منبع مقاله درباره تعهدات قراردادی، مسئولیت قراردادی، اشخاص ثالث، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………….. 77
2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر وکلاء……………………………………………………………………. 79
ج-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری……………………………………………………………………. 79
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگاه محل طرح دعوی…………………………………………………… 79
2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر محاکم……………………………………………………………………. 79
د-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر اشخاص…………………………………………………………………. 80
2-2-2-تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………………………….. 80
-تعهدات موکل نسبت به طرف قرارداد…………………………………………………………………………………… 80
الف-التزام به مفاد عقد در حدود وکالت…………………………………………………………………………………. 81
ب- وضعیت امور خارج از حدود وکالت……………………………………………………………………………….. 82
ج-وضع موکل در برابر معاملاتی که به نام او انجام نمی شود…………………………………………………… 82
فصل سوم: آثار تعهدات وکیل و موکل……………………………………………………………………………………. 84
3-1-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر…………………………………………………………………… 85
3-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل و موکل………………………………………………………………………….. 85
3-1-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل………………………………………………………………………………….. 86
3-1-1-2-آثار تعهدات قراردادی موکل…………………………………………………………………………………. 87
3-1-2-آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل……………………………………………………………………………… 88
3-1-2-1-آثار تعهدات قانونی وکیل……………………………………………………………………………………… 88
3-1-2-2-آثار تعهدات قانونی موکل…………………………………………………………………………………….. 89
3-1-3-آثار تعهدات اخلاقی وکیل و موکل…………………………………………………………………………….. 89
3-2-نحوه جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………. 90
3-2-1-نحوه جبران خسارت طبق قرارداد………………………………………………………………………………. 90
3-2-2-نحوه جبران خسارت طبق قانون………………………………………………………………………………… 91
3-2-2-1-جبران از طریق اعاده ی وضع سابق……………………………………………………………………….. 91
الف-بازگرداندن عین مال……………………………………………………………………………………………………… 91
ب-از بین بردن منبع ضرر…………………………………………………………………………………………………….. 92
3-2-2-2-جبران ضرر از راه دادن معادل……………………………………………………………………………….. 92
الف-دادن مثل……………………………………………………………………………………………………………………… 92
ب-دادن قیمت……………………………………………………………………………………………………………………. 93
3-3-اسباب معافیت از خسارت…………………………………………………………………………………………….. 93
3-3-1-قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………… 94
3-3-2-فعل شخص ثالث…………………………………………………………………………………………………….. 94
3-3-3-فعل متعهد له…………………………………………………………………………………………………………… 95
3-3-4-شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………….. 95
3-3-5-بیمه مسئولیت………………………………………………………………………………………………………….. 95
3-4-مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی……………………………………………………………………… 96
3-5-جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی……………………………………………………………………….. 98
3-6-آثار نوع تعهدات در عقد وکالت…………………………………………………………………………………….. 100
3-7-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………….. 102
3-7-1-آثار تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………….. 102
3-7-2-آثار تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………. 105
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 106 فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 108 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………… 112

چکیده تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

مقدمه تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. تعهدات قراردادی به آن دسته از تعهداتی می گویند که طرفین به صورت صریح و ضمنی در قرارداد وکالت مشخص می کنند و علاوه بر این دسته از تعهدات، قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت، به موجب قوانین و مقررات تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که تعهدات قانونی می باشد. تعهدات قانونی، تعهدی است که قانون گذار بدون وجود رابطه قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران مقرر می دارد. و علاوه بر این دو دسته از تعهدات، تعهدات دیگری هم بر عهده ی وکیل و موکل قرار دارد که به آن تعهدات اخلاقی می گویند که منشاء آن قرارداد یا قانون نمی باشد بلکه اشخاص براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام آن ها می دانند. اما در مورد آن دسته از تعهدات اخلاقی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قانونی یا قراردادی می باشند از ضمانت اجرای قانونی یا قراردادی برخوردار هستند. وکیل و موکل علاوه بر اینکه نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده دارد در برابر اشخاص ثالث هم مسئول هستند و ملزم به اجرای آن تعهدات می باشد. در رابطه با مسئولیت قراردادی و قانونی می توان بیان کرد که هر چند از نظر ماهیت یکی هستند اما از حیث آثار دارای تفاوت هایی می باشند. و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. اما این تفاوت ها باعث نمی شود که به یگانگی این دو مسئولیت لطمه وارد آورد و باعث جدایی آن ها بشود و در صورت جمع بودن شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی متعهد له این حق را دارد که هر کدام را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. بیان مسأله تحقیق رابطه بین وکیل و موکل ناشی از اراده مشترک طرفین تحت عنوان تعهدات قراردادی و همچنین قانونگذار تکالیفی را به منظور تضمین حقوق موکل و حفظ نظام دادرسی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره اشخاص ثالث، عقد وکالت، شرط نتیجه، جبران خسارت Next Entries منبع مقاله درباره تعهدات قراردادی، عقد وکالت، پایان نامه ها، حقوق ایران