منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، توزیع فراوانی، آزمون فریدمن، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

3-10 آزمونهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک 101
3-10-1 خلاصه آزمونهای پارامتریک 101
3-10-2 خلاصه آزمونهای ناپارامتریک 101
فصل چهارم
یافته های تحقیق و مطالعات آماری
4-1مقدمه 104
4-2 تجزيه وتحليل توصيفي داده‌هاي نمونه 105
4-2-1 بررسی گروه شغلی افراد پاسخ دهنده 106
4-2-2 بررسی توصیفی جنسیت افراد پاسخ دهنده 107
4-2-3 بررسی و ضعيت سنی افراد پاسخ دهنده 108
4-2-4 بررسی توصیفی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده 109
4-2-5 بررسی توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیتهای هنری 110
4-3 نتايج استنباطي دادهها 111
4-3-1 بررسی فرضیههای تحقیق 112
4-3-2 بررسی فرضیه دوم 115
4-3-2-1 بررسی فرضیه دوم اصلی 115
4-3-2-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه دوم 119
4-3-2-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم 122
4-3-2-4 رتبهبندی فرضیههای فرعی معنیدار فرضیه دوم 125
4-3-3 بررسی فرضیه سوم 127
4-3-2-1 بررسی فرضیه سوم اصلی 127
4-3-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه سوم 130
4-3-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم 133
4-3-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم 136
4-3-3-5 بررسی فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم 139
4-3-3-6 بررسی فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم 142
4-3-3-7 بررسی فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم 145
4-3-3-8 بررسی فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم 148
4-3-3-9 بررسی فرضیه فرعیه هشتم فرضیه سوم 151
4-3-3-10- رتبه بندی فرضیههای فرعی معنیدار فرضیه سوم 154
4-4- رتبه بندی آماری 158
فصل پنجم
تحلیل و استنتاج
5-1جایگاه مینای نقاشی 162
5-2قیمت مینا 162
5-3طرح و نقش مینا 164
5-3-1تأثیر طراحی خلاقانه در مینای نقاشی 165
5-4 بسته بندی مناسب 167
5-4-1شاخصهای بستهبندی محصولات صنایع دستی 169
5-4-2چالشهای بستهبندی صنایع دستی 170
5-4-3راهکارهایی برای طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی 170
5-4-4ایجاد بستهبندی برای تولیدات صنایع دستی 171
5-5 تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود. 172
5-5-1تجربیات جهانی برندسازی ملی 173
5- 6استانداردسازي راه ورود صنايع دستي به بازارهاي جهاني 174
5-7 به رسمیت شناختن پتانسیل گردشگری 17
5-8 بازاریابی و ایجاد علاقه در مصرف کننده 178
5-9 حضور مؤثر رقیبان در ارائه کیفیت بهتر 178
5-10حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات 180
5-11ناشناخته بودن صنایع دستی در ایران و بازارهای جهانی 182
5-12مزایای پیاده سازی برند در صنایع دستی 182
5-13نتیجه گیری 183
منابع

فهرست جداول
جدول4- 1 آمار توصيفي افراد پاسخ دهنده از نظر گروه شغلی 105
جدول4- 2 آمار توصيفي جنسیت افراد پاسخ دهنده 106
جدول4- 3 آمار توصيفي وضعیت سنی افراد پاسخ دهنده 107
جدول4- 4 آمار توصيفي مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده 108
جدول4- 5 آمار توصيفي حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری 109
جدول4- 6 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی افراد در مورد فرضیه اول 111
جدول4- 7 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه اول تحقیق 113
جدول 4-8 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه اول تحقیق 114
جدول4- 9 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه دوم 115
جدول4- 10 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه دوم تحقیق 116
جدول 4-11 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه دوم تحقیق 117
جدول4- 12 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول … 118
جدول4- 13 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی اول فرضیه دوم 120
جدول 4-14 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی اول فرضیه دوم تحقیق 121
جدول4- 15 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم … 122
جدول4- 16 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم 123
جدول 4-17 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم تحقیق 124
جدول4- 18 میانگین رتبه ها و شماره اولویت فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم 125
جدول4- 19 نتایج آزمون فریدمن فرضیه های معنی دار تحقیق در حالت کلی 125
جدول4- 20 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه سوم 126
جدول4- 21 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه سوم تحقیق 128
جدول 4-22 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه سوم تحقیق 129
جدول4- 23 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول … 130
جدول4- 24 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی اول فرضیه سوم 131
جدول 4-25 نتايج آزمون tتك گروهي برای فرضیه فرعی اول فرضیه سوم تحقیق 132
جدول4- 26 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم … 133
جدول4- 27 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم 134
جدول 4-28 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم تحقیق 135
جدول4- 29 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی سوم … 137
جدول4- 30 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم 138
جدول 4-31 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم تحقیق 139
جدول4- 32 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی چهارم … 140
جدول4- 33 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم 141
جدول 4-34 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم تحقیق 142
جدول4- 35 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی پنجم … 143
جدول4- 36 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم 144
جدول 4-37 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم تحقیق 145
جدول4- 38 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی ششم … 146
جدول4- 39 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم 147
جدول 4-40 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم تحقیق 148
جدول4- 41 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی هفتم … 149
جدول4- 42 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم 150
جدول 4-43 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم تحقیق 151
جدول4- 44 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی هشتم … 152
جدول4- 45 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی هشتم فرضیه سوم 153
جدول 4-47 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی هشتم فرضیه سوم تحقیق 153
جدول4- 48 میانگین رتبه ها و شماره اولویت فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه سوم 154
جدول4- 49 نتایج آزمون فریدمن فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه سوم تحقیق 155
جدول4- 50 میانگین رتبه ها و شماره اولویت فرضیه های اصلی معنی دار تحقیق 156
جدول4- 51 نتایج آزمون فریدمن فرضیه های اصلی معنی دار تحقیق 157

فهرست نمودار میله ای

نمودار میله ای 4- 1 توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر گروه شغلی 105
نمودار میله ای 4- 2 توزیع فراوانی جنسیت افراد پاسخ دهنده 106
نمودار میله ای 4- 3 توزیع فراوانی وضعیت سنی افراد پاسخ دهنده 107
نمودار میله ای 4- 4 توزیع فراوانی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده 108
نمودار میله ای 4- 5 توزیع فراوانی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری 109
نمودار میله ای 4- 6 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه اول 112
نمودار میله ای 4- 7 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه دوم 114
نمودار میله ای 4- 8 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه دوم 115
نمودار میله ای 4- 9 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم ……..122
نمودار میله ای 4- 10 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه سوم………………………………………127
نمودار میله ای 4 -11 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه سوم ..130
نمودار میله ای 4 -12 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم .… 133
نمودار میله ای 4 -13 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم ..136
نمودار میله ای 4 -14 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم…….140
نمودار میله ای 4 -15 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه پنجم فرضیه سوم…………………143
نمودار میله ای 4 -16 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم…….146
نمودار میله ای 4 -17 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم… …..149
نمودار میله ای 4 -18 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی هشتم فرضیه سوم…….152

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 بیان مسئله ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع
جهان مادیگرای معاصر که همه چیز را با معیارهای کمّی و غالبا مادی و اقتصادی میسنجد، در برخی نقاط جهان تا جایی پیشرفتهاست که نه تنها آثار و نتایج و فواید فعالیتهای بشری را اینگونه ارزیابی میکند، بلکه پا را فراتر نهاده و به بازده ی فوری و بالبداهه آن اصرار میورزد. یکی از مقولاتی که به صورتهای مختلف به اسارت سرمایه درآمده است، زمینههای مختلف هنری میباشد که کم و بیش (چه از نظر هنرمند، چه از نظر مواد اولیه مورد نیاز او و چه از نظر آحاد جامعه به عنوان مخاطبان هنر) تحت تأثیر نیاز موازین اقتصاد رایج جامعه قرار گرفته اند. برای ایجاد این ارتباط و یا بهتر بگوییم برای توجیه این سلطه، جنبههای اقتصادی آن مطرح میشود. وضعیت حاضر را شاید لزوم خود کفایی هنر و توسعه هنر به سرمایه بتوان از ثمرات دوران مدرن شمرد که همانند گذشته لزومی به عجین بودن زندگی و فعالیتهای انسان با هنر نمیبیند و هنر را مقولهای منتزع از زندگی جدید قلمداد میکند که خلق و ایجا ش به عدهای خاص محدود است که البته هزینههایی دارند و لذا مصرفکنندگان آثار هنری باید این هزینه را بپردازند.
اقتصاد هنر در ایران، به ابعاد مختلف جریانات موازی با هنر می‌پردازد. وضعیت اقتصادی هنرهای صناعی ایران در منطقه خاورمیانه، حضور ایران در بازارهای معتبر خارجی، نقش حراج‌های داخلی بر جریان اقتصادی هنر، وضعیت هنر و نوع اقتصادی شدن آن، ضرورت این کاوش است.
مینا کاری در ایران از دیرباز جزو هنرهای فلزی غنی ما ایرانیان بوده‌است، ولی به علل مختلف در دوره‌های گوناگون وضعیت متفاوتی‌ پیدا کرده است. امروزه افراد انگشت‌شماری در این زمینه به فعالیت‌ مشغول‌اند و روزبه‌روز از تعداد آنها کاسته می‌شود، چرا که سختی کار و نبود درآمد کافی، صبر و تحمل مشقات، اشتیاق به این هنر را از آنها گرفته و وادار به ترک کار یا کم‌کاری‌شان کرده است و ولی در میان آنها، افرادی‌ هم هستند که با عشق به کار، به تلاش بی‌وقفه‌شان ادامه می‌دهند. این شرایط، ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن خواهد ساخت. در این پژوهش، علاوه بر مطالعه جایگاه این هنر و مطالعه علل رکود و تبیین نیازهای کنونی‌ جهت رشد و ارتقای اقتصادی هر چه بیشتر درخصوص عرضه مینا که شامل تولید و فروش است به مطالعه عواملی چون تبلیغات، بستهبندی، برندسازی، استانداردسازی، … پرداخته خواهد شد.
در شاخه تقاضا و خرید نیز به مؤلفههایی که موجب بالا بردن علاقه خریدارن این آثار میگردد، خواهیم پرداخت و عناصر و ویژگیهایی چون رنگ، نقش، ترکیببندی، حضور طرحهای اصیل، ابتکارات و نوآوریهایی که حضورشان در اثر به جذب مخاطب میانجامد را، واکاوی خواهیم نمود.
سعی برآن داریم تا رابطه اقتصاد هنر را با آثار هنری مینای نقاشی که یکی از شناختهترین و رایجترین محصولات صنایع دستی است، مورد مطالعه قرار دهیم و به مطالعه مؤلفههای هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی بپردازیم.

1-2 پرسشهای پژوهش
آنچه در این پژوهش موردسوال وکنکاش قرار خواهد گرفت آن است که:
1- جایگاه فعلی مینای نقاشی در مقایسه با دیگر محصولات فلزی به لحاظ فروش و عرضه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد فرازبان، رخدادهای، مثلث‌‌‌بودن، نومینالیسم Next Entries منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، رونق اقتصادی، سیاست گذاری، فعالیتهای اقتصادی