مقاله با موضوع آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، آزمون فرضیه، رسانه های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

نظریه فراشناخت 47
نظريه يادگيري شناختي اجتماعي 48
نظریه ویگوتسکی 48
نظریه یادگیری مشاهده‌ای بندورا 50
نمودار مراحل یادگیری مشاهده‌ای 51
ج- نظریات نوین 52
نظریه ساختن گرایی 52
محیط‌های یادگیری ساختن گرا 53
مبارزه طلبی نظریه‌ی ساخت‌گرایی 54
نظریه‌ی شناختی یادگیری چندرسانه‌ای 54
نظریه رمز دو گانه 55
نظریه هوش چندگانه گاردنر 56
هوش‌هاي هفت گانه و تكنولوژي آموزشي 57
تطبيق فن‌آوري و ويژگي‌هاي هوشي 59
نظریه مغز و فرایند یادگیری 62
برتری یا رجحان نیم کره‌ای 64
ج- خاستگاه اجتماعی بهره‌گیری از رسانه‌ها 65
یک-تحول مدل‌های ارتباطی 65
جامعه شناسی ارتباطات 65
دو- توسعه پرشتاب فتاوری اطلاعات و تکامل جامعه الکترونیکی 65
الف- مهارت‌های زمینه ساز تولید و کاربرد رسانه 67
یک- ارتقاء شناخت معلمان از رسانه‌های آموزشی 67
الف- رسانه‌هاي تابلويي (نمايشي) 68
ب- رسانه‌هاي تصويري مات 69
ج- رسانه‌هاي تصويري شفاف 71
موقعيت‌هاي ياددهي-يادگيري 74
دو-آگاهی از اهداف ثمرات کاربرد رسانه 75
سه-پیدایش و ارتقاء نگرش رسانه‌ای: 79
اصول انتخاب رسانه 82
معيارهاي انتخاب رسانه 84
رعایت مراحل عام در تولید رسانه 86
سطوح مهارت در تولید رسانه 88
شکل: سطوح مهارت در تولید رسانه‌ها 89
اصول و فنون تولید رسانه‌ها 89
اصول توليد رسانه 89
فنون تولید رسانه 90
پيام‌ها: استخراج اطلاعات 93
تكاليف يادگيري 94
کاربرد رسانه در مراحل مختلف تدريس 96
مراحل عام کاربرد رسانه 97
مزایای استفاده از رایانه و اینترنت 99
الگوی عملی آموزش الکترونیکی 100
انواع آموزشهای الکترونیکی 101
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی 103
دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی 105
دامنه آموزش الکترونیک 105
دسته بندی انواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی 106
مزیت های آموزش الکترونیک 107
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد 108
بخش دوم:بررسي پيشينه پژوهش 108
پیشینه تحقیق در مطالعات خارجی 108
پیشینه تحقیق در مطالعات داخلی 112
فصل سوم روش شناسی تحقیق 116
3-1 مقدمه 117
3-2 روش تحقيق 117
تحقيق کاربردي 117
از نظر روش گردآوری داده ها، تحقيقات علمي مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد : 117
تحقيق توصيفي 118
تحقيق پيمايشي 118
تحقیق همبستگی 118
3-3 جامعه آماری تحقیق 119
3-4 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه 119
3-5 روش گرد آوری داده ها 119
مطالعات کتابخانه ای 119
پرسشنامه 120
3-6 روائی و پایایی پرسشنامه پژوهش 121
روایی 121
پایایی (قابليت اعتماد) پرسشنامه ها: 121
3-7 مقياس اندازه گيري 123
مقياس ليكرت 123
3-8 روش‌ آماري جهت تجزیه و تحلیل دادهها 124
آزمونT استودنت تك نمونه‌اي 124
آزمون فريدمن 125
ضریب آلفای کرونباخ: 125
فصل چهارم تجزیه و تحلیل 126
داده ها 126
مقدمه : 127
4-1گردآوري داده ها و توصیف نمونه : 127
4-3- آزمون فرضیه های تحقیق 131
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 139
مقدمه 140
5-1) خلاصه و جمع‌بندي نتايج تحقیق 140
جدول5-1 خلاصه آزمون فرضيات تحقيق 141
5-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 142
5-3) نتیجه گیری کلی 144
5-4) ارائه پیشنهادات 144
5-4-1-پیشنهادات به اداره آموزش منطقه 5 شهر تهران بر اساس نتایج تحقیق 144
5-4-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 146
5-6)محدوديت هاي تحقيق 146
پیوست 147

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1: پرسشنامه تحقیق 120
جداول شماره (3-2) پایایی پرسشنامه تحقیق 122
جدول (4-1) توزيع پاسخ دهنده گان برحسب جنسيت 128
جدول (4-2 ) توزيع پاسخ دهنده گان برحسب تحصيلات 129
جدول ( 4-3 ) سابقه کار پاسخ دهندگان 130
جدول(4-4) نتیجه آزمون فرضیه اول 132
جدول(4-6)خروجی آزمون فرضیه سوم تحقیق 135
جدول(4-7) خروجی آزمون فرضیه چهارم 136
جدول(4-8)خروجی آزمون فرضیه پنجم 137

فهرست نمودار
عنوان صفحه

نمودار(4-1)توزیع پاسخ دهنگان برحسب جنسیت 128
نمودار (4-2 ) توزيع پاسخ دهنده گان برحسب تحصيلات 129
نمودار ( 4-3 ) سابقه کار اعضای نمونه 130

چكيده تحقيق :
تحقیق حاضر با هدف بررسی بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری انجام گرفته است. اين تحقيق از نظر هدف، يک تحقيق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی مي باشد. که پس از مطالعه پيشينه موضوع و بررسی الگوهای موجود رسانه های آموزشی و فرایند های آموزش شكل گيري چهارچوب نظري ،متغيرهاي مهم تحقيق شناسايي و مدل مفهومی و فرضيات تحقيق مشخص گرديد.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 103 نفر از کلیه دبیران دینی، قرآن، مهارت های زندگی و مربیان پرورشی شاغل در مدارس راهنمایی تابعه اداره آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران می باشد.و با توجه به محدود بودن حجم جامعه، نمونه گیری انجام نگرفته و از روش سرشماری استفاده شده است. براي اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه استفاده گرديد.اعتبار محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور بررسی و تایید شده و برای تعیین پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.به منظور بررسی توزیع داده های گردآوری شده ، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و با توجه غیر نرمال بودن توزیع داده ها، جهت آزمون فرضیات از آزمون تی استودنت، فریدمن و دوجمله ای استفاده گردید.نتيجه آزمون فرضيات تحقيق نشان داد که میزان آشنایی دبیران دینی مقطع راهنمایی اداره آموزش و پرورش منطقه5 شهر تهران با رسانه های آموزشی در سطح مطلوب قرار دارد اما وجود کاستی هایی در نظام آموزشی موجب استفاده کمتر دبیران از رسانه ها می گردد. و هدف عمده استفاده کننده گان از رسانه ها نیز جلب توجه و علاق دانش آموزان می باشد.همچنین علاوه بر دروس دوره های دانشگاهی، دوره های ضمن خدمت و مطالعات شخصی و تجارب دبیران نیز موجب افزایش آشنایی و استفاده از رسانه های آموزشی می گردد.
کلید واژه ها: رسانه آموزشی،میزان آشنایی و استفاده از رسانه آموزشی،اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران ، دبیران دینی

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه
در عصري که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژي رشد شتاباني دارد، آموزش منابع انساني نمي‌تواند نسبت به اين تحولات بي‌تفاوت بماند. نگاه عميق‌تر به رسالت تعليم و تربيت زماني آشكار مي شود که انسان موجودي است که داراي ابعاد گوناگون و پر از استعدادهاي ارزشمند و زماني استعدادهاي آن محقق و شکوفا مي‌شود که همه ابعاد معنوي، جسمي مورد توجه قرار‌گيرد. واضح است که آموزش و پرورش مي‌خواهد يادگيري و آموزش در زندگي انسان از ارزش معناداري برخوردار شود و فراتر از يادگيري، به بازسازي شخصيت و توانمندي هاي منابع انساني بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انساني تبديل شود(دولان، 1375). از سوی دیگرتحقق یادگیری منوط به بهره‌برداری صحیح و اثربخش از فناوری‌های آموزشی و سامان‌دهی فرایند یادگیری است. به علاوه روند تغییرات شگرف امروزی در جریانات زندگی، و محدودیت‌های زمانی و مکانی و اقتصادی و تنوع‌طلبی فراگیران قرن بیست ویک، به کارگیری رسانه‌ها، تکنولوژی آموزشی و به ویژه تکنولوژی یادگیری را برای آموزشی پویا ، خلاق و موثر اجتناب ناپذیر کرده است. رسانه‌های آموزشی یکی از تکیه‌گاه‌های تکنولوژی آموزشی یا فناوری آموزشی محسوب می‌شود و تکنولوژی آموزشی به عنوان یک رشته علمی قدمت چندانی ندارد و با وجود عمر کوتاه تحقیقات گسترده‌ای را در عرصه تعلیم وتربیت و تدریس اثر بخش به خود اختصاص داده است.تا جایی که در دهه‌هاي اخير تكنولوژي آموزشي را رويكردي موثر در بهسازي آموزش و يادگيري دانسته‌اند.
لذا در اين تحقيق برآنيم تا ابعاد بهره‌گیری(میزان، نقش و موانع) از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 رابررسی نماییم .بنابراین در این فصل ،به تفصيل مطالبي در خصوص کلیات تحقیق شامل؛ بیان مسئله ،اهميت موضوع ، سوالات ، فرضيات و اهداف تحقيق حاضر و قلمرو تحقيق،جامعه آماری،روش تحقیق،ابزار و روش های گردآوری اطلاعات ارائه ميگردد و در نهايت با ارائه تعاريف واژه گان تحقیق مطالب فصل به پايان مي رسد.
بیان مسئله
قرن بيست و يكم قرن اكتشافات و پيشرفتهاي سريع در زمينه هاي مختلف صنعت و تكنولوژي است. امروزه با تغييرات تكنولوژيكي فراواني كه در جوامع بشري صورت پذيرفته است به انسانهاي توسعه يافته اي نياز است كه بتوانند با بينش مناسب مجموعه اي از مهارتهاي مختلف را در مشاغل متعدد به كار گيرند و با استفاده از نیروی خلاقيت، ابتكار، دانش و مهارت گسترده ضمن انجام دادن بهينه مأموريتهاي شغلي و تحقق اهداف سازمانی نقش های اجتماعی خود را به خوبی ایفا نمایند و این امر محقق نمی شود مگر این که نظام آموزشی کشور از تمام توان و پتانسیل خود در تربیت و آموزش دانش آموزان بهره بگیرد (معصومي،1380)
نظام آموزشي هر كشور در سرنوشت اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن كشور نقش اساسي دارد چرا كه پرورش يابندگان امروز سياست گزاران ،برنامه ريزان و تصميم گيران آينده كشورند و هر كشوري كه بخواهد درنگ و سكون را پشت سر نهد بايد زيربناي آموزشي خود را مستحكم نمايد به نظر ميرسد تحول در روشهاي تدريس و استفاده از رسانه هاي آموزشي در امر آموزش مي تواند سراغاز اين تحول باشد ،چرا كه رسانه ها، يادگيري را تقويت كرده و و تقويت يادگيري تاثير آموزش را افزايش ميدهد “،گاهي هزار كلمه جاي يك تصوير را نميگيرد”(لئونارد،اچ،كلارك،2006)
جان آموس كمينيوس (john a Comenius) مربي معروف در بزرگترين اثر خود به نام “هنر بزرگ معلمي “چنين مي گويد : معلم در تدريس خود بايد حقايق و اشياء را كه وجود خارجي دارند مورد استفاده قرار دهد. بر مبناي موارد مذكور نقش بهره گيري از رسانه ها در فرايند ياددهي يادگيري غير قابل انكار است .
نکته قابل توجه دیگر این است که ابعاد و کارآیی آینده‌ی نقش رسانه‌های جمعی در آموزش، آن دستخوش دگرگونی شده و سیطره و دامنه آن گسترش یافته است. و این باعث شده که نقش مدرسین را در آموزش از معلمی به تسهیل کننده و سرپرست تغییر بدهد. (Radford 2007, 65)
از سويي ديگرآموزش هر يك از مفاهيم درسي به نوبه خود از جايگاه قابل توجهي برخوردار است اما در نظام آموزشي اسلامي پرداختن به مفاهيم ديني كه نه تنها بخش آموزش رسمي بلكه بخش عظيمي از شاكله شخصيتي فراگيران را تشكيل ميدهد از اهميتي ويژه برخوردار است.
بر اين اساس مساله اصلی محقق در این تحقیق بحث شناخت دبیران دینی مدارس راهنمایی از رسانه‌ها، میزان و نحوه کاربرد رسانه‌ها توسط آنها در فرایند یاددهی و یادگیری و همچنین دلایل عدم استفاده آن ها از رسانه ها بوده است .در این پژوهش ابتدا دسته بندی های متفاوتی که از رسانه های آموزشی به عمل آمده بود مورد بررسی قرار گرفته ؛ سپس ابعاد مختلف استفاده دبیران دینی از رسانه های آموزشی مانند میزان آشنایی ،میزان کاربرد،هدف، نقش مورد انتظار و موانع بهره برداری از رسانه ها مورد سنجش قرار می گیرد.
اهميت و ضرورت پژوهش
جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است که عمده ترین آنها عبارتند از : تغییرات و تحولات سریع، پیچیدگی فزاینده و رقابت روز افزون. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در تکنولوژی و روش های انجام کار زندگی به چشم می خورد. سرعت این تغییرات به گونه ای است که نمی توان منحنی تغییر را در بعد زمان ترسیم کرد ، زیرا پیشرفت و تحول با شتابی بیشتر از سرعت ترسیم منحنی به وقوع می پیوندد. به عبارت دیگر، تنها چیزی که در این جهان ثابت است ، تغییر و تحول است. وسعت و تنوع تغییراتی که بر پیکره ی سازمانهای امروزی وارد می آید به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد. از سویی دیگر سرعت نوآوری و ارائه محصولات جدید به قدری

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، آموزش و یادگیری، جنگ جهانی دوم Next Entries مقاله با موضوع رسانه های آموزشی، مبانی نظری، نظام آموزشی، رسانه آموزشی