پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، توزیع فراوانی، آزمون فرضیه، مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

66
2- 4-1-1-3- طراحی الگوی مدیریت اثر بخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی 67
2-4-1-1-4- بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری 67
2-4-1- 1-5- بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورها 68
2-4-1- 1-6- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت 70
2-4-1-1-7- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان 70
2-4-1-2- مقالات داخلی مرتبط 70
2-4-1-2-1- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی 71
2-4-1-3- تحقیقات داخلی مرتبط 71
2-4-1-3-1- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی 71
2-4-1-3-2- بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس 72
2-4-1-3-3- بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه 72
2-4-1-3-4- ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 73
2-4-1-3-5- نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی 73
2-4-2-پیشینه خارجی 74
2-4-2-1- مقالات خارجی مرتبط 74
2-4-2-1-1- سبک رهبری مدیران و اثربخشی 74
2-4-2-1-2- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 74
2-4-2-1-3- نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی 74
2-4-2-1-4- فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری 74
2-4-2-1-5- مدیریت اثر بخش 74
2- 4-2-1-6- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان درباره کیفیت برنامه 76
2-4-2-1-7- تحقیق از کشورهای شمالی اروپا درباره کیفیت برنامه 78
2-4-2-1-8- دیدگاهی در انگلستان درباره کیفیت برنامه 79
2-5- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی 84

فصل سوم
3-1- مقدمه 99
3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-3- متغیر ها ،تعریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………..89
3-3-1- متغیر وابسته تحقیق وتعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………90
3-3-2- متغیر مستقل مدیریت برنامه……………………………………………………………………………………………………………91
3-3-3- متغیر مستقل )گروه بندی وسازماندهي نیروهای تخصصي (در مدیریت برنامه………………………….92
3-3-4- متغیر مستقل )مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان(در مدیریت برنامه………………………………………….. 92
3-3-5- متغیر مستقل )تكنولوژی ساخت برنامه(در مدیریت برنامه………………………………………………………..93
3-3- 6- متغیر مستقل )گرایش موضوعي برنامه ها(در مدیریت برنامه…………………………………………………..94
3-3-7- متغیر مستقل )تنوع برنامه ها(در مدیریت برنامه…………………………………………………………………………94
3-3-8- متغیر مستقل )زمان ارائه برنامه ها(در مدیریت برنامه……………………………………………………………….95
3-4- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
3-5- تکنیک توصیف و تحلیل داده ها 96
3-5-1- آماره های توصیفی 96
3-5-2- آماره های استنباطی 96
3-6- ابزار ،روایی و پایانی 97
3-7-1- ابزار 97
3-7-2- روایی 97
3-7-3- پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش 97
فصل چهارم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
4-1- توصیف گویۀ جنسیت پاسخگویان 101
4-2- توصیف گویۀ سن پاسخگویان 102
4-3- توصیف گویۀ رشتۀ تحصیلي پاسخگویان 103
4-4- توصیف گویۀ حوزۀ تخصصي پاسخگویان 104
4- 5- توصیف گویۀ میزان تحصیلات پاسخگویان 105
4-6- توصیف گویۀ سابقه خدمت پاسخگویان 106
4-7 – توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”گروه بندی و سازماندهي نیروهای تخصصي” 108
4- 8- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل “مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان” 110
4-9- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”تكنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها” 113
4-10- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” گرایش موضوعي برنامه ها” 115
4-11- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” تنوع برنامه ها ” 118
4-12- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” زمان ارائه برنامه ها” 122
4-13- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل ” مدیریت برنامه ها ” 125
4-14- توصیف گویه های مربوط به متغیر وابستۀ پژوهش”میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیما” 127
4- 15- آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته 130
4- 16- تحلیل یافته های تحقیق)آزمون فرضیات( 131
4- 16-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق 131
4- 16-2- آزمون فرضیه اول 132
4- 16-3- آزمون فرضیه دوم 133
4- 16- 4- آزمون فرضیه سوم 134
4- 16- 5- آزمون فرضیه چهارم 136
4-16-6- آزمون فرضیه پنجم 137
4- 16-7- آزمون فرضیه ششم 138
4- 17- تحلیل رگرسیون چندگانه متغیر وابسته و متغیرهای مستقل 140
4-17-1- معادله رگرسیون 141
فصل پنجم
5-1- مقدمه 144
5-2- خلاصه یافته 144
5-3-نتایج 145
5-3-1- نتایج حاصل از بررسي فرضیه های پژوهش 145
5-3-1-1- بررسي های حاصل از فرضیه اصلي پژوهش 145
5-3-1-2- بررسي های حاصل از فرضیه اول پژوهش 145
5-3-1-3- بررسي های حاصل از فرضیه دوم پژوهش 145
5-3-1-4- بررسي های حاصل از فرضیه سوم پژوهش 146
5-3-1-5- بررسي های حاصل از فرضیه چهارم پژوهش 146
5-3-1-6- بررسي های حاصل از فرضیه پنجم پژوهش 146
5-3-1-7- بررسي های حاصل از فرضیه ششم پژوهش 146
5-3-2- نتایج حاصل از بررسي متغیر وابستۀ پژوهش 146
5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………147
5-5- پیشنهادات کاربردی 149
5-6- پیشنهادات برای پژوهش های آتی 149
5-7- محدودیت های تحقیق 149
منابع و مأخذ
پیوستها و ضمائم
فهرست جداول
جدول 1-1- نقشه راه 10
جدول 2-1- مدل های مختلف اثر بخشی 27
جدول 2-2- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیر گذاری رسانه 50
جدول 2-3- توضیحات چهار مهارت اصلي مدیریت………………………………………………………………………………………54
جدول 2-4- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی 79
جدول 2-5- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجي 83
جدول 3-1- معرف سازی متغیر وابسته(اثر بخشی برنامه های صدا و سیما بر مخاطبان)…………………………….91
جدول 3-2- معرف سازی متغییر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای متخصص)……………………………..92
جدول 3-3- معرف سازی متغییر مستقل(فنون ارتباطی کارکنان)……………………………………………………………….93
جدول 3-4- معرف سازی متغیر مستقل(تکنولوژی ساخت برنامه)……………………………………………………………….93
جدول 3-5- معرف سازی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه)……………………………………………………………….94
جدول 3-6- معرف سازی متغیر مستقل(تنوع برنامه)…………………………………………………………………………………..94
جدول 3-7- معرف سازی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)……………………………………………………………………..95
جدول 3-8- نوع آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………96
جدول 3-9- بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..98
جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به دسته های جنسیت پاسخگویان……………………………………………………….101
جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به (سن پاسخگویان………………………………………………………………………………102
جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به (رشته تحصیلی پاسخگویان)…………………………………………………………..103
جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به (حوزه تخصصی پاسخگویان)…………………………………………………………..104
جدول 4-5- توزیع فراوانی مربوط به (میزان تحصیلات)………………………………………………………………………………105
جدول 4-6- توزیع فراوانی مربوط به (سابقه خدمت پاسخگویان)…………………………………………………………………106
جدول4-7-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)………….108
جدول4-7-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(میزان تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی…………109
جدول 4-7-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)…………….109
جدول 4-8-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی………………………………………….110
جدول 4-8-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل (میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)………………………111
جدول 4-8-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان………………………………..112
جدول 4-9-1- توزیع فراوانی گویه های متغییر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)……..113
جدول 4-9-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)در یک نگاه
114
جدول 4-9-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها) 114
جدول 4-10-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (گرایش موضوعی برنامه ها) 116
جدول 4-10-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها )در یک نگاه 117
جدول 4-10-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه) 117
جدول 4-11-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) 119
جدول 4-11-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) در یک نگاه 120
جدول 4-11-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) 120
جدول 4-12-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها) 122
جدول 4-12-2- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)در یک نگاه 123
جدول 4-12-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها) 123
جدول 4-13-1- توزیع فراوانی مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه ها)در یک نگاه 125
جدول 4-13-2- شاخص های مرکزی متغییر مستقل(مدیریت برنامه ها) 126
جدول 4-14-1- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها) 127
جدول 4-14-2- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها) در یک نگاه
128
جدول 4-14-3- شاخص های مرکزی متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه) 129
جدول 4- 15- آزمون نرمال بودن متغیر های مستقل و وابسته 130
جدول 4-16-1- ضریب همستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه) 131
جدول 4-16-2- ضریب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های كند.، ، مهمترين، نافرماني Next Entries پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، ضریب همبستگی، خراسان رضوی، صدا و سیما