منابع و ماخذ پایان نامه ارتباط آیات، دانشگاه آزاد اسلامی، تناسب آیات، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-1-2- امداد های الهی……………………………………………………………………………………….35
2-1-2- بررسی خط ارتباطی دوم: قوانین تکوینی 42
2-1-2-1- پیروزی حق بر باطل 49
2-1-2-2- ابتلاء و امتحان 51
2-1-2-3- دگرگونی و زوال مواهب الهی در گرو ناسپاسی 53
2-1-2-4- عذاب الهی…………………………………………………………………………………………..53
2-1-2-4-1-عذابها تابع عملکردها 53
2-1-2-4-2- وقوع عذاب پس از درخواست آن از سوی مخالفان 54
2-1-2-4-3- حضور پیامبر9، مانع عذاب مخالفان 55
2-1-2-5- پیامد اعمال 55
2-1-2-5-1- نسبت به مؤمنان 55
2-1-2-5-1-1- دنیوی 55
2-1-2-5-1-2- اخروی 59
2-1-2-5-2- مخالفان 60
2-1-2-5-2-1- دنیوی 60
2-1-2-5-2-2- اخروی 63
2-1-3- بررسی خط ارتباطی سوم: جهاد 66
2-1-3-1- فلسفه جهاد 72
2-1-3-2- جنگ بدر به عنوان مصداق جهاد اسلامی 74
2-1-3-2-1- عنایات خداوند در جنگ بدر 74
2-1-3-2-2- حالات و روحیات مسلمین در جنگ بدر 77
2-1-3-2-3- حالات و روحیات سپاه کفر در جنگ بدر 82
2-1-3-3- دستورات و توصیه هایی در ارتباط با جهاد 84
2-1-3-3-1- نظام جهاد و میدان رزم 84
2-1-3-3-2- صلح 90
2-1-3-3-3- اسرای جنگ 91
2-1-3-3-4- غنایم جنگ 92
2-1-4- بررسی خط ارتباطی چهارم: مخالفان حق 94
2-1-4-1- ویژگیها 100
2-1-4-1-1- لجاجت و مخالفت 100
2-1-4-1-2- مکر 104
2-1-4-1-3- عدم تعقل و پذیرش حقایق 106
2-1-4-1-4- غرور 107
2-1-4-1-5- باز داشتن مردم از مسیر الهی 108
2-1-4-2- پیامدها 109
2-1-4-3- مصداق مخالف 109
2-1-5- بررسی خط ارتباطی پنجم: دستورات و توصیه های الهی 111
2-1-5-1- دستورات و توصیه ها در زمینه خاص 116
2-1-5-1-1- انفال 116
2-1-5-1-2- هجرت 117
2-1-5-1-3- جهاد 119
2-1-5-2- دستورات و توصیه ها به شکل عام 119
2-1-5-2-1- تقوا 119
2-1-5-2-2- صبر 120
2-1-5-2-3- اطاعت از خدا و رسول9 120
2-1-5-2-4-توکل به خداوند 122
2-1-5-2-5- نهی از خیانت 122
2-1-5-2-6- نهی از غرور و ریاکاری 122
2-1-6- بررسی خط ارتباطی ششم: مؤمنان 124
2-1-6-1- ویژگیهای مؤمنان 129
2-1-6-2- عکس العملها 132
2-1-6-3- خطابها 134
2-1-6-4- پیامدها 137
2-1-7-بررسی خط ارتباطی هفتم: پیامبر9 138
2-1-7- 1- وظایف پیامبر9 144
2-1-7- 1-1- پاسخگویی به سؤالات مردم 144
2-1-7- 2- برخورد مخالفان با پیامبر9 146
2-1-7- 2-1- جدال 146
2-1-7- 2-2- مکر 146
2-1-7- 2-3- انکار قرآن و نبوت 147
2-1-7- 2-4- نقض پیمان 148
2-1-7- 2-5- مخالفت و مشاقه 148
2-1-7- 3- حمایت ها و عنایت های خداوند نسبت به پیامبر9 149
2-2- بررسی خطوط ارتباطی به صورت شبکه ای 153
2-2-1- نحوه اتصال خط دستورات و توصیه های الهی با خط مؤمنان 158
2-2-2- نحوه اتصال خط پیامبر9و خداوند با خط مخالفان حق 159
2-2-3- نحوه اتصال خط مؤمنان با خط خداوند و جهاد 163
2-2-4- نحوه اتصال خط خداوند با خط دستورات و توصیه های الهی 166
2-2-5- نحوه اتصال خط دستورات و توصیه های الهی با خط خداوند 167
2-2-6- نحوه اتصال خط خداوند و خط جهاد و مبارزه با خط مخالفان حق و خط مؤمنان 169
2-2-7- نحوه اتصال خط مؤمنان و خط دستورات و توصیه های الهی با خط مخالفان حق 171
2-2-8-نحوه اتصال خط مؤمنان، دستورات و توصیه های الهی و قوانین تکوینی با خط پیامبر9و خداوند 180
2-2-9- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط پیامبر9و قوانین تکوینی 180
2-2-10- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قوانین تکوینی و خط پیامبر9 182
2-2-11- نحوه اتصال خط مخالفان حق و خط پیامبر9با خط جهاد و مبارزه و خط دستورات و توصیه ها 183
2-2-12- نحوه اتصال خط جهاد و مبارزه با خط خداوند 185
2-2-13- نحوه اتصال خط دستورات و توصیه های الهی با خط جهاد و مبارزه 187
2-2-14- نحوه اتصال خط خداوند و مؤمنان با خط مخالفان حق 190
2-2-15- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قوانین تکوینی 192
2-2-16- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط دستورات و توصیه های الهی 193
2-2-17- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط پیامبر9و دستورات و توصیه های الهی 194
2-2-18- نحوه اتصال خط خداوند با خط پیامبر9و دستورات و توصیه های الهی 195
2-2-19- نحوه اتصال خط پیامبر9با خط جهاد و مبارزه و خط دستورات و توصیه های الهی و خط مؤمنان 197
2-2-20- نحوه اتصال خط مؤمنان و خط دستورات و توصیه های الهی با خط پیامبر9و خط خداوند 199
2-2-21- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط مؤمنان حقیقی 200
پی نوشت 203
نتیجه گیری 205
منابع و مآخذ 206
فهرست جداول
جدول 1 بخش 2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « ویژگیها و امدادهای خداوند» 11
جدول 2بخش2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « ویژگیها و امدادهای خداوند» 13
جدول 1بخش2-1-2: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی« قوانین تکوینی» 43
جدول 2 بخش2-1-2: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « قوانین تکوینی » 45
جدول 1بخش 2-1-3: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « جهاد » 67
جدول 2بخش2-1-3: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « جهاد » 69
جدول1بخش 2-1-4: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « مخالفان حق » 95
جدول 2 بخش2-1-4: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « مخالفان حق » 97
جدول1بخش 2-1-5: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « دستورات و توصیه های الهی » 113
جدول 2بخش2-1-5: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « دستورات و توصیه های الهی» 115
جدول 1بخش 2-1-6: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « مؤمنان » 127
جدول 2بخش2-1-6: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « مؤمنان » 128
جدول 1بخش 2-1-7: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « پیامبر9» 141
جدول 2بخش2-1-7: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « پیامبر9» 143
جدول1بخش 2-2: شبکه ارتباطی 156

فهرست نمودارها
نمودار بخش2-1-1: نقاط تلاقی خطوط فرعی 15
نمودار بخش2-1-2: نقاط تلاقی خطوط فرعی 47
نمودار بخش2-1-3: نقاط تلاقی خطوط فرعی 71
نمودار بخش2-1-4: نقاط تلاقی خطوط فرعی 100
نمودار بخش2-1-5: نقاط تلاقی خطوط فرعی 116
نمودار بخش2-1-6: نقاط تلاقی خطوط فرعی 130
نمودار بخش2-1-7: نقاط تلاقی خطوط فرعی 145
نمودار بخش 2-2- نقاط تلاقی خطوط اصلی 159

1-کلیات

1-

کلیات

فصل
اول
1-طرح مسئله و هدف
2- ضرورت و اهمیت
3-پیشینه
4-فرضیه
5- روش تحقیق
6- اصطلاحات

1-كليات
1-1- طرح مسئله و هدف
از آنجا که مسئله ارتباط آیات از دیر باز موافقان و مخالفانی داشته است و هر کدام دلایلی برای اثبات نظر خود ارائه کرده اند، در یک طرح جامع، عوض پرداختن به بحث های نظری در مورد ارتباط آیات، آیات یکایک سوره ها مورد بررسی قرار می گیرد تا از سویی ارتباط و انسجام آنها در درون سوره مشخص گردد و از سوی دیگر، زمینه بررسی ارتباط سوره ها با یکدیگر فراهم گردد. لذا به عنوان بخشی از این طرح کلی، میزان ارتباط آیات سوره انفال و نقش آن در تأمین هدف یا اهداف سوره، در این نوشته مورد نظر بوده است.
1-2- ضرورت
شأن یک متن که با علم الهی نازل شده و در اختیار بشر قرار گرفته است اقتضاء دارد آکنده از ارتباط و انسجام حکیمانه باشد و این گونه تحقیقات هریک گامی کوچک برای به تصویر کشیدن این حقیقت بزرگ می باشد.
1-3- پیشینه
به نظر برخی قرآن پژوهان1 میتوان پیشینه این بحث را با قدمت تفسیر یکی دانست؛ زیـرا هر مفسر به منظور شرح و بیان مفاهیم آیات، ناگزیر از بیان ارتباط مطالب و مفاهیم هر آیه با آیات قبل و بعد بوده و بدین ترتیب خواه و ناخواه با این مبحث ارتباط داشته است.
«نخستین کسی که در مورد وجه تناسب آیات به ظاهر غیر مرتبط و نیز مناسبت میان سـورههای قرآن به بحث جدی پرداخته است، “ابوبکر نیشابوری”(م324) است که در بغداد به این بحث میپرداخته و عالمان بغداد را به خاطر ناآگاهی از این علم سرزنش میکـرده است.»2 پس از وی بسیاری از مفسران به اختصار یا تفصیل در این موضوع سخن رانـده اند از قبیل:
1- «ثعلبی» (427 م) در «الکشف والبیان عن تفسیر القرآن»
2- «طبرسی» (548 م) در «مجمع البیان»
3- «فخررازی» ( 606 م) در «مفاتیح الغیب»
4- «احمد بن زبیر» (708 م) در «البرهان فی مناسبه ترتیب سور القرآن»
5- «ابوحیان» (745 م) در «البحر المحیط»
6- «بقاعی» ( 885 م) در «نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور»
7- «عمادی» (982 م) در «ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم»
8- «سیوطی» (911م ) در «تناسق الدرر فی تناسب السور»3
در سدههای اخیر نیز شماری از مفسران به این بحث همت گماشته، حتی برخی از آن ها در تفسيرشان، محور کار خود را همبستگی آیات و سور قرار داده اند که در این میان می توان به «آلوســی، سید قطب، علّامه طباطبایی، حجازی، شلتوت، مراغی، زحیلی و سعيد حوّی» اشاره نمود.4
اینک به بعضی از منابع تحقیق که به طور کلی به ارتباط آیات و سور پرداخته اند، اشاره می شود:
الف) کتاب
1- ایازی، محمدعلی، چهره پیوسته قرآن، هستینما، تهران، 1380.
2- بازرگان، عبدالعلي، نظم قرآن، نشر قلم، تهران، 1375.
3- فقهيزاده، عبدالهادي، پژوهشي در نظم قرآن، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران، 1374.
4- محمود شحاته، عبدالله، درآمدي بر تحقيق در اهداف و مقاصد سورههاي قرآن کريم، ترجمه حجّتي، محمّد باقر، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، تهران، 1369.
5- معرفت، محمّدهادی، تناسب آیات، ترجمه مولايي نيا، عزّت الله، بنياد معارف اسلامي، قم، 1373ش.
6- همامی، عباس، چهره زیبای قرآن، اصفهان، انتشارات بصائر، 1375.
ب) پایان نامه
1- حمیدی مقدم، هاله، بررسی تناسب سوره های مائده و انعام، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، استاد راهنما: سید محمد باقر حجتی، 1373 ش
2- خیری، مریم، مفردات مشکل و تناسب سور و آیات درجزءهای 26، 27 و 28 قرآن کریم، دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی، استاد راهنما: عبّاس همامی، 1379.
3- رحیمی ویشته، مریم، تناسب و ارتباط آیات نیمهی اخیرجزء سیام قرآن مجید، دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی، استاد راهنما: سیّدمحمّدباقر حجّتی، 1375.
4- زرسازان خراسانی، عاطفه، بررسی نظم آیات و سور از دیدگاه طبرسی درپنج جزء آخر قرآن مجید، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحدشمال، استاد راهنما: سیّدمحمّدباقر حجّتی، 1376.
5- سلطانی بنابادی، مهین، بررسی ارتباط آیات در سورهی یس، دانشگاه تهران، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، شهریور 1387 ش
6- عرب بافراني، غلام رضا، بررسی ارتباط آیات سوره ی نور، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، اسفند 1390 ش.
7- فلاح پور، فاطمه، بررسی ارتباط آیات سوره ی اسراء، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، اسفند 1390 ش
8- کامیابی، تکتم، بررسی ارتباط آیات سوره ی مائده، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، مهر 1390 ش.
9- کاویانی، فاطمه، بررسی ارتباط آیات سوره ی نحل، دانشگاه آیت الله حائری، استاد راهنما: محمد حسین برومند، خرداد 1392 ش.
10- کوثریان، زینب، بررسی ارتباط آیات سوره ی توبه، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، اسفند 1389 ش.
11- ملکی، فریبا، بررسی ارتباط آیات سوره ی انعام، دانشگاه آیت الله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره کشورهای در حال توسعه، سازمان ملل متحد، اصل لزوم قراردادها، ثبت اختراعات Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارتباط آیات، تناسب آیات، قرآن کریم، دانشگاه آزاد اسلامی