پایان نامه رایگان درمورد مصرف کنندگان، خطوط تلفن

دانلود پایان نامه ارشد

رسم دروغين ) و تقليد زودگذر و مد در جامعه رواج پيدا ميکند .4
از منظر بهداشت و درمان نيز تبليغات آثار زيانآوري ميتواند برسلامت جامعه داشته باشد.اين موضوع خصوصاً درمورد کودکان از اهميت بيشتري برخوردار است.
همچنين تبليغات بر اقتصاد نيز تأثير شگرفي دارد. البته تبليغات مي تواند نوعي رقابت سالم را ايجاد و به رونق کسب و کار در جامعه کمک ميکند ليکن تبعات منفي اين تبليغات بر اقتصاد نيز نبايد ناديده گرفته شود. مخصوصاً در شرايطي که با راه اندازي تلويزيونهاي ماهواره اي،تبليغات سراسر دنيا را فراگرفته و اين نقش به مراتب بيشتر شده است .درحال حاضر 300ميليارد دلار خرج تبليغات در دنيا ميشود که حدود نيمي از اين مبلغ به امريکا و30 درصد به اروپا و20درصد باقي مانده به بقيه مناطق اختصاص دارد.5
تبليغات به نظر بسياري از جامعه شناسان خود يکي از وسايل ارتباط جمعي ميباشد.هرچند که تبليغات خود محتاج حاملي هستند که از طريق آن به اطلاع عموم برسند .لذا،در قالب يکي از وسايل ارتباط جمعي مورد بررسي قرار مي گيرند6.

بند5: ساير کارکردها

آموزش و ايفاي نقش تعليم ، برقراري و تقويت پيوندهاي اجتماعي از طريق برنامههاي گفت و گو،
ميزگرد راه اندازي جشن ها يا بزرگداشت ،جشنواره ها ،همايشها و فعاليتهاي گروهي ،شکل دادن به افکار عمومي يا انعکاس آنها در مقاطع و موضوعات خاص ، مصاحبه با افرادي که در اثر تحولات جوامع کنوني تنها ماندهاند7، از جمله ديگر کارکردهاي رسانههاي همگاني است.

گفتار سوم: انواع رسانه هاي صوتي،تصويري

با توجه به اينكه شناخت انواع رسانههاي صوتي و تصويري وجهات مختلف تقسيم آن ،تأثير زيادي در موضوع مسئوليت مدني اين رسانهها خواهد داشت ،به طور مختصر به بررسي انواع رسانههاي صوتي و تصويري ميپردازيم. بديهي است، ورود عميق تر در اين مبحث، خود نوشتهاي مفصل را ميطلبد كه در اينجا مجال پرداختن گستردهتر به آن نيست. ضمن اينكه به جهت اهميت راديو و تلويزيون در رسانههاي صوتي و تصويري اين رسانه با تفصيل بيشتري بررسي مي گردد.

بند 1: به لحاظ نوع پخش

باتوجه به ماهيت فعاليت انواع مختلف رسانههاي همگاني و شيوهي ارتباطي هريک از اين رسانهها با مخاطب و شيوهي ارتباطي رسانه هاي صوتي و تصويري که بصورت پخش است اين نوع رسانهها را از لحاظ پخش به موارد زير تقسيم بندي کردهاند).

الف) راديو

راديو در يک بيان ساده عبارت است از استفاده از امواج مخصوص براي فرستادن پيام از يک مرکز
پيامرساني و دريافت بدون سيم به کمک دستگاهي که گيرندهي راديو است که در سال 1860 توسط جيمز کلارک ماکسون فيزيکدان اسکاتلندي با کشف امواج راديويي توسط او به عنوان يک رسانه معرفي گرديد.در سال 1906 اولين كنفرانس راديوئي بين المللي با شركت 27 كشور جهان تشكيل گرديد و آئيننامه و مقررات ارتباطات راديوئي به تصويب رسيد.عصر طلايي فعاليت راديو به سالهاي 1925تا1950 ميلادي بر
ميگردد كه البته هرچند با ظهور تلويزيون خاتمه يافت ،ولي كماكان راديو شنوندگان خود را به خاطر كيفيت برنامهها و آساني دريافت امواج حفظ نمود.8

ب) تلويزيون

اساس کار تلويزيون بر مبناي انتقال صحنههاي ساکن و يا متحرک به وسيله برق و معمولاً به وسيله امواج الکترومغناطيسي به منظور رؤيت آني آنها و نه ضبط دائمي در دستگاه گيرنده تلويزيون استوار است9. که آغاز حضور اين وسيله را ميتوان از نيمه قرن 19 دانست.”جوواني كازلي”ايتاليايي در سال1856 دستگاهي به نام پانتگراف اختراع کرد كه اين حركت توسط كورن آلماني در سال1907 تبديل به نخستين ارتباط تصويري بين برلين و پاريس شد. نهايتاًدر سال 1954 تلويزيون به بازار آمد10 در همين زمانها بود كه “لرد سلسلدان”اقدام به پخش اولين برنامه تلويزيوني از طريقBBC انگلستان نمود. از آن پس تلاش
توسعهدهندگان اين رسانه صرف بررسي ،تجزيه و تحليل مخاطبين و تشكيل سازمانهاي مستقل راديو و تلويزيوني شده و به عنوان رسانهاي ارتباطي به سرعت به پيشرفتهاي فني و جمعي دست يافت11.
درخصوص پخش راديو تلويزيوني، براساس فرهنگ فرانسويROBERT، كلمه پخش(Emission)را “انتقال علائم، صداو تصوير به كمك امواج الكترونيكي” تعريف کرده است،12كه داراي دو مشخصه است،يكي اينكه به صورت امواج با معيار “هرتز”ارسال مي شود و دوم اينكه مستقيماً توسط گيرنده هاي معمولي قابل دريافت ميباشد.در مرحله اول عمل پخش صورت نگرفته ولي در مرحله دوم صورت گرفته است.13 (از اين روست كه قانون 1988 انگلستان در بند1 ماده6 ميگويد)”بخش عبارت است از انتقال تلگرافي بدون سيم تصاوير، صدا ، ساير اطلاعات که اولاً قابل آن است که به صورت قانوني توسط مخاطبين دريافت گردد و ثانياً ارسال براي ارائه به تمام مخاطبين باشد”.14

ج) رسانههاي ديجيتال

هرچند رسانههاي ديجيتال هنوز تعريف مشخصي در کشور ندارند اما به عقيده ي برخي از کارشناسان، رسانههاي ديجيتال مفهوم عامتري از رسانه هاي آن لاين است که همه نوع نرمافزار و محصولات الکترونيکي را شامل ميشود و اين واژه در جهان اغلب نسخهي وب روزنامهها،وب سايتهاي خبري، وبلاگها،وب سايتهاي شخصيتهاي دولتي و خصوصي،سازمانها ،روز نتها وغيره را شامل
ميشود.رسانه هاي ديجيتال،فضايي تعاملي،سريع،داراي باز خورد فوري و در برخي موارد بيواسطه را براي مخاطبان فراهم مي سازند و امکانات و تجهيزاتي پيشروي مخاطبان قرار ميدهند که بسيار متنوع و داراي انعطاف است و يک کاربر مسلط به اين رسانهها ميتواند آراي متنوع و امکانات وظرفيتهاي رسانهاي مختلفي را در اختيار داشته باشد. بنابراين رسانههاي ديجيتال، هم ابزار محسوب شده و هم در ماهيت فرهنگي تأثير گذارند، به عبارت ديگر از جنبه ابزاري چون قادر به برقراري صورتهاي مختلف ارتباطياند ،امکان نشر پيامهاي فرهنگي بيش تر را فراهم مي آورند.

د) ماهواره 15

ماهواره، عموماً به هر چيز گردنده به دور چيز ديگر ميگويند و در محاوره دستگاهي گيرنده/فرستنده بيسيم است که توسط راکت به فضا پرتاب ميشود و در يک مدار دور زمين جاي ميگيرد که براي کارهايي مثل هواشناسي ،مخابرات، پخش راديويي و تلويزيوني ،GPS و… استفاده ميشود. ماهوارههاي راديو و تلويزيوني زمان و ثبات اطلاعات ارسالي را حل کرده و کارايي شبکههاي تلويزيوني را به شکل چشمگيري افزايش داده است. شکي نيست که وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو و تلويزيون در پيشبرد هدفهاي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و فني تاثير بسزايي دارند.در سالهاي اخير پخش صدا وتصوير از طريق ماهواره به عنوان موثرترين وسيله رسيدن به هدفهاي موفق ،توجه همگاني را به خود جلب کرده است.استفاده از اين ماهوارهها براي پخش برنامههاي راديويي و تلويزيوني است ماهوارهاي بر فراز قسمتي از زمين قرار داده ميشود، برنامه تلويزيوني از يک ايستگاه زميني به آن فرستاده ميشود، سپس ماهواره تصوير فوق را روي يک شعاع باريک که فقط ناحيه مشخص شده اي از زمين را ميپوشاند بر
ميگرداند.ايستگاه زميني مقابل با انتهاي بشقابي شکل،تصوير را ميگيرد و آن را دوباره پخش مي کند.
رسانههاي تصويري همچون ماهواره با برنامههاي متنوع علمي ، سياسي ، تفريحي و سرگرم کننده در دراز مدت باعث يکسان سازي سليقه تودههاي مختلف جامعه خواهد شد و به ايجاد شکافهاي جديد طبقاتي و تعمق آنها منجر مي شود.گستردگي بي نظير ماهواره به عنوان يک رسانهي جمعي فراگير در بين جوامع مختلف و حضور آن حتي در حريم خلوت و خصوصي مردم،آن را به عنوان پذيرفتني ترين فرمانرواي اجتماعي و فرهنگي تبديل کرده است ماهواره به عنوان محسوسترين و تاثيرگذارترين رسانه همچنان در حال يکه تازي در عرصه اجتماع جوامع است.چرا که بدون اتلاف وقت و رفت و آمد براي خريد روزنامه و مجلات و حوصله براي خواندن مطالب آنها،جعبه جادويي تلويزيون با برنامههاي متنوع و تاثيرگذاري عميق تر نقش تمامي رسانهها را به تنهايي ايفا مي کند.
ارائه كنندگان خدمات ماهوارهاي چه خدمتشان داخل کشور يا خارج از کشورباشد بايد امتياز مربوط به كميسيون شبكههاي مستقل را دارا باشند.امروزه استفاده از امتياز ماهوارهها در كشورهاي ديگر دعاوي
بين المللي زيادي را ايجاد نموده است. به عنوان مثال در سال 1992″ردهات داج” كه يك شبكه ماهوارهاي در زمينه موضوعات جنسي بود و از هلند پخش ميشد، از فركانسي استفاده ميكرد كه براي پخش
ماهوارهاي در انگلستان از آن استفاده مي شد.بنابراين شبكه مذكور مي توانست بدون دارا بودن امتياز،تصاويرمستهجن را براي بينندگان انگليسي پخش نمايد،كه اين امر مخالف دستورالعمل اتحاديه اروپا در خصوص شبكه هاي فرا مرزي بود. البته قبل از اينكه موضوع پرونده به ديوان دادگستري اروپا كشيده شود شبكه “رد هات”برنامه هايش را قطع نمود.16

هـ : شبکه هاي کابلي

گروهي از کامپيوترها و وسايل مرتبط ديگر بوسيله تسهيلات ارتباطي به يکديگر متصل مي شوند.ارتباط موارد مذکور در يک شبکه ممکن است با اتصالات دائمي مثلاًکابلها ،يا اتصالات موقتي چون خطوط تلفن يا ديگر پيوندهاي ارتباطي باشد.يک شبکه ميتواند به کوچکي يک شبکه محلي ،متشکل از چند کامپيوتر،چاپگر و وسايل ديگر باشد و يا از تعداد زيادي کامپيوتر کوچک و بزرگ ،که در نقاط جغرافيايي مختلف توزيع شده اند تشکيل گردد.
شرکت هاي کابلي معمولاً برنامه هاي خود را از منابع ديگر دريافت مي نمايند و سپس آنها را در مقابل دريافت هزينه اي ماهانه براي مصرف کنندگان خانگي ارسال مي نمايند . فعاليت تلويزيون کابلي در انگليس نيازمند دريافت مجوز از “آوکام”17 مي باشد. واژه هاي موجود در اجازه فعاليت تلويزيون کابلي، ممکن است تعهداتي خاص از جمله پخش کانال هايي مشخص را در بردارنده مجوز، تحميل نمايد.18
امروزه از رسانه هاي متفاوتي به عنوان محيط انتقال در شبکه هاي کامپيوتري استفادهمي شود که از آنان با نام ستون فقرات در يک شبکه ياد مي شود.کابل هاي مسي،فيبر نوري و شبکه هاي بدون کابل
نمونه هائي متداول در اين زمينه مي باشند.از کابل هاي مسي تقريباً در اکثر شبکه هاي محلي استفاده
مي گردد. اين نوع کابلها داراي انواع متفاوت و مزايا و محدوديت هاي مختص به خود هستند.اطلاعات در کابل ها ي مسي با استفاده از جريان الکتريکي حمل مي گردد.
با استفاده از رسانه هاي نوري،از نور براي انتقال داده بر روي فيبرهاي نازک شيشه اي و يا پلاستيک استفاده مي گردد.

و: شبکه هاي پخش خانگي

يکي از مصاديق رسانه صوتي و تصويري پخش خانگي مي باشد.به اين صورت که يک سريال يا برنامه تلويزيوني بصورت سي دي و يا دي وي دي تهيه و در حجم بالايي به صورت هفتگي در محلهاي خاص به فروش رفته و در واقع مخاطبين با انتخاب و خريد به آنها دسترسي دارند.اين پخش عمدتاً به اين دليل است که يا مجوز پخش را به صورت تلويزيوني نمي توانند دريافت کنند و يا مخاطبين خاصي دارند.ذکر اين نوع از شبکه ها به اين دليل است که اخيراًپخش خانگي سي دي و دي وي دي به يکي از طرق پخش رسانه هاي صوتي و تصويري تبديل شده است.

بند2: به لحاظ نوع مالکيت و نحوه اداره

مالکيت رسانه ها امروزه در دست دو بخش خصوصي و دولتي است : برخي از رسانه ها توسط دولت و نهادهاي دولتي اداره شده و برخي ديگر توسط اشخاص خصوصي و با سرمايه ي اين اشخاص اداره
مي شوند.اين تفکيک در تعيين مسوليت مدني بسيار حائز اهميت است.

الف) رسانه هاي دولتي

دولت به عنوان برترين شخص حقوقي حقوق عمومي ،اداره ي امور حاكميتي جامعه ي ملي را بر عهده دارد و به عنوان يك شخص حقوقي همانند اشخاص حقيقي ناگزير از برقراري ارتباط با اشخاص ديگر به شكل هاي مختلف است كه براي انجام اين مهم از وسايل و ابزارهاي اطلاع رساني بهره جسته و آنها را تحت نظارت خود قرار مي دهد. همانند راديو و تلويزيون در كشور ما كه از مهمترين وسايل تحت تملك دولت براي اطلاع رساني به مردم هستند.مطبوعات متعددي از روزنامه و نشريات وجود دارند كه وابسته به نهادهاي مختلف زير مجموعه قواي سه گانه هستند كه عملاً اين نهادها بر اين مطبوعات نظارت دارند و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مطالعه تطبیقی، حقوق مدنی، قواعد عمومی، شرکت سهامی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عزل و نصب