تحقیق درباره سود سهام، معنادار بودن، اثرات ثابت، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

زاي اختياري اقلام تعهدي به کمک متغيرهاي حسابداري 43
2-2-9-4- پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريان‏هاي نقدي 44
2-2-10- اقلام تعهدي اختياري …………………………………………………………………………………………………. 45
2-2-10-1- هدف از حسابداري بر مبناي تعهدي چيست؟ …………………………………………………………… 45
2-2-10-2- اقلام تعهدي …………………………………………………………………………………………………………. 45
2-2-11- کشف و اندازه گيري مديريت سود با اقلام تعهدي اختياري ……………………………………………. 47
2-2-11-1- روش هاي اندازه گيري مديريت سود 49
2-3- بخش دوم- سياست هاي تقسيم سود 51
2-3-1- چرا شرکت ها سود پرداخت مي کنند؟ 51
2-3-2- روش هاي پرداخت سود سهام ……………………………………………………………………………………… 52
2-3-2-1- سود نقدي ……………………………………………………………………………………………………………… 52
2-3-2-2- گواهي موقت سود سهام …………………………………………………………………………………………. 52
2-3-2-3- پرداخت به صورت دارايي ………………………………………………………………………………………… 53
2-3-2-4- سود سهمي …………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-3-3- پرداخت سود سهام …………………………………………………………………………………………………….. 53
2-3-4- سياست هاي متداول تقسيم سود …………………………………………………………………………………… 55
2-3-4-1- توجيه ثبات سود سهام ……………………………………………………………………………………………… 56
2-3-4-2- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت …………………………………………………………………….. 57
2-3-4-3- موارد درخور توجه در طرح خط مشي تقسيم سود 57
2-3-4-4- نظريه هاي سياست تقسيم سود 57
2-3-4-5- عوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود 61
2-3-4-6- دلايل تمايل سهامداران به دريافت سود سهام به صورت نقدي 64
2-3-4-7- بهبود و توسعه خط مشي هاي سود سهام 65
2-3-4-7-1- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغيير) 65
2-3-4-7-2- پرداخت سود سهام پايدار در سطح کمتر 65
2-3-4-7-3- پرداخت سود سهام پايدار در سطح بالاتر 66
2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد 66
2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد 66
2-3-4-7-5- سود سهام پايين به اضافه سودهاي سهام فوق العاده 66
2-3-4-7-6- عدم پرداخت سود سهام براي يک دوره بلند مدت 66
2-3-4-7-7- محتواي اطلاعاتي سود سهام 66
2-3-4-8- مکاتب فکري در مورد تقسيم سود 67
2-4- ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود 68
2-5- بخش سوم: پيشينه تحقيق 68
2-5-1- تحقيقات داخلي 69
2-5-1-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود 69
2-5-1-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود 73
2-5-2- تحقيقات خارجي 80
2-5-2-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود 80
2-5-2-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود 82
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
3-1- مقدمه 90
3-2- طرح تحقيق 90
3-3- روش تحقيق 91
3-3-1- فرضيه هاي تحقيق 91
3-3-2- متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آن ها 92
3-3-2-1- متغير وابسته 92
3-3-2-2- متغير مستقل 92
3-3-2-2-1- اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري 94
3-3-2-3- متغيرهاي کنترل 95
3-3-3- مدل تحقيق 96
3-3-3-1- مدل مفهومي تحقيق 97
3-3-4- جامعه آماري و نمونه آماري 98
3-3-4-1- محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گيري 98
3-3-5- قلمرو تحقيق 99
3-3-6- روش جمع آوري اطلاعات 99
3-3-7- آمار توصيفي 100
3-3-8- آزمون هاي انتخاب روش مناسب 100
3-3-8-1- آزمون F ليمر 100
3-3-8-2- آزمون هاسمن 101
3-3-9- تابع آماره 101
3-3-10- تحليل رگرسيون 102
3-3-10-1- آزمون براي معني دار بودن رگرسيون و تاييد يا رد فرضيه 102
3-3-10-2- ضريب همبستگي پيرسون 103
3-3-10-3- آزمون دوربين- واتسون 103
3-3-10-4- آزمون همخطي 104
3-4- خلاصه فصل 104
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه‏ 106
4-2- شاخص هاي توصيفي متغيرها 107
4-3- برآورد پارامترهاي مربوط به اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري 109
4-3-1- برآورد مدل در قلمرو زماني پژوهش 109
4-4- آزمون نرمال بودن داده ها 113
4-4-1- آزمون کولموگروف- اسميرنف براي متغير وابسته سود تقسيمي 113
4-4-2- آزمون کولموگروف- اسميرنف براي متغير وابسته تغييرات سود تقسيمي 114
4-5- آزمون فرضيه هاي تحقيق 116
4-5-1- بررسي ايستايي (مانايي) متغيرهاي پژوهش 116
4-5-2- بررسي ضريب همبستگي بين متغيرها 117
4-5-3- بررسي اعتبار مدل 119
4-5-4- آزمون فرضيه اول 119
4-5-4-1- مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه اول 120
4-5-4-2- آزمون هاي انتخاب مدل مناسب 120
4-5-4-3- ضريب همبستگي پيرسون متغيرها در آزمون فرضيه اول 121
4-5-4-4- تحليل رگرسيوني فرضيه اول (آزمون دوربين- واتسون) 123
4-5-4-5- آزمون معنادار بودن مدل رگرسيون (ANOVA) 124
4-5-4-6- آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيوني فرضيه اول (Coefficients) 125
4-5-4-7- آزمون همخطي 125
4-5-5- آزمون فرضيه دوم 127
4-5-5-1- مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه دوم …………………………………………………………………….. 127
4-5-5-2- آزمون انتخاب مدل مناسب …………………………………………………………………………………….. 128
4-5-5-3- تحليل رگرسيوني فرضيه دوم (آزمون دوربين- واتسون) 130
4-5-5-4- آزمون معنادار بودن مدل رگرسيون (ANOVA) 131
4-5-5-5- آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيوني فرضيه دوم (Coefficients) 132
4-5-5-6- آزمون همخطي 132
4-5-6- خلاصه فصل 135
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 137
5-2- خلاصه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………. 137
5-3- خلاصه نتايج حاصل از پژوهش 138
5-3-1- تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها 139
5-4- نتيجه گيري کلي تحقيق 141
5-5- پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………… 142
5-5-1- پيشنهادهايي در راستاي يافته هاي پژوهش 142
5-5-2- پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي 143
5-6- محدوديت هاي تحقيق 144
پيوست ها:
پيوست شماره يک: نام شرکت هاي نمونه تحقيق 146
پيوست شماره دو: اقلام تعهدي اختياري 147
پيوست شماره سه: خروجي نرم افزار 148
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: 159
منابع لاتين: 164
منابع اينترنتي: 167
چکيده انگليسي: 168
فهرست جداول:
جدول (2-1): شاخص هاي اقلام تعهدي اختياري 50
جدول (2-2): مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام 54
جدول (2-3): خلاصه تحقيقات انجام شده در زمينه مديريت سود 85
جدول (2-4): خلاصه تحقيقات انجام شده در زمينه سياست هاي تقسيم سود 87
جدول (3-1): مدل مفهومي تحقيق 97
جدول (4-1): شاخص هاي توصيفي متغيرها 108
جدول (4-2): آزمون F ليمر براي انتخاب داده هاي تابلويي در برابر داده هاي تلفيقي 110
جدول (4-3): آزمون هاسمن براي انتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي اثرات تصادفي 110
جدول (4-4): خلاصه مدل رگرسيوني الگوي اثرات تصادفي متغيرهاي اقلام تعهدي 111
جدول (4-5): آزمون کولموگروف- اسميرنف (KS) سود تقسيمي 113
جدول (4-6): آزمون کولموگروف-اسميرنف سود تقسيمي تبديل شده 114
جدول (4-7): آزمون کولموگروف-اسميرنف (KS) تغييرات سود تقسيمي 115
جدول (4-8): آزمون کولموگروف-اسميرنف تبديل لگاريتمي تغييرات سود تقسيمي 115
جدول (4-9): بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته 116
جدول (4-10): آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 117
جدول (4-11): آزمون F ليمر براي انتخاب داده هاي تابلويي در برابر داده هاي تلفيقي 120
جدول (4-12): آزمون هاسمن براي انتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي اثرات تصادفي 121
جدول (4-13): ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي فرضيه اول 122
جدول (4-14): نتايج آزمون فرضيه اول بر اساس ضريب همبستگي پيرسون 123
جدول (4-15): خلاصه مدل خطي فرضيه اول و آزمون دوربين- واتسون 123
جدول (4-16): تحليل واريانس مدل رگرسيوني فرضيه اول (ANOVA) 124
جدول (4-17): ضرايب رگرسيوني فرضيه اول 125
جدول (4-18): بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل در فرضيه اول 126
جدول (4-19): آزمون F ليمر براي انتخاب داده هاي تابلويي در برابر داده هاي تلفيقي 128
جدول (4-20): ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي فرضيه دوم 129
جدول (4-21): نتايج آزمون فرضيه دوم بر اساس ضريب همبستگي پيرسون 130
جدول (4-22): خلاصه تحليل رگرسيوني فرضيه دوم 130
جدول (4-23): تحليل واريانس مدل رگرسيوني فرضيه دوم (ANOVA) 131
جدول (4-24): ضرايب رگرسيوني فرضيه دوم 132
جدول (4-25): بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل در فرضيه دوم 133
جدول (4-26): خلاصه يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه ها 134
جدول (5-1): خلاصه يافته هاي تحقيق 141
فهرست نمودارها:
نمودار (2-1): انواع هموارسازي سود 36
نمودار (2-2): مکاتب فکري در مورد تقسيم سود 67
فهرست شکل ها:
شکل (4-1): پراکنش باقيمانده ها در مقابل مقادير پيش بيني 112
شکل (4-2): برآورد پارامتر λ در داده هاي سود تقسيمي براي تبديل نرمال 114
شکل (4-3): ناحيه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمينان 95% 118
شکل (4-4): نمودار پراکنش بين متغيرهاي شامل در مدل رگرسيوني فرضيه اول 121
شکل (4-5): نمودار باقيمانده ها در مقابل مقادير برازش شده 127
شکل (4-6): نمودار پراکنش متغيرهاي مربوط به مدل رگرسيوني فرضيه دوم 128
شکل (4-7): نمودار باقيمانده ها در مقابل مقادير برازش شده 134

چکيده
در پژوهش حاضر رابطه بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور نمونه اي از شرکت هاي حاضر در بورس که صورت‏هاي مالي و گزارش فعاليت هيات مديره مربوط به پايان سال هاي 1386 تا 1390 را منتشر کرده بودند، به روش حذف سيستماتيک انتخاب و با توجه به محدوديت هاي تحقيق در نهايت شامل 70 شرکت گرديد. اقلام تعهدي اختياري با استفاده از مدل تعديل شده جونز (1995)، که در مطالعات قبلي (هاشمي و بهزادفر ، 1390 ، آقايي و ديگران ، 1391) نيز به کار رفته است به عنوان شاخصي براي اندازه‏گيري مديريت سود در شرکت‏ها تعيين گرديد و به منظور سنجش سياست‏هاي تقسيم سود، از نسبت سود سهام پرداختي و مدل کاملا تعديل شده لينتنر (1956) استفاده شد. فرضيه‏هاي پژوهش با استفاده از رگرسيون خطي چند متغيره مورد واکاوي قرار گرفته است. نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد که بين دامنه اتكا به فعاليت هاي مديريت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معني

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره فقه امامیه Next Entries تحقیق درباره سود سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، عملکرد شرکت