دانلود پایان نامه ارشد با موضوع كشمكش، …………………………….، تعليق، پايان

دانلود پایان نامه ارشد

يا ايُُّها العزيزُ مَسّناواَهلَنَا الضُّرُّ و جِئنا بِبِضاعة مُزجاة فَأوفِ لَنَا الکَيل و تَصَدَّق عَلَينا إنَّ اللهَ يَجزِي المُتَصَدّقين”
تقديم…
به او که عمري است غايب است و در دلم حاضر.
به مادرم که راهنماي من بود در نيل به آن چه کمال مي خوانندش.
به پدرم که ايستاد تا کامياب شوم به آن چه در کهکشان عمر جستجو مي کردم.
به همه ي کساني که هستي خويش را به پاسداري از ارزش ها هديه کردند…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
كوته نوشت ها ……………………………………………………………………………………………………………….. .. د
پيشگفتار ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………. ذ
فصل اول :كليات
1 – 1 داستان كوتاه…………………………………………………………………………………………………………………… … 1
1-2ساختار……………………………………………………………………………………………….. ……………………………. 6
1-3 ساختارگرايي………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-4 زندگي نامه ي بهرام صادقي………………………………………………………………… ……………………………. 8
1-4-1 فعاليت هاي ادبي بهرام صادقي……………………………………………………… ……………………………. 10
1-4-2 خدمت سربازي در سروك ياسوج…………………………………………………………………………………. .. 11
1-4-3تحويل ديرهنگام پايان نامه ي درسي و اخذ درجه ي دكتراي طبابت………………………………. 12
1-4-4 ازدواج…………………………………………………………………………………………………………………………. .. 13
1-4-5 كسب جايزه ي ادبي فروغ……………………………………………………………… ……………………………. 13
1-4-6 داستان گويي شفاهي……………………………………………………………………. ……………………………. 15
1-4-7 بدرور مادر و خاموشي بهرام………………………………………………………………………………………….. . 16
1-4-8اندوهياد بهرام صادقي…………………………………………………………………………………………………… . 17
1-4-9 سال شمار زندگي و آثار بهرام صادقي………………………………………………………………………….. 20
فصل دوم : ساختار داستان هاي كوتاه صادقي
2-1 پيرنگ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………. 29
2-1-1 شروع داستان………………………………………………………………………………… ……………………………. 31
2-1-1-1 شيوه هاي شروع داستان……………………………………………………………. ……………………………. 31
2-1-1-2شروع داستان هاي صادقي………………………………………………………….. ……………………………. 32
2-1-2 گره افكني…………………………………………………………………………………….. ……………………………. 35
2-1-2-1 گره افكني در داستان هاي صادقي……………………………………………………………………………. 36
2-1-3 كشمكش……………………………………………………………………………………… …………………………….. 38
2-1-3-1 انواع كشمكش………………………………………………………………………….. ……………………………… 38
2-1-3-2 كشمكش در داستان هاي صادقي………………………………………………. ……………………………… 39
2-1-3-2-1كشمكش انسان با انسان………………………………………………………………………………………… 39
2-1-3-2-2 كشمكش انسان با خود…………………………………………………………………………………………. 40
2-1-3-2-3 كشمكش انسان با جامعه………………………………………………………………………………………. 41
2-1-3-2-4 كشمكش دو گروه از انسان ها با هم……………………………………………………………………….. 42
2-1-3-2-5 كشمكش انسان با طبيعت…………………………………………………………………………………….. 42
2-1-3-2-6 كشمكش انسان با حيوان……………………………………………………………………………………….. 42
عنوان صفحه
2-1-3-2-7 كشمكش حيوان با حيوان………………………………………………………………………………………. 42
2-1-3-2-8 كشمكش انسان با عوامل موهوم و فراطبيعي……………………………………………………………. 42
2-1-3-2-9 كشمكش انسان با دستاوردهاي بشري……………………………………………………………………. 43
2-1-3-2-10 كشمكش هاي جسماني……………………………………………………………………………………… 43
2-1-3-2-11 كشمكش هاي اخلاقي…………………………………………………………………………………………….. 44
2-1-3-2-12 كشمكش عاطفي…………………………………………………………………………………………………. 44
2-1-3-2-13 كشمكش ذهني…………………………………………………………………………………………………… 45
2-1-4 حالت تعليق يا هول و ولا………………………………………………………………………………………………… 46
2-1-4-1 راه هاي ايجاد تعليق در داستان……………………………………………………………………………………. 47
2-1-4-2 تعليق و انتظار در داستان هاي صادقي…………………………………………………………………………… 47
2-1-4-2-1 حالت تعليق در داستان با مطرح كردن يك راز سر به مهر…………………………………………. 47
2-1-4-2-2حالت تعليق در داستان با قرار دادن شخصيت ها در
موقعيت هاي دشوار…………………………………………………………………………………………………………………….. 49
2-1-4-2-3 حالت تعليق در داستان با پيروزي ظاهري شخصيت منفي
و غافلگيري مخاطب با پيروزي نهايي شخصيت مثبت…………………………………………………………………… 50
2-1-5 بحران……………………………………………………………………………………………………………………………… 51
2-1-5-1 بحران در داستان هاي صادقي………………………………………………………………………………………. 51
2-1-6 نقطه ي اوج……………………………………………………………………………………………………………………… 56
2-1-6-1 نقطه ي اوج داستان هاي صادقي…………………………………………………………………………………… 57
2-1-7 گره گشايي………………………………………………………………………………………………………………………. 59
2-1-7-1 گره گشايي در داستان هاي صادقي……………………………………………………………………………….. 59
2-1-8 پايان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-1-8-1 روش هاي پايان بندي…………………………………………………………………………………………………… 62
2-1-8-2 پايان بندي در داستان هاي صادقي………………………………………………………………………………. 63
2-1-9 روايت……………………………………………………………………………………………… ………………………………… 68
2-1-9-1روايت شناسي………………………………………………………………………………………………………………. 69
2-1-9-2 نظريه ي روايت لباو…………………………………………………………………………………………………………. 70
2-1-9-3 تطبيق دو داستان از داستان هاي صادقي با نظريه ي روايت لباو………………………………….. 71
2-1-9-3-1 تطبيق داستان زنجير بر اساس نظريه ي لباو…………………………………………………………….. 71
2-1-9-3-2تطبيق داستان كلاف سردرگم بر اساس نظريه ي لباو………………………………………………….. 75
2-2 شخصيت……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-2-1 تعريف……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-2-2 اقسام شخصيت………………………………………………………………………………………………………………… 77

عنوان صفحه
2-2-3 شخصيت پردازي…………………………………………………………………………………………………………….. 80
2-2-4 شخصيت در داستان هاي كوتاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، صدا و سیما، توزیع فراوانی، صاحب نظران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فروغ فرخزاد