پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اجرای برنامه، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

07
3-6- کالیبراسیون گین و فاز توسط تجزیه ویژه و عناصر ماتریس همبستگی .212
4-6- الگوریتم کالیبراسیون عمومی .219
5-6- بررسی عملکردالگوریتمهای کالیبراسیون باالگوریتم MUSICبامعیاردقت .223
1-5-6- کالیبراسیون گین وفازتوسط تجزیه ویژه وعناصرماتریس همبستگی .224
2-5-6- الگوریتم کالیبراسیون عمومی 1.23
3-5-6- الگوریتم های کالیبراسیون مکان بامعیارحداقل مربعات و beamsum .234
4-5-6- الگوریتم کالیبراسیون گین و فاز با معیار حداقل مربعات .241
6-6-بررسی عملکردالگوریتمهای کالیبراسیون با MUSIC با معیار Resolution .244
1-6-6- کالیبراسیون گین وفازتوسط تجزیه ویژه وعناصرماتریس همبستگی .245
2-6-6- الگوریتم کالیبراسیون عمومی .252
3-6-6- الگوریتم های کالیبراسیون مکان بامعیارحداقل مربعات و beamsum .255
4-6-6- الگوریتم کالیبراسیون گین و فاز با معیار حداقل مربعات .261
نتیجه گیری .264
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات 266
نتیجه گیری .267
پیشنهادات .269
مراجع .270

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره یک . مقدار قله در حالت کالیبره شده وکالیبره نشده پس ازده بار اجرای برنامه در الگوریتم اول گین و فاز( با استفاده از تجزیه ویژه) ومقدار میانگین قله ومقدارجذرمیانگین مربع خطا با معیار دقت .229
جدول شماره دو . مقدار قله در حالت کالیبره شده و کالیبره نشده پس ازده باراجرای برنامه در الگوریتم دوم گین و فاز ( با استفاده از ماتریس هم بستگی) ومقدار میانگین قله و مقدار انحراف معیار با معیار دقت .230
جدول شماره سه . مقدارقله در حالت کالیبره شده و کالیبره نشده پس ازده بار اجرای برنامه در الگوریتم کالیبراسیون عمومی و مقدار میانگین قله ومقدار انحراف معیار بامعیار دقت .233
جدول شماره چهار . مقدارقله درحالت کالیبره شده وکالیبره نشده پس ازده باراجرای برنامه در الگوریتم کالیبراسیون مکان حداقل مربعات و مقدار میانگین قله و مقدار انحراف معیار با معیار دقت .239
جدول شماره پنج . مقدارقله درحالت کالیبره شده و کالیبره نشده پس ازده باراجرای برنامه در الگوریتم کالیبراسیون مکان beamsum و مقدار میانگین قله و مقدار انحراف معیار با معیار دقت .240
جدول شماره شش . مقدارقله درحالت کالیبره شده وکالیبره نشده پس ازده باراجرای برنامه در الگوریتم کالیبراسیون گین و فاز حداقل مربعات ومقدار میانگین قله ومقدارانحراف معیار با معیار دقت .243
جدول شماره هفت . مقدار قله ها در حالت کالیبره شده و کالیبره نشده پس از ده باراجرای برنامه در الگوریتم اول گین و فاز( با استفاده از تجزیه ویژه) و مقدار میانگین قله هاو مقادیر انحراف معیار با معیار قدرت تفکیک .250
جدول شماره هشت . مقدار قله ها درحالت کالیبره شده وکالیبره نشده پس از ده بار اجرای برنامه در الگوریتم دوم گین وفاز( با استفاده از ماتریس هم بستگی) ومقدار میانگین قله هاو مقادیر انحراف معیار با معیار قدرت تفکیک .251
جدول شماره نه . مقدارقله هادرحالت کالیبره شده وکالیبره نشده پس ازده باراجرای برنامه در الگوریتم کالیبراسیون عمومی و مقدار میانگین قله ها ومقادیرانحراف معیار بامعیارقدرت تفکیک .254
جدول شماره ده . مقدار قله ها در حالت کالیبره شده و کالیبره نشده پس از ده بار اجرای برنامه درالگوریتم کالیبراسیون مکان حداقل مربعات ومقدار میانگین قله ها ومقادیرانحراف معیار با معیار قدرت تفکیک .257
جدول شماره یازده . مقدار قله ها درحالت کالیبره شده و کالیبره نشده پس ازده بار اجرای برنامه درالگوریتم کالیبراسیون مکان beamsum ومقدار میانگین قله ها و مقادیر انحراف معیار با معیار قدرت تفکیک .260
جدول شماره دوازده . مقدارقله ها درحالت کالیبره شده وکالیبره نشده پس از ده بار اجرای برنامه درالگوریتم کالیبراسیون گین وفازحداقل مربعات ومقدارمیانگین قله هاومقادیرانحراف معیار با معیار قدرت تفکیک .263

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شكل (1-2) . نمودارگین برحسب زاویه افقی بامقادیرمختلف ازپهنی زاویه(برای و) .69
شكل (1-3) . سناریویی از یک آرایه هوایی .148
شکل (1-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی وواقعی Jخطوط تو پرو میان بردار هدایت تخمینی وواقعی J2 (.-)درالگوریتم مکان حداقل مربعات برحسبSNR(dB) .198
شكل (2-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی و واقعی J خطوط تو پر و میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 (.-) در الگوریتم مکان حداقل مربعات بر حسب تعداد نمونه هاdB30=SNR . 199
شكل (3-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی و واقعی J خطوط تو پر و میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 (.-) درالگوریتم مکان حداقل مربعات بر حسب تعداد نمونه هاdB20=SNR . 199
شكل (4-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی و واقعی J خطوط تو پر و میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 رنگ خط چین (–) در الگوریتم مکان beamsum بر حسب SNR(Bd) . 201
شكل (5-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 خطوط تو پر در الگوریتم مکان beamsum خط چین (–) و حداقل مربعات(.-) بر حسب SNR(Bd) . 201
شكل (6-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی و واقعی J خطوط تو پر و میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 در الگوریتم مکان beamsum خط چین(–)و حداقل مربعات(.-) بر حسب SNR(dB) . 202
شكل (7-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی و واقعی J خطوط تو پر و میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 در الگوریتم مکان beamsum خط چین(–) بر حسب تعداد نمونه ها dB30=SNR . 202
شكل (8-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی و واقعی Jخطوط تو پر و میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 در الگوریتم مکان beamsum خط چین(–) بر حسب تعداد نمونه ها dB20=SNR . 203
شكل (9-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی و واقعی J خطوط تو پر و میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 در الگوریتم مکان beamsum خط چین (–) و حداقل مربعات(.-) بر حسب تعداد نمونه ها dB30=SNR . 203
شكل (10-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 در الگوریتم مکان beamsum خط چین(–)وحداقل مربعات(.-)برحسب تعداد نمونه ها dB30=SNR . 204
شكل (11-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی و واقعی J خطوط تو پر و میان بردار هدایت تخمینی وواقعی J2 درالگوریتم مکان حداقل مربعات(.- )برحسب SNR (Bd) . 205
شكل (12-6). نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی و واقعی J خطوط تو پر و میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 در الگوریتم مکان حداقل مربعات (.- ) و beamsum خط چین(- – ) بر حسب SNR(Bd) . 205
شكل (13-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت فرضی و واقعی J خطوط تو پر و میان خطای بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 در الگوریتم مکان beamsum خط چین(- -) بر حسب SNR(Bd) . 206
شكل (14-6) . نمودار خطای میان بردار هدایت تخمینی و واقعی J2 در الگوریتم مکان حداقل مربعات(.-) و beamsum خط چین(- -) بر حسب SNR(Bd) . 206
شكل (15-6) . نمودار خطای میان بردار گین تخمینی و واقعی11 Jخط چین (- -) در الگوریتم گین و فاز حداقل مربعات و میان بردار گین فرضی و واقعی1 J خطوط تو پر بر حسب SNR(Bd) . 209
شكل (16-6) . نمودار خطای میان بردار فاز تخمینی و واقعی11JJ خط چین(- -) در الگوریتم گین و فاز حداقل مربعات و میان بردار فاز فرضی و واقعی1 JJ خطوط تو پر بر حسب SNR(Bd) . 209
شكل (17-6) . نمودار خطای میان بردار گین تخمینی و واقعی11 Jخط چین(- -) در الگوریتم گین و فاز حداقل مربعات و میان بردار گین فرضی و واقعی1 J خطوط تو پر بر حسب تعداد نمونه ها . 211
شكل (18-6) . نمودار خطای میان بردار فاز تخمینی و واقعی11 JJخط چین (- -) در الگوریتم گین و فاز حداقل مربعات و میان بردار فاز فرضی و واقعی1 JJ خطوط تو پر بر حسب تعداد نمونه ها . 211
شكل (19-6) . نمودار خطای میان بردار گین تخمینی و واقعی11 J در الگوریتم گین و فاز اول (کالیبراسیون با استفاده از تجزیه ویژه) (- .)و الگوریتم دوم(کالیبراسیون با استفاده از المان های ماتریس هم بستگی) (.- .) بر حسب SNR(Bd) . 213
شكل (20-6) . نمودار خطای میان بردار گین تخمینی و واقعی11 J در الگوریتم گین و فاز اول (کالیبراسیون با استفاده از تجزیه ویژه) (- .)و الگوریتم دوم(کالیبراسیون با استفاده از المان های ماتریس هم بستگی) (.- .) ومیان بردار گین فرضی و واقعی1J خطوط تو پر بر حسب SNR(Bd) . 214
شكل (21-6). نمودار خطای میان بردار فاز تخمینی و واقعی11J J در الگوریتم گین و فاز اول (کالیبراسیون با استفاده از تجزیه ویژه) (. – .)والگوریتم دوم(کالیبراسیون با استفاده از المان های ماتریس هم بستگی) (- .)و میان بردار فاز فرضی و واقعی1J J خطوط تو پر بر حسب SNR(Bd) . 214
شكل (22-6) . نمودار خطای میان بردار فاز تخمینی و واقعی11J J در الگوریتم گین و فاز اول (کالیبراسیون با استفاده از تجزیه ویژه) (. – .)والگوریتم دوم(کالیبراسیون با استفاده از المان های ماتریس هم بستگی) (- .) بر حسب SNR(Bd) . 215
شكل (23-6) . نمودار خطای میان بردار گین تخمینی و واقعی11J در الگوریتم گین و فاز اول (کالیبراسیون با استفاده از تجزیه ویژه) (- .)والگوریتم دوم (کالیبراسیون با استفاده از المان های ماتریس هم بستگی) خط چین (- -) و میان بردار گین فرضی و واقعی 1J خطوط تو پر بر حسب تعداد نمونه ها . 217
شكل (24-6) . نمودار خطای میان بردار گین تخمینی و واقعی11J در الگوریتم گین و فاز اول (کالیبراسیون با استفاده از تجزیه ویژه) (- .)والگوریتم دوم (کالیبراسیون با استفاده از المان های ماتریس هم بستگی) خط چین (- -) بر حسب تعداد نمونه ها . 217
شكل (25-6) . نمودار خطای میان بردار فاز تخمینی و واقعی11JJ در الگوریتم گین و فاز اول (کالیبراسیون با استفاده از تجزیه ویژه) (- .)والگوریتم دوم(کالیبراسیون با استفاده از المان های ماتریس هم بستگی) خط چین(- -) و میان بردار فاز فرضی و واقعی 1JJ خطوط توپر بر حسب تعداد نمونه ها . 218
شكل (26-6) . نمودار خطای میان بردار فاز تخمینی و واقعی11JJ در الگوریتم گین و فاز اول (کالیبراسیون با استفاده از تجزیه ویژه) (- .)والگوریتم دوم(کالیبراسیون با استفاده از المان های ماتریس هم بستگی) خط چین(- -) بر حسب تعداد نمونه ها . 218
شكل (27-6) . نمودار خطای میان بردارگین تخمینی و واقعی11J (- -) و میان بردارگین فرضی و واقعی1J در الگوریتم کالیبراسیون عمومی خطوط توپر بر حسب SNR(Bd) . 220
شكل (28-6) . نمودار خطای میان بردار فاز تخمینی و واقعی11JJ (- -) و میان بردار فاز فرضی و واقعی1JJ درالگوریتم کالیبراسیون عمومی خطوط توپر بر حسب SNR(Bd) . 221
شكل (29-6) . نمودار خطای میان بردارگین تخمینی و واقعی11J (- -) و میان بردارگین فرضی و واقعی1J درالگوریتم کالیبراسیون عمومی خطوط توپر بر حسب تعدادنمونه ها . 222
شكل (30-6) . نمودار خطای میان بردار فاز تخمینی و واقعی11JJ (- -) و میان بردار فاز فرضی وواقعی1JJ درالگوریتم کالیبراسیون عمومی خطوط توپر برحسب تعداد نمونه ها . 222
شكل (31-6) . نمودار طیف MUSIC در حالت کالیبره نشده(خطوط تو پر)و طیف MUSIC در حالت کالیبره شده در الگوریتم گین و فاز اول (کالیبراسیون با استفاده از تجزیه ویژه) (خط چین–) بر حسب زاویه . 225
شكل (32-6) . نمودار طیف MUSIC در حالت کالیبره نشده(خطوط تو پر)و طیف MUSIC در حالت کالیبره شده در الگوریتم گین و فاز اول (کالیبراسیون با استفاده از تجزیه ویژه) (خط چین–) بر حسب زاویه در حالت بزرگ شده . 225
شكل (33-6) . نمودار طیف MUSIC در حالت کالیبره نشده (خطوط تو پر)و طیف MUSIC در حالت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دیوان عالی کشور، مدعی خصوصی، تجدیدنظرخواهی، دادرسی الکترونیک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مقدار خطا، شبیه سازی