پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پهلوی دوم، گونه شناسی، انعطاف پذیری، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

1ـ1ـ6ـ3. تعداد نمونه 7
1ـ1ـ6ـ4. روش نمونه گیری 7
1ـ1ـ6ـ5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8
1ـ1ـ7. طرح کلی نگارش 8
1ـ2. پیشینۀ تحقیق 10
1ـ3. روش شناسی 15

فصل دوم :ورود مدرنیسم به ایران
مقدمه 20
2ـ1.تعریف مدرنیته 20
2ـ1ـ1. تاریخچۀ مفهوم مدرن و مدرنیته 21
2ـ2ـ2. شاخصه های مدرنیسم 23
2ـ2. رویکرد مدرنیسم به تزیین 24

عنوان صفحه

2ـ3. معماری مدرن و شاخصه های آن در جهان 25
2ـ3ـ1. تأثیرات مدرنیته بر تزیینات معماری 28
2ـ3. سرچشمه های ورود مدرنیته به معماری ایران 31
2ـ3ـ1. دوران قاجار 31
2ـ3ـ2. مدرنیته و دوران پهلوی اول 38
2ـ3ـ2ـ1. بررسی اوضاع اجتماعی تاثیر گذار بر ساختار معماری پهلوی 38
2ـ3ـ3. مدرنیته و دوران پهلوی دوم 41
2ـ3ـ3ـ1. بررسی اوضاع اجتماعی تاثیر گذار بر ساختار معماری پهلوی دوم 41
2ـ4. ورود مدرنیسم به معماری 42
2ـ4ـ1. معماری دورۀ قاجار 42
2ـ4ـ2. معماری دورۀ پهلوی اول 46
2ـ4ـ3. معماری دورۀ پهلوی دوم 54

فصل سوم: سیر تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شیراز و تأثیر آن بر گسترش کالبدی شهر(اواخر قاجار تا انتهای پهلوی دوم)
مقدمه 65
3ـ1. تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بر گسترش کالبدی شهر 66
3ـ1ـ1. بستر فرهنگی شیراز در عصر قاجار 66
3ـ1ـ2. بستر فرهنگی شیراز در عصر پهلوی اول 70
3ـ1ـ2ـ1. نخستین دورۀ توسعۀ شهری شیراز 71
3ـ1ـ3. بستر فرهنگی شیراز در دوران پهلوی دوم 75
3ـ1ـ3ـ1. دومین دورۀ توسعۀ شهری شیراز 77
3ـ1ـ3ـ2. سومین دورۀ توسعۀ شهری شیراز 80
3ـ2. معماری مسکونی شیراز 82
3ـ2ـ1. دورۀ پهلوی اول 82

عنوان صفحه

3ـ2ـ2. دورۀ پهلوی دوم 87
3ـ3. مسکن و طبقه متوسط، مفهوم طبقه متوسط جدید و مؤلفه های مرتبط با آن 92
3ـ3ـ1. تعریف طبقه متوسط 92
3ـ3ـ4. افزایش شمار طبقۀ متوسط جدید در دورۀ پهلوی دوم 95

فصل چهارم: خانۀ ایرانی
مقدمه 98
4ـ1. تعاریف خانه و مسکن و مفاهیم خانۀ ایرانی 98
4ـ1ـ1. تعریف خانه 98
4ـ1ـ3. مفهوم خانه در معماری ایرانی 100
4ـ2. اصول معماری مسکونی ایرانی 101
4ـ2ـ1. مردمواری: 101
4ـ2ـ2. پرهیز از بیهودگی: 102
4ـ2ـ3. نیارش: 102
4ـ2ـ4. خودبسندگی: 102
4ـ2ـ5. درونگرایی: 103
4ـ3. شاخصه های کالبدی خانه ایرانی 104
4ـ3ـ1. تکثر و تنوع فضایی: 104
4ـ3ـ2. تدریج گذر از یک فضا به فضای دیگر(اصل سلسله مراتب فضایی): 104
4ـ3ـ3. انعطاف پذیری: 104
4ـ3ـ4. هندسه و تناسبات: 104
4ـ3ـ5. مرکزیت: 105
4ـ3ـ6. گونه گونی فضا از نظر درجۀ پوشیدگی: 106
4ـ4. معرفی تصویری اجزای خانۀ سنتی ایرانی 106
4ـ5. نحوۀ قرارگیری اجزای خانۀ سنتی ایرانی 127
عنوان صفحه

4ـ5ـ1. سردر ورودی 127
4ـ5ـ2. هشتی 128
4ـ5ـ3. راهرو ـ دالان 128
4ـ5ـ4. حیاط(میانسرا) 128
4ـ5ـ5. جبهۀ شمالی 129
4ـ5ـ6. جبهۀ غربی 129
4ـ5ـ7. جبهۀ شرقی 130
4ـ5ـ8. جبهۀ جنوبی 130
4ـ6. معرفی خانه های سنتی شیراز تا اواخر قاجار 130
4ـ6ـ1. ویژگی های خاص معماری خانه های سنتی شیراز 131
4ـ6ـ2. بررسی تصویری شاخصه های کالبدی خانه های سنتی شیراز تا اواخر قاجار 132
4ـ6ـ2ـ1. خانه های سنتی و طبیعت 132
4ـ6ـ2ـ2. تنوع فضایی در خانه های شیراز 133
4ـ6ـ2ـ3. انعطاف پذیری خانه های شیراز 134
4ـ6ـ2ـ4. سلسله مراتب فضایی در خانه های شیراز 135
4ـ6ـ2ـ5. محل قرارگیری حیاط در خانۀ ایرانی 136
4ـ7. تزیینات ورودی خانه های سنتی دورۀ قاجار 136
4ـ7ـ1. ورودی به سبک سنتی 137
4ـ7ـ2. ورودی به سبک تلفیقی 140
4ـ8. تحول خانه های مسکونی 142
4ـ8ـ1. برونگرایی 142
4ـ9. خانه های جدید شیراز در دورۀ پهلوی دوم 145
4ـ9ـ1. معرفی اجزای خانه های مدرن شیراز 146
4ـ9ـ1ـ1. ورودی(درآیگاه) یا درون شو 146
4ـ9ـ1ـ2. رختکن 149
4ـ9ـ1ـ3. راهرو 150
عنوان صفحه

4ـ9ـ1ـ4. سرسرا (فرانسوی:HALL) 150
4ـ9ـ1ـ5. اتاق 151
4ـ9ـ1ـ5ـ1. اتاق پذیرایی 151
4ـ9ـ1ـ5ـ2. اتاق ناهارخوری(غذاخوری) 152
4ـ9ـ1ـ5ـ3. اتاق خواب 153
4ـ9ـ1ـ6. ایوانچه (فرانسوی: بالکنBALCON) 153
4ـ9ـ1ـ7. مهتابی/ بهارخواب(فرانسوی: تراسTERASSE) 154
4ـ9ـ1ـ8. حیاط 155
4ـ9ـ1ـ9. مستراح(انگلیسی: سرویس(زبانزد در ایران)SERVICE ـ فرانسوی: توالت TOILETTE) و دستشویی 156
4ـ9ـ1ـ10. حمام 156
4ـ9ـ1ـ11. انباری 157
4ـ9ـ1ـ12. پادیاو(فرانسوی:پاسیوPATIO) 158
4ـ9ـ1ـ13. نورگیر 158
4ـ9ـ1ـ14. حیاط خلوت 159
4ـ9ـ1ـ15یستکد(فرانسوی: گاراژGARAGE ـ انگلیسی: پارکینگPARKING) 159
4ـ9ـ1ـ16. باریک سازی 160
4ـ9ـ2. بررسی تصویری شاخصه های کالبدی خانه های مدرن شیراز در دوران مدرن(پهلوی دوم) 161
4ـ9ـ2ـ1. خانه های جدید و طبیعت 161
4ـ9ـ2ـ2. تنوع فضایی در خانه های جدید 162
4ـ9ـ2ـ3. انعطاف پذیری خانه های جدید 164
4ـ9ـ2ـ4. سلسله مراتب فضایی در خانه های جدید 165
4ـ9ـ2ـ5. محل قرارگیری حیاط در خانه های جدید 166
4ـ10. تزیینات ورودی خانه های مدرن پهلوی دوم 167

عنوان صفحه

فصل پنجم: گونه شناسی نقشه های کاربری مسکونی در معماری شیراز (57 ـ 1330خورشیدی)
مقدمه 172
5ـ1. شناختی مجدد : بررسی اجزا حذف و اضافه شده خانه ایرانی 172
5ـ4. نقش طبقه متوسط جدید شیراز در تحولات الگوی مسکن و شکل گیری کاربری مسکونی جدید 196
5ـ5. گونه شناسی کاربری مسکونی بر مبنای تحول الگوی سکونت 197
5ـ5ـ1. تعریف گونه و تیپ و مفاهیم مرتبط با آن 197
5ـ5ـ1ـ1. تعریف گونه 197
5ـ5ـ1ـ2. تعریف تیپ 198
5ـ5ـ1ـ3. تعریف گونه شناسی 198
5ـ5ـ2. رهیافتی به گونه شناسی مسکونی شیراز پهلوی دوم 198
5ـ5ـ2ـ1. گونه شناسی پلان 200
5ـ5ـ2ـ1ـ1. گونه شناسی خانه بر اساس نحوۀ قرارگیری فضای باز، نیمه باز و بسته 202
1ـ گونۀ الف : تمام پُر 206
2ـ گونۀ ب : نیمه پُر 206
3ـ گونۀ ج : میان پُر 212
4ـ گونۀ د : دو بر پُر 214
5ـ5ـ2ـ1ـ2. گونه شناسی براساس نحوۀ دسترسی 215
1ـ گونه الف : محور مستقیم 218
2ـ گونۀ ب: محور شکسته 219
3ـ گونۀ ج: محور منقطع 222
5ـ5ـ2ـ1ـ3. گونه شناسی براساس نحوۀ قرارگیری فضا حول محور دسترسی 224
1ـ گونه الف: تمرکز و پراکندگی فضاها در اطراف محور مستقیم 227
2ـ گونه ب: تمرکز و پراکندگی فضاها در اطراف محور شکسته 230

عنوان صفحه

3ـ تمرکز و پراکندگی فضاها در اطراف محور منقطع 232
5ـ5ـ2ـ2. گونه شناسی نما 236
5ـ5ـ2ـ2ـ1. گونه شناسی خانه براساس چگونگی ترکیب اجزای ورودی 238
1ـ گونه الف : فاقد قاب 241
2ـ گونه ب: قاب ساده 241
3ـ گونه ج: قاب ترکیبی 243

فصل ششم: نتیجه

منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول 4ـ1. معرفی تصویری اجزای خانۀ سنتی ایرانی. 106
جدول4ـ2. ارتباط با طبیعت در خانه های سنتی. 133
جدول4ـ3. تنوع فضایی در خانه های سنتی شیراز. 134
جدول4ـ4. انعطاف پذیری خانه های سنتی. 135
جدول4ـ5. وجود سلسله مراتب فضایی در خانه های سنتی. 135
جدول 4ـ6. محل قرارگیری حیاط در خانه های سنتی. 136
جدول 4ـ9. راهرو اتصال دهندۀ دو سوی ساختمان، خانه 34. 150
جدول4ـ10. فضای سرسرا(هال) و نشیمن، خانه28 151
جدول4ـ11. فضای پذیرایی،خانه39. 152
نگارنده، 1393. 152
جدول4ـ12. فضای ناهارخوری، خانه8. 152
نگارنده، 1393. 152
جدول4ـ13. فضای اتاق خواب، خانه 47. 153
جدول4ـ14. بالکن، خانه17. 153
جدول4ـ15. فرم های متنوع بهارخواب(مهتابی)، راست:خانه23؛وسط:خانه22؛ چپ:خانه35. 154
جدول4ـ16. محل قرارگیری حیاط در دوران جدید، بالا:خانه شماره 9.پایین:خانه34. 155
جدول4ـ17. قرارگیری سرویس و دستشویی در حیاط یا قسمت مسکونی، سمت راست :خانه 35. سمت چپ :خانه2. 156
جدول4ـ18. حمام، خانه 35. 157
جدول4ـ19. انباری، سمت راست :خانه48. سمت چپ :خانه34. 157
جدول4ـ20. پاسیو، خانه12 158
جدول4ـ21. نورگیر، خانه 5. 158
جدول4ـ22. حیاط خلوت، خانه 39 159
جدول4ـ23. پارکینگ. نگارنده، 1393. 159
جدول4ـ24. باریک سازی. 160
جدول 4ـ25. ارتباط با طبیعت در خانه های مدرن. 161
جدول4ـ26. کم تنوعی خانه های مدرن. 162
جدول4ـ27. انعطاف پذیری پایین خانه های سنتی. 165
جدول4ـ28. عدم وجود سلسله مراتب فضایی در خانه های مدرن و ارتباط مستقیم بیرون با درون 166
جدول4ـ29. محل قرارگیری حیاط در خانه های مدرن. 166
جدول5ـ1. بررسی تطبیقی اجزا حذف و اضافه شده خانه ایرانی. 174
جدول5ـ2. بخشی از فعالیت های انجام شده بر روی خانه های برداشتی با هدف گونه شناسی پلان. 202
جدول5ـ3. فضای پر و خالی(حیاط، ایوان(بالکن) و ساختمان) در خانه های سنتی و مدرن شیراز. 204
جدول5ـ4. فراوانی گونه ها بر مبنای نحوۀ قرارگیری فضای باز، نیمه باز/نیمه بسته و باز. 205
جدول5ـ5. گونه شناسی خانه های پهلوی دوم براساس نحوۀ قرارگیری فضای باز، نیمه باز و بسته. 205
جدول 5ـ6. گونۀ الف: تمام پر. 206
جدول 5ـ7. گونۀ ب: نیمه پر . 207
جدول 5ـ8. گونۀ ب: نیمه پر ـ بالکن دار. 208
جدول5ـ9. گونۀ ب: نیمه پر.. 209
جدول5ـ10. گونۀ ب: نیمه پر ـ شکل بالکن دار. 211
جدول 5ـ11. گونۀ ج: میان پرـ بالکن دار. 212
جدول5ـ12. گونۀ د: دوبر پر. 214
جدول5ـ13. نحوۀ سازماندهی فضا در خانه های سنتی و مدرن پهلوی دوم. 216
جدول5ـ14. فراوانی گونه ها بر مبنای نحوۀ دسترسی. 217
جدول 5ـ15. گونه شناسی خانه های پهلوی دوم براساس محور دسترسی. 217
جدول 5ـ16. گونۀ الف: محور مستقیم. 218
جدول 5ـ17. گونۀ ب: محور شکسته. 220
جدول 5ـ18. گونۀ ج: محور منقطع. 222
جدول5ـ19. چیدمان فضای خصوصی و عمومی و محور دسترسی در خانه های سنتی و مدرن پهلوی دوم. 225
جدول 5ـ20. گونه شناسی خانه های پهلوی دوم براساس نحوۀ قرارگیری فضا حول محور دسترسی. 226
جدول5ـ21. فراوانی گونه ها بر مبنای چگونگی چیدمان فضای خصوصی و عمومی حول محور دسترسی. 227
جدول 5ـ22. گونه الف: تمرکز فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور مستقیم. 228
جدول 5ـ23. گونه الف: پراکندگی فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور مستقیم. 229
جدول 5ـ24. گونه ب: تمرکز فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور شکسته. 230
جدول 5ـ25. گونه ب: پراکندگی فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور شکسته 232
جدول 5ـ26 گونه ج: تمرکز فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور منقطع. 233
جدول 5ـ27. گونه ج: پراکندگی فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور منقطع. 235
جدول5ـ28. بخشی از فعالیت های انجام شده بر روی خانه های برداشتی با هدف گونه شناسی نما 237
جدول5ـ29. اجزا و تزیینات به کار رفته در ورودی خانه های سنتی و مدرن پهلوی دوم شیراز . 239
جدول5ـ30. فراوانی گونه ها بر مبنای میزان پرداخت و تزیین قاب ورودی 240
جدول 5ـ31. گونه شناسی نمای ورودی خانه های پهلوی دوم براساس میزان پرداخت و تزیینن قاب ورودی. 240
جدول 5ـ32. گونه ب: قاب ساده در متشکل از دو جزء از اجزا ورودی. 242
جدول 5ـ33. گونه ج: قاب ترکیبی در متشکل از بیش از دو جزء از اجزا ورودی. 244

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل4ـ1. رون های مورد استفاده در خانه های ایرانی. 105
کروکی4ـ1. اجزا و تزیینات ورودی خانه های سنتی. 138
کروکی4ـ2. اجزا و تزیینات به کار رفته در “در سنتی”. 139

فهرست تصاویر
عنوان صفحه

تصویر2ـ1. کاخ شهربانی، تهران، قلیچ باغلیان. 31
تصویر2ـ2. ساختمان ایستگاه راه آهن، کرج، کریم طاهرزاده بهزاد. 32
تصویر2ـ3. تئاتر شیر و خورشید، مشهد، کریم طاهرزاده بهزاد. 32
تصویر2ـ4. مجلس سنا، تهران، محسن فروغی و حیدر قلی خان غیاثی. 32
تصویر2ـ5. مدرسه انوشیروان دادگر، تهران، نیکلای مارکوف. 33
تصویر2ـ6. بانک سپه، تهران، وارطان هوانسیان. 33
تصویر2ـ7. هتل دربند، وارطان هوانسیان. 33
تصویر2ـ8. هنرستان دخترانه، تهران، وارطان هوانسیان. 34
تصویر2ـ9. میهمانخانه ایستگاه راه آهن، وارطان هوانسیان. 34
تصویر2ـ10. شهرداری رشت. 49
تصویر2ـ11. شهرداری ارومیه. 49
تصویر2ـ12. شهرداری قزوین. 49
تصویر2ـ13. شهرداری تبریز. 49
تصویر2ـ14. کاخ شهربانی، قلیچ باغلیان. 51
تصویر2ـ15.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد استراتژی بازاریابی، جامعه آماری، آگاهی از برند، وفاداری مشتری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پهلوی دوم، معماری مسکونی، معماری ایران، بیمارستان