منبع مقاله درباره شوهر آهوخانم، عناصر داستان، انقلاب مشروطه، عناصرداستان

دانلود پایان نامه ارشد

3-5-4-7- حديث نفس 134
5-7- موضوع شوهر آهو خانم 135
6-7- درونمايه شوهر آهو خانم 135
7-7- لحن در شوهر آهو خانم 139
8-7- فضا و رنگ شوهر آهو خانم 143
9-7- گفت و گو در شوهر آهو خانم 150
10-7- کنش و حادثه در شوهر آهو خانم 162
11-7- توصيف در شوهر آهو خانم 165
12-7- نام و عنوان شوهر آهو خانم 172
13-7- تنه داستان در شوهر آهو خانم 173
1-13-7- مقدمه شوهر آهو خانم 173
2-13-7- گره و بحران در شوهر آهو خانم 175
3-13-7- تعليق در شوهر آهو خانم 177
4-13-7- کشمکش در شوهر آهو خانم 179
5-13-7- هيجان در شوهر آهو خانم 182
6-13-7- اوج در شوهر آهو خانم 184
7-13-7- پايان در شوهر آهو خانم 186
14-7- حقيقت مانندي در شوهر آهو خانم 188
فصل هشتم: بررسي مکتب هاي ادبي در شوهر آهو خانم 189
1-8- بررسي رئاليسم در شوهر آهو خانم 189
1-1-8- رئاليسم روانشناختي 189
2-1-8- رئاليسم جادويي 190
3-1-8-رئاليسم انتقادي 191
4-1-8- رئاليسم نو 192
2-8- بررسي رمانتيسم در شوهر آهو خانم 193
3-8- بررسي ناتوراليسم در شوهر آهو خانم 195
4-8- بررسي سوررئاليسم در شوهر آهو خانم 196
5-8- بررسي سمبوليسم در شوهر آهو خانم 197
6-8- بررسي جريان سيال ذهن در شوهر آهو خانم 200
فصل نهم: بررسي خصوصيات سبک در شوهر آهو خانم 220-201
1-9- خصوصيات زباني 202
1-1-9- خصوصيات سطح واژگاني 202
2-1-9- خصوصيات سطح نحوي 207
2-9- بررسي سطح بلاغي 212
1-2-9- بررسي بلاغت در حوزه معنايي 218
3-9- خصوصيات فکري 219
فصل دهم: نتيجه گيري 221
فصل يازدهم: منابع و مآخذ 225

پيشگفتار:
رمان شوهر‌آهو خانم،‌اثر علي محمد افغاني، ‌يكي از بهترين رمان هاي فارسي در پنجاه سال اخير است كه در سال 1340 منتشر شد، پس ازانتشار اين رمان كه مورد استقبال قرار گرفت. “انجمن كتاب ايران” آن را به عنوان رمان برگزيده سال 1340 انتخاب كرد ومنتقدان ادب داستاني به ستايش از آن پرداختند و در نشريات ادبي آن زمان نوشتند :بدون شك اثر استادانه اي در زبان فارسي به وجود آمده است.اين اثر با درنظر گرفتن انبوه مسائلي از زندگي اجتماعي ملت ايران كه در آن مطرح شده و همچنين از نظر سبك،‌ زبان،‌ ساختمان و شيوه بيان فولكلوريك آن كه با وجودهمه كمي هايش مطمئناًٌ به خاطر شكل هنري و محتواي اجتماعي اش نقطه عطفي در مسير رشد و پيشرفت نثر ايران به شمار مي آيد و ارزش آن را دارد كه به نقد گذارده شود.
ندوشن معتقد است كه يك خلاء ‌طولاني و ديرين با انتشار شوهر آهوخانم پر شده است. وي مي نويسد: ” شوهرآهو خانم آينه تمام نماي اجتماع و به حقيقت دائرة المعارف عظيمي است از زندگي دوراني كه به شتاب سپري مي شود. هنر اصلي نويسنده در نحوه نگارش داستان وحتي در تعبيرات بكر و بي شمار و توصيف هاي گوياي او نيست ، هنر بزرگ وي اين است كه به همراه آفريدن ده ها انسان حقيقي و به جنبش در آوردن صدها حادثه واقعي از يك دوران خاص اجتماع پرده برگرفته و سيرواقعي آن را با همه زير و بم ها و سايه روشن هايش پديدار كرده است.” (ندوشن ،1340 : 525 )
در اين پژوهش در نظر است، نوع رمان، مکتب ادبي و سبک شوهر آهوخانم مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و بيشترعناصرداستاني جداگانه براساس معيارهاي داستان نويسي معاصر بررسي و ارائه گردد و با نشان دادن محاسن و معايب آن از درستي و نادرستي نظر منتقدان در باب انسجام و انتظام مطلوب رمان اطلاع يابيم.
اين پژوهش مبتني بر يازده فصل مي باشد .فصل نخست دربرگيرنده رمان ، رمان فارسي و انواع رمان مي باشد. در فصل دوم پژوهش به بررسي مهمترين اصطلاحات داستاني مي پردازيم. فصل سوم دربرگيرنده مکاتب ادبي است. فصل چهارم پژوهش شامل سبک ادبي است. در فصل پنجم خلاصه ي صحنه هاي رمان آورده مي شود که بي گمان براي ورود به مبحث عناصر داستاني و آگاهي از چند و چون و حال و هواي رمان ضروري مي نمايد.
فصل ششم مبتني است بر نوع رمان شوهر آهوخانم. فصل هفتم پژوهش دربرگيرنده اصطلاحات داستاني در شوهر آهوخانم مي باشد.در اين فصل مهمترين عناصر داستاني چون پيرنگ، شخصيت پردازي، صحنه پردازي ، زاويه ديد، موضوع، درونمايه، لحن، فضا و رنگ،گفت و گو،کنش و حادثه،توصيف،نام و عنوان، تنه داستان(مقدمه، گره و بحران، تعليق، کشمکش، هيجان، اوج، پايان) و حقيقت مانندي مورد بررسي و موشکافي واقع مي شود.
فصل هشتم ناظر است بر نقد و بررسي مکتب ادبي چون رئاليسم، رمانتيسم، ناتوراليسم، سوررئاليسم، سمبوليسم و جريان سيال ذهن در شوهر آهوخانم. فصل نهم پژوهش، در برگيرنده ي سبک رمان مي باشد.در اين فصل خصوصيات سبکي شوهر آهوخانم در سه سطح زباني، بلاغي و فکري تحليل و بررسي مي گردد. فصل دهم پژوهش نتيجه گيري است .در اين فصل سعي بر آن است تا نتايج حاصل از اين پژوهش با توجه به مطالب ارائه شده در فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم بيان گردد. فصل يازدهم در برگيرنده ي منابع و مآخذ مي باشد.

زندگي و آثار علي محمد افغاني :
زندگي:
علي محمد افغاني در 21 آذر سال 1304 شمسي “1925 ميلادي” در کرمانشاه در يک خانواده کارگر متولد شد .(جمالزاده،1346: 24) پدر و مادرش اصفهاني بودند.پدرش در بحبوحه انقلاب مشروطه از اصفهان به کرمانشاه آمده بود.(کنعان کيايي،1390، 1) وي تحصيلات متوسطه را در کرمانشاه گذراند و براي ادامه تحصيل به تهران آمد.افغاني بعد از اين که نتوانست در کنکور پزشکي شرکت کند وارد دانشکده افسري شد. به علت ممتاز بودن موفق به اخذ بورس تحصيلي گشت و عازم آمريکا شد و در آنجا با ادبيات و رمان آشنا گرديد.(اسحاقي،1388، 3)
او در جواني به سازمان نظامي حزب توده پيوست،به همين دليل درجريان سقوط دکتر مصدق در بحبوحه سال 1332 به عنوان يک افسر مخالف، محکوم به پنج سال زندان شد. افغاني نوشتن رمان شوهر آهو خانم را در زندان آغاز کرد و تا سال 1337 به طول انجاميد. پس از خروج از زندان در يک بنگاه خصوصي به صورت کارمند مشغول به کار شد و به چاپ رمانش در مهرماه سال 1340شمسي”1960ميلادي”اقدام کرد. (علوي،1343: 142)وي در حال حاضر به عنوان نويسنده در آمريکا زندگي ميکند و مشغول چاپ زندگي نامه خود به زبان انگليسي مي باشد.

شوهر آهوخانم:
شوهر آهوخانم نخستين اثر علي محمد افغاني است که در سال هاي بعد از کودتاي 28 مرداد که نويسندگان کشور رو به ترجمه آثار خارجي آورده بودند نوشته شد.(ميرعابديني،1377: 393 )وي نگارش رمان خود را در سال 1332 در زندان آغاز کرد و تا سال 1337 به طول انجاميد.پس از آزادي از زندان اثر خود را به ناشران عرضه کرد اماهيچ ناشري حاضر به چاپ رماني حجيم به قلم نويسنده اي ناشناس نشد.پس از آن افغاني نخستين چاپ رمانش را با سرمايه ي شخصي خود در سال 1340 شمسي “1960 ميلادي” منتشر ساخت .
شوهر آهوخانم شامل 18 فصل مي باشد و برشي است 7 ساله از زندگي يک خانواده در کرمانشاه.اين رمان در همان نخستين ماه هاي انتشار و پس از آن، تجديد چاپ هاي مکرر را براي نويسنده و ناشران آن به ارمغان آورد چنانچه تا سال 91 بيش از پانزده بار چاپ شده و فيلمي هم بر اساس آن ساخته شده است. اين رمان که در روزگار خود ،حجيم ترين رمان اجتماعي بوده است دراولين نوبت چاپش حدود 900صفحه حجم داشته ولي نسخه هاي جديدش حدود 800صفحه دارد.

آثارمنتشر شده:
1 -شوهر آهو خانم :1340
2-شادکامان دره قره سو :1345
3-شلغم ميوه بهشته:1355
3-دکتر بکتاش:1364
5-سيندخت :1360
6-بافته هاي رنج :1361
7-همسفرها:
8-محکوم به اعدام:1370
9-بوته زار :
10-دختر دايي پروين:1384
11صوفي صحنه ،دزد کنگاور
12-دنياي پدران و دنياي فرزندان
13-حاج الله باشي
14-خداحافظ دخترم

پيشينه پژوهش:
علي محمد افغاني يکي از معروف ترين نويسندگان معاصر مي باشد و رمان شوهر آهوخانم مشهور ترين اثر ايشان سهم بسزايي در ساختن زبان فارسي داشته و جايگاه ويژه اي در ادبيات معاصر يافته است. باتوجه به اينکه در زمينه ي عناصر داستاني،سبک و نوع رمان شوهر آهوخانم، تا کنون کاري مستقل و جامع صورت نگرفته و در تمامي پژوهش هاي موجود تنها برخي از عناصر داستاني به صورت گذرا پرداخت شده است،جاي بحث درباره عناصر داستاني، سبک و مکتب ادبي اين رمان خالي است .از اين رو تحقيق درباره آن بسيار لازم و ضروري مي نمايد.
حميدعبداللهيان در کتاب “کارنامه نثر معاصر”پس از اشاره مختصر به زندگي نامه و آثار علي محمد افغاني، به بررسي کلي مضمون و محتواي آثار افغاني در صفحات 108-107 مي پردازد.وي در مورد رمان مذکور مي نويسد:”شوهر آهوخانم از جهت طرح،شخصيت ها و نظم نوشته اثري محکم و قابل قبول است و با صبر و حوصله به تشريح قضاياي اجتماعي و خانوادگي پرداخت است.” (عبدالهيان،1376: 107)
زکريامهرورز،در”بررسي داستان امروز”صفحات 94تا98 کتاب خود را به بررسي رمان شوهر آهوخانم اختصاص داده است.وي شوهر آهوخانم را”توصيف لحظه هاي گوناگون زندگي خانواده اي در طول هفت سال پياپي بدون گسست در زمان تک خطي و با تفصيل هاي بالزاک مآبانه”مي داند.(مهرورز،1381: 94) او نگاهي گذرا به شخصيت سيدميران دارد و بدون هيچ گونه نقد و بررسي به وجود تلميح، تشبيه، تشخيص و استعاره دراين رمان اشاره مي کند. (همان:99)
جمال ميرصادقي،در صفحات 137تا144″داستان نويس هاي نام آور معاصر ايران”به بررسي کلي شوهر آهوخانم مي پردازد.وي معتقد است شوهر آهوخانم از نظر ساختار و معنا ويژگي هاي رمان غربي را داراست و از نظر زبان عالمانه و فضل فروشي شامل خصوصيات قصه هاي بلند فارسي است.(ميرصادقي، 1382: 137) در کتاب “عناصر داستان” پس از توضيح زاويه ديد داناي کل ،شوهر آهوخانم را از جمله رمان هايي مي داند که به اين زاويه ديد روايت شده است. (ميرصادقي،1376: 398)
عبدالعلي دستغيب در “کالبد شکافي رمان فارسي” رمان شوهر آهوخانم را در صفحات متعدد مورد نقد و ارزيابي محتوايي قرار داده است.وي شوهر آهوخانم را اثري رئاليستي مي داند و مي نويسد :”رويدادهاي آن به فراروند بسط شهرها و افزايش جمعيت و گسترش بورژاوازي بازرگاني سال هاي 1313تا1320 پيوند تنگاتنگ دارد. (دستغيب،1383: 104)
محمد حنيف،شوهر آهوخانم را يکي از رمان هاي موفق ادبيات داستاني ايران مي داند (حنيف،1379: 116) وي مي نويسد: ” علي محمد افغاني در رمان شوهر آهوخانم از روش هاي گوناگوني براي پرداخت شخصيت هايش سود جسته است .1-توصيف مستقيم 2-توصيف در خلال گفت و گو 3-توصيف در خلال حرکت.” (همان:116)
حسن ميرعابديني در جلد دوم “صدسال داستان نويسي ايران” زيرعنوان اجتماع نگاري هاي شتابزده به بررسي کلي شوهر آهوخانم در صفحات 398-393 مي پردازد و از آن تحت عنوان برجسته ترين رمان اجتماعي دهه چهل ياد مي کند.
محسن ذوالفقاري در کتاب “تحليل سير نقد داستان در ايران” در صفحات 119-115 به نقل از سيروس پرهام، فريدون آموزگار، احمد مسعودي و جمالزاده مي پردازد.
مقالاتي اندک نيز در نشريات و محيط هاي اينترنتي در دسترس هستند که جسته و گريخته برخي از عناصر داستاني شوهر آهوخانم را ارزيابي کرده و به بررسي زبان ،سبک و ساختمان فني رمان پرداخته است، اما هيچيک به گونه اي در خور عناصر داستاني، سبک و ساختمان فني رمان مذکور را ارزياي نکرده است.
بزرگ علوي در مقاله اي با عنوان”شوهر آهوخانم”در مجله کاوه مي نويسد:”هر زمان به وسيله گفت وگوها، افکار و احساساتشان بيان مي شود يا وقتي وضع روحيشان به وسيله نويسنده وصف مي شود هميشه بيان تصنعي خواننده را آزار مي دهد.” (علوي،1343: 140)
جمالزاده درمجله نگين با نقل از ديگران عيب شوهر آهوخانم را زير پا گذاشتن قواعد دستور زبان مي داند. (جمالزاده،1346: 48)
احمدمسعودي در مجله بازار رشت از ضعف شخصيت پردازي نويسنده سخن مي گويد و معتقد است “اين سيد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه دارایی ها Next Entries منبع مقاله درباره شوهر آهوخانم، سفرنامه ها، عناصر داستان، انقلاب مشروطه