منبع پایان نامه درمورد دوره های آموزشی، دوره های آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

3-7- روايي تحقيق 91
3-8- پايايي تحقيق 91
3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 93
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها 94
مقدمه 95
4-1- داده هاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي (پرسشنامه فراگيران) 96
4-2- توصيف متغيرهاي پژوهش در پرسشنامه فراگيران 99
4-3- داده هاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي (پرسشنامه مديران) 133
4-4- توصيف متغيرهاي پژوهش در پرسشنامه مديران 136
4-5 توصيف سؤالات سطوح اندازه‌گيري در پرسشنامه فراگيران 166
4-5-1 توصيف سطح واکنش از ديدگاه تقريرنويسان 166
4-5-2 توصيف سطح يادگيري از ديدگاه تقريرنويسان 168
4-5-3 توصيف سطح نتايج از ديدگاه تقريرنويسان 170
4-6 – توصيف سؤالات سطوح اندازه‌گيري در پرسشنامه مديران 172
4-6-1 توصيف سطح رفتار از ديدگاه مديران دفاتر قضايي 172
4-6-2 توصيف سطح نتايج از ديدگاه مديران دفاتر قضايي 174
4-7 – مقايسه سطح نتايج از ديدگاه تقريرنويسان و مديران دفاتر قضايي 176
4-8 – توصيف ميانگين سطوح اندازه‌گيري از ديدگاه فراگيران و مديران دفاتر قضايي 177
4- 9- تجزيه و تحليل آماري سوالهاي پژوهش 178
تحليل سوال اول پژوهش: 179
تحليل سوال دوم پژوهش: 181
تحليل سوال سوم پژوهش: 183
تحليل سوال چهارم پژوهش: 185
تحليل سوال پنجم پژوهش: 187
تحليل سوال ششم پژوهش: 189
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها 190
مقدمه: 191
5-1- يافته‌هاي پژوهش 192
5-2- مقايسه تطبيقي در پرتو يافته‌هاي محققان داخلي و پژوهشگران بين‌المللي 198
5-3- بحث وتبيين نتایج کلی پژوهش 202
5-4 – پيشنهادهاي كاربردي 205
5-4-1- پيشنهاد به مديران، برنامه‌ريزان و مجريان آموزشي در قوه قضاييه 205
5-4-2- پيشنهاد هاي پژوهشي 208
5-5- محدوديت و مشکلات پژوهش 208
5-5-1- محدوديتهاي قابل کنترل 208
5-5-2 – محدوديتهاي غیرقابل کنترل 209
پيوست‌ها و ضمائم 210
منابع فارسي 223
منابع لاتين 227

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 روش نمره گذاري سؤالات پرسشنامه 89
جدول 3-2 جدول ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش پرسشنامه فراگيران 92
جدول 3-3 جدول ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش پرسشنامه مديران 92
جدول 4-1: توزيع فراواني فراگيران نمونه مورد بررسي بر حسب جنس 96
جدول 4 – 2: توزيع فراواني نمونه فراگيران مورد بررسي بر حسب سابقه كار 97
جدول 4- 3: توزيع فراواني نمونه فراگيران مورد بررسي بر حسب مقطع تحصيلي 98
جدول4-4: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال1 99
جدول 4-5: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال2 100
جدول4-6: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال3 101
جدول 4-7: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال4 102
جدول4-8: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال5 103
جدول4-9: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال6 104
جدول4-10: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال7 105
جدول 4-11: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال8 106
جدول 4 -12: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال9 107
جدول4-13: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال10 108
جدول 4-14: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال11 109
جدول 4-15: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال12 110
جدول 4-16: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال13 111
جدول 4-17: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال14 112
جدول 4-18: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال15 113
جدول 4 -19: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال16 114
جدول 4-20: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال17 115
جدول 4 -21: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال18 116
جدول 4-22: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال19 117
جدول 4-23: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال20 118
جدول 4 -24: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال21 119
جدول 4-25: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال22 120
جدول 4-26: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال23 121
جدول 4-27: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال24 122
جدول 4 -28: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال25 123
جدول 4-29: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال26 124
جدول 4-30 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال27 125
جدول 4-31: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال28 126
جدول 4-32 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال29 127
جدول 4-33 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال30 128
جدول 4-34 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال31 129
جدول 4-35 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال32 130
جدول 4-36: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال33 131
جدول 4-37 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال34 132
جدول 4-38 توزيع فراواني مديران نمونه مورد بررسي بر حسب جنس 133
جدول 4- 39 توزيع فراواني نمونه مديران مورد بررسي بر حسب سابقه كار 134
جدول 4- 40 توزيع فراواني نمونه مديران مورد بررسي بر حسب مقطع تحصيلي 135
جدول 4-41 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال1 136
جدول 4-42 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال2 137
جدول 4-43 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال3 138
جدول 4-44 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال4 139
جدول 4-45 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال5 140
جدول 4-46 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال6 141
جدول 4-47 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال7 142
جدول 4-48 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال8 143
جدول 4-49 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال9 144
جدول 4-50 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال10 145
جدول 4-51 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال11 146
جدول 4-52 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال12 147
جدول 4-53 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال13 148
جدول 4-54 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال14 149
جدول 4-55 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال15 150
جدول 4-56 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال16 151
جدول 4-57 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال17 152
جدول 4-58 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال18 153
جدول 4-59 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال19 154
جدول 4-60 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال20 155
جدول 4-61 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال21 156
جدول 4-62 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال22 157
جدول 4-63 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال 23 158
جدول 4-64 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال 24 159
جدول 4-65 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال25 160
جدول 4-66 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال26 161
جدول 4-67: توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال27 162
جدول 4-68 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال28 163
جدول 4-69 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال29 164
جدول 4-70 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال30 165
جدول 4-71 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سطح واکنش (سوالات 1 الي 17 پرسشنامه فراگيران) 166
جدول 4-72 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سطح يادگيري (سوالات 18 الي 26پرسشنامه‌ فراگيران) 168
جدول 4-73 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سطح نتايج (سوالات 27 الي 34 پرسشنامه فراگيران) 170
جدول 4-74 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سطح رفتار (سوالات 1 الي 15 پرسشنامه مديران) 172
جدول 4-75 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سطح نتايج (سوالات 16 الي 30 پرسشنامه مديران) 174
جدول 4– 76 : مقايسه درصد پاسخ افراد نمونه‌هاي آماري به سوالات سطح تحقق اهداف سازماني (نتايج) 176
جدول 4-77 : توزيع فراواني و درصد ميانگين پاسخ همه فراگيران نمونه آماري به سطوح اندازه‌گيري 177
جدول 4– 78 : وضعيت نرمال بودن داده ها 178
جدول 4– 79 : مشخصه هاي آماري «واکنش» مثبت 179
جدول 4– 80 : نتايج آزمون t – test «واکنش» مثبت 180
جدول 4– 81 : مشخصه هاي آماري افزایش «يادگيري» 181
جدول 4– 82 : نتايج آزمون t – test افزایش «يادگيري» 182
جدول 4– 83 : مشخصه هاي آماري تحقق اهداف سازماني (نتايج) 183
جدول 4– 84 : نتايج آزمون t – test تحقق اهداف سازماني (نتايج) 184
جدول 4– 85 : مشخصه هاي آماري بهبود «رفتار» 185
جدول 4– 86 : نتايج آزمون t – test بهبود «رفتار» 186
جدول 4– 87 : مشخصه هاي آماري تحقق اهداف سازماني (نتايج) 187
جدول 4– 88 : نتايج آزمون t – test تحقق اهداف سازماني (نتايج) 188
جدول 4-89 : نتيجه حاصل از اجراي آزمون t مستقل در خصوص تأثیر دوره های آموزشی بر تحقق اهداف سازماني (نتايج) دربين مديران دفاتر قضايي و تقريرنويسان قوه قضاييه 189

فهرست نمودارها
صفحه عنوان
نمودار 4-1 توزيع فراواني نمونه فراگيران مورد بررسي بر حسب جنس 96
نمودار 4-2 توزيع فراواني نمونه فراگيران مورد بررسي بر حسب سابقه كار 97
نمودار 4-3 توزيع فراواني نمونه فراگيران مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيلات 98
نمودار4- 4 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال1 99
نمودار 4- 5 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال2 100
نمودار4- 6 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال3 101
نمودار4- 7 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال4 102
نمودار4- 8 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال5 103
نمودار4- 9 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال6 104
نمودار4-10 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال7 105
نمودار4- 11 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال8 106
نمودار4- 12 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال9 107
نمودار 4 – 13 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال10 108
نمودار 4- 14 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال11 109
نمودار 4- 15 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال12 110
نمودار 4- 16 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال13 111
نمودار 4- 17 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال14 112
نمودار 4- 18 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال15 113
نمودار 4- 19 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال16 114
نمودار 4 – 20 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال17 115
نمودار 4- 21 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال18 116
نمودار 4- 22 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال19 117
نمودار 4- 23 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال20 118
نمودار 4- 24 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال21 119
نمودار 4- 25 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال22 120
نمودار 4- 26 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال23 121
نمودار 4- 27

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد گزينه، خيلي، آموزشي، دوره‌هاي Next Entries منبع پایان نامه درمورد ضمن خدمت، نیروی انسانی، دوره های آموزش، دوره های آموزشی