منابع پایان نامه درمورد مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سازمان، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

3-4. نمونه آماری و روش یا طرح نمونه‌گیری 100
3-4- 1 . تعیین حجم نمونه 102
3-5. روش گردآوری اطلاعات 102
3-6 . تعریف عملیاتی متغیرها 104
3- 7 . روایی و پایایی پرسشنامه 108
3-7- 1. روايي 108
3-7- 2. پایایی 110
3-8.روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 112
3-9. آزمون های برازندگی مدل 114
3-9-الف. شاخص های GFI و AGFI (اندازه های (LISREL 115
3-9-ب. شاخص جذر برآورد واريانس خطاي تقريب RMSEA 115
3-9-ج. آزمون مجذور كاي، مجذور كاي به درجه آزادي 115
3-9-د. شاخص RMR یا RMSR 116
3-9-ر. شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شدگي برازندگي 116
3-9-ز. شاخص برازندگي تطبيقي CFI 116
3-10. متغیرها و اندازه های مورد استفاده 117
فصل چهارم: تحلیل آماری داده های پژوهش
4- 1. مقدمه 120
4-2. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مصرف کنندگان 121
4-2-1. جنسیت 121
4-2-2 . سن 122
4-2-3 . تحصیلات 123
4-2-4. تأهل 124
4-2-5. درآمد 125
4-3. تحلیل عاملی اکتشافی 126
4-3-1. تحلیل عاملی اکتشافی متغیر های برون زا 126
4-3-2. تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا 129
4-4. تحليل عاملي تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل 131
4-4-1. مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برون زا 131
4-4-2. مدل اندازه گیری مرتبه اول- متغیر های درون زا 134
4-5. محاسبه امتیاز عامل ها 139
4-5-1. بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و شاخص‌های آنها با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه آماری 139
4-6. تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل- آزمون فرضیات اصلی تحقیق 141
4-6-1. فرضیات مدل ساختاری 141
4-6-2. نتایج آزمون فرضیات پژوهش 143
4-7. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی 145
4-8 . آزمون همبستگی 152
4-9. تحلیل اهمیت-وضعیت شاخص های مرتبط با مفاهیم موجود در مدل 153
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1. مقدمه 161
5-2. تحلیل نتایج بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی 162
5-2-1. جنسیت 162
5-2-2. تحصیلات 162
5-2-3. وضعیت تأهل 162
5-2-4. سن 162
5-2-5. درآمد 163
5-3. آزمون های برازش مراحل مختلف تحلیل عاملی 163
5-4. بررسی میزان همبستگی پارامترهای مدل 164
5-5. نتیجه گیری از جداول ANNOVA 166
5-6. بررسی فرضیات تحقیق 168
5-6-1. مقايسه نتايج حاصل با پژوهش‌هاي ذكر شده در پيشينه تحقيق 172
5-7. نتیجه گیری از ماتریس های وضعیت- اهمیت 174
5-7-1. عملکرد مالی ادراک شده 174
5-7-2. کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی 174
5-7-3. مسئولیت اجتماعی ادراک شده 174
5-7-4. وجهه ادراک شده 175
5-7-5. ریسک ادراک شده 175
5-7-6. اعتماد مصرف کننده 176
5-7-7. وفاداری مصرف کننده 176
5-8. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 177
5-8-1. پیشنهادهایی بر اساس یافته های پژوهش 178
5-8-2. پيشنهادها برای پژوهش های آتی 181
5- 9. محدودیت‌های پژوهش 182
فهرست منابع 183

فهرست جداول
جدول 2 – 1 – 1. اصول نه گانه پایداری و مسئولیت پذیری سازمانی 30
جدول 2 – 1 – 2 . مقایسه و طبقه بندی تئوری‌های مسئولیت اجتماعی سازمان 64
جدول 2- 2 – 1. سابقه تحقیقات گذشته 79
جدول 2 –2- 2. پشتیبان متغیرها 88
جدول 2 –2- 3. پشتیبان فرضیات 90
جدول 2-2-4. مقایسه مطالعات مرتبط و انتخاب مدل مفهومی پژوهش 92
جدول3-1. سوالات پرسشنامه 103
جدول 3-2. شکل کلی امتیازبندی پرسشنامه 104
جدول 3-3. شاخص های مورد استفاده جهت عملیاتی نمودن متغیرها 107
جدول 3-4. KMOو آزمون بارتلت متغیرهای برون زا 110
جدول 3-5. KMOو آزمون بارتلت متغیرهای درون زا 110
جدول 3-6. تعیین آلفای کرونباخ 111
جدول 3-7. شاخص های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش 116
جدول 4- 1. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان 121
جدول4-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان 122
جدول 4-3. وضعیت تجصیلی پاسخ دهندگان 123
جدول 4-4 . وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 124
جدول 4-5 . وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان 125
جدول 4-6. KMOو آزمون بارتلت 127
جدول 4-7. اشتراکات اولیه 127
جدول 4-8 . واریانس کل متغیرهای برون زا 128
جدول 4-9. ماتریس چرخش یافته عاملی 128
جدول 4-10 . KMO و آزمون بارتلت 129
جدول 4-11 . اشتراکات اولیه 129
جدول 4-12. ماتریس چرخش یافته نهایی 130
جدول 4-13. ماتریس چرخش یافته نهایی پس از حذف سوالات غیر مرتبط 130
جدول 4-14 . بار عاملی متغیرها 132
جدول 4-15. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای برون زا 133
جدول 4-16 . همبستگی بین متغیرهای برون زا (آزمون بررسی وجود همبستگی) 134
جدول 4-17. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای درون زا 136
جدول 4-18. بارعاملی متغیرهای پژوهش 137
جدول 4- 19. همبستگی بین متغیر های درون زا 138
جدول 4-20. نتایج آزمون میانگین جامعه آماری 139
جدول 4-21 . شاخص‌های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش 143
جدول 4- 22. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات 144
جدول 4-23. اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل پژوهش 145
جدول 4-24. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب جنسیت 145
جدول 4- 25. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب تحصیلات 146
جدول 4-26. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب وضعیت تأهل 148
جدول 4-27. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب سن 149
جدول 4-28. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب درآمد 151
جدول 4- 29. بررسی روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش با یکدیگر 153
جدول 4-30 . ماتریس اهمیت – وضعیت 154
جدول 4-31. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های عملکرد مالی ادراک شده 154
جدول 4-32. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی 155
جدول 4-33. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های مسئولیت اجتماعی ادراک شده 156
جدول 4-34. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وجهه ادراک شده 156
جدول 4-35. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های ریسک ادراک شده 157
جدول 4-36. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های اعتماد مصرف کننده 158
جدول 4-37. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وفاداری مصرف کننده 159
جدول 5-1. نتایج آزمون های برازش مراحل مختلف مدل پژوهش 163
جدول 5-2. همبستگی متغیرهای برون زا 164
جدول 5-3. همبستگی متغیرهای درون زا 164
جدول 5-4. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات 171
جدول 5-5. مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‎های مشابه 172

فهرست اشکال و نمودارها
شکل شماره 1- 1. مدل مفهومی پژوهش(استانالند ، لوین ، مورفی (2011 ))……………………………………………11
شکل 2 – 1 – 1 . کل فرایند مصرف…………………………………………………………………………………………………………….37
شکل شماره 2- 1 – 2 – ماتریس ادراک خرید پایدار…………………………………………………………………………………42
شکل 2 – 2 – 1. مدل کیث دیویس…………………………………………………………………………………………………………..85
شکل شماره 2 – 2 – 3. مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………..95
نمودار 4-1. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………….122
نمودار 4-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………….123
نمودار 4-3 . وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..124
نمودار4-5. وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………… 126
نمودار 4-6. مدل در حالت تخمین استاندارد …………………………………………………………………………………………….132
نمودار 4-7. مدل در حالت ضرایب معناداری……………………………………………………………………………………………..133
نمودار 4-8 . مدل معادلات ساختاری متغیرهای درون زا در حالت تخمین استاندارد……………………………. 135
نمودار 4-9. مدل معادلات ساختاری متغیر‌های درون زا در حالت ضرایب معنی‌داری……………………………..136
نمودار4-10 . مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………….142
نمودار 4-11. مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………….142

1-1.مقدمه
رفتار مصرف کننده شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. عوامل متعددی بر رفتار مصرف کننده (چه در فرآیند خرید وچه در مصرف) تأثیر می گذارند. مهم ترین این عوامل عبارتند از: عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی، عوامل روانی و فردی، عوامل موقعیتی و عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی (روستا، ابراهیمی و ونوس،1375،ص117) .
همانطورکه گفته شد یکی از عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده، عوامل روانی و فردی است که این عامل خود متشکل از فاکتورهای گوناگونی از قبیل: انگیزه، ادراک، یادگیری، شخصیت، تلقیات و… می باشد. در میان این فاکتورها ادراک نقش و تأثیر قابل توجهی بر رفتار مصرف‌کننده دارد . ادراک1 فرایندی است که در طی آن فرد از طریق گزینش، سازماندهی و تفسیراطلاعات، تصویری با معنا از جهان خلق می‌کند ( روستا، ابراهیمی و ونوس، 1375، ص122) .
مصرف کننده برای سازمان اهمیت بسیار زیادی دارد. مفهوم بازاریابی دلالت بر این عقیده دارد که : صنعت، فرایند رضایت مشتری است نه فرایند تولید کالا. یک صنعت با مصرف کننده و نیازهایش شروع می شود نه به وسیله حق امتیاز و مهارت فروش و… همچنین یک سازمان زمانی می تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته های مصرف کننده را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش (مشتری) برآورده کند که این اهمیت مطالعه مصرف کننده را نشان می دهد (سی موون،صالح اردستانی،1381،ص 20).
مصرف کنندگان سازمان ها را ازجنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داده و ادراک می کنند، یکی از این جنبه ها منظر مسئولیت پذیری اجتماعی2 است.
تعریف ابتدایی مسئولیت اجتماعی سازمان که ازسوی بنیان‌گذارآن ارائه شده، عبارتست از: «تأثیرات سازمان بر جامعه». به عبارت دیگر، مدیر باید کلیه فعالیت هایش را درضوابط و شرایط جامعه ببیند و نسبت به تأثیرات فعالیت هایش در نظام جامعه مسئول باشد ( Carroll C Buchholts, 2005).
پس از گذشت دهه های متمادی از طرح ادبیات مسئولیت اجتماعی سازمان، هنوز تعریفی که مورد توافق صاحب نظران باشد ارائه نشده است (Kakabadse K Rozuel, 2007 ). با مرور ادبیات مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان می توان گفت یکی از دلایل نبود این وفاق، درحال توسعه و منبسط شدن مفاهیم مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان و رشد مفاهیم جدیدی است که نوعی آشوب و همپوشانی را موجب شده و شفافیت در مفهوم را کاهش داده است (Godfrey G Hatch, 2007) .این آشفتگی تا جایی ادامه یافته است که به اعتقاد «والند وهیدی» مسئولیت اجتماعی سازمان مقوله ای فازی است که اغلب به صورت تبادل با سایر مفاهیم از قبیل اخلاق کسب وکار، شهروند سازمانی، طرز حاکمیت سازمان، پاسخگویی و پایداری سازمان تعریف می شود (Valand V Heide, 2005). با این وجود تمامی تعاریفی که از مسئولیت اجتماعی سازمان ارائه شده یک پیام ساده دارند و آن این است که: «کسب وکار از بستر جامعه جدا نیست» ( Holme o Watts, 2000). ازاین روکل سازمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد تعلیم و تربیت، شاه عباس اول، نمایشنامه، میرزا آقا Next Entries منابع پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی، مصرف کننده، مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی