پایان نامه با کلمات کلیدی استان اصفهان، گردشگری مذهبی، مناطق شهری، گردشگری تاریخی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….111
4-3-2 تاسیسات زیرساختی(آب، برق و راه)……………………………………………………………………………114
4 -3-3 خدمات رفاهی………………………………………………………………………………………………………..115
4-3-4 خدمات اقامتی…………………………………………………………………………………………………………116 4-3-5 تقسیمات سیاسی شهرستان کاشان………………………………………………………………………………..116 4-3-6 معرفی ویژگی های اقلیمی چهار بخش شهرستان کاشان…………………………………………………..118 4-3-7 موقعیت تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان……………………………………………………………………..119 4-3-8 موقعیت ارتباطی شهرستان کاشان…………………………………………………………………………………121 4-3-9 شبکه ی ارتباطات سلسله مراتبی شهرستان کاشان…………………………………………………………..123 4-4 تحليل داده ها (انجام آزمونهاي آماري يا تحليلهاي نقشه اي در رابطه با هر پرسش، هدف يا فرضيه) براساس مدل مفهومي ـ عملياتي ارائه شد در فصل متدولوژي……………………………………………………..130 4-4-1 تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تفریحی تاریخی-فرهنگی، طبیعی، مذهبی…………………………………………………………………………………………….130 4-4-2 تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)…………………………………………………………………………………………………………….133
4-4-3 تحلیل های مکانی براساس مدل سطح جاذبه………………………………………………………………… 141 4-4-4 تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی………………………………………………………………………… 144 4-4-5 مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی………………………………………………………………………………145 4-4-6 مدل اثر متقابل فضایی(Spatial Interaction) و عملیات همپوشی لایه ها……………………………….146
4-4-7 مدلسازی هندسی شبکه………………………………………………………………………………………………147 4-5 ساير يافته هاي پژوهش (نتايج فرعي پژوهش)………………………………………………………………….148

فصل پنج : نتايج پژوهش و ارائه پيشنهادهاي كاربردي
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..151 5-2 بيان مسئله (براساس چارچوب فصل اول)………………………………………………………………………..152 5-3 توصيف روشهاي بكار گرفته شده و بيان نتايج حاصل………………………………………………………..153
5-3-1 نتایج نهایی حاصل از تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)………………………………………………………………………………153
5-3-2 نتایج حاصل ازتحلیل با استفاده از عملیات همسایگی…………………………………………………….154
5-3-3 نتایج حاصل ازتحلیل قابلیت دسترسی………………………………………………………………………….161
5-3-4 نتایج حاصل از مدل سطح جاذبه…………………………………………………………………………………171
5-3-5 نتایج حاصل از مدل اثر متقابل فضایی………………………………………………………………………….172
5-3-6 نتایج حاصل از مدلسازی هندسی شبکه…………………………………………………………………………182
5-4 استفاده از يافته هاي پيشين و تركيب آن با نتايج پژوهش……………………………………………………..187 5-5 پيشنهادها و كاربرد نتايج پژوهش (ارائه طرح پيشنهادي در صورت لزوم)……………………………..187 5-6 نتیجه گیری( خلاصه اي از مساله، روشها و يافته هاي پژوهش به عنوان جمع بندي)…………………191
پیوست ها و ضمائم
پیوست الف: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….193 الف-1 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….193 الف-2 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….198
ب پیوست الگوریتم های محاسبه ی مرکز جاذبه هر بخش از شهرستان کاشان……………………………….200
ج پیوست محاسبات لازم به منظور اجرای تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی ، همراه با ترسیم الگوریتم روند کار………………………………………………………………………………………………………………..203
ج-1 محاسبات لازم به منظور ترسیم دوایرهمسایگی با شعاع و مختصات دقیق، همراه با ترسیم الگوریتم روند کار…………………………………………………………………………………………………………………………….203
ج-2 الگوریتم مراحل کلی روش تحلیل عملیات همسایگی…………………………………………………………205
ج-3 الگوریتم مراحل کلی تعیین فواصل دسترسی از مرکز هر بخش به هر کدام از گردشگاهها………..206 د پیوست الگوریتم ترسیم مراحل کلی روش تحلیل قابلیت دسترسی…………………………………………….207
ه پیوست مراحل کلی مدلسازی هندسی شبکه…………………………………………………………………………..208 و پیوست مراحل کلی عملیات Georeferencing………………………………………………………………….212 ز پیوست جداول محاسبات مرکز جاذبه…………………………………………………………………………………..216 ح پیوست جداول محاسبات قابلیت دسترسی……………………………………………………………………………221 ط پیوست طبقه بندي و توزیع جغرافیایی گردشگاه ها………………………………………………………………..227 فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..230 چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………233

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

2-1 جدول سابقه ی تشکیلات جهانگردی در ایران……………………………………………………………………….35 2-2 جدول مجموعه ای از پژوهشهای انجام شده در ارتباط با گردشگری………………………………………..39 2-3 تقسیم بندی مکتوبات و نظرات مربوط به گردشگری 1950-1990………………………………………….67 2-4 نظريه‌هاي قابل استفاده برای شناسایی و تحلیل محورهای جاذب………………………………………………69
4-1 جدول مشخصات گردشگری موجود در شهرستانهای اصفهان،کاشان و استان اصفهان همراه با محاسبه ی ضریب مکانی شهرستان کاشان نسبت به استان اصفهان……………………………………………………………..109 4-2 جدول زیر ساخت های گردشگری موجود در شهرستانهای اصفهان،کاشان و استان اصفهان همراه با محاسبه ی ضریب مکانی شهرستان کاشان نسبت به استان اصفهان………………………………………………….110 4-3 جدول منابع تامین کننده ی آب و حجم مخازن آب در شهرستان کاشان…………………………………..114 4-4 جدول توزیع خدمات بهداشتی درمانی را در مناطق شهری و روستایی در شهرستان کاشان…………115 4-5 جدول آخرین تقسیمات کشوری شهرستان کاشان…………………………………………………………………116 4-6 جدول شبکه ی راههای موجود در شهرستان کاشان به تفکیک نوع راه…………………………………….121 4-7 جدول شبکه ی راههای روستایی موجود در شهرستان کاشان و تعداد آبادی های تحت پوشش به تفکیک شهرستان………………………………………………………………………………………………………………………122 4-8 جدول طول راههای ارتباطی کاشان با مراکز دهستان در شهرستان کاشان………………………………….127 4-9 جدول طول راههای ارتباطی مناطق شهری با مراکز دهستان ها در شهرستان کاشان……………………127 4-10جدول طول راههای ارتباطی مراکز دهستان ها در شهرستان کاشان………………………………………….128 4-11 جدول تعداد آبادی های دارای راه ارتباطی روستایی به تفکیک نوع راه در شهرستان کاشان………129
5-1 جدول گردشگری مذهبی به تفکیک تعداد گردشگاههای مذهبی،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه…………………………………………………………………………………………………………161 5-2 جدول گردشگری مذهبی به تفکیک تعداد گردشگاههای مذهبی،مجموع قدرت جذب ، قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری……………………………………………………………………………162 5-3 جدول گردشگری تاریخی- فرهنگی به تفکیک تعداد گردشگاههای تاریخی-فرهنگی،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری…………………………………………………….164 5-4 جدول گردشگری اقامتی تفریحی به تفکیک تعداد مکانهای اقامتی تفریحی،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری………………………………………………………………….166 5-5 جدول گردشگری طبیعی به تفکیک تعداد گردشگاههای طبیعی ،مجموع قدرت جذب و قابلیت دسترسی درهر مرکز جاذبه ورتبه ی گردشگری……………………………………………………………………………168 5-6 جدول انواع جاذبه های گردشگری به تفکیک تعداد گردشگاههای و مجموع قدرت………………… 171 الف-1 جدول جاذبه های مذهبی شهرستان کاشان به تفکیک نام،نوع و مکان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره امام رضا ع، قضا و قدر، امام صادق، گندم کار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جاذبه های طبیعی، میراث فرهنگی، گردشگری تاریخی، گردشگری مذهبی