تحقیق با موضوع زیست شناسی، ادبیات فارسی، آموزش و پرورش، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

منابع
پیوست ها

فهرست جداول
جدول2-1: مشخصات طرح 1 31
جدول 2-2: مشخصات طرح 2 33
جدول 2-3: مشخصات طرح 3 34
جدول 2-4: طرح یک رویه ای i P× مطالعهG – اثرات تصادفی 35
جدول 3-1: دروس انتخاب شده و تعداد سوالات 79
جدول3-2: توزیع فراوانی جنسیت در جامعه و نمونه ی دانش آموزان رشته ی علوم تجربی 81
جدول 3-3: خلاصه اطلاعات جمع آوری شده 82
جدول4-1 : توزیع فراوانی و درصد سوالات دارای اشکال ساختاری در دروس ادبیات فارسی و زیست شناسی 92
جدول4-2: نسبت روایی محتوایی بدست آمده برای سوالات ادبیات فارسی 93
جدول4-3: نسبت روایی محتوایی بدست آمده برای سوالات زیست شناسی 94
جدول4-4: تعداد و درصد سوالات ضروری برحسب شاخص CVR به تفکیک دروس 94
جدول4-5: توزیع طبقه بندی سوالات به تفکیک دروس 95
جدول4-6: چگونگی توزیع سوالات به فصل های مختلف به تفکیک دروس 96
جدول 4-7: طرح برآورد و مشاهده مطالعه برای درس ادبیات فارسی 97
جدول 4-8: جدول منابع تغییر درس ادبیات فارسی برای طرح های اندازه گیری SGR/I،I/SGR، R/SGI 97
جدول 4-9: مطالعه G برای طرح اندازه گیری SGR/I 98
جدول4-10: مطالعه G برای طرح اندازه گیری I/SGR 99
جدول 4-11: ضرایب تعمیم پذیری برای طرح R/SGI 101
جدول 4-12: طرح مشاهده و برآورد مطالعه اندازهگیری برای درس زیست شناسی 103
جدول4-13 : منابع تغییر درس زیست شناسی برای طرحهای اندازه گیری SGR/I،I/SGR، R/SGI 103
جدول 4-14: مطالعه G برای طرح اندازه گیری SGR/I 104
جدول 4-15: مطالعه G برای طرح اندازه گیری I/SGR 105
جدول 4-16: مطالعه G برای طرح اندازه گیری R/SGI 106
جدول4-17: میزان اعتبار به روش لوپ در آزمون ادبیات فارسی 108
جدول 4-18 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام 109
جدول 4-19 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده 111
جدول 4-20: توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های خام 112
جدول 4-21 : توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های کدگذاری شده 112
جدول4-22 : میزان اعتبار به روش لوپ در آزمون زیست شناسی 113
جدول4-23: تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام 114
جدول 4-24 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده 116
جدول 4-25: توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های خام 117
جدول 4-26 : توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های کدگذاری شده 118
جدول4-27 : مقادیر برآوردشده ی پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدل های یک پارامتری و دو پارامتری در آزمون ادبیات فارسی 120
جدول4-28 : بررسی برازندگی تک تک سوالات با مدل یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای 01/0 و 05/0 122
جدول4-29: توزیع سوالات آزمون ادبیات فارسی بر اساس پارامترهای سوال در مدل دو پارامتری 124
جدول 4-30 : مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در آزمون ادبیات فارسی 128
جدول4-31: توزیع سوالات آزمون ادبیات فارسی برحسب دامنه ی آگاهی در مدل دو پارامتری 129
جدول4-32: مقادیر برآورد شده ی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون ادبیات فارسی در سطوح مختلف توانایی برحسب مدل دو پارامتری 130
جدول4-33: مقادیر برآوردشده ی پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدل های یک پارامتری و دو پارامتری در آزمون زیست شناسی 132
جدول4-34: بررسی برازندگی تک تک سوالات با مدل یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای 01/0 و 05/0 135
جدول 4-35: توزیع سوالات آزمون زیست شناسی بر اساس پارامترهای سوال در مدل دو پارامتری 136
جدول 4-36 : مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در آزمون زیست شناسی 140
جدول 4-37 : توزیع سوالات آزمون زیست شناسی برحسب دامنه ی آگاهی در مدل دو پارامتری 142
جدول4-38: مقادیر برآورد شده ی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون زیست شناسی در سطوح مختلف توانایی برحسب مدل دو پارامتری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 142 جدول 4-39 : توزیع فراوانی وضعیت قبولی آزمودنیها به تفکیک جنسیت و درس…… 145
جدول 4-40 : شاخص های توصیفی توزیع نمرات آزمودنی ها 146
جدول 4-41: شاخص های توصیفی شکل توزیع نمرات آزمودنی ها 146
جدول4-42: شاخص های توصیفی توزیع نمرات آزمودنی ها به تفکیک جنسیت 148
جدول4-43: شاخص های توصیفی شکل توزیع نمرات آزمودنی ها به تفکیک جنسیت 148
جدول 4-44: نتایج آزمون t مستقل بین دو گروه آزمودنی های پسر و دختر 149
جدول 5-1 : میزان توافق دو مدل کلاسیک و IRT در تعیین سوالات مناسب و نامناسب از نظر قدرت تشخیص برای آزمون ادبیات فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………160
جدول 5-2 : میزان توافق دو مدل کلاسیک و IRT در تعیین سوالات مناسب و نامناسب از نظر قدرت تشخیص برای آزمون زیست شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..161

فهرست نمودارها
نمودار2-1 : طرح 1 32
نمودار2-2 : طرح 2 33
نمودار2-3: طرح 3 34
نمودار 2-4: سهم واریانس خطای نسبی و مطلق در طرح یک رویه ای متقاطع……………………………………………………….36
نمودار2-5: روش های برآورد اعتبار………………………………………………………………………………………………………………….49
نمودار2-6: روش های برآورد روایی…………………………………………………………………………………………………………………61
نمودار3-1: تقسیم بندی واریانس برای طرح برآورد I(S:G:R)……………………………………………………………………………..49
نمودار4-1: نمودار اسکری آزمون ادبیات فارسی 119
نمودار4-2 : منحنی ویژگی سوال های آزمون ادبیات فارسی در مدل یک پارامتری 125
نمودار 4-3 : منحنی ویژگی سوال های آزمون ادبیات فارسی در مدل دو پارامتری 126
نمودار 4-4 : منحنی ویژگی سوال 48 آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل دو پارامتری 127
نمودار 4-5: منحنی آگاهی سوال 48 آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل دو پارامتری 128
نمودار 4-6: منحنی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون ادبیات فارسی برحسب مدل دو پارامتری 131
نمودار4-7 : هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنی ها در آزمون ادبیات فارسی برحسب مدل دو پارامتری 131
نمودار4-8 : نمودار اسکری آزمون زیست شناسی 132
نمودار4-9: منحنی ویژگی سوال های آزمون زیست شناسی در مدل یک پارامتری 137
نمودار 4-10: منحنی ویژگی سوال های آزمون زیست شناسی در مدل دو پارامتری 138
نمودار 4-11: منحنی ویژگی سوال 24 آزمون زیست شناسی بر اساس مدل دو پارامتری 139
نمودار 4-12 : منحنی آگاهی سوال 24 آزمون زیست شناسی بر اساس مدل دو پارامتری 140
نمودار 4-13 : منحنی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون زیست شناسی برحسب مدل دو پارامتری 143
نمودار4-14: هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنی ها در آزمون زیست شناسی برحسب مدل دو پارامتری 143
نمودار4-15 : منحنی توزیع نمرات آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………147

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
در طول پنجاه سال اخیر، در جامعه جهانی دیدگاهی نسبت به آموزش و پرورش به وجود آمده است که گزارش اخیر شورای بین المللی آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم (دلورس1، 1996) آن را ” آرمانی ضروری” تلقی میکند. این گزارش با قاطعیت ادعا میکند که آموزش و پرورش تنها یک سازوکار برای اکتساب دامنهی محدودی از مهارت های پایه نیست، بلکه عاملی ارزشمند برای توسعهی اجتماعی و فردی است. دارایی بیمانندی است برای تلاش (نوع بشر) به سوی دستیابی به آرمانهای ” صلح، آزادی و عدالت” و یکی از راههای اصلی در دسترسی برای پرورش الگویی عمیقتر و هماهنگتر از توسعهی انسانی میباشد و از طریق آن، فقر، تبعیض، جهل، استضعاف و جنگ را میتوان کاهش داد (یونسکو2، 2001، ترجمه سعیدی، 1384،ص 18). امروزه جوامع به آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین راههای توسعه و پیشرفت همه جانبه مینگرند و هزینههای کلانی را در آن صرف میکنند. جوامع دریافتهاند که برای تحقق اهداف گوناگون، نیازمند نیروی انسانی ماهر و کارآمد هستند که دو دستگاه آموزش و پرورش و آموزش عالی متولی این امر میباشند. آنچه این دو را به هم پیوند میدهد، فرایند گزینش دانشجو است که در جوامع مختلف، متفاوت و بر مبنای انگیزههای گوناگونی شکل یافته است. اما در این میان سعی همه جوامع بر این است که امکانات آموزش عالی به شایستهترین و اصلحترین افراد تخصیص یابد.
در ایران دیر زمانی است که نظام پذیرش دانشجو از طریق کنکور صورت میگیرد که در بین جوانان به معنای” سرنوشت” تعبیر میشود و در کشور باعث تولید نوعی بحران شده است. از تحولات سالهای اخیر در زمینه نظام پذیرش دانشجو، مطرح کردن جایگزینی سوابق تحصیلی بجای کنکور است که در سال 1386 با عنوان قانون حذف کنکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و میبایست از سال 90 اجرایی میشد که با توجه به مشکلات علمی، فنی و اجرایی به سرانجام نرسید. تا اینکه در مرداد ماه 1392 کلیات طرح جدید سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن، این مصوبه از کنکور سال آینده اجرا میشود و تأثیر سوابق تحصیلی (دور دوم دوره متوسطه) از سال 93 به صورت پلکانی از تأثیر 25 درصد شروع میشود تا در نهایت به 85 درصد طی 5 سال برسد.
با توجه به طرح جدید سنجش و پذیرش دانشجو، از امتحاناتنهایی مقطع متوسطه میتوان به عنوان یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین ابزار سنجش علمی دانشآموزان نام برد. آنچه در این میان مهم جلوه میکند، کیفیت این آزمونها و استاندارد بودن سوالات آنهاست. از اولین گامها در کیفیت مستندسازی فنی ابزار اندازهگیری، تعیین روایی3 و اعتبار4 نمراتی است که از یک ارزیابی به دست میآیند.
با نگاهی به مجلات علمی کشورمان، میتوان دریافت در بسیاری از مطالعات صورت گرفته، نه تنها در زمینهی آموزش و پرورش بلکه در رشتههای گوناگون، با وجود منابع چندگانهی خطا باز محققان ضرایب اعتبار کلاسیک را گزارش میدهند. این در حالی است که در وضعیتهای اندازهگیری پیچیده که منابع چندگانهای از خطای اندازهگیری وجود دارد، نظریه کلاسیک آزمون5(CTT) قادر به برآورد اعتبار نیست. از این رو، تحقیق حاضر در پی آن است که ضمن معرفی نظریه تعمیمپذیری6(GT)، اعتبار امتحانات نهایی سال سوم متوسطه رشتهی تجربی در دو درس ادبیاتفارسی و زیستشناسی را با استفاده از طرحهای اندازهگیری این نظریه تعیین نموده و همچنین روایی آنها را مورد بررسی قرار دهد.
علاوه بر این، این تحقیق میکوشد ویژگیهای روانسنجی سوالات امتحانات نهایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره آهنگ کلام، گفتمان عاطفی، عناصر شناختی، عوامل شناختی Next Entries تحقیق با موضوع روانسنجی، آموزش و پرورش، یشرفت تحصیلی، ارتقاء کیفیت