پایان نامه با کلید واژگان مدیریت اسلامی، مدیریت اسلام، نهج البلاغه، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

5-7-4- مدیریت ارتباطات و اطلاعات 82
– تعریف ارتباطات 82
– تعریف سیستم های اطلاعاتی 82
8-4- مقوله هسته ای و اصلی فرآیند مدیریت اسلامی چه نام دارد؟ 85
1-8-4- تصمیم گیری 93
9-4- مدیریت اسلامی چه اهدافی را دنبال می کند؟ 96
1- 9-4- عمران 96
2-9-4- امنیت 97
3-9-4- هدایت و ارشاد: 100
4-9-4- رفاه 101
10-4- مقوله های زمینه ای تأثیر گذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟ 103
1-10-4- دلبستگی اعضای سازمان 105
2-10-4- میزان وفاداری مردم 107
3-10-4- میزان جذابیت پیامد ها 109
4-10-4- قدرت عوامل ذی نفوذ 110
11-4- متغیر های میانجی تأثیرگذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟ 110
1-11-4- عوامل سیاسی 110
2-11-4- عوامل فرهنگی 111
3-11-4- عوامل طبیعی 112
4-11-4- عوامل اقتصادی 112
نتیجه گیری 112
فصل پنجم : یافته ها ونتایج 114
1-5- دستاوردهای پژوهش 115
1-1-5- فرآیند مدیریت علوی 115
– ویژگیهای لازم مدیر در مدیریت علوی…………………………………………………………..115

– مقوله های زمینه ای مؤثر بر مدیریت علوی……………………………………………………………………..117

– راهبردهای مدیریت علوی……………………………………………………………………………………………………118

– مقوله ی هسته ای مدیریت علوی……………………………………………………………………………………….118

– پیامدهای مدیریت علوی………………………………………………………………………………………………………120

– متغیرهای میانجی مؤثر بر مدیریت علوی…………………………………………………………………………….120

2-1-5- فرایند تصمیم گیری علوی 124
3-1-5- الگوی رهبری تناسبی 127
4-1-5- عوامل قدرت و نفوذ به عنوان عوامل مؤثر بررهبری 129
2-5- نتیجه گیری 130
3-5- پیشنهاها 131
4-5- قلمرو و محدودیت های تحقیق 132
فهرست منابع 133

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-3) : مقایسه ویژگی های روش های کیفی و کمی(خاکی،همان،134) 47
جدول1-4 : خصوصیات شخصی لازم درمدیریت اسلامی(مقوله تقوا) 56
جدول 2-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله عدالت) 59
جدول 3-4:خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله تدبیر) 61
جدول 4-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله شرح صدر) 63
جدول 5-4 :مقوله مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی 66
جدول 6-4 :مقوله مدیریت منابع انسانی 69
جدول7-4 :مقوله سازماندهی 73
جدول8-4 : مقوله برنامه ریزی 75
جدول9-4 : مقوله مدیریت اموال عمومی 78
جدول 10-4 :مقوله ی مدیریت ارتباطات و اطّلاعات 80
جدول 11-4 :مقوله تصمیم گیری 85
جدول12-4:مقوله ی عمران 96
جدول13 -4: مقوله ی امنیت 97
جدول 14-4 :مقوله ی هدایت و ارشاد 98
جدول 15-4 :مقوله ی رفاه 101
جدول شماره16-4: مقوله دلبستگی اعضای سازمان 103
جدول 17-4 :مقوله ی میزان وفاداری مردم 106
جدول 18-4 : مقوله میزان جذابیت پیامد ها 108
جدول 19-4 :مقوله ی قدرت عوامل ذی نفوذ 110
جدول 20-4 :مقوله ی عوامل سیاسی 110
جدول 21-4 :مقوله ی عوامل فرهنگی 111
جدول 22-4 :مقوله ی عوامل طبیعی 111
جدول 23-4 :مقوله ی عوامل اقتصادی 112

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-3: (نمودار کدگذاری محوری) 50
شکل 1-4 : نمودار محوری تقوا 58
شکل 2-4 : نمودار محوری عدالت 61
شکل 3-4 : نمودار محوری تدبیر 63
شکل 4-4 : نمودار محوری شرح صدر 66
شکل 5-4 : نمودار محوری مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی 69
شکل 6-4 :نمودار محوری مدیریت منابع انسانی 73
شکل 7-4: نمودار محوری سازماندهی 75
شکل 8-4 : نمودار محوری برنامه ریزی 78
شکل9-4 : نمودار محوری مدیریت اموال عمومی 80
شکل10-4 نمودار محوری فرآیند ارتباطات 84
شکل 11-4:فرایند مدیریت ارتباطات و اطلاعات 84
شکل 12-4: فرایند تصمیم گیری علوی 95
شکل 13-4 : نمودار محوری عمران 97
شکل 14-4: نمودار محوری امنیت…………………………………………………………………………………………………….98

شکل15-4 :نمودار محوری هدایت و ارشاد 100
شکل16-4: نمودار محوری رفاه………………………………………………………………………………………………………….103

شکل 17-4: نمودار محوری میزان وفاداری مردم به حکومت 108
شکل 1-5:فرآیند مدیریت علوی 122
شکل 2-5: فرآیند تصمیم گیری علوی 123
شکل 3-5:پیوستار رهبری تناسبی 127

فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه
ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است وتاریخ بشر بیانگر این است که انسان همیشه به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است. زندگی اجتماعی، قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان را می طلبد، تا در بستر قوانین و نظم اجتماعی، رشد و بالندگی و پیشرفت به سوی کمال حاصل شود. بنابراین یکی از ارکان زندگی اجتماعی، مدیریت و رهبری است. زیرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پیدا می کند؛ و به خاطر هر چه مطلوبتر این ارتباط و پایمال نشدن این حقوق، تعیین وظایف، معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت دارد، تا حق از باطل و کژی از راستی مشخص گردد. و از همین جا است که هماهنگی بین افرادو واحد های اجتماعی، هدایت بسوی هدف، نظارت بر ضوابط و ارزشیابی کارها، ضرورت مدیریت و رهبری را روشن می سازد. و در یک کلام می توان این ضرورت را چنین ترسیم کرد که در نظام اجتماعی، مدیریت، محور زندگی است.
مدیریت و رهبری از هر نوعی که باشد، از ریاست بانک ملت گرفته تا حکومت بر یک ملت، در کارآیی سازمان مربوطه و تحقق اهداف نقش مؤثر دارد. منتهی باید اذعان داشت که مدیر در تشکیلات خود، تنها تأثیراجرایی ندارد،بلکه هر حرکتی از حرکات او آثار مختلفی بر جای خواهد گذاشت. رفتار شایسته و برخورد نیک مدیر و رهبر با زیر دستان، نقش مهمی در ایجاد محبوبیت برای مدیر و جلب خشنودی عمومی دارد و بستر مناسبی برای رشد و تعالی اعضاء سازمان و تحقق اهداف آن فراهم می کند.
عدم مدیریت صحیح خود بزرگترین و سخت ترین مانع اجتماعی مردمان است و امیر المؤمنان علی(ع) نسبت به آن چنین هشدار داده است:
«نگرانی من از آن است که نا بخردان و نابکاران این امت زمامداری را بدست آرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او رابه بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یاران خود سازند» (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 1379، نامه62). امیر المؤمنین علی(ع) در تمام دوران حکومت خود تلاش نمود تا مبانی فکری مدیریت اسلامی و سیرت نیکوی آن را نشان دهد و در همین راه پذیرای همۀ سختیها شد، چنانکه فرمود: «به خدا سوگند اگر شب را تا بامداد بر بستری از خار سخت بیدار به سر برم، و یا در غل و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محبوبتر است از اینکه خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم»(همان، کلام 224).
حضرت علی(ع) بر سر پیمان خود با خدا و مردم ایستاد و حکومت و مدیریت اسلامی را پاس داشت و شهادت آن حضرت نیز در همین راه بود.
نهج البلاغه، پس از قرآن کریم گرانبها ترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام است. این کتاب شامل منتخبی از خطبه ها و مواعظ، نامه ها و کلمات کوتاه و قصار امیرالمؤمنان علی(ع) است که توسط سید رضی گرد آوری شده است. سخن امام علی(ع)، والاترین سخن پس از کلام خداوند و پیامبر اکرم است، چنانکه دربارۀ سخن آن حضرت گفته اند: «پایین تر از سخن خداوند و بالاتر از گفتار همۀ مخلوقات است» (الحسینی الخطیب، 1395ق، 43). زیرا علی(ع) به بیانی سخن گفته که سر شار از عصمت مطلق است. ما شیعیان معتقد به عصمت مولا علی(ع) هستیم و اعتقاد داریم به اینکه سخنی که از وحی و عصمت نشأت گرفته مصون از خطا واشتباه است و به همین جهت این متون از منابع غنی علوم انسانی و اسلامی به شمار می روند و لازم است که علوم مختلف اسلامی را از این منابع مهم و ارزشمند استخراج کرده و آن را در زندگی شخصی و اجتماعی خود بکار گیریم. یکی از مباحث مهم در نهج البلاغه، مبحث مدیریت است؛ که امام علی(ع) بطور کامل و جامع در نامه 53 نهج البلاغه، معروف به عهد نامه مالک اشتر، این مبحث را شرح داده اند و اصول و مبانی ارزشمندی برای ادارۀ کارآمد جامعه ارائه داده اند. به همین دلیل محقق در این پژوهش تلاش نموده تا با استفاده از مطالب مندرج در عهد نامه مالک اشتر و با بهره گیری از سخنان و نامه های دیگر امام علی(ع)، مدیریت اسلامی را مدلسازی نماید و در این راه از روش نظریه زمینه ای و یا داده بنیاد برای مدلسازی و تدوین تئوری استفاده نموده است.

2-1- بیان مسأله
خداوند همزمان با هبوط حضرت آدم (ع) و حوا روی زمین،آدم (ع) را به پیامبری برگزید.یعنی با به وجودآمدن دو انسان، مدیریت و رهبری نیز به وجود آمده است.بنابراین هیچ امری در زندگی انسان برای پیشبرد اهداف او نمی تواند مهم تر ومؤثّرتر از مدیریت و رهبری باشد.انسان پس از پیمودن مسیرهای پرفراز و نشیب وطاقت فرسا، به اصول ومبانی مهم وارزشمندی در مدیریت دست یافته که نتیجه آن، دگرگونی چهرۀ جهان است.مدیریت دردنیای کنونی، به فنون ورموزی پیچیده واصولی پویا مجهز شده است.البته تحلیل دربارۀ مدیریت بحثی جدید نیست، بلکه از دغدغه های کهن بشر است و به یک ملت اختصاص ندارد.
واضح است که پیامبران الهی بهترین مدیران برای هدایت و پیشرفت انسانها هستند. و پیامبر بزرگ اسلام که خاتم پیامبران است، بهترین وکاملترین دین وآیین را برای انسانها به ارمغان آورده است. بعداز خاتم الانبیاء (ص) بهترین مفسّران و عاملان واقعی این آیین الهی، ائمّه (ع) می باشند. طبق اعتقادات شیعیان، ائمه (ع) دارای عصمت مطلق و علم لدنّی هستند.که صدها دلیل و برهان بر اثبات این ادعا وجود دارد. از جمله مهمترین این ادلّه، آیه ی تطهیر (سوره ی احزاب،آیه ی 33)، آیه ی مباهله (سوره ی آل عمران، آیه ی61) و حدیث ثقلین است که مورد توافق شیعیان واهل تسنّن می باشد. بنابراین با توجّه به عصمت ائمّه (ع)، در روایات واحادیث وارده از ایشان سخن بیهوده و گزافی وجود ندارد. منابع غنی وگرانبهایی از ائمّه (ع)در زمینه های مختلف علوم انسانی، پزشکی، نجوم، شیمی و… به دست ما رسیده است. بنابراین با وجود این منابع ارزشمند علمی، جای تأسّف است که مسلمانان به دنبال دستاوردهای علمی حاصل از تجربه و آزمون وخطای دیگر دانشمندان باشند؛ با اعتقاد به اینکه علوم وارده از ائمّه (ع)، بدون نقص است وبه طور حتم منشأ هدایت و رشد و کمال انسان ها را فراهم خواهد ساخت. در زمینه ی مدیرت ورهبری اسلامی نیز مطالب فراوانی در منابع غنی اسلامی اعم از قرآن کریم، نهج البلاغه و احادیث وارده از رسول اکرم (ص) وجود دارد. بنابراین ضروری است با وجود اهمّیت و ضرورت بحث مدیریت، محقّقان، این شاخه از علوم انسانی را از دیدگاه دین مبین اسلام بررسی کرده و آن را در قالب الگو و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، سطح معنی داری، سطح معنادار Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت اسلام، مدیریت اسلامی، نهج البلاغه، حکومت اسلامی