منبع تحقیق درمورد زیست محیطی، رفتارهای زیست محیطی، سرمایه اجتماعی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

5- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال 80
6- وضعیت طبقه ذهنی پاسخگویان 81
7- وضعیت تحصیلات پاسخگویان 82
5.1.2 متغیر موقعیتی- ساختاری 82
5.1.3 متغیر وابسته (رفتارهای زیست محیطی) 83
1- مصرف بهینه گاز 83
2- مصرف بهینه برق 85
3- مصرف بهینه آب 86
4- استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی 87
5- حفاظت از منابع طبیعی 88
6- استفاده از وسایل بازیافتی 90
7- وضعیت رفتارهای زیست محیطی 91
5.1.4 متغیرهای مستقل 93
1- سرمایه اجتماعی 93
الف-شبکههای اجتماعی 93
1. شبکههای رسمی 93
2. شبکههای غیر رسمی 94
3. وضعیت شبکههای اجتماعی 95
ب- هنجارهای اجتماعی 97
1. هنجارهای فردی 97
2. هنجارهای جمعی 98
3. وضعیت هنجارهای اجتماعی 100
ج- اعتماد اجتماعی 101
1. اعتماد بین شخصی 101
2. اعتماد تعمیم یافته 102
3. اعتماد نهادی 103
4. وضعیت اعتماد اجتماعی 105
د- وضعیت سرمایه اجتماعی 106
2- آگاهی زیست محیطی 108
الف- آگاهی خاص زیست محیطی 108
ب- آگاهی عام زیست محیطی 109
ج- وضعیت آگاهی زیست محیطی 109
3- وضعیت نگرش زیست محیطی 111
بخش دوم: تحلیل دادهها
مقدمه: 113
5-2-1- مقایسه تفاوتهای بین متغیرهای زمینهای و رفتارهای زیست محیطی 114
5-2-2- آزمون فرضیهها 120
5-2-3- تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) 128
5-2-4- تحلیل رگرسیون چند متغیره 130
5-2-5- تحلیل مسیر (آزمون مدل تحلیلی) 132
جمع بندی 133
فصل ششم: بحث نتیجهگیری
6-1- بحث و نتیجهگیری 137
6-2- محدودیتهای تحقیق 140
6-3- پیشنهادات تحقیق 140
ضمایم
نمودار ماتریس روابط خطی 144
پرسشنامه 145
منابع و ماخذ 151

فهرست جداول
عنوان
صفحه
(جدول شماره 1-2): تاریخچه کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعی 18
(جدول شماره 1-4): فرآیند شاخصسازی مشخصات فردی 61
(جدول شماره 2-4): فرآیند شاخص سازی متغیر ساختاری- موقعیتی 62
(جدول شماره 3-4): فرآیند شاخص سازی متغیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی 62
(جدول شماره 4-4): فرآیند شاخصسازی رفتارهای زیست محیطی 63
(جدول شماره 5-4): فرآیند شاخصسازی شبکههای اجتماعی رسمی 65
(جدول شماره6-4): فرآیند شاخصسازی میزان شرکت در فعالیتهای جمعی 66
(جدول شماره 7-4): فرآیند شاخصسازی شبکه دوستان و همسایگان 66
(جدول شماره 8-4): فرآیند شاخصسازی هنجارهای فردی 67
(جدول شماره 9-4): فرآیند شاخصسازی هنجارهای جمعی 67
(جدول شماره 10-4): فرآیند شاخصسازی اعتماد بین شخصی 68
(جدول شماره 11-4): فرآیند شاخصسازی اعتماد تعمیمیافته 68
(جدول شماره 12-4): فرآیند شاخصسازی اعتماد نهادی 69
(جدول شماره 13-4): فرآیند شاخصسازی سرمایه اجتماعی 69
(جدول شماره 16-4): ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تحقیق 73
(جدول شماره 1-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شهر 78
(جدول شماره 2-5): توزیع فراوانی بر حسب جنسیت 79
(جدول شماره 3-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 79
(جدول شماره 4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 80
(جدول شماره 5-5): توزیع فراوانی پاسخگویانر بر حسب وضعیت اشتغال 80
(جدول شماره 6-5): وضعیت طبقه ذهنی پاسخگویان 81
(جدول شماره 7-5): وضعیت تحصیلات پاسخگویان 82
(جدول شماره 8-5): وضعیت متغیرهای موقعیتی- ساختاری 83
(جدول شماره 9-5): وضعیت مصرف بهینه گاز 83
(جدول شماره 10-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای مصرف بهینه گاز 84
(جدول شماره 11-5): وضعیت مصرف بهینه برق 85
(جدول شماره 12-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای مصرف برق 85
(جدول شماره 13-5): وضعیت مصرف آب 86
(جدول شماره 14-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای مصرف بهینه آب 87
(جدول شماره 15-5): وضعیت استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی 87
(جدول شماره 16-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی 88
(جدول شماره 17-5): وضعیت حفاظت از منابع طبیعی 89
(جدول شماره 18-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای حفاظت از منابع طبیعی 89
(جدول شماره 19-5): وضعیت استفاده از وسایل بازیافتی 90
(جدول شماره 20-5): وضیت پراکندگی پاسخها بر حسب استفاده از وسایل بازیافتی 90
(جدول شماره 21-5): وضعیت رفتارهای زیست محیطی 91
(جدول شماره 22-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب مولفههای رفتارهای زیست محیطی 92
(جدول شماره 23-5): وضعیت گستردگی شبکههای رسمی 93
(جدول شماره 24-5): وضعیت پاسخها بر حسب گویههای شبکههای رسمی 94
(جدول شماره 25-5): وضعیت گستردگی شبکههای غیر رسمی 94
(جدول شماره 26-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای شبکههای غیر رسمی 95
(جدول شماره 27-5): وضعیت گستردگی شبکههای اجتماعی 96
(جدول شماره 28-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب مولفههای شبکههای اجتماعی 96
(جدول شماره 29-5): وضعیت هنجارهای فردی 97
(جدول شماره 30-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای هنجار فردی 98
(جدول شماره 31-5): وضعیت هنجارهای جمعی 98
(جدول شماره 32-5): وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای هنجارهای جمعی 99
(جدول شماره 33-5): وضعیت هنجارهای اجتماعی 100
(جدول شماره 34-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب مولفههای هنجارهای اجتماعی 100
(جدول شماره 35-5): وضعیت اعتماد بین شخصی پاسخگویان 101
(جدول شماره 36-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای اعتماد بین شخصی 102
(جدول شماره 37-5): وضعیت اعتماد تعمیم یافته پاسخگویان 102
(جدول شماره 38-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای اعتماد تعمیم یافته 103
(جدول شماره 39-5): وضعیت اعتماد نهادی پاسخگویان 104
(جدول شماره 40-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای اعتماد نهادی 104
(جدول شماره 41-5): وضعیت اعتماد اجتماعی پاسخگویان 105
(جدول شماره 42-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب مولفههای اعتماد اجتماعی 105
(جدول شماره 43-5): وضعیت سرمایه اجتماعی پاسخگویان 106
(جدول شماره 44-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب ابعاد سرمایه اجتماعی 107
(جدول شماره 45-5): وضعیت آگاهی خاص زیست محیطی پاسخگویان 108
(جدول شماره 46-5): وضعیت آگاهی زیست محیطی عام 109
(جدول شماره 47-5): وضعیت آگاهیهای زیست محیطی پاسخگویان 110
(جدول شماره 48-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب ابعاد آگاهی زیست محیطی 110
(جدول شماره 49-5): وضعیت نگرش زیست محیطی پاسخگویان 111
(جدول شماره 50-5): مقایسه میزان رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان بر حسب شهر محل سکونت 115
(جدول شماره 51-5): مقایسه میزان رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان بر حسب جنسیت 116
(جدول شماره 52-5): مقایسه میزان رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان بر حسب جنسیت 117
(جدول شماره 53-5): مقایسه میزان رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 118
(جدول شماره 54-5): مقایسه میزان رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال 119
(جدول شماره 55-5): ضریب اسپیرمن رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان و طبقه ذهنی 120
(جدول شماره 56-5): آزمون ضریب همبستگی پیرسون نگرش زیست محیطی و رفتار زیست محیطی 120
(جدول شماره 57-5): آزمون ضریب همبستگی پیرسون آگاهی زیست محیطی و رفتار زیست محیطی 121
(جدول شماره 58-5): آزمون ضریب همبستگی پیرسون سرمایه اجتماعی و رفتار زیست محیطی 122
(جدول شماره 59-5): آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحصیلات و رفتار زیست محیطی 123
(جدول شماره 60-5): ضریب همبستگی پیرسون نگرش زیست محیطی و آگاهی زیست محیطی 124
(جدول شماره 61-5): ضریب همبستگی پیرسون نگرش زیست محیطی و سرمایه اجتماعی 125
(جدول شماره 62-5): آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحصیلات و نگرش زیست محیطی 125
(جدول شماره 63-5): ضریب همبستگی پیرسون آگاهی زیست محیطی و سرمایه اجتماعی 126
(جدول شماره 64-5): آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحصیلات و آگاهی زیست محیطی 127
(جدول شماره 65-5): ضریب همبستگی پیرسون سرمایه اجتماعی و تحصیلات 128
(جدول شماره 66-5): ضرایب رگرسیونی ساده رفتارهای زیست محیطی 129
(جدول شماره 67-5): مدل رگرسیونی گام به گام متغیرهای مستقل برای تبیین رفتارهای زیست محیطی 131
(جدول شماره 68-5): ضرایب تاثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهای مستقل تبیین کننده رفتارهای زیست محیطی 131
(جدول شماره 69-5): اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر رفتارهای زیست محیطی در مدل تحلیلی 133

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
(نمودار شماره 1-3): مدل تحلیلی 55
(نمودار شماره 1-5): مقایسه میانگین مولفههای رفتارهای زیست محیطی 92
(نمودار شماره 2-5): مقایسه میانگین مولفههای شبکههای اجتماعی 97
(نمودار شماره 3-5): مقایسه میانگین مولفههای هنجارهای اجتماعی 101
(نمودار شماره 4-5): مقایسه میانگین مولفههای اعتماد اجتماعی 106
(نمودار شماره 5-5): مقایسه میانگین ابعاد سرمایه اجتماعی 107
(نمودار شماره 6-5): مقایسه میانگین ابعاد آگاهی زیست محیطی 111
(نمودار شماره 7-5): توزیع گرافیکی رفتارهای زیست محیطی 114
(نمودار شماره 8-5): مدل تجربی تحقیق 132
نمودار ماتریس روابط خطی 144

فصل اول
کلیات

فصل اول کلیات
بیان مسئله:
اگر چه مدتهاست بشر متوجهی اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است (فیروزی، 1384 :10)، اما امروزه، تهدیدات زیست محیطی در مرکز مهمترین پرسشهای وجدان انسان قرن بیست و یکم قرار دارد. این پرسشها افکار عمومی جهان را به طرز نگران کنندهای به خود معطوف کرده و حساسیت شدیدی نسبت به محیط زیست در سطح جهانی به وجود آورده است.
جامعهشناسان، زیستشناسان، صاحبان صنایع، سیاستمداران، اکولوژیستها، اقتصاددانان، هر کدام علت تهدیدات زیست محیطی را از دیدگاه خود توضیح میدهند (نگاه کنید به کامونر1، 1382: 10-3)، اما نقطه اشتراکشان این است که بسیاری از تهديدات زيست محيطي، تخريب منابع، آلوده سازي محيط و… نتيجه فعاليتهاي انسان است.
ازدیاد جمعیت، فراوانی محصولات مصرفی، بالا رفتن سطح زندگی و افزایش تقاضای مردم، پیشرفت تکنولوژی، ضعف ارگانهای اجرایی حکومتها در اجرای برنامهها و پروژههای اکولوژیکی حمایت از محیط زیست، استفاده بهرهجویانه و غیر اصولی از محیط طبیعی توسط سرمایهداران (همان) و در نهایت کنشهای غیر مسئولانه انسان، نتایج ناگوار و خسارات نامطلوبی را به بار آورده و روز به روز این نتایج و خسارتها حادتر میشود که از جمله میتوان به تخریب محیط زیست و اراضی کشاورزی، گرم شدن زمین، آلودگی هوا، آب، خاک، کاهش منابع طبیعی و نابودی جنگلها و مراتع، کاهش منابع تولید انرژی و بروز انواع بیماریها اشاره کرد. بدین ترتیب، انسان با رفتارهایی که در قبال محیط زیست انجام میدهد و تغییراتی که در محیط ایجاد میکند، از قبیل تخریب جنگل برای ایجاد جاده و سد سازی، تغییر مسیر رودخانه، ریختن زباله در محیط طبیعی، مصرف انرژی زیاد، استفاد بیش از حد از منابع طبیعی و … –عمداً یا سهواً- به تخریب محیط زیست میپردازد و محیط زیست را با تهدیدی نگران کننده مواجه میکند. این تهدید ممکن است به قیمت پایان زندگی انسان بر روی کره زمین تمام شود.
بروز مسائل و مشکلات زيست محيطي موجب طرح اين پرسش شده است که آيا محيط زيست ميتواند در برابر ادامه رفتار فعلي انسان دوام بياورد؟ هر روز بر اين آگاهي افزوده مي شود که نميتوان همانند گذشته به مصرف منابع طبیعی جهان ادامه داد و نشانههاي تنگناهاي زيست محيطي در سطح جهان آشكار شده است(عابدی سروستانی و دیگران، 1386: 59). اگرچه ارائه آمار و اطلاعات پيرامون وضعيت محيط زيست لازم است، اما بيش از اين كه به اطلاعات علمي درباره خسارات وارد شده به زمين نياز باشد، به توافقي درباره چگونگي رفتار نسبت به اين سياره نياز است. در اين شرايط، انسان بايد به اين پرسش نیز پاسخ گويد، هنگامي كه افراد خواهان به حداكثر رساندن سود خود هستند، چگونه مي توان از بهره برداري بيش از حد و تخريب منابع طبيعي جلوگيری كرد؟ در واقع، چالش موجود، چگونه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره سه طلاقه Next Entries منبع مقاله درباره سه طلاقه