پایان نامه رایگان با موضوع سیاست‌های تامین مسکن، مناطق شهری، نقاط شهری، خانوار شهری

دانلود پایان نامه ارشد

لت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از 1995) 51
2-2-4-2-1-مسکن اجتماعی 52
2-2-4-2-1-1-سازمان های مسکن اجتماعی 52
2-2-4-2-2-مسکن مقرون‌به‌صرفه 53
2-3- بررسی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورها 54
2-3-1- بررسی کلی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای درحال‌توسعه 54
2-3-1-1-بررسی نمونه‌های موردی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها درکشورهای درحال‌توسعه 55
2-3-1-1-1-سیاست مسکن در کلمبیا 55
2-3-1-1-2-سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین 57
2-3-1-1-3-سیاست‌های مسکن در ترکیه 59
2-3-1-1-3-1-پروژه‌های مسکن اجتماعی ساخته شده توسط TOKI 61
2-3-1-1-3-2-پروژه های به اشتراک گذاری درآمد 62
2-3-1-1-4-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در نیجریه 63
2-3-1-1-4-1-توسعه مسکن انبوه (در نیجریه) 63
2-3-1-1-5-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در مکزیک 65
2-3-1-1-6-بررسی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در هند 67
2-3-1-1-6-1-برنامه‌های یارانه مسکن برای فقرا 67
2-3-1-1-7-سیاست تامین مسکن کم‌درآمدها در اوگاندا 68
2-3-2- بررسی کلی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای توسعه یافته 70
2-3-2-1-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 71
2-3-2-1-1-بررسی نحوه اجرا و مدیریت مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در سیستم برنامه‌ریزی مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا 72
2-3-2-2-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در ایالات متحده آمریکا 73
2-3-2-2-1-سیاست‌های مسکن در بحران بزرگ اقتصادی 73
2-3-2-2-2-بحران مسکن پس از جنگ 74
2-3-2-2-3-مسکن درمانی برای بحران شهری 74
2-3-2-2-4-بحران سیاسی 75
2-3-2-3-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در استرالیا 80
2-4- شاخص‌های مسکن 83
2-4-1-1-شاخص کلیدی مسکن ارائه شده توسط بانک جهانی و UNCHS 86
2-4-1-2-شاخص کلیدی مسکن در کشورهای اروپایی 87
2-4-1-3-شاخص‌های مسکن استرالیا 87
2-4-1-4-شاخص‌های مسکن ارائه شده توسط Habitat II و Istanbul+5 88
2-4-1-5-شاخص‌های مسکن در کشورهای OECD 89
2-4-1-6-جمع‌بندی شاخص‌های مسکن 89
2-4-1-7-آموزه‌های بررسی تجارب جهانی 90
2-5- جمع‌بندی فصل 91
فصل سوم: مسکن در برنامه های توسعه 96
مقدمه 97
3-1- بررسی تاریخ تحولات نقش دولت در اقتصاد ایران 97
3-2- چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن 98
3-2-1- برنامه اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368) 98
3-2-2- برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(1378-1374) 99
3-2-3- برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(1383-1379) 101
3-2-3-1-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه سوم 103
3-2-3-2-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم ……. 104
3-2-3-2-1-انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم 104
3-2-3-2-2-اجرای سیاست احداث مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک 107
3-2-4- برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(1388-1384) 109
3-2-4-1-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه چهارم 111
3-2-4-2-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه چهارم 111
3-2-4-3-سیاست زمین صفر(مسکن مهر) 111
3-3- جمع‌بندی 116
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل 118
مقدمه 119
4-1-1- تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار 121
4-1-2- بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن 123
4-1-2-1-پروانه هاي ساختمانی صادر شده توسط شهرداري ها 124
4-1-2-2-بررسی پروانه هاي ساختمانی صادره برحسب شیوه ساخت 125
4-1-1- مسکن و اقتصاد خانوار 126
4-1-1-1-توزیع درآمد 126
4-1-1-2-بررسی هزینه و درآمد خانوار 130
4-1-1-3-هزینه مسکن خانوار 132
4-1-2- بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن 138
4-1-3- واحد هاي مسکونی موجود بر حسب نحوه تصرف 139
4-1-4- بررسی روند تحولات موجودي مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار 140
4-1-4-1-بررسی روند تحولات موجودي مسکن در سال‌هاي 1365 الی 1390 140
4-1-4-2-بررسی و تحلیل توزیع خانوار در واحد هاي مسکونی 1365تا 1390 142
4-1-4-2-1-تراکم نفر در واحد مسکونی 142
4-1-4-2-2-تراکم خانوار در واحد مسکونی 142
4-1-4-2-3-مسکن به ازاء هزار نفر جمعیت 143
4-1-5- روند تحولات قیمت مسکن 143
4-1-6- نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن 145
4-1-6-1-سرمایه‌گذاری دولت در تامین مسکن 145
4-1-6-2-سرمایه‌گذاري بخش خصوصی در واحدهاي مسکونی مناطق شهري کشور به تفکیک ساختمان هاي شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده 148
4-2- تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های بررسی شده در طول برنامه سوم وچهارم 151
4-3- جمع‌بندی 175
فصل پنجم: پاسخ به سوالات و نتیجه‌گیری 177
مقدمه 178
5-1- پاسخ به سوالات 180
5-2- نتیجه‌گیری 187
منابع فارسی 192
منابع انگلیسی 195

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1: مسکن مقرون‌به‌صرفه در چین 59
جدول شماره 2: خلاصهای از برنامههای تامین مسکن کمدرآمدها در کشورهای مختلف 94
جدول شماره 3: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه سوم) 104
جدول شماره 4:تولید در بخش مسکن طی برنامه سوم 106
جدول شماره 5: سهم ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر در ساخت‌و سازهای مناطق شهری طی دوره برنامه سوم 106
جدول شماره 6: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه چهارم) 111
جدول شماره 7:مشخصات کلی حجم ساخت‌و ساز در مسکن مهر(هزارواحد) 113
جدول شماره 8: برآورد میزان نقدینگی خانوارهای شهری جهت خرید مسکن در سال 1388 میلیون ریال- درصد 115
جدول شماره 9: تغییرات جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سال‌های 90-1335 122
جدول شماره 10: مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سال‌های90-1335 123
جدول شماره 11: پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی، مساحت زمین و مساحت زیربنا در نقاط شهری(فقره- هزار مترمربع) 124
جدول شماره 12: روند تحولات متوسط زیربنای هر واحد مسکونی در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های 1380-1391 125
جدول شماره 13: پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری برحسب شیوه ساخت در سال‌های 1385تا1390 126
جدول شماره 14: ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های 91-1380: کل کشور(دهک وزنی) 128
جدول شماره 15: متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی(ریال) 130
جدول شماره 16: متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی (ریال) 131
جدول شماره 17: متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار(ریال) 133
جدول شماره 18: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار شهری در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال) 134
جدول شماره 19: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار روستایی در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال) 136
جدول شماره 20: تحولات شاخصهای دستیابی به مسکن، طول دوره انتظار،درآمد خانوار و قمیت مسکن در بازه زمانی91-1379 139
جدول شماره 21: خانوارهای شهری ساکن در کشور بر حسب نحوه تصرف مسکن 90-1375 (درصد) 140
جدول شماره 22: روند تحولات موجودی مسکن مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای 1365تا1390(میلیون واحد) 141
جدول شماره 23: متوسط موجودی مسکن سالانه اضافه شده مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای90-1365 141
جدول شماره 24: تحولات شاخص نفر در واحد مسکونی در سالهای90-1365 142
جدول شماره 25: تحولات تراکم خانوار در واحد مسکونی در سالهای 1365 تا1390(میلیونواحد) 142
جدول شماره 26: واحدهای مسکونی موجود به ازای هزار نفر جمعیت در سالهای 90-1365 143
جدول شماره 27: روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای مسکن 144
جدول شماره 28: متوسط نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در سالهای 1379 تا 1391(درصد) 145
جدول شماره 29: اعتبارات عمرانی دولت در فصل مسکن(میلیون ریال) 146
جدول شماره 30: خانوارهای دریافت کننده زمین برای ساخت واحد مسکونی و مساحت اراضی واگذار شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن 147
جدول شماره 31: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 148
جدول شماره 32: سرمایهگذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور (میلیارد ریال) 149
جدول شماره 33: چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم 181

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 1: مدل مفهومی تامین مسکن در کشورهای درحال‌توسعه 55
نمودار شماره 2: شکل‌گیری برنامه های توسعه در رده‌های زمانی مداخله دولت 98
نمودار شماره 3: متوسط زمین اختصاص داده شده به هر واحد مسکونی در مناطق شهری 107
نمودار شماره 4: مقایسه مسکن استیجاری دولتی و طرح الغدیر 108
نمودار شماره 5: روند تحولات تولید مسکن در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های 1388-1380 153
نمودار شماره 6: کمبود مسکن به ازای یک خانوار در مسکن در سال‌های 1390-1385 154
نمودار شماره 7: سهم بودجه تامین مسکن کم‌درآمدها نسبت به بودجه کل مسکن در سال‌های 91-1379 155
نمودار شماره 8: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 156
نمودار شماره 9: توان تامین مسکن در دهک‌های درآمدی 157
نمودار شماره 10: روند تحولات متوسط زمین هر واحد مسکونی در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های 1380-1391 158
نمودار شماره 11: مقایسه میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن 159
نمودار شماره 12: سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های 91-1380 درکل کشور 160
نمودار شماره 13: سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت 160
نمودار شماره 14: نرخ رشد سالانه مخارج خانوار بر حسب درصد(سرانه)90-1380 161
نمودار شماره 15: متوسط هزينه‌هاي ناخالص غيرخوراكي سالانه يك خانوار شهري ‌در هر يك از دهك‌های درآمدی(برحسب ریال)-1379 162
نمودار شماره 16: متوسط هزینه‌های ناخالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری در هر یک از دهک‌های درآمدی (برحسب ریال)-1388 162
نمودار شماره 17: سهم هزینه مسکن در سبد خانوار طی سال‌های1379-1390 163
نمودار شماره 18: مقایسه سهم مسکن در دهک‌های درآمدی یک تا چهار در سال‌های 1379 تا 1390 164
نمودار شماره 19: تغییرات شاخص بهای مسکن 165
نمودار شماره 20:تحولات نرخ تورم در بازه زمانی1390-1379 166
نمودار شماره 21: نرخ خانه‌های خالی در مناطق شهری کشور 1385الی 1390(درصد) 167
نمودار شماره 22: کمبود مسکن به ازای یک خانوار در مسکن 1390-1365 168
نمودار شماره 23: روند تحولات شاخص دسترسی مسکن در بازه زمانی1391-1379 169
نمودار شماره 24: شاخص دسترسي مسكن به درآمد سالانه خانوار در دهک های مختلف درآمدی1383 و 1386 170
نمودار شماره 25: شاخص دسترسی به مسکن در دهک‌های درآمدی مختلف در ایران در مقایسه با استاندارد بین المللی 170
نمودار شماره 26: بررسی شاخص دوره انتظار در بازه زمانی1391-1379 171
نمودار شماره 27: مقایسه بانک پذیر بودن اقشار کم درآمد در برنامه های سوم و چهارم 173
نمودار شماره 28: بررسی نرخ مالکیت در دهک‌های درآمدی(درصد) 174
نمودار شماره 29: دسته بندی اهداف، سوالات و فرضیه‌ها 178
نمودار شماره 30: مقایسه تحولات قیمت عوامل تولید در برنامه سوم و چهارم 182
نمودار شماره 31: درصد سهم عملکرد واحدهای استیجاری از برنامه 184

فصل اول

مقدمه

مسکن به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز بهعنوان اصلیترین نیاز جوامع انسانی مطرح بوده است. کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن بهعنوان سرپناه، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده بهمنظور تحقق فعالیتهای خانوادگی است. از سوی دیگر، اهمیت بازتابهای اقتصادی-اجتماعی مسکن موجب گردیده تا دولتها توجه ویژهای به این بخش داشته باشند و در صدد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع مصرف کننده، فروش خدمات Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع توانمندسازی، مسکن اجتماعی، سازمان ملل، منابع مالی