دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، کسب و کار الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

2-23 ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی 38
2-24 یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی 38
2-25 چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی 40
2-26 مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک 41
2-27 تحویل به موقع 43
2-28 تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع 43
2-29 کاستن از موجودی انبار 44
2-30 مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع 45
2-31 تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی 45
2-32 تاریخچه ایران خودرو 47
2-33 برند ایران خودرو 50
2-34 گروه صنعتی ایران خودرو 51
2-35 سبد برند آیکو 51
2-36 توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو 52
2-37 پیشینه تحقیق 54

فصل 3 (روش شناسی تحقیق)
مقدمه 60
3-1 طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف 60
3-2 طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش 60
3-3 جمع آوری داده ها 61
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه 62
3-5 ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها 62
3-6 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 62
3-7 روش نمونه گیری 63
3-8 روش تحلیل های آماری 63
3-9 آزمون های برازندگی مدل کلی 65
3-9-1 شاخص های GFIو AGFI 65
3-9-2 شاخص RMSEA 66
3-9-3 مجذور کای 66
3-9-4 شاخص NFI و CFI 66

فصل 4 (تجزیه و تحلیل داده ها)
4-1 مقدمه 68
4-2 آمار توصیفی 68
4-2-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی 68
4-3 آمار استنباطی 72
4-3-1 محاسبه پایایی سوالات تحقیق 83
4-3-2 یافته های مربوط به روایی 86
4-3-3 تحلیل عامل تأییدی 87
4-3-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین 88
4-3-3-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار 98
4-3-3-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری 105
4-3-3-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات 107
4-3-3-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی 111
4-3-3-6 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی 113
4-3-3-7 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی 123
4-3-3-8 تحلیل عاملی تأییدی کل 127
4-4 نتایج آزمون فرضیات تحقیق 185
4-4-1 فرضیه اصلی 185
4-4-2 فرضیات فرعی 186
4-4-2-1 فرضیه 1 186
4-4-2-2 فرضیه 2 187
4-4-2-3 فرضیه 3 188
4-4-2-4 فرضیه 4 189
4-4-2-5 فرضیه 5 190
4-4-2-6 فرضیه 6 191
4-4-2-7 فرضیه 7 191

فصل 5 (نتیجه گیری)
مقدمه 194
5-1 نتایج آزمون فرضیات 194
5-2 محدودیت های تحقیق 201
5-3 رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی 202
5-4 پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی 206
ضمائم 207
جدول ضمائم 208
پرسشنامه خبرگان 226
فهرست منابع 235
منبع فارسی 235
منبع غیر فارسی 237
Abstract 239

فهرست جداول
جدول 2-1 سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک 14
جدول 2-2 تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی 17
جدول 2-3 روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، 1386) 20
جدول 2-4 عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی 20
جدول 2-5 عناصر اصلي و مراحل توسعه براي شركت‏ها (توبیاس کولمان، 2001) 35
جدول 4-1 تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت 68
جدول 4-2 تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات 69
جدول 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن 70
جدول 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری 71
جدول 4-5 خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83
جدول 4-6 دسته‏بندی ضریب آلفای کرونباخ 84
جدول 4-7 میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه 27 گویه‏ای 84
جدول 4-8 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین 88
جدول 4-9 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین 93
جدول 4-10 نسبت بحرانی و سطح معناداری 96
جدول 4-11 ضرایب استاندارد 97
جدول 4-12 آزمون نرمال بودن 98
جدول 4-13 نسبت بحرانی و سطح معناداری 103
جدول 4-14 ضرایب استاندارد 104
جدول 4-15 ارزیابی نرمال بودن 105
جدول 4-16 آزمون نرمال بودن 107
جدول 4-17 نسبت بحرانی و سطح معناداری 110
جدول 4-18 ضرایب استاندارد 110
جدول 4-19 ارزیابی نرمال بودن 111
جدول 4-20 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی 113
جدول 4-21 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی 118
جدول 4-22 نسبت بحرانی و سطح معناداری 121
جدول 4-23 ضرایب استاندارد 122
جدول 4-24 ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی 123
جدول 4-25 نسبت بحرانی و سطح معناداری 126
جدول 4-26 ضرایب استاندارد 126
جدول 4-27 ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی 128
جدول 4-28 ارزیابی نرمال بودن 133
جدول 4-29 برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق 134
جدول 4-30 ضرایب استاندارد روابط در مدل 153
جدول 4-31 انتخاب بهترین روش برآورد 168
جدول 4-32 برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی 168
جدول 4-33 محاسبه حد بالا و پایین 175
جدول 4-34 مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی 183
جدول 4-35 رتبه عوامل تحقیق 185
جدول 4-36 آماره‏هاي مربوط به فرضيه اصلی 185
جدول 4-37 آزمون t براي فرضيه اصلی 186
جدول 4-38 آماره‏هاي مربوط به فرضيه اول 186
جدول 4-39 آزمون t براي فرضيه اول 187
جدول 4-40 آماره‏هاي مربوط به فرضيه دوم 187
جدول 4-41 آزمون t براي فرضيه دوم 187
جدول 4-42 آماره‏هاي مربوط به فرضيه سوم 188
جدول 4-43 آزمون t براي فرضيه سوم 188
جدول 4-44 آماره‏هاي مربوط به فرضيه چهارم 189
جدول 4-45 آزمون t براي فرضيه چهارم 189
جدول 4-46 آماره‏هاي مربوط به فرضيه پنجم 190
جدول 4-47 آزمون t براي فرضيه پنجم 190
جدول 4-48 آماره‏هاي مربوط به فرضيه ششم 191
جدول 4-49 آزمون t براي فرضيه ششم 191
جدول 4-50 آماره‏هاي مربوط به فرضيه هفتم 192
جدول 4-51 آزمون t براي فرضيه هفتم 192
جدول 5-1 آماره‏هاي مربوط به فرضيه اصلی 194
جدول 5-2 آزمون t براي فرضيه اصلی 194
جدول 5-3 آماره‏هاي مربوط به فرضيه اول 195
جدول 5-4 آزمون t براي فرضيه اول 195
جدول 5-5 آماره‏هاي مربوط به فرضيه دوم 196
جدول 5-6 آزمون t براي فرضيه دوم 196
جدول 5-7 آماره‏هاي مربوط به فرضيه سوم 197
جدول 5-8 آزمون t براي فرضيه سوم 197
جدول 5-9 آماره‏هاي مربوط به فرضيه چهارم 198
جدول 5-10 آزمون t براي فرضيه چهارم 198
جدول 5-11 آماره‏هاي مربوط به فرضيه پنجم 199
جدول 5-12 آزمون t براي فرضيه پنجم 199
جدول 5-13 آماره‏هاي مربوط به فرضيه ششم 199
جدول 5-14 آزمون t براي فرضيه ششم 200
جدول 5-15 آماره‏هاي مربوط به فرضيه هفتم 200
جدول 5-16 آزمون t براي فرضيه هفتم 200
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی زنجیره‏ی تأمین 202
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی ارزش کسب و کار 202
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی مدیریت ارتباط با مشتری 203
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فناوری اطلاعات 204
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فعالیت‏های عملیاتی 204
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی عملکرد سازمانی 205
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی شرایط محیطی 206

فهرست اشکال
شکل 2-1 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی 16
شکل 2-2 مثلث منطق تجاری 18
شکل 2-3 مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، 2004) 27
شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی 33
شکل 4-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد 93
شکل 4-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد 94
شکل 4-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد 99
شکل 4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد 99
شکل 4-5 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد 101
شکل 4-6 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد 102
شکل 4-7 ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره 105
شکل 4-8 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد 106
شکل 4-9 ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات 107
شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد 108
شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد 108
شکل 4-12 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد 112
شکل 4-13 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد 113
شکل 4-14 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد 119
شکل 4-15 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد 119
شکل 4-16 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد 124
شکل 4-17 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد 124
شکل 4-18 مدل کلی با ضریب غیر استاندارد 135
شکل 4-19 مدل کلی با ضرایب استاندارد 135
شکل 4-20 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد 149
شکل 4-21 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد 149

فهرست نمودارها
نمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی 15
نمودار 2-2 مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی 29
نمودار 2-3 فرآیند مدیریت 30
نمودار 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت 69
نمودار 4-2 توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات 70
نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن 71
نمودار 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری 72

چکیده
كسب و كار الكترونيكي پديده‏اي است كه تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعاليت‏هاي تجاري شركت‏ها براي دستيابي به تسهيل تجاري را مي‏طلبد. اين امر علاوه بر تحولات خرد كه در سطح بنگاه اتفاق مي‏افتد به شدت مستلزم تحولاتي در محيط حاكم بر شركتهاي تجاري و كشورهاست كه به نحو مؤثر مي‏تواند بستر لازم را براي توسعه ملي كسب و كار الكترونيكي در اختيار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه‌ی گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی 7 مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو 400 پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق 881/0 میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد.

کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو.

مقدمه
این پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در فعالیت‏های کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل میباشد: پنج فصل این پایان نامه شامل: مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این فصل شامل پس‏زمینه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره ، همزاد، ایرانی،، یوسف- Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کسب و کار الکترونیک، مدل ساختاری، فناوری اطلاعات، کسب مزیت رقابتی