پایان نامه با کلید واژه های نزول قرآن، ظلم و ستم

دانلود پایان نامه ارشد

6
2-1-5-3-2- ضابطه مندي مشيت الهي در تزکيه انسانها 106
2-1-5-4- بي فايده بودن فرار از مرگ 106
2-1-5-5-كردار انسان ها علت بديهايي كه به وي مي رسد و رسيدن همه نيكيها از طرف خداوند 107
2-1-5-6- شريك بودن امر كننده به اعمال نيك يا بد، در عواقب عمل 107
2-1-5-8- وجود داشتن همه عزت ها تنها در نزدخداوند 107
2-1-5-9- استبدال 108
2-1-5-10- عدم موفقيت كافران براي تسلط بر مومنان حقيقي 108
2-1-5-11- موجود بودن همه پاداش ها تنها در نزد خداوند 109
جدول 1بخش 2-1-6- ؛ تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ( نبوت ) 111
جدول 2 بخش 2-1-1: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ( نبوت) 113
نموداربخش 2-1-1: نقاط تلاقي خطوط فرعي 115
2-1-6-بررسي خط ارتباطي ششم ” نبوت” 116
2-1-6-1- وظايف انبياء در برابر مردم 116
2-1-6-2- وظايف مردم در برابر انبياء 116
2-1-6-3- مصاديق انبياء 117
2-1-6-3-1- حضرت عيسي(ع) 117
2- 1-6-3-2-حضرت موسي(ع) 118
2-1-6-3-3- حضرت ابراهيم(ع) 118
2-1-6-3-4- يازده پيامبر ديگر 118
2-1-6-3-5- حضرت رسول(ص) 118
2-1-6-3-5-1- وظايف رسول (ص) در برابر مردم 118
2-1-6-3-5-1-1- در يافت و ابلاغ وحي الهي 118
2-1-6-3-5-1-2- انذار و تبشير 119
2-1-6-3-5-1-3- بيان احكام 119
2-1-6-3-5-1-4- قضاوت 120
2-1-6-3-5-1-5- تشويق به انجام وظايف 120
2-1-6-3-5-2- وظايف مردم در برابر رسول(ص) 121
2-1-6-3-5-2- 1- ايمان به رسول(ص) 121
2-1-6-3-5-2- 2- اطاعت از رسول (ص)و تسليم فرمان ايشان بودن 121
2-1-6-3-5-2-3- ايمان به قرآن كريم و تدبر در آن 122
جدول 1بخش 2-1-7 : تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي قيامت 125
جدول 2 بخش 2-1-7 : تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي قيامت 126
نموداربخش 2-1-1: نقاط تلاقي خطوط فرعي 128
2-1-7- بررسي خط ارتباطي هفتم؛ ” قيامت” 129
2-1-7-1- فلسفه قيامت 129
2-1-7-2- ويژگي قيامت 129
2-1-7-3- شاهدان قيامت 129
2-1-7-4- وصف حال گناهكاران در قيامت 130
2-1-7-5-حسابرسي اعمال 131
2-1-7-5-1- مباني حسابرسي اعمال 131
2-1-7-5-2- پيامد اعمال 131
2-1-7-5-2-1- پيامد اعمال مومنان 131
2-1-7-5-2-2- پيامد اعمال مخالفان حق (منافقان، كافران، مشركان، كافران اهل كتاب) 133
جدول1 بخش 2-1 – 8 :تقسيم بندي دسته هاي اصلي فرعي خط ارتباطي ” مومنان” 139
جدول2 بخش 2-1-8 :تقسيم بندي دسته هاي اصلي فرعي خط ارتباطي ” مومنان” 140
نموداربخش 2- 1- 8-؛ نقاط تلاقي خطوط فرعي 142
2-1-8- بررسي خط ارتباطي هشتم”مؤمنان” 143
2-1-8-1- ويژگيهاي مومنان 143
2-1-8-2- پيامد اعمال 146
جدول1 بخش 2-1-9 :تقسيم بندي دسته هاي اصلي فرعي خط ارتباطي جهاد و هجرت 148
جدول2 بخش 2-1-9 :تقسيم بندي دسته هاي اصلي فرعي خط ارتباطي جهاد و هجرت 149
نموداربخش 2-1-9 ؛ نقاط تلاقي خطوط فرعي 151
2-1-9- بررسي خط ارتباطي نهم”جهاد و هجرت” 152
2-1-9-1- تشريع جهاد 152
2-1-9-2- اهداف جهاد 152
2-1-9-2-1- از بين بردن مظاهر ظلم و ستم 152
2-1-9-2-2- نجات ستم ديدگان 153
2-1-9-2-3- بهره مندي از اجر عظيم 153
2-1-9-3- مومنان سست ايمان و جهاد 153
2-1-9-3-1- اعتراض برفرمان جهاد 153
2-1-9-3-2- داشتن انگيزه هاي مادي براي جهاد 155
2-1-9-3-3- پندارهاي باطل در مورد علت پيروزيها و شكست ها 155
2-1-9-3-4- پخش شايعات 156
2-1-9-4- هجرت 156
2-1-9-4- 1- اهميت هجرت در اسلام 156
2-1-9-4- 2- بركات هجرت در راه خدا 157
جدول1بخش 2-2: شبکه ارتباطي 159
نموداربخش2-2: نقاط تلاقي خطوط 164
2-2-بررسي ارتباط شبكه اي خطوط 165
2-2-1- نحوه اتصال خط ارتباطي احكام با خط ارتباطي توحيد و قوانين تكويني 165
2-2-2- نحوه اتصال خط ارتباطي احكام و توحيد باخط ارتباطي مخالفان حق و قوانين تكويني 202
2-2-3- نحوه اتصال خط ارتباطي مخالفان حق و توحيد با خط قيامت و نبوت 210
2-2-4- نحوه اتصال خط ارتباطي اهل كتاب باتوحيد و نبوت و قوانين تكويني 211
2-2-5- نحوه اتصال خط اهل كتاب با خط قيامت و خط قوانين تكويني 220
2-2-6- نحوه اتصال خط احكام و خط نبوت با خط مومنان وخط مخالفان حق و خط قوانين تكويني 220
2-2-7- نحوه اتصال خط جهاد و خط قوانين تكويني با خط مومنان و خط مخالفان حق 228
2-2-8- نحوه اتصال خط مخالفان حق و خط جهاد باخط توحيد و خط نبوت و خط قوانين تكويني 231
2-2-9- نحوه اتصال خط قوانين تكويني و خط توحيد با خط مومنان و خط مخالفان حق 235
2-2-10- نحوه اتصال خط مومنان و خط توحيد و خط قوانين تكويني با خط مخالفان حق و خط جهاد 236
2-2-11- نحوه اتصال خط احكام وخط توحيد با خط مومنان و خط جهاد و خط قوانين تكويني 240
2-2-12- نحوه اتصال خط توحيد وخط مومنان و خط مخالفان حق با خط قيامت 242
2-2-13- نحوه اتصال خط مومنان وخط جهاد با خط توحيد و خط قيامت و خط قوانين تكويني 242
2-2-14- نحوه اتصال خط جهاد و خط قوانين تكويني و خط مومنان با خط توحيد وخط نبوت و خط مخالفان حق 244
2-2-15- نحوه اتصال خط احكام وخط مخالفان حق وخط نبوت با خط مومنان و خط جهاد وخط قوانين تكويني 247
2-2-16- نحوه اتصال خط نبوت و خط مخالفان حق با خط توحيد وخط قوانين تكويني 248
2-2-17- نحوه اتصال خط مومنان وخط مخالفان حق و خط توحيد با خط قيامت و خط قوانين تكويني 251
2-2-18- نحوه اتصال خط قوانين تكويني با خط توحيد و خط مخالفان حق 254
2-2-19- نحوه اتصال خط توحيد با خط مخالفان حق 256
2-2-20- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قيامت 260
2-2-21- نحوه اتصال خط مومنان وخط قيامت وخط اهل كتاب با خط توحيد وخط قوانين تكويني 260
2-2-22- نحوه اتصال خط مومنان با خط توحيد 263
2-2-23- نحوه اتصال خط نبوت وخط احكام وخط توحيد با خط قوانين تكويني و خط مومنان 265
2-2-24- نحوه اتصال خط توحيد با خط قوانين تكويني 270
2-2-25- نحوه اتصال خط مومنان وخط احكام با خط توحيد و خط مخالفان حق 272
2-2-26- نحوه اتصال خط مخالفان حق وخط نبوت وخط توحيد وخط قيامت با خط مومنان وخط قوانين تكويني 273
2-2-27- نحوه اتصال خط جهاد و خط مخالفان حق و خط قيامت با خط قوانين تكويني وخط مومنان وخط توحيد 275
2-2-28- نحوه اتصال خط توحيد و خط مومنان با خط احكام 276
2-2-29- نحوه اتصال خط مخالفان حق وخط اهل كتاب با خط نبوت وخط قوانين تكويني و خط توحيد 278
2-2-30- نحوه اتصال خط اهل كتاب با خط نبوت و خط قيامت 282
2-2-31- نحوه اتصال خط اهل كتاب وخط قيامت با خط توحيد وخط احكام 283
2-2-32- نحوه اتصال خط نبوت و خط احكام و خط توحيد با خط قوانين تكويني و خط مومنان 286
نتيجه گيري 289
منابع و مأخذ 290

1-

کليات

فصل اول
1 -طرح مسئله و هدف
2- ضرورت و اهميت
3-پيشينه
4-فرضيه
5- روش تحقيق
6- اصطلاحات

1-1- طرح مسئله و هدف تحقيق
از آنجا که مسئله ارتباط آيات بين سوره هاي قرآن كريم از زمان هاي دور موافقان و مخالفاني داشته است و هر کدام از ايشان دلايلي براي اثبات نظر خود ارائه کرده اند، لذا در اين راستا مي توان سؤلات زير را مطرح کرد؛
1- آيا بين آيات سوره نساء ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد؟
2- آيا سوره نساء اهداف مشخصي را دنبال مي كند؟ و مي توان اين اهداف را از رهگذر بررسي ارتباط آيات اين سوره شناسايي کرد؟
پاسخگويي به اين گونه سؤالات و جستجوي آن از رهگذر اثبات فرضيه هاي مربوطه، هدف اين تحقيق به شمار مي رود.
1-2- ضرورت و اهميت
شأن يک متن که با علم الهي نازل شده و در اختيار بشر قرار گرفته است اقتضاء دارد آکنده از ارتباط و انسجام حکيمانه باشد و اين گونه تحقيقات هريک گامي کوچک براي به تصوير کشيدن اين حقيقت بزرگ مي باشد.
1-3- پيشينه
به طور کلي مسئله‌ي تناسب آيات و سور در قرآن کريم و لزوم و يا عدم لزوم ارتباط از ديرباز مورد اختلاف بوده است؛ عدّه‌اي همچون شوكاني منكر وجود اين ارتباط هستند؛1 آلوسي ارتباط هر آيه را با ما قبل در جايي لازم مي‌داند كه بر ما قبل آن عطف شده باشد؛2 علّامه‌ي طباطبايي نيز موجب ارتباط را تنها در سوره‌هايي مي‌داند كه يكباره نازل شده‌اند و يا در آياتي كه پيوستگي آنها روشن است3. در کتاب روش شناسي تفسير نيز در اين رابطه آمده است که تحقق سياق آيات منوط به دو شرط مي باشد؛ 1- ارتباط صدوري يا پيوستگي در نزول، 2- ارتباط موضوعي. 4
به هرحال ترديدي نيست که خداوند حكيم و خبير پيش از وقوع حوادث مختلف از آنها آگاهي داشته است و طبعاً قرآن در علم الهي مجموعه‌اي به هم پيوسته و واحد بوده است و نزول تدريجي آن بر اساس حكمت‌هايي صورت گرفته است: (وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً)5 بنابراين نبايد تدريجي بودن نزول قرآن موجب شود كه اين پيوستگي مورد غفلت قرار گيرد، از طرف ديگر اين مفسران ميان وجود ارتباط با آگاهي از ارتباط، تفاوتي قايل نشده اند.
“نخستين کسي که در مورد وجه تناسب آيات به ظاهر غير مرتبط و نيز مناسبت ميان سـورههاي قرآن به بحث جدي پرداخته است، “ابوبکر نيشابوري” (324 م) است که در بغداد به اين بحث ميپرداخته و عالمان بغداد را به خاطر نا آگاهي از اين علم سرزنش ميکـرده است. پس از وي بسياري از مفسران به اختصار يا تفصيل در اين موضوع سخن رانـده اند از قبيل:
1- “ثعلبي” (427 م) در “الکشف والبيان عن تفسير القرآن”
2- “طبرسي” (548 م) در “مجمع البيان”
3- “فخررازي” ( 606 م) در “مفاتيح الغيب”
4- “احمد بن زبير” (708 م) در “البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن”
5- “ابوحيان” (745 م) در “البحر المحيط”
6- “بقاعي” ( 885 م) در “نظم الدرر في تناسب الآيات و السور”
7- “عمادي” (982 م) در “ارشاد العقل السليم الي مزايا الکتاب الکريم”
8- “سيوطي” (911م ) در “تناسق الدرر في تناسب السور”6
در سدههاي اخير نيز شماري از مفسران به اين بحث همت گماشته، حتي برخي از آن ها در تفسيرشان، محور کار خود را همبستگي آيات و سور قرار داده اند که در اين ميان مي توان به “آلوســي، سيد قطب، علّامه طباطبايي، حجازي، شلتوت، مراغي، زحيلي و سعيد حوّي” اشاره نمود.7
منابعي که به صورت کلي بر روي ارتباط آيات سورهها کار کردهاند به سه دستهي کتاب، پاياننامه و مقاله، تقسيم ميشوند كه به عنوان نمونه، به برخي از آنها، اشاره ميگردد.

الف) کتاب
1- ايازي، محمدعلي، چهره پيوسته قرآن، هستينما، تهران، 1380.
2- بازرگان، عبدالعلي، نظم قرآن، نشر قلم، تهران، 1375.
3- فقهيزاده، عبدالهادي، پژوهشي در نظم قرآن، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران، 1374.
4- محمود شحاته، عبدالله، درآمدي بر تحقيق در اهداف و مقاصد سورههاي قرآن کريم، ترجمه حجّتي، محمّد باقر، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، تهران، 1369.
5- معرفت، محمّدهادي، تناسب آيات، ترجمه مولايي نيا، عزّت الله، بنياد معارف اسلامي، قم، 1373ش.
6- همامي، عباس، چهره زيباي قرآن، اصفهان، انتشارات بصائر، 1375.
ب) پايان نامه
1- باقري خرّمدشتي، ناهيد، بررسي ارتباط آيات در دو سورهي قرينتين (انفال وتوبه)، دانشگاه تربيت مدرّس، استاد راهنما: سيّد محمّد باقر حجّتي، بهار 1373 ش
2- حميدي مقدم، هاله، بررسي تناسب سوره هاي مائده و انعام، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، استاد راهنما: سيد محمد باقر حجتي، 1373 ش
3- خيري، مريم، مفردات مشکل و تناسب سور و آيات درجزءهاي 26، 27 و 28 قرآن کريم، دانشگاه آزاداسلامي تهران مرکزي، استاد راهنما: عبّاس همامي، 1379.
4-

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، ضمان قهری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دانشگاه تهران، حکمت خداوند