دانلود پایان نامه درباره رئالیسم انتقادی، کارشناسی ارشد، زبان روسی، نمایشنامه

دانلود پایان نامه ارشد

ئالیسم انتقادی مسائل مختلف اجتماعی دوران خویش را بیان کرده است.

1-2-پیشینه تحقیق

تحقیق وبررسی مستقیمی در این مورد انجام نشده است . با مراجعه به کتابخانه های ملی ، دانشگاه تهران ، دانشگاه هنر تهران ، فرهنگستان ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشگاه تربیت مدرس و پایان نامه هایی که در پایگاه های اینترنتی ایران داگ و نور مگز که در راستای این موضوع است به شرح ذیل می باشد :

1 – ادبیات و سیاست رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ، عبدالله بابلی نیا ، کارشناسی ارشد ، 1390 ، دانشگاه فردوسی مشهد، استاد راهنما : علیرضا شامی
2 – تحلیل عملکرد سیاست در هنر با توجه به استالینیسم در رئالیسم سوسیالیستی ، محمد تقی قزل سفلی ، کارشناسی ارشد، 1380 ، دانشگاه تهران ، استاد راهنما : رسول محمدی
3 – بررسی تطبیقی علیت و ضرورت در رئالیسم انتقادی ، منصور محمدی ، کارشناسی ارشد ، 1391 ، دانشگاه تبریز ، استاد راهنما : محمد علی امینی
4 – رئالیسم انتقادی در آثار گوگول ، مسعود بوستانی ، کارشناسی ، 1390 ، دانشگاه سوره ، استاد راهنما : شکوفه ماسوری
5 – زمان و فضای داستانی در رمان نو ، مسعود سنجراتی ، کارشناسی ارشد ، 1375 ،دانشگاه تهران ، استاد راهنما : سعید بهمرام
6 – بازتاب رئالیسم انتقادی روسیه در ادبیات فارسی معاصر ، ناهید اکبرزاده ، کارشناسی ارشد ، 1392 ، دانشگاه تهران ، استاد راهنما : جان اله کریمی مطهر

1-3- اهداف تحقیق

این پژوهش سعی دارد چگونگی شکل گیری درام و ادبیات اجتماعی انتقادی گوگول ، و جایگاه آنرا در ادبیات روسیه با رویکردی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد، و به تاثیر پذیری نویسندگان ایرانی بخصوص آخوندزاده که به سبب تسلط کامل به زبان روسی ، و همچنین آشنایی با جریانهای فکری وادبی روسیه نظیر” رئالیسم انتقادی” و نمود آن در آثار پوشکین و گوگول و… ، بپردازد .
همچنین با سود جستن از اندیشه های انتفادی لوکاچ خاستگاه رئالیسم انتقادی را از بدو شکل گیری خصو صا در آثار نمایشی مختلف جستجو کند.

1-4-سئوالات کلیدی تحقیق

1 – گوگول برای خلق آثار نمایشی خود ، برای تحلیل وضع یک گروه اجتماعی و قدرت ها سود می جست یا به دنیال نتیجه گیری اخلاقی از اجتماع بود؟
2 – چرا در آثارنمایشی گوگول فرد وجامعه به شکل علت و معلولی ترسیم شده اند؟
3 – در نمایشنامه های گوگول از دیدگاه ، “جامعه شناختی لوکاچ” ، تا چه اندازه ای به بازتاب واقعیت های اجتماعی پرداخته شده است ؟
4 – آیا سبک رئالیسم انتقادی درادبیات نمایشی ایران ،تاثیر مستقیمی از ادبیات انتقادی روسیه پذیرفته است ؟
5 – آیا با بهره گیری از مکتب رئالیسم انتقادی، آخوندزاده دیدگاه های اجتماعی زمانه ی خود را بیان کرده است؟

1-5-فرضیه ها

1- به عقیده لوکاچ نویسندگان رئالیسم انتقادی معضلات جامعه را تا حدودی توانستند نشان دهند .وجه مشترک آنها خصوصا گوگول ریشه داشتن در مسائل بزرگ زمانه ی خود و نمایش بی رحمانه ی ذات حقیقی واقعیت است.

2- جهان بینی رئالیست های انتقادی , یک جهان بینی بورژوازی بود و زوال سرمایه داری را اصولا زوال تمدن بشری و فرهنگ انسانی تلقی می کردند . و تصویر غالب آنها این بود که تاریخ در حال تکرار است . و به جای هر استبداد ,استبداد دیگری می آید و چیزی عاید مردم نمی شود ،. همین موضوع را درام های اجتماعی های گوگول می بینیم ,که در ادامه نهایتا دچار یک تعارض ایدئولوژیک نیز می شود.
3- گوگول واقعبت را همان طور که هست ترسیم می کند و کاملا با شیوه ی رئالیستی به انتقاد از اجتماع می پردازد و قصد نصیحت و نتیجه گیری اخلاقی راندارد و با وفاد اری محض به زندگی در صدد بروز جنبه های زیبایی شناسانه در آثارش هست.
4- گوگول همه تضادهای موجود در حامعه را با نگاهی انتقادی و طنز آلود می دید و از قریحه و درک این که فرد وجامعه را، به شیوه ی دیالکتیکی تصویر کند برخوردار بود.
5-به دلیل تاثیر عمیق ادبیات روسیه در جهان , جامعه ایرانی نیز بی تاثیر از جریان رئالیسم انتقادی نبوده و مشخصا آخوندزاده به دلیل تسلط کامل به زبان روسی و آشنایی با جریانهای فکری و ادبی روسیه تاثیر روشنی از این مکتب ادبی گرفته است.

1-6-روش تحقیق

این تحقیق به روش “تحلیل ، توصیفی ” انجام خواهد گرفت .در مراحل تحقیق ابتدا منابع مطالعاتی همانند کتب ، مقالات موجود در نشریات و مجلات ، پایا ن نامه ها ، اطلاعات الکترونیکی ، در ارتباط با موضوع شناسایی و مورد مطالعه قرار می گیرند . سپس با جمع آوری اطلاعات و دسته بندی آنها ، حوزه ی تحلیلی مشخص می گردد.
همچنین بافیش برداری های لازم به محاسبه ی میدانی با استادان، محققان متخصص نمایشنامه نویسی و داستان نویسی و نقد درام ، در جهت کامل نمودن فکر اصلی پژوهش پرداخته می شود .

برنامه زمان بندی

جمع آوری منابع مطالعه و تحقیق اولیه تا پایان آبان ماه 1392 ، پیشبرداری ودسته بندی داده ها و تکمیل مطالعات اولیه تا پایان آذر ماه 1392 ، نگارش اولیه فصل ها با نظارت استاد راهنما ومشاور تا پایان دی ماه 1392 ، نگارش بخش عملی همزمان با بخش نظری در سه ماه اول، نگارش نهایی بخش نظری و تصحیح پایانی و بازنویسی نهایی نمایشنامه عملی با نظر استاد راهنمای عملی در بهمن ماه 1392 ،دفاع نهایی در اسفند ماه 1392 .

فصل دوم : چهارچوب نظری : رئالیسم انتقادی

1-2-نگاهی تاریخی به ادبیات روسیه

نخستین ساکنان ثبت شده روسیه اسلاوهای شرقی شعبه ای از نژاد هند و اروپایی هستند که در اطراف رود دانوب زندگی می کردند. در قرن نهم میلادی مراکز حکومتی کییف و نووگوراد بودند. در سال 988 و قبل از آنکه مردم روسیه توسط ولادیمیر کبیر به آیین ارتدوکس شرقی بگروند، به پرستش ارواح نیاکان و نیروهای طبیعی مشغول بودند.
با ورود مسیحیت کتابهای مذهبی به زبان اسلاوونیک جنوبی نیز به این سرزمین وارد شد. که خود این الفبا نیز مطابق روایات در سال 855  توسط قدیس سریل که به رسول اسلاوها معروف است از تلفیق الفبای یونانی، آرامی قطبی و چند حرف ابداعی خودش اختراع شده بود. و این نخستین الفبای روسی است که پس از گذشت زمان به صورت زبان ادبی ومحاوره ای درآمده است.
ولادیمیر کبیر و جانشینانش طرفدار دانش اندوزی و نسخه برداری کتابها و تاسیس مدارس بودند و البته عمده مدارس، مدارس تربیت روحانیون بود و کتابهایی که استناخ می شدند، بیشتر کتابهای مذهبی بودند.
حمله مغولها در سال 1238 میلادی به سرتاسر روسیه باعث ویران شدن بسیاری از شهرها شد. کییف نیز از جمله این شهرها بود که پس از ویرانی آن تحصیلکردگان رو به جانب شمال و عملاً مسکو گذاشتند، بدین ترتیب این شهر بصورت مرکز تمدن روسیه در آمد.
تاتارها به مدت 2 قرن بر مردم حکومت کردند تا سرانجام در سال 1480 توسط شاهزاده ایوان سوم بساطشان برچیده شد. او کسی بود که برای اولین بار حکومت یکپارچه همراه با استبداد را حاکم گرداند. روسیه تقریباً دویست سال از دنیا عقب بود و تا قرن هفدهم از رنسانس تاثیر نپذیرفته بود.
در سال 1682 با به سلطنت رسیدن پطر کبیر، غربی سازی و تشویق به غربی شدن آغاز شد و بویژه از تمدن آلمان و فرانسه تاثیر پذیرفتند. اعزام دانشجو و آوردن مربی آغاز می شود و این روند تا زمان الیزابت (یلیزاویتا) و کاترین دوم (یکاترینا) پی گیری می شود.
با وجود اینکه پطر و جانشینانش به دنبال پیشرفتهای فرهنگی بودند بر مردم ظلم و ستم روا می داشتند و تحصیلات و فرهنگ به اشراف و ثروتمندان محدود بود و برای مردم عادی تعلیم و تربیتی وجود نداشت.1

اما در قرن هجدهم تفکرات آزادی خواهی با وجود سانسورها به مطبوعات راه یافت و در همین زمانها بود که الکساندر رادیشف سفرنامه ای از سنت پطربورگ به مسکو را منتشر کرد و در آن به روشنگری هایی در مورد حکومت دیکتاتوری و برده داری پرداخت که همین کتاب باعث تبعیدش به سیبری شد و اولین قربانی اصلاحات در روسیه است.
شکست ناپلئون به بیداری ملی کمک می کند، تا حدی که نارضایتی ها سبب کودتای نافرجام افسران ارتش پس از مرگ الکساندر اول شد که البته توسط نیکلای اول در هم کوبیده شد. انقلابیون به سرعت سرکوب شدند، نیکلای اول بعد از شکست دادن انقلابیون حکومت دیکتاتوری شدیدی را حاکم گرداند.
چیزی که روشن است تا پیش از قرن نوزدهم هیچ اشرافی که بتوان آن را در ادبیات جهان مطرح دانست در روسیه خلق نشده بود. کهن ترین کتابهای باقی مانده انجیلها هستند. چیز دیگری که از گذشته باقی مانده بود سرودها و ترانه های مذهبی و غیر مذهبی بودند که سینه به سینه منتقل می شدند.
آثار غیر مذهبی شامل 3 گروه هستند:
الف) ترانه های خرمن برداری، ترانه های عاشقانه، سرودهای عزاداری، جادوگری، چیستانها
ب) روایات نیمه تاریخی که با افسانه ها آمیخته اند
ج) رمانسهای منثور آهنگین
 یکی از این داستانها که قدیمی ترین شاهکار مکتوب ادبیات روسیه شناخته می شود، سپاه ایگور است که داستان هجوم ناکام سپاه شاهزاده نووگوراد را بر پولووتسیهای بیگانه در سال 1185 را بیان می کند2.
در زمان حکومت مغولها تا شروع سلطنت پطر آثار ادبی قابل توجهی خلق نشد. از این زمان تعدادی ادعیه مذهبی، کتابهای آموزنده اخلاقی و زندگی قدیسین و نامه هایی به جا مانده است. در سال 1681 کشیشی به نام آواکوم به جرم بدعت در آتش سوزانده می شود، او زندگینامه خود را نوشته بود که این اولین اتوبیوگرافی موجود در زبان روسی است.
در اوایل قرن 16 بر پایه مناسک کلیسا درامهایی به وجود آمدند که در حد نمایشنامه های ناقص بود. درام های بعدی روسی تقلیدی از درامهای آلمانی بودند که بوسیله گروه های تئاتر دوره گرد به روسیه آورده شده بود. در سال 1677 یک دسته از رمانسهای شوالیه گری از لهستانی ترجمه شد که در پیشرفت داستانهای منثور بسیار مهم بود. پطر کبیر بانی رنسانس در روسیه بود. و پس از آن بود که روس ها شروع به تقلید از دانش کلاسیک یونان و روم و نئوکلاسیکهای فرانسوی کردند و ارتباط با اروپائیان باعث تقلید شیوه های آنها در ادبیات شد.
کم کم انواع باب های ادبی در ادبیات روسیه گشوده شد، نمایشنامه هایی به تقلید از آثار کورنی و راسین نگاشته شد و حماسه ها و تراژدیها، مراثی و چکامه ها، حکایات، اشعار اجتماعی و آثار طنز آمیز با رعایت قواعد بوالو به صورت گسترده انتشار یافتند.
حتی آثاری که برای تجلیل از پطر نوشته می شدند، به تقلید از ستایش نامه هایی بودند که از لوئی چهارم تالیف شده و به همین دلیل (تقلید) هیچ کدام از این آثار ارزش ادبی چندانی نداشتند.
تعداد اندکی از نویسندگان قرن هجدهم سزاوار آن هستند که از خود و آثارشان نامی برده شود. “آنتیوخ دمیتریویچ کانتمیر” که هجو نامه هایی برضد تعصبات کهن مذهبی و سبکسری های جدید می نوشت. “واسیلی کیریلوویچ ترتیاکوفسکی” که اشعار ضعیفی سرود و ترجمه های زیادی از فرانسه انجام داد، اما بیشتر شهرتش بخاطر تدوین نظریات نئوکلاسیکها درباره شعر به زبان روسی بود.
“میخائیل واسیلیویچ لامانوسوف” بنیانگذار واقعی ادبیات جدید روسی بود و قصاید باشکوهی در قالب نظم نو به زبان اسلاونیک سرود و به این ترتیب زبان روسی را غنا بخشید. “الکساندر پطروویچ سوماروکوف” نویسنده طنزنامه ها، حکایات و نقدهای ادبی است.
او نویسنده نخستین درام کامل روسی یعنی تراژدی خورف استوار است. گاوریل رومانوویچ در ژاپن که اصل و نسب تاتاری داشت در کار خود تا مقام منشیگری کاترین دوم پیشرفت کرد، شهرت او بخاطر غزلیات، سرودهای مذهبی و چکامه هایش است. “دنیس ایوانوویچ فونویزین” شهرتش را مدیون دو کمدی اش است. سه نویسنده دیگر بودند که شیفته الهامات قلبی بودند، “نیکلای میخائیلوویچ کارامازین”، “واسیلی آندریوویچ ژوکوفسکی” و “ایوان آندرئیوویچ کریلف” بودند.
فاصله بین سال 1820 که اولین اثر پوشکین 3منتشر شد و تا سال 1883 که تورگینف از دنیا رفت، عصر طلایی ادبیات روسی نامگذاری شده است. دو دهه نخست این دوره رمانتیسم خوانده می شود که در همین سال ها پوشکین ولرمانتوف اشعارشان را سرودند. در سال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، نیازهای آموزشی، آموزش و بهسازی Next Entries منبع پایان نامه درمورد ارزیابی اثربخشی، برنامه آموزشی، ضمن خدمت، بهبود کیفیت