مقاله درمورد عوامل درونی، استان گیلان، آزمون فریدمن، تحلیل SWOT

دانلود پایان نامه ارشد

تبال گیلان……………………………………………………73
4-10اولویتبندی رتبهها در آزمون فریدمن (فرصتها) …………………………………………………………….73
4-11 معنیداری آزمون فریدمن در فرصتهای فوتبال گیلان……………………………………………………..74
4-12 اولویتبندی رتبهها در آزمون فریدمن(تهدیدها)………………………………………………………………74
4-13 معنیداری آزمون فریدمن در تهدیدهای فوتبال گیلان……………………………………………………75
4-14 ماتریس عوامل درونی فوتبال گیلان……………………………………………………………………………….76
4-15 ماتریس عوامل درونی فوتبال گیلان……………………………………………………………………………….78
4-16 ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی فوتبال گیلان……………………………………………………….80
4-17استراتژیهای SO………………………………………………………………………………………………………..81
4-18استراتژیهای ST…………………………………………………………………………………………………………82
4-19استراتژیهای WO………………………………………………………………………………………………………83
4-20استراتژیهای WT……………………………………………………………………………………………………….85
فهرست شکلها و نمودارها
2-1فرآیند برنامهریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………….17
2-2تعیین اهداف و استراتژیها………………………………………………………………………………………………24

چکیده
عنوان: طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT
دانشجو: هشام رستمی
هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحبنظران فوتبال استان گیلان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأتها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافتهها و استراتژی های مناسب استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت کیفیت زمین و اماکن، سیاستگذاری خصوصیسازی باشگاه‌ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهمترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمرة ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 20 استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین شد. بنابراین با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان استفاده شود.
کلیدواژه: تحلیل سوات، فوتبال گیلان، عوامل درونی، عوامل بیرونی، استراتژی توسعه

Abstract
Design a strategy of football development in Guilan province based on SWOT analysis
Student: Hesham Rostami
The present study intended to design a strategy of football development in Guilan province based on SWOT analysis. This applied research has been conducted through descriptive-analytical methodology. The statistical population of this study included all Guilan province football experts. Through purposive sampling, the sample was selected out of managers, experts of organizations, schools’ and universities’ sport educators, and veteran players and coaches (n=50). The authors have developed a questionnaire, as an instrument, based on exploratory study and rewriting similar foundations and studies. Validity of this instrument was confirmed by experts (content validity). The reliability of the instrument was also proved to be suitable (=α0.95). To analyze the data and the suitable strategies, Friedman test, Weighting Method, and external and internal factors evaluation matrix were used. Findings showed that the desirability of information technology, undesirability of the quality of football pitch, policy of privatizing the clubs, and the tendency of people toward inactive life style were identified respectively as the most important strong point, weak point, opportunity, and threat. Additionally, according to matrix of internal factors (2.38) and matrix of external factors (2.49), the strategic condition of Guilan province football is in WT region. Based on SWOT analysis, finally 20 strategies including 6 SO strategies, 6 ST strategies, 6 WO strategies, and 2 WT strategies were designed for Guilan’s football. Therefore, due to the results of SWOT analysis matrix, it is required to employ Stability Strategy or Defensive Strategy in managing football development in Guilan province.
Keywords: SWOT analysis, Guilan’s football, internal factors, external factors, development strategy

فصل اول
طرح تحقیق

1-1-مقدمه
امروزه ورزش از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف، بسیارتوسعه یافته است تا جایی که ورزش در بیشتر کشورها به عنوان ابزاری برای تجارت و تولید سرمایه به حساب میآید (13). در عصر حاضر تقريباً ورزش در زندگی افراد رسوخ كرده و در بين ورزشها، فوتبال به دليل جذابيت خاص، يكی از بيشترين جمعيتهای ورزشی دنيا را تشكيل می دهد و جايگاه منحصر به فردی دارد، به گونهای كه به پديده فراگير و جهانی بدل شده و برای آن حد و مرزی نمی توان قائل شد. اين رشته به دليل برخورداری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی، به طور كامل از حالت بازی ساده خارج شده است، اين نكته دليل توجه به ارتقای اين رشته ورزشی در سطح جهان را آشكار میسازد. امروزه فوتبال با داشتن بيش از 209 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال،207 هزار فوتبالیست حرفه ای،245 میلیون بازیکن آماتور و 4/3 میلیارد طرفدار، یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان محسوب می شود (59).
در جامعه ی امروز نمی توان از ورزش فوتبال دور ماند. بسیاری از مردم در این ورزش و امور مربوط به آن احاطه شده اند، به تماشای مسابقات و رویدادها می روند، در این ورزش مشارکت کرده و با دوستان خود درباره ی فوتبال بحث می کنند. به همین ترتیب این ورزش توانسته در کشور های پیشرفته ی جهان به صورت یک صنعت مهم و درآمد زا درآید که گاه رتبه ی آن در برخی کشورها بالاتر از صنایع اتومبیل سازی با بیش از 50 سال پیشینه قرار می گیرد.به طوری که به صورت یک صنعت بین المللی و جهانی درآمده و شاغلان متعددی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به خود جذب نموده است (52).
امروزه سازمانها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمانها بایستی به شیوهای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آنها وفق دهند.در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است، دیگر نمیتوان از تصمیم گیریهای یکباره و مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربی استفاده کرد.امروزه سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند. بنابراین همة سازمانها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.گاهی راهبردهایی از موضع قدرت تعریف میشوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسائل بروز میکنند.
دانشمندان بسیاری اهمیت برنامهریزی استراتژیک را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار دادهاند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمانها توافق نظر دارند.به اعتقاد آنها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی است.
فرای و استونر و فرد دیوید برنامهریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف میکنند که برای کمک به سازمانهای کوچک طراحی میشود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شدة محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز میکند (60).
به عقیدة ماچادو1 برنامهریزی استراتژیک عنصری کلیدی برای برتری سازمانی است. این فرآیند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژیهای مبتنی بر خطمشیهای سازمانی، برنامهها و فعالیتهای تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی سازمانی است (29).
پفر2 برنامهریزی استراتژیک را فرآیند ایجاد و توسعه رویهها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده تعریف میکند. وی بین برنامهریزی بلندمدت که به صورت واکنشی است و برنامهریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آیندهاش میکند، تفاوت قائل میشود.
برنامهریزی استراتژیک باعث میشود تا سازمان فعالیتها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامهریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامهها ارائه میکند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامهها، مدیریت و همکاریها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینهها ارائه میکند (60).

1-2-بیان مسأله
توسعهی فوتبال، از مهمترین برنامههای کنفدراسیونهای قارههای مختلف جهان است.از جملهی این برنامهها میتوان به طرح آسیا ویژن مربوط به کنفدراسیون فوتبال آسیا اشاره کرد.این نهاد به منظور توسعه و پیشرفت فوتبال در قارهی آسیا اهداف مختلفی مانند امور استعدادیابی و سطوح پایه، بهبود رهبری، آموزش و تربیت پرسنل از جمله داوران و سایر کارشناسان و غیره را دنبال می کند.همچنین 11 عنصر را که به عناصر 11گانهی ویژن آسیا معروف است برای توسعهی فوتبال در این قاره معرفی کرده است.این عناصر شامل فدراسیون فوتبال، بازاریابی، امور پزشکی، داوران، مربیان، ردههای سنی پایه و جوانان، فوتسال، مردان، زنان، طرفداران و رسانه ها هستند (73).
از طرف دیگر ریشه و هستهی اصلی توسعهی فوتبال در درون باشگاهها شکل می گیرد و در واقع باشگاهها سازندهی اصلی بازیکنان برای خود، و حتی تیمهای ملی کشور خود هستند.روشن است که هرچه وضعیت باشگاهها در کشوری مطلوب تر و آن باشگاهها به معیارها یا استانداردهای حرفه ای نزدیکتر باشند، متعاقب آن مسابقات لیگ حرفهای نیز از سطح بالاتر و کیفیت برتری برخوردار خواهد شد (27). چون باشگاه های حرفه ای فوتبال، بنگاههای اقتصادی صنعت فوتبال به شمار می روند بنابراین توسعهی باشگاه های حرفهای نقش مهمی در توسعهی اقتصادی صنعت فوتبال ایفا میکند (11). همچنین فوتبال جدا از ساختار مدیریتی خود، از نیروی انسانی مهمی چون ورزشکاران، مربیان، تماشاچیان، طرفداران، داوران وغیره تشکیل شده است (38). از این رو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم