تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………..81
3-4-1- ضريب آلفاي کرونباخ………………………………………………………………………………………………………………………………..82
3-5- محدوده مکاني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………83
3-6- جامعه آماري تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………83
3-7- جامعه نمونه و واحد تحليل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………83
3-8- روش تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق…… …………………………………………………………………………………………………….85
3-9- تعريف عملياتي مفاهيم: ……………………………………………………………………………………………………………………………….85
3-9-1- پايداري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-9-2- تعريف عملياتي پايداري شهري………………………………………………………………………………………………………………….86
3-10- ارزيابي پايداري………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-11- ارزيابي و کاربرد آن در تدوين استراتژيهاي توسعه پايدار……………………………………………………………………………….92
3-12- مدل هاي ارزيابي و ارتباط آنها با نظريه هاي توسعه اي…………………………………………………………………………………94
3-13- سنجش پايداري ………………………………………………………………………………………………………………………………………97
3-14- روش ها و ابزارهاي سنجش پايداري…………………………………………………………………………………………………………..98
3-15- مدل هاي اندازه گيري پايداري بر مبناي شاخص ها……………………………………………………………………………………….100
3-16- شاخص هاي توسعه پايدار…………………………………………………………………………………………………………………………103
3-17- ويژگي شاخص ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..105
3-18- شاخص هاي پژوهش و فرايند انتخاب آنها…………………………………………………………………………………………………107
3-18-1- گام اول: شناسايي اصول و معيارهاي توسعه پايدار شهري……………………………………………………………………………109
3-18-2- گام دوم: تبيين معيارهاي طراحي و انتخاب شاخص هاي پايداري………………………………………………………………..110
3-18-3- گام سوم: مؤلفه هاي مبنايي توسعه پايدار شهرهاي کوچک………………………………………………………………………….111
3-18-4- گام چهارم: رهيافت ها و چارچوب سازماندهي و توسعه شاخص هاي پايداري شهرهاي کوچک…………………….112
3-18-5- گام پنجم: سنجش شاخص ها از ديد خبرگان کشور………………………………………………………………………………….113
3-18-6- گام ششم: محاسبه ي ارزش نهايي شاخص ها بر اساس نظريات خبرگان علمي…………………………………………….115
3-18-7- گام هفتم: استخراج شاخص هاي نهايي براي سنجش و ارزيابي پايداري………………………………………………………116
3-19- روش شناسي تحليل داده هاي پايداري……………………………………………………………………………………………………..124
فصل چهارم
شناخت منطقه مورد مطالعه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………128
4-1- مطالعات طبيعي استان………………………………………………………………………………………………………………………………..128
4-1-1- موقعيت جغرافيايي استان……………………………………………………………………………………………………………………….128
4-1-2- ويژگيهاي اقليمي ………………………………………………………………………………………………………………………………….130
4-1-3- نقش عوامل طبيعي در استقرار و توزيع سکونتگاههاي شهري استان ……………………………………………………………131
4-1-3-1- توزيع و استقرار سکونتگاههاي شهري بر اساس منابع آبي………………………………………………………………………..132
4-1-3-2- توزيع و استقرار سکونتگاههاي شهري بر اساس ويژگي هاي ژئومورفولوژيک…………………………………………….133
4-1-3-2-1- قابليت اراضي، جنس خاک و پراکنش شهرها……………………………………………………………………………………….135
4-1-3-2-2- توزيع و استقرار شهرها بر اساس ويژگي هاي توپوگرافي……………………………………………………………………..137
4-2- ساختار اجتماعي استان………………………………………………………………………………………………………………………………….138
4-2-1- تحليل ساختار جمعيت……………………………………………………………………………………………………………………………..138
4-3- تحليل نظام شهري استان و جايگاه شهرهاي کوچک ………………………………………………………………………………………140
4-3-1- تحليل پراكندگي جمعيت شهري استان بر حسب اندازه گروه هاي جمعيتي……………………………………………………..141
4-3-2- شبکه شهري استان مازندرانوجايگاه شهرهاي کوچک…………………………………………………………………………………..152
4-3-3- سلسله مراتب شهري براساس طبقات جمعيتي و جايگاه شهرهاي کوچک……………………………………………………155
4-4-4- سلسله مراتب شهري براساس الگوي رتبه- اندازه و نوع تعديل يافته آن………………………………………………………..157
4-4-5- تعادل فضايي استقرار جمعيت و تعداد شهرها در شبکه شهري استان مازندران………………………………………………169
4-4-6- تحليل عوامل موثر بر شکل گيري نظام شهري استان………………………………………………………………………………….169
4-4-6-1- عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي……………………………………………………………………………………………………169
4-4-6-2- ساختار قومي، تاريخي و سياسي…………………………………………………………………………………………………………170
4-4-6-3- تأثير مرکز استان بر مناطق پيراموني……………………………………………………………………………………………………..171
4-5- سطح بندي شهرهاي استان مازندران بر حسب کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي…………………………………. 173
4-5-1- سطح بندي شهرهاي استان مازندران بر حسب کارکردهاي مختلف و جايگاه شهرهاي کوچک………………………..173
4-5-2- بررسي کارکرد شهرهاي استان براساس خدمات کلان موجود و جايگاه شهرهاي کوچک………………………………173
4-6- جمع بندي و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………..194
فصل پنجم
تجزيه و تحليل اطلاعات و يافته هاي تحقيق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………198
5-1- يافته هاي توصيفي………………………………………………………………………………………………………………………………………198
5-2- يافته هاي استنباطي……………………………………………………………………………………………………………………………………..200
5-2-1- سنجش و تحليل پايداري زيست محيطي…………………………………………………………………………………………………..201
5-2-2- سنجش و تحليل پايداري اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………207
5-2-3- سنجش و تحليل پايداري اقتصادي……………………………………………………………………………………………………………214
5-2-4- سنجش و تحليل پايداري کالبدي……………………………………………………………………………………………………………..220
5-2-5- پايداري شهرهاي کوچک و ويژگي هاي مكاني- فضايي……………………………………………………………………………….227
5-3- تحليل و راستي آزمايي فرضيه اول………………………………………………………………………………………………………………..229
5-4- آزمون فرضيه دوم تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….233
5-4-2- وضعيت شاخص ها و مولفه ها در پايداري شهرهاي کوچک استان مازندران………………………………………………….233
5-4-2- بررسي وضعيت ابعاد در پايداري شهرهاي کوچک مورد مطالعه……………………………………………………………………235
5-5- آزمون فرضيه سوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد معدنی، بهبود عملکرد، آلودگی محیط زیست، تری گلیسرید Next Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب