پایان نامه با کلید واژه های توانمندسازی، توسعه پاید، توسعه پایدار، سکونتگاه های غیررسمی

دانلود پایان نامه ارشد

10-1-فرآیند تحقیق 19

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه 22
1-2-توسعه پایدار 24
2-2-اهداف توسعه پایدار 26
عنوان صفحه

3-2- ابعاد توسعه پایدار 27
4-2- توسعه پایدار شهری 28
5-2- اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری 30
6-2- سکونتگاههای غیررسمی و مفاهیم مرتبط با آن 34
1-6-2- زاغه نشینی 34
2-6-2- حاشیه نشینی 34
3-6-2- سکونتگاههای غیررسمی 35
7-2- عوامل مؤثر بر شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 37
1-7-2- عوامل ساختاری جامعه 37
2-7-2- عوامل سازمانی 38
3-7-2- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی 38
4-7-2- وجود باندهای نامشروع قدرت و بورس بازی زمین 39
5-7-2- سیاست های مداخله و تأمین مسکن 39
6-7-2- قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری 40
8-2- معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی 42
1-8-2- ویژگی های کالبدی و فضایی 43
2-8-2- ویژگی های اقتصادی 44
3-8-2- ویژگی های اجتماعی- فرهنگی 45
4-8-2- ویژگی های حقوقی 47
9-2- دیدگاه های رایج در زمینه اسکان غیررسمی 48
1-9-2- دیدگاه لیبرال 49
2-9-2- دیدگاه رادیکال 50
3-9-2- دیدگاه جامعه گرایان جدید 51
4-9-2- دیدگاه مسأله گرا (عمدتاً متعلق به قبل از دهه 1970 52
عنوان صفحه

5-9-2- دیدگاه بنیادگرا (عمدتاً پایه گرفته در دهه 1970 52
6-9-2- دیدگاه های هدفگرا (راهبردی)( از نیمه دوم دهه 1980
و به خصوص 1990 تاکنون) 53
10-2- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در جهان 56
1-10-2- رویکرد نادیده انگاری 56
2-10-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری 56
3-10-2- رویکرد مسکن عمومی 57
4-10-2- رویکرد زمین و خدمات 57
5-10-2- رویکرد خودیاری 58
6-10-2- رویکرد ارتقاء بخشی (بهسازی) 59
7-10-2- رویکرد توانمندسازی 60
11-2- فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی 63
1-11-2- رویکرد اجتماع-محور 63
2-11-2- مشارکت 64
3-11-2- ظرفیت سازی 66
4-11-2- امنیت تصرف(سکونت) 69
1-4-11-2-سیاست های اجرایی شدن تأمین حق اقامت و امنیت سکونت 70
1-1-4-11-2- سیاست قانونی کردن مالکیت 70
2-1-4-11-2- سیاست تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی 71
3-1-4-11-2- سیاست نوسازی و توسعه مجدد 71
12-2- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در ایران 72
13-2- سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی 75
1-13-2- اهداف کلان سند توانمندسازی 76
2-13-2- اصول سند توانمندسازی 76
عنوان صفحه

14-2- پیشینه تحقیق 77
15-2- جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق 83

فصل سوم : شناخت محدوده مورد مطالعه
1-3- سکونتگاه های غیررسمی شهربندرعباس 87
2-3- تجارب ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی بندرعباس 90
1-2-3- بانک جهانی 90
2-2-3- طرح مطالعات توانمندسازی محلات شهر بندرعباس 93
3-3- شناخت محدوده مورد مطالعه 94
1-3-3- موقعیت قرارگیری محلات موردنظر 94
1-1-3-3- محله سورو 94
2-1-3-3- محله چاهستانیها 97
2-3-3- قدمت و زمان شکل گیری محلات مورد مطالعه 99
1-2-3-3- قدمت محله سورو 99
2-2-3-3- قدمت محله چاهستانیها 99
4-3- مطالعات کالبدی و فیزیکی محلات سورو و چاهستانیها 10
1-4-3- ساختار کلی محلات سورو و چاهستانیها 100
2-4-3- قدمت و عمر بنا 103
3-4-3- نوع دسترسی ها و نحوه شکل گیری آنها 104
4-4-3- بررسی و مقایسه کاربری ها و امکانات موجود در هر از یک
محلات مورد مطالعه با استانداردهای موجود 108
5-3- تحولات جمعیتی محلات سورو و چاهستانیها 114
1-5-3- تغییرات جمعیت و میزان نرخ رشد 114
عنوان صفحه

2-5-3- تعداد و بعد خانوار 117
6-3- ترکیب اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها 118
7-3- جمع بندی 121

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 124
1-4- تأثيرات زيست محيطي بر سکونتگاه های غیررسمی مورد مطالعه 125
1-1-4- خطرفروپاشي ساختمان هادرمقابل عوامل طبيعي 126
2-4- ارزیابی بافت فیزیکی محلات 127
1-2-4- بررسی کیفیت ابنیه 127
2– 2– 4– میزان دسترسی واحد های مسکونی به تأسيسات زيربنايي 131
3-2-4-کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین 132
3-4- مورفولوژی اجتماعی 133
1-3-4- ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان 133
2-3-4- میزان تحصیلات پاسخگویان 134
3-3-4- میزان مهاجرپذیری محله 136
1-3-3-4- بومی و غیربومی بودن ساکنین 136
2-3-3-4- مبداء مهاجرت ساکنین 137
3-3-3-4- علت مهاجرت ساکنین 141
4-3-4-میزان احساس تعلق به محله 143
1-4-3-4- سابقه سکونت در محله 144
2-4-3-4- نوع سکونت در محله از دید ساکنین 145
3-4-3-4- میزان صمیمیت ساکنین با یکدیگر 146
عنوان صفحه

4-4-3-4- رضایتمندی ساکنین از محله 147
4-4- مشاركت 149
1-4-4- سابقه مشارکت 149
2-4-4- میزان مشارکت در محلات مورد مطالعه 150
3-4-4- نوع مشارکت 152
5-4- امنیت اجتماعی محله 153
1-5-4- امنیت و جرایم موجود در محلات مورد مطالعه 154
2-5-4- میزان امنیت اجتماعی از دید ساکنین 156
6-4- وضعیت اقتصادی و توان مالی ساکنین 157
1-6-4- وضعیت اشتغال ساکنین 158
2-6-4- میزان درآمد ماهیانه 160
3-6-4- نوع مالکیت 161
7-4- میزان وابستگی به نهادهای دولتی 163
8-4- ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی در خدمات رسانی به محلات موردمطالعه 165
9-4- تعیین محلات یأس و امید با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 167
10-4- مسائل و مشکلات محلات از دید ساکنین 171
11-4- جمع بندی 176

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و ارائه راهکار
مقدمه 178
1-5- آزمون فرضیه ها 179
1-1-5- فرضیه اول 179

عنوان صفحه

1-1-1-5- به نظر می رسد تأمین حق مالکیت برای ساکنین محلات
چاهستانیها و سورو می تواند میزان تعلق خاطر آنها به محله را فراهم کند 180
2-1-1-5- میزان تعلق خاطر می تواند باعث افزایش میزان
مشارکت مردمی گردد 181
2-1-5- فرضیه دوم 182
3-1-5- فرضیه سوم 184
2-5- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله سورو 185
3-5- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله چاهستانیها 186

منابع و مآخذ
منابع فارسی 187
منابع لاتین 196

پیوست ها 199

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 1: نمونه هایی از تجارب جهانی در چارچوب رویکردهای مختلف مداخله 62
جدول شماره 2: مشخصات سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس 88
جدول شماره 3: پروژه های تعریف شده توسط بانک جهانی در شهربندرعباس 92
جدول شماره 4: مراحل شکل گیری و تکامل رشد کالبدی محله چاهستانیها 99
جدول شماره 5: :قدمت و عمر بنا در محله سورو 103
جدول شماره 6: قدمت و عمر بنا در محله چاهستانیها 104
جدول شماره 7: بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله
سورو با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست 110
جدول شماره 8: بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله
چاهستانیها با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست 111
جدول شماره 9: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله سورو
با شهر بندرعباس 114
جدول شماره10:تغییرات جمعیت محله سورو طی سالهای 89-1385 14
جدول شماره 11: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله
چاهستانیها با شهربندرعباس 115
جدول شماره 12:تغییرات جمعیت محله چاهستانیها طی سالهای 89-1385 115
جدول شماره 13:تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله سورو طی
سالهای 89-1385 117
عنوان صفحه

جدول شماره 14:تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله چاهستانیها
طی سالهای 89-1385 117
جدول شماره 15:مقایسه تعداد جمعیت فعال و غیرفعال در محلات سورو و چاهستانیها
با شهر بندرعباس 119
جدول شماره 16:ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها
و شهر بندرعباس 119
جدول شماره 17:درصد نوع مصالح بکار رفته در بافت محله 128
جدول شماره 18: درصد قدمت ساخت بنا 129
جدول شماره 19: درصد کیفیت ابنیه در محلات مورد مطالعه 130
جدول شماره 20: ميزان بهره مندی ازتأسيسات زيربنايي واحدهای مسکونی
در محلات مورد مطالعه 131
جدول شماره 21: درصد کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین 132
جدول شماره 22:ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان 133
جدول شماره 23: درصد میزان تحصیلات پاسخگویان 134
جدول شماره 24: میزان بومی و غیربومی بودن ساکنین 138
جدول شماره 25: مبدأ مهاجرت ساکنین غیربومی 141
جدول شماره 26: علت مهاجرت ساکنین غیربومی به شهر بندرعباس 142
جدول شماره 27: علت انتخاب محله برای سکونت از دید ساکنین 144
جدول شماره 28: درصد سابقه سکونت در محله 146
جدول شماره 29: درصد نوع سکونت در محله 146
جدول شماره 30: درصد معاشرت با همسایگان 147
جدول شماره 31: درصد میزان صمیمیت ساکنین محله با یکدیگر 148
جدول شماره 32: درصد ميزان علاقه مندي به محله 148
جدول شماره 33: درصد ميزان رضايت ساكنين از محله 149
عنوان صفحه

جدول شماره 34: درصد سابقه مشارکت ساکنین 149
جدول شماره 35: درصد ميزان مشارکت 150
جدول شماره 36: درصد ميزان مشارکت به تفکیک جنسیت 151
جدول شماره 37: درصد نوع مشارکت ساکنین 152
جدول شماره 38: درصد حداکثر ساعت رفت و آمد در شب 154
جدول شماره 39: نوع جرایم موجود در محلات از دید ساکنین 155
جدول شماره40: درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین 156
جدول شماره 41: وضعیت اشتغال ساکنین 158
جدول شماره 42: میزان درآمد ماهیانه 160
جدول شماره 43: درصد نوع مالکیت 162
جدول شماره 44: درصد رسمی یا غیررسمی مالکیت 163
جدول شماره 45: درصد میزان استفاده از امکانات دولتی با خصوصی 164
جدول شماره 46: درصد میزان خدمات رسانی شهرداری و دیگر دستگاههای
دولتی به محله 166
جدول شماره 47: نقش دستگاههای دولتی مسئول خدمات رسانی
به محلات از دید ساکنین 166
جدول شماره 48: وضعیت بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها 168
جدول شماره 49: ماتریس مقایسه دو به دوی شاخص ها در روش AHP 168
جدول شماره50: وزن هر یک از شاخص های مورد مطالعه پس از محاسبه
ماتریس مقایسه آنها با یکدیگر 169
جدول شماره 51: ماتریس مقایسه میزان مهاجرت محلات سورو و چاهستانیها 169
جدول شماره 52: ماتریس مقایسه بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها 169
جدول شماره 53: ماتریس مقایسه کیفیت ابنیه محلات سورو و چاهستانیها 169
جدول شماره 54: ماتریس مقایسه میزان مشارکت در محلات سورو و چاهستانیها 170
عنوان صفحه

جدول شماره 55: ماتریس مقایسه میزان امنیت در محلات سورو و چاهستانیها 170
جدول شماره 56: وزن هر یک از محلات در ارتباط با شاخص های موردمطالعه 170
جدول شماره 57: مسائل و مشکلات محله سورو به ترتیب اولویت از دید ساکنین 171
جدول شماره 58: مسائل و مشکلات محله چاهستانیها به ترتیب اولویت از دید ساکنین 173
جدول شماره 59: آزمون رابطه بین دو متغیر مالکیت و میزان تعلق
خاطر در محله چاهستانیها 180
جدول شماره 60: آزمون رابطه بین دو متغیر مالکیت و میزان تعلق
خاطر در محله سورو 180
جدول شماره61: آزمون رابطه بین دو متغیر میزان تعلق خاطر
و مشارکت مردمی در محله چاهستانیها 181
جدول شماره62: آزمون رابطه بین دو متغیر میزان تعلق خاطر و مشارکت مردمی
در محله سورو 182
جدول شماره 63: مقایسه درصد میزان مشارکت در قبل و بعد از شرط تأمین
امکانات و خدمات در محلات 183

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل شماره 1: مراحل انجام تحقیق 18
شکل شماره 2: فرآیند تحقیق 20
شکل شماره 3: اهداف توسعه پایدار 26
شکل شماره 4: اهداف مشترک توسعه پایدار و ارتقاء اسکان غیررسمی 33
شکل شماره 5: دلایل شکل گیری اسکان غیررسمی 42
شکل شماره 6: ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی 48
شکل شماره 7: دیدگاههای علت گرا 51
شکل شماره 8: دیدگاههای راه حل گرا 55
شکل شماره 9: ساختار کلی یک سامانه ظرفیت سازی 67
شکل شماره 10: عناصر اصلی در فرآیند ظرفیت سازی 68
شکل شماره 11: فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی 72
شکل شماره 12: مبدأ مهاجرت ساکنین محلات سورو

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق انفورماتیک، هنرهای زیبا، ارتباط بصری، سواد بصری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اسکان غیررسمی، کشورهای در حال توسعه، سکونتگاه های غیررسمی، بهسازی شهری