پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، امور حسبی، قانون اساسی، دعاوی خانوادگی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………… 48
گفتار دوم : دعاوی که برای سازش با محدودیت مواجه اند ……………………………………………………….. 49
بند اول : سازش در اموال عمومی و دولتی ………………………………………………………………………………. 49
الف) مفهوم اموال عمومی و دولتی …………………………………………………………………………………………. 50
1 ) مفهوم مال ……………………………………………………………………………………………………………………… 50
2 ) مفهوم اموال عمومی ………………………………………………………………………………………………………… 50
3 ) مفهوم اموال دولتی ………………………………………………………………………………………………………….. 51
ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی براساس اصل 139 قانون اساسی …………………………… 52
1 ) منظور از صلح دعوا ………………………………………………………………………………………………………… 53
2 ) زمان اجرای تشریفات مقرر در اصل 139 ق.ا …………………………………………………………………… 55
ج ) بررسی اموال شرکتهای دولتی ………………………………………………………………………………………… 55
1 ) مفهوم شرکت دولتی ………………………………………………………………………………………………………. 56
2 ) بررسی شمول یا عدم شمول اصل 139 ق.ا بر اموال شرکت های دولتی ………………………….. 56
بند دوم : بررسی سازش در دعاوی تاجر ورشکسته ………………………………………………………………….. 57
الف) مفهوم ورشکستگی ………………………………………………………………………………………………………. 57
1) مفهوم عرفی ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………….. 57
2) مفهوم حقوقی ورشکستگی …………………………………………………………………………………………….. 58
ب) وضعیت سازش در دعاوی تاجر ورشکسته …………………………………………………………………….. 58
1) سازش در دعاوی غیر مالی …………………………………………………………………………………………….. 59
2) سازش در دعاوی مالی ………………………………………………………………………………………………….. 59
ج) بررسی قرارداد ارفاقی …………………………………………………………………………………………………….. 61
گفتار سوم : بررسی سازش در برخی امور خاص …………………………………………………………………… 62
بند اول : سازش در امور حسبی ……………………………………………………………………………………………. 62
الف) مفهوم امور حسبی ……………………………………………………………………………………………………….. 62
ب) مصادیق امور حسبی و بررسی سازش در آنها …………………………………………………………………….. 63
بند دوم : سازش در امور کیفری …………………………………………………………………………………………… 67
الف) سازش در جنبه عمومی ………………………………………………………………………………………………… 67
ب) سازش در جنبه خصوصی ………………………………………………………………………………………………. 68

مبحث ششم : بررسی سازش وامکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث …………………………………. 69
گفتار اول : سازش و ورود ثالث ……………………………………………………………………………………………. 69
گفتار دوم : سازش و دعوت از ثالث ………………………………………………………………………………………. 70
گفتار سوم: سازش و تعهد ثالث …………………………………………………………………………………………….. 70
گفتار چهارم: سازش و ضمانت ثالث ……………………………………………………………………………………… 72

مبحث هفتم: نقش قضات و وکلا در تحقق سازش ………………………………………………………………… 73
گفتار اول: نقش قضات در تحقق صلح و سازش ………………………………………………………………………. 73
بند اول: تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین دعوا به سازش …………………………….. 73
بند دوم: ضمانت اجرای استنکاف قاضی از قبول درخواست سازش …………………………………………….. 74
گفتار دوم: نقش وکلا در تحقق صلح و سازش ………………………………………………………………………… 75
بند اول: وظیفه وکلای دادگستری برای تشویق به سازش …………………………………………………………… 75
بند دوم: وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش ……………………………………………. 76
بند سوم: وکیل مجاز برای نیابت در سازش …………………………………………………………………………….. 77

مبحث هشتم: تدابیر قانونی جهت صلح وسازش در دعاوی خانوادگی ………………………………….. 79
گفتار اول: تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه ……………………………………………………………………………… 79
گفتار دوم: تأسیس مراکز مشاوره خانواده ………………………………………………………………………………… 79
گفتار سوم: ارجاع به داوری ………………………………………………………………………………………………….. 81
گفتار چهارم: ارجاع به شورای حل اختلاف ……………………………………………………………………………… 83
گفتار پنجم: توافق در بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش ………………………………………………………. 84
فصل دوم: بررسی سازش در حقوق ایران
مبحث اول : مراجع صالح جهت سازش قبل از اقامه دعوا وبعد از آن ……………………………………. 85
گفتار اول : سازش در دادگاه ……………………………………………………………………………………………………. 85
بند اول : دادگاه دارای صلاحیت ………………………………………………………………………………………………. 86
بند دوم : تشریفات سازش در دادگاه، قبل از اقامه دعوا ……………………………………………………………….. 89
الف) اقدامات خواهان سازش ………………………………………………………………………………………………….. 89
1 ) درخواست کتبی سازش …………………………………………………………………………………………………….. 89
2 ) ضمائم درخواست …………………………………………………………………………………………………………….. 90
3 ) هزینه درخواست ………………………………………………………………………………………………………………. 91
ب) اقدامات دادگاه پس از وصول درخواست سازش ………………………………………………………………….. 91
1 ) ارجاع به یکی از شعب و تعیین وقت جلسه سازش ……………………………………………………………… 91
2 ) دعوت به جلسه سازش …………………………………………………………………………………………………….. 92
ج) عکس العمل خوانده نسبت به دعوت نامه سازش ………………………………………………………………. 92
1 ) عدم تمایل به سازش ………………………………………………………………………………………………………. 93
2) تمایل و رغبت به سازش ………………………………………………………………………………………………….. 93
بند سوم : نتایج جلسه مذاکرات اصلاحی ………………………………………………………………………………… 94
الف) عدم حصول سازش و آثار آن ……………………………………………………………………………………….. 94
1 ) آثار عدم حصول سازش نسبت به طرفین …………………………………………………………………………… 95
1-1 ) بررسی اقرار در مذاکرات اصلاحی ……………………………………………………………………………….. 95
2-1 ) امکان تجدید درخواست سازش …………………………………………………………………………………… 96
2 ) آثار عدم حصول سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده ……………………………………………………… 97
ب) حصول سازش و آثار آن …………………………………………………………………………………………………. 97
1 ) آثار سازش نسبت به طرفین …………………………………………………………………………………………….. 98
2 ) اثر سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده …………………………………………………………………………. 100
بند چهارم : سازش در دادگاه پس از اقامه دعوا ………………………………………………………………………… 101
الف) سازش در صورت تعدد طرفین دعوا ……………………………………………………………………………… 102
ب) محدوده ی دعاوی قابل سازش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سکولاریسم، مابعدالطبیعه، جهان خارج Next Entries پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، نظام حقوقی، امور حسبی، حقوق ایران