پایان نامه با واژگان کلیدی مواد معدنی

دانلود پایان نامه ارشد

2-4- هضم و بهره وری فیتات ………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-4-1- منابع آنزیم فیتاز …………………………………………………………………………………………………….. 24
2-4-1-1- فیتاز روده ای حیوان …………………………………………………………………………………………… 24
2-4-1-2- فیتاز داخلی مواد گیاهی ………………………………………………………………………………………. 25
2-4-1-3- فیتاز میکروبی ……………………………………………………………………………………………………. 27
2-5- عوامل مؤثر بر هیدرولیز فیتات………………………………………………………………………………………………….. 29
2-5-1- منبع و اندازه ذرات خوراک …………………………………………………………………………………….. 29
2-5-2- نوع اجزای خوراک جیره ………………………………………………………………………………………… 31
2-5-3- فرآیند کردن خوراک …………………………………………………………………………………………….. 31
2-5-4- مواد معدنی جیره ……………………………………………………………………………………………………. 32
2-5-5- شرایط فیزیکی واکنش آنزیمی …………………………………………………………………………………. 34
2-5-6- اثرات فیبر خوراک ………………………………………………………………………………………………… 34
2-5-7- سن پرنده ……………………………………………………………………………………………………………… 35
2-5-8- ژنوتیپ پرندگان ……………………………………………………………………………………………………. 36
2-5-9- اسیدیته دستگاه گوارش ………………………………………………………………………………………….. 36
2-6- بهبود قابلیت هضم …………………………………………………………………………………………………………………. 38
2-6-1- روش های کاهش میزان فیتات گیاهی ………………………………………………………………………… 38
2-6-1-1- تولید گیاهان با فیتات کمتر …………………………………………………………………………………… 38
2-6-1-2- تحریک فعالیت فیتاز با جوانه زدن ………………………………………………………………………….. 38
2-6-1-3- خیساندن …………………………………………………………………………………………………………… 39
2-6-1-4- پیش تیمار آنزیمی خوراک های گیاهی ………………………………………………………………….. 39
2-6-1-5- انتقال ژن به گیاهان ……………………………………………………………………………………………… 40
2-6-2- افزایش قابلیت هضم به کمک افزودنی های جیره ای …………………………………………………….. 41
2-6-2-1- ویتامین D …………………………………………………………………………………………………………. 41
2-6-2-2- استفاده از فیتاز میکروبی ………………………………………………………………………………………. 42
2-6-2-3- افزودن کیلات کننده های مواد معدنی ……………………………………………………………………. 45

فهرست مطالب

2-7- اثرات مطلوب تغذیه ای فیتاز بر مواد معدنی ………………………………………………………………………………… 45
2-7-1- فسفر …………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-7-2- کلسیم ………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-7-3- آهن …………………………………………………………………………………………………………………….. 47
2-7-4- روی …………………………………………………………………………………………………………………….. 47
2-8- عوامل مؤثر بر عملکرد فیتاز میکروبی ……………………………………………………………………………………….. 48
2-8-1- نسبت کلسیم به فسفر جیره و اثرات متقابل مواد معدنی …………………………………………………… 48
2-8-2- کوله کلسیفرول ……………………………………………………………………………………………………… 49
2-8-3- اسیدهای آلی …………………………………………………………………………………………………………. 50

فصل سوم: مواد و روش
3-1- مشخصات محل آزمایش ………………………………………………………………………………………………………….. 53
3-2- مشخصات واحد آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………. 53
3-3- آماده سازی سالن ……………………………………………………………………………………………………………………. 53
3-4- شرایط محیطی پرورش …………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-5- مواد و حیوانات ………………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-6- چگونگی توزیع جوجه ها …………………………………………………………………………………………………………. 55
3-7- جیره های آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………………. 55
3-8- برنامه واکسیناسیون گله تحت آزمایش ………………………………………………………………………………………… 62
3-9- شاخص های مورد اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………. 62
3-9-1- مصرف خوراک ……………………………………………………………………………………………………. 62
3-9-2- افزایش وزن بدن ……………………………………………………………………………………………………. 62
3-9-3- ضریب تبدیل خوراک ……………………………………………………………………………………………. 63
3-9-4- صفات مربوط به لاشه ……………………………………………………………………………………………… 63
3-9-4-1- بازده لاشه …………………………………………………………………………………………………………. 63
3-9-4-2- وزن نسبی سینه …………………………………………………………………………………………………… 64
3-9-4-3- وزن نسبی ران ها ……………………………………………………………………………………………….. 64
فهرست مطالب

3-9-4-4- وزن نسبی بال ها …………………………………………………………………………………………………. 64
3-9-4-5- وزن نسبی پشت ………………………………………………………………………………………………….. 64
3-9-4-6- وزن نسبی گردن …………………………………………………………………………………………………. 64
3-9-5- اندام های حفره بطنی ………………………………………………………………………………………………. 65
3-9-5-1- وزن نسبی چربی………………………………………………………………………………………………….. 65
3-9-5-2- وزن نسبی کبد، طحال و قلب ………………………………………………………………………………… 65
3-9-6- اجزای دستگاه گوارش ……………………………………………………………………………………………. 65
3-9-6-1- وزن نسبی پیش معده …………………………………………………………………………………………… 65
3-9-6-2- وزن نسبی سنگدان ……………………………………………………………………………………………… 66
3-9-6-3- وزن نسبی روده ها ………………………………………………………………………………………………. 66
3-9-6-4- طول ژژنوم و ایلیوم …………………………………………………………………………………………….. 66
3-9-7- نمونه گیری و آنالیز های خونی …………………………………………………………………………………. 67
3-9-8- تعیین قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی ………………………………………………………………………….67
3-9-8-1- اندازه گیری اکسید تیتانیوم در نمونه های خوراک و محتویات ایلئوم ……………………………. 68
3-9-8-2- تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری …………………………………………………………………………. 69
3-9-8-3- اندازه گیری قابلیت هضم پروتئین ………………………………………………………………………….. 69
3-9-8-4- تعیین قابلیت هضم کلسیم …………………………………………………………………………………….. 69
3-9-8-5- تعیین قابلیت هضم فسفر کل

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره عملیات روانی، امام حسین، امام حسین (ع)، امام سجاد (ع) Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تری گلیسرید، مواد معدنی