منبع پایان نامه با موضوع کاربری فضای سبز، رشد جمعیت، سلسله مراتب، سرانه فضای سبز

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………….124
3-3-11- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………..127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………………………………………………130
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..131
4-2- وضعیت فضای سبز در شهرهای کشور……………………………………………………………………………………………..132
4-3- سرانه فضای سبز سلمان شهر …………………………………………………………………………………………………………132
4-3-1- پیش بینی سرانه ، سطح پیشنهادی موردنیاز فضاهای سبز سلمان شهر………………………………………………….134
4-4- روند توسعه کاربری فضای سبز سلمان شهر……………………………………………………………………………………….136
4-5- بررسی سابقه قوانین مرتبط با کاربری فضای سبز شهری………………………………………………………………………138
4-5-1- تحلیل مسائل قانونی و حقوقی فضای سبز شهری……………………………………………………………………………140
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-6- معیار های مکانی فضای سبز شهری………………………………………………………………………………………………….141
4-6-1- مرکزیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..141
4-6-2- سلسله مراتب……………………………………………………………………………………………………………………………141
4-6-3- دسترسی………………………………………………………………………………………………………………………………….142
4-6-4- سازگاری با کاربری های مجاور…………………………………………………………………………………………………..142
4-6-5- مطلوبیت………………………………………………………………………………………………………………………………….142
4-7- ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی فضاهای سبز شهری……………………………………………………………………143
4-8- ویژگی های محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………….145
4-8-1- محدوده سلمان شهر و توسعه آتی آن……………………………………………………………………………………………145
4-8-2- محلات سلمان شهر……………………………………………………………………………………………………………………149
4-8-3- سلسله مراتب شبکه دسترسی سلمان شهر………………………………………………………………………………………152
4-8-4- نتایج بررسی پرسشنامه پارک کوثر……………………………………………………………………………………………….155
4-9- بررسی و تحلیل محلات سلمان شهر ، جمعیت و مساحت فضای سبز پیشنهادی………………………………………163
4-10- بررسی وضعیت کاربری فضای سبز سلمان شهر با توسعه پایدار شهری………………………………………………..168
4-11- تنگناها و مشکلات برنامه ريزي کاربری فضای سبز سلمان شهر………………………………………………………….173
4-12- فرصتها و تهديدهاي آتی برنامه ریزی کاربری فضاي سبز سلمان شهر………………………………………………….174
4-13- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………177
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………180
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….181
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-2- اثبات فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………….182
5-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………….182
5-2-2- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….182
5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………184
5-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………187
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………193
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………199
چکیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………..201

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

2-1 جدول تقسیمات کالبدی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………17
2-2 جدول طبقه بندی تیپ پارک ها بر اساس وسعت و حوزه نفوذ…………………………………………………………….31
2-3 جدول کاربری های سازگار و ناسازگار با فضاهای سبز شهری و پارک ها………………………………………………32
2-4 جدول میزان تاثیر ذرات گرد وغبار در مناطق مختلف شهری…………………………………………………………………42
2-5 جدول شاخص های طراحی براساس باغ ایرانی در قبل و بعد از اسلام…………………………………………………..52
3-1 جدول میزان دمای هوای سلمان شهر…………………………………………………………………………………………………74
3-2 جدول میزان بارندگی سلمان شهر……………………………………………………………………………………………………..74
3-3 جدول میزان رطوبت نسبی سلمان شهر………………………………………………………………………………………………75
3-4 جدول اطلاعات عمومی منابع آب سلمان شهر…………………………………………………………………………………….77
3-5 جدول تعداد جمعیت سلمان شهر طی سالهای 1390- 1335…………………………………………………………………86
3-6 جدول نرخ رشد جمعیت سلمان شهر طی سالهای 1390- 1335 …………………………………………………………..87
3-7 جدول پیش بيني جمعیت و تراكم جمعيتي سلمان شهر برای سالهای 1400 و 1395………………………………….89
3-8 جدول پیش بینی رشد جمعیتی سال 1400 سلمان شهر…………………………………………………………………………90
3-9 جدول کاربری اراضی موجود سال 1390 ، برآورد سرانه پیشنهادی و کمبود سطح موردنیاز سال 1400………..94
3-10 جدول تیپ و وسعت پاركهای سلمان شهردر سال 1390……………………………………………………………………..96
3-11 جدول وسعت انواع فضاهای سبز موجود در سلمان شهردر سال1390……………………………………………………99
4-1 جدول سطوح پیشنهادی فضای سبز شهری……………………………………………………………………………………….132
4-2 جدول سهم سرانه انواع فضاهای سبز سلمان شهر در سال 1390………………………………………………………….134
4-3 جدول سطوح پيشنهادي،مورد نياز و کمبود زمین فضاهای سبز سلمان شهر برای سالهای 1400و1395……….135
4-4 جدول سرانه پیشنهادی کاربری فضای سبز سلمان شهر برای سالهای 1400و1395………………………………….136
4-5 جدول روند توسعه فضای سبز سلمان شهر طی سالهای 1390-1375……………………………………………………137
4-6 جدول تراکم جمعیت موجود،پیش بینی جمعیت به تفکیک محلات برای سالهای 1400و 1395…………………150
4-7 جدول محاسبات مربوط به کاربری فضای سبز به تفکیک تراکم محلات برای سالهای 1400و 1395…………..166
4-8 جدول مشکلات،اهداف و راهبردهای برنامه ریزی فضای سبز سلمان شهر……………………………………………..173

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

2-1 نمودار کاربری زمین با پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………..21
3-1 نمودار جمعیت سلمان شهر طی سالهای 1390- 1335………………………………………………………………………87
3-2 نمودار میزان نرخ رشد جمعیت سلمان شهر طی سالهای 1390- 1335………………………………………………….88
3-3 نمودار سهم درصدی کل کاربری های سلمان شهر در سال1390………………………………………………………….95
4-1 نمودار روند توسعه فضای سبز سلمان شهر طی سالهای 1390-1375………………………………………………….138
4-2 نمودار درصد تراکم جمعیت سلمان شهر………………………………………………………………………………………..150
4-3 نمودار سهم درصدی کاربری فضای سبز سلمان شهر نسبت به مساحت کل شهر…………………………………..151
4-4 نمودار سهم درصدی پارک های شهر نسبت به مساحت کل کاربری فضای سبز سلمان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره انحراف معیار، درصد تجمعی، فرهنگ سیاسی، دانش سیاسی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع توسعه پاید، توسعه پایدار، مکان یابی، کاربری فضای سبز