهای نظری کیفیت زندگی 39
2-5-2-1- رویکرد برنامه ریزی شهری 39
2-5-2-2- رویکرد جغرافیایی 40
2-5-2-3- رویکرد فلسفی 42
2-5-2-4- رویکرد اجتماعی 43
2-5-2-5- رویکرد اقتصادی 44
2-5-2-6- رویکرد بوم شناسی 45
2-5-3- ابعاد کیفیت زندگی شهری 46
2-5-4- رویکردهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری 48
2-5-4-1- رویکرد ذهنی 52
2-5-4-2- رویکرد عینی 53
2-5-4-3- رابطه بین کیفیت ذهنی و عینی 54
2-5-5- شاخص های اصلی کیفیت زندگی 55
2-5-5-1- تولید ناخالص داخلی(GDP) 55
2-5-5-2- شاخص پیشرفت اصلی (GPI) 56
2-5-5-3- شاخص سلامت اجتماعی (SHI) 56
2-5-5-4- شاخص توسعه انسانی (HDI) 56
2-5-6- شاخص های کیفیت زندگی در ایران 57
2-5-6-1- شاخصهای محیطی 57
2-5-6-2- شاخصهای فرهنگ شهروندی 57
2-5-6-3- شاخصهای اقتصادی 57
2-5-6-4- شاخصهای جمعیتی و اجتماعی 58
2-5-6-5- شاخصهای آموزش، تحصیلات و مهارت ها 58
2-5-6-6- شاخصهای زیر ساخت ها و تأسیسات 58
2-5-6-7- شاخصهای سلامتی و بهداشت 58
2-5-6-8- شاخصهای حقوق شهروندی 59
2-5-6-9- شاخصهای تفریحات و استراحت 59
2-5-6-10- شاخصهای مسکن و سرپناه 59
2-5-6-11- شاخصهای امنیت 59
2-5-7- مدل های کیفیت زندگی 60
2-5-7-1- مدل کیفیت زندگی هنکوک و همکارانش 60
2-5-7-2- مدل کیفیت زندگی کامپل و همکاران 61
2-5-7-3- مدل کیفیت زندگی لندزمن 62
2-5-7-4- مدل کیفیت زندگی فلیس و پری 63
2-5-7-5- مدل کیفیت زندگی رافائل 65
2-5-7-6- مدل کیفیت زندگی سالواریس 65
2-5-7-7- مدل کیفیت زندگی داس 66
2-5-7-8- مدل کیفیت زندگی میشل 66
2-5-7-9- کیفیت فراگیر زندگی اشمیت و نول 67
2-5-7-10- مدل کیفیت زندگی دلفیم و همکارانش 68
2-5-8- تکنیک های ارزیابی کیفیت زندگی 70
2-5-8-1- تکنیک SWOT 70
2-5-8-2- تکنیک AHP 72
2-5-9- تجربیات جهانی در زمینه کیفیت زندگی 73
2-5-9-1- آمریکا 73
2-5-9-2- هلند 74
2-5-9-3- سنگاپور 74
2-5-10-4- تورنتو کانادا 74
2-5-10-5- استانبول ترکیه 74
2-5-10-6- سائوکارلوس برزیل 75
2-5-10-7- پورتو پرتغال 76
2-5-10-8- تایپه تایوان 77
نتیجه گیری 79
فصل سوم 80
مقدمه 81
3-1- مشخصات کلی شهر تهران 81
3-2- سابقه تاریخی و نحوه شکل گیری منطقه 18 82
3-3- موقعیت منطقه 18 در شهر تهران 84
3-4- مشکلات منطقه 88
3-5- پتانسیل های منطقه 89
3-6- خصوصیات اقلیمی و مسیلهای منطقه 18 92
3-7- خصوصیات ژئومورفولوژی منطقه 18 93
3-7-1- ژئومورفولوژی اقلیمی 93
3-7-2- ژئومورفولوژی ساختمانی 93
3-8- خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و خدماتی منطقه 18 94
3-8-1- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی 94
3-8-1-1- روند تحولات جمعیت منطقه 18 94
3-8-1-2- الگوی سنی جمعیت 95
3-8-1-3- خانوار و بعد خانوار 96
3-8-1-4- مهاجرت 97
3-8-1-5- ویژگیهای اجتماعی جمعیت 97
3-8-2- خصوصیات اقتصادی 98
3-8-2-1- وضع فعالیت 98
3-8-2-2- وضع شاغلان بر حسب گروه های عمده فعالیت 99
3-8-3- خصوصیات صنعتی 100
3-8-4- خصوصیات سیاسی 101
3-8-5- خصوصیات خدماتی 101
3-9- معرفی فضاهای مورد مطالعه در منطقه 18 101
3-9-1- پردیس تماشا 101
3-9-2- مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی 103
3-9-3- ورزشگاه امام رضا (ع) 103
3-9-4- مجموعه ورزشی بدر 104
3-9-5- مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی 105
نتیجه گیری 106
فصل چهارم 107
مقدمه 108
4-1- تحلیلهای توصیفی 108
4-1-1- جنسیت 108
4-1-2- سن 109
4-1-3- وضعیت تأهل 110
4-1-4- سطح تحصیلات 111
4-1-5- وضعیت اشتغال 112
4-1-6- میزان درآمد ماهانه 113
4-1-7- میزان هزینه ماهانه 114
4-1-8- از کدام منطقه شهر تهران به این مرکز مراجعه می نمایید؟ 115
4-1-9- چه مدت است که در این منطقه اقامت دارید؟ 116
4-1-10- کدام یک از مراکز زیر را می شناسید؟ 117
4-1-11- هر چند وقت یکبار به مراکز نام برده مراجعه می کنید؟ 118
4-1-12- بیشتر، چه روزی را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟ 119
4-1-13- چه ساعتی از شبانه روز را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟ 120
4-1-14- نحوه دسترسی شما به مراکز نام برده کدام گزینه است؟ 121
4-1-15- مهمترین هدف استفاده شما از این مراکز کدام گزینه است؟ 122
4-1-16- مشخصه ی بارز مراکز نام برده که باعث حضور شما در آن می شود، کدام است؟ 123
4-1-17- کدام عامل باعث وابستگی و حس تعلق شما به مراکز نام برده، گردیده است؟ 124
4-1-18- انتظار شما از این مراکز چیست؟ 125
4-2- تعیین سلسله مراتب مراکز مورد بررسی در شاخص های پژوهش با روش سلسله مراتبی (AHP) 126
4-2-1- شاخص محیطی و کالبدی 129
4-2-2- شاخص اقتصادی 129
4-2-3- شاخص اجتماعی 130
4-2-4- شاخص آموزشی 131
4-2-5- شاخص زیرساخت و تأسیسات 132
4-2-6- شاخص امنیت 132
4-2-7- شاخص سلامت 133
4-3- تکنیک SWOT 134
4-3-1- تدوین راهبردهای SWOT 137
فصل پنجم 139
مقدمه 140
5-1- شاخصهای آمار توصیفی (مرکزی و پراکندگی) 140
5-2- آمار استنباطی 143
5-2-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 143
5-2-2- بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه و فرا منطقه بر کیفیت زندگی زندگی شهروندان 144
5-2-2-1– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان 144
5-2-2-2– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در فرا منطقه بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان 148
5-2-2-3- مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری بر گویه های کیفیت زندگی در منطقه و فرا منطقه 151
5-2-2-4– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان 154
5-2-2-5– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در فرا منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان 155
5-2-3- اولویت بندی میزان تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر منطقه و فرا منطقه 156
5-3- آزمون فرضیه های پژوهش 157
5-3-1-آزمون فرضیه اول 157
5-3-2- آزمون فرضیه دوم 158
نتیجه گیری 160
پیشنهادات 161
فهرست منابع 140
پیوست 177
Abstract 184

فهرست جداول
جدول 2-1- عوامل تأثیر گذار بر فعالیت شهروندان 22
جدول 2-2- جایگاه فعالیت های فرهنگی در نظام عمومی گذران اوقات فراغت 31
جدول 2-3- ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی و توصیف کننده های اصلی هر یک از آنها 51
جدول 2-4- دسته بندی انواع کیفیت زندگی بر حسب ذهنی-عینی و فردی-جمعی 55
جدول 2-5- کیفیت فراگیر زندگی اشمیت و نول 68
جدول 2-6 – جدول SWOT 72
جدول 2-7- شاخص های کیفیت زندگی در شهر سائو کارلوس برزیل 76
جدول 2-8- معیار و شاخص های کیفیت زندگی 77
جدول 2-9- شاخص های ذهنی بکار گرفته شده در ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی ساکنان شهر تایپه 77
جدول 2-10- جنبه های مختلف کیفیت زندگی شهری 78
جدول 3-1- جمعیت و نرخ رشد مناطق 22 گانه شهر تهران در طی سالهای 1355 تا 1390 82
جدول 3-2- فهرست و مشخصات محلات 16 گانه منطقه 18 89
جدول 3-3- جمعیت و نرخ رشد منطقه 18 طی دوره های 1390-1355 95
جدول 3-4- جمع و درصد جمعیت منطقه 18 در گروه های عمده سنی در سال 1390 95
جدول 3-5- تعداد و بعد خانوار منطقه 18 96
جدول 3-6- تعداد مهاجرین وارد شده طی 5 ساله گذشته به منطقه 18 بر حسب علت مهاجرت 97
جدول 3-7- وضع سواد شهروندان منطقه 18 97
جدول 3-8- وضع زناشویی شهروندان منطقه 18 97
جدول 3-9- وضع فعالیت در منطقه 18 98
جدول 3-10- وضع شاغلان بر حسب گروه های عمده فعالیت در منطقه 18 99
جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت 108
جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس رده ی سنی 109
جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل 110
جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری براساس سطح تحصیلات 111
جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس وضعیت اشتغال 112
جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس میزان درآمد ماهیانه 113
جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس میزان هزینه ماهانه 114
جدول 4-8- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس منطقه اقامت مراجعه کنندگان 115
جدول 4-9- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس مدت اقامت در محله 116
جدول 4-10- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس شناختن مراکز 117
جدول 4-11- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس تعداد مراجعه به مراکز 118
جدول 4-12- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز 119
جدول 4-13- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس ساعات مراجعه به مراکز 120
جدول 4-14- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس نحوه دسترسی به مراکز 121
جدول 4-15- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس هدف استفاده از مراکز 122
جدول 4-16- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس مشخصه بارز مراکز 123
جدول 4-17- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس عامل وابستگی و حس تعلق 125
جدول 4-18- امتیاز نهایی بدست آمده از تکنیک AHP 126
جدول 4-19- عوامل داخلی و خارجی فعالیت مراکز مورد مطالعه 134
جدول 4-20- مقایسه زوجی نقاط قوت 134
جدول 4-21- مقایسه زوجی نقاط ضعف 135
جدول 4-22- مقایسه زوجی نقاط فرصت 135
جدول 4-23- مقایسه زوجی نقاط تهدید 135
جدول 4-24- ارزیابی عوامل داخلی (IFE) 135
جدول 4-25- ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 136
جدول 4-26- راهبردهای ارائه شده در راستای فعالیت مراکز مورد مطالعه 137
جدول 5-1- شاخص های آماری هر یک از گویه ها 140
جدول 5-2- شاخص های آماری (مرکزی و پراکندگی) برای متغیرهای پژوهش 143
جدول 5-3- نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال متغیرهای پژوهش 144
جدول 5-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر گویه های کیفیت زندگی در منطقه (ارزش آزمون3) 145
جدول 5-5- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر گویه های کیفیت زندگی در فرا منطقه (ارزش آزمون3) 148
جدول 5-6- نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر گویه های کیفیت زندگی درمنطقه و فرا منطقه 151
جدول 5-7- نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان (ارزش آزمون 3) 154
جدول 5-8- نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در فرا منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان (ارزش آزمون 3) 155
جدول 5-9- نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر شاخص های کیفیت زندگی درمنطقه و فرا منطقه 156
جدول 5-10- نتایج آزمون فریدمن برای اولویت میزان تأثیر مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه و فرا منطقه 157
جدول 5-11- نتایج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیه دوم 159

فهرست نمودارها
نمودار 3-1- هرم سنی منطقه 18 در سال 1390 ……………………………………………………………………………96
نمودار 4-1- توزیع جنسیت نمونه آماری …………………………………………………………………………………….109
نمودار 4-2- توزیع رده ی سنی نمونه آماری ……………………………………………………………………………….110
نمودار 4-3- توزیع وضعیت تأهل نمونه آماری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حسن و قبح Next Entries پایان نامه رایگان درباره کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، رتبه بندی