منابع پایان نامه درباره فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، احساس امنیت، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

2-1- پیشینه تحقیق 24
2-1-1- تحقیقات خارجی (اروپایی و آمریکایی) 24
2-1-1-1- آلموند و وربا 24
2-1-1-2- رونالد اینگلهارت 25
2-1-1-3-رابرت پاتنام 27
2-1-1-4- لاری دایاموند 27
2-1-1-5- استیون ای . فینکل 28
2-1-1-6- الکس وان سیکل 28
2-1-1-7- پل زیگموند 29
2-1-2- مطالعات تطبیقی آسیایی – اروپایی 29
2-1-2-1- تحقیق ایچی ایکدا ، یاسو یامادا و ماسارو کونو (2004) 29
2-1-2-2- تحقیق ژان بلوندل و تاکه شی اینوگوچی (2006) 31
2-1-2-3- تحقیق اویچول کیم، گیر هلگسون و بیانگ مان (دمکراسی، اعتماد و اثر بخشی سیاسی) (2007) 33
2-1-2-4- مارک تسلر 35
2-1-2-5- دانیل پرایس(1999) 36
2-1-3- مطالعات داخلی 37
2-1-3-1- محمود سریع القلم 37
2-1-3-2- ماروین زونیس(1975) 38
2-1-3-3- آر .دی . گاستیل 39
2-1-3-4-حسین بشیریه( 1375) 39
2-1-3-5- کتابی و همکاران (1380) 39
2-1-3-6-سرمایه اجتماعی و گونه های دمکراتیک فرهنگ سیاسی 40
2-1-3-7- مسعود گلچین و همکاران (فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن) (1378)، 41
2-1-3-8- سرمایه اجتماعی ، جامعه مدنی و دموکراسی 41
2-1-3-9- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی– اجتماعی 42
2-1-3-10- بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی در شهر شیراز 42
2-1-4- جمع بندی ادبیات تحقیق 42
2-2- مبانی نظری 44
2-2-1- رویکردهای روانشناسانه 46
2-2-1-1- نظریه فرهنگ مدنی 46
2-2-1-2- رهیافت توسعه سیاسی 49
2-2-1-3- رهیافت معرفت شناسانه 51
2-2-2- نظریات متاثر از رهیافت مدرنیسم 53
2-2-3- نظریه های مربوط به جامعه مدنی 58
2-2-4- رویکردهای نظری درباره رابطه مذهب و گرایش به دمکراسی 68
2-2-5- جمع بندی مباحث نظری 71
2-3- چهارچوب نظری 72
2-5- فرضیات تحقیق 82
2-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی 84
2-6-1- فرهنگ سیاسی دمکراتیک 84
2-6-2-متغیرهای مستقل 92
2-6-2-1- احساس امنیت 92
2-6-2-2- دینداری 95
2-6-2-3-موقعیت اقتصادی – اجتماعی 97
2-6-2-4-میزان استفاده از رسانه های جمعی 100
2-6-2-5- سرمایه اجتماعی 101
2-6-2-6- ارزش های فرامادی 105
فصل سوم :روش تحقیق
3-1- روش تحقیق 108
3-2- تکنیک جمع آوری داده ها 108
3-3- جامعه آماری 109
3-4- حجم نمونه 109
3-5- روش نمونه گیری 110
3-6- ابزار اندازه گیری ( پایایی و روایی ) 113
3-6-1- پیش آزمون ( پایایی) 114
3-6-2- اعتبار ابزار اندازه گیری 115
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- تحلیل یک متغیره 118
4-1-1- توزیع جنسی پاسخگویان 118
4-1-2- وضعیت سنی پاسخگویان 118
4-1-3- رشته تحصیلی 119
4-1-4- توزیع پاسخگویان از نظر موقعیت شغلی 120
4-1-5- اعتماد درون گروهی 120
4-1-6- اعتماد نهادی 121
4-1-7- اعتماد برون گروهی ( اعتماد تعمیم یافته ) 122
4-1-8- انسجام اجتماعی 123
4-1-10- سرمایه اجتماعی کل 125
4-1-11- دینداری 126
4-1-12-امنیت اقتصادی 127
4-1-13- احساس امنیت جانی 128
4-1-14- احساس امنیت سیاسی 129
4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل 130
4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب 131
4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری داخلی 132
4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری خارجی 133
4-1-19- استفاده از اینترنت 134
4-1-20- مصرف رسانه ای کل 135
4-1-21- تحصیلات 136
4-1-22- درآمد 136
4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی 137
4-1-24- گرایش به ارزش های فرامادی 138
4-1-25- شاخص ها و معرف های متغیر وابسته ( گرایش به فرهنگ دموکراتیک ) 139
4-1-25-1- مدارای سیاسی 139
4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی 140
4-1-25-3- حمایت از تساوی جنسیتی 141
4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دمکراتیک 142
4-1-25-5- دانش سیاسی 143
4-1-25-6- علاقه سیاسی 144
4-1-25-7- مشارکت سیاسی 144
4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه و هنجارین فرهنگ دموکراتیک 145
4-1-25-9- گرایش به جنبه های درگیرانه و رفتاری فرهنگ دموکراتیک 146
4-1-25-10- میزان گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته تحقیق ) 147
4-1-26- تحلیل عاملی بر روی شاخص ها و ابعاد متغیر وابسته 148
4-2-تحلیل دو متغیری 150
4-2-1- رابطه بین جنسیت و فرهنگ دموکراتیک 151
4-2-2- رابطه بین رشته تحصیلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 152
4-2-3- رابطه بین موقعیت شغلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 153
4-2-4- رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 154
4-2-5- رابطه بین تحصیلات ( سطح آموزش) و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 155
4-2-6- رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 156
4-2-7 رابطه بین امنیت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 157
4-2-8- رابطه بین فرامادیگرایی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 158
4-2-9- رابطه بین استفاده از رسانه ها و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 159
4-2-10- رابطه بین دینداری و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 160
4-2-11- رابطه بین اعتماد درون گروهی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 161
4-2-12- رابطه بین اعتماد نهادی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 162
4-2-13- رابطه بین اعتماد تعمیم یافته و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 163
4-2-14- رابطه بین انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک 164
4-2-15- رابطه بین مشارکت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 165
4-3- رگرسیون چند متغیری 166
4-3-1- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه 166
4-3-2- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی 167
4-3-3- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک با مشارکت نسبی تمامی متغیرهای مستقل 168
فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری
نتیجه گیری 172
5-1- نتایج بخش توصیفی 172
5-2- نتایج بخش تبیینی 176
5-2-1- شاخص های توسعه و میزان گرایش به فرهنگ دموکراتیک 176
5-2-2- دینداری و گرایش به دموکراسی 179
5-2-3- شاخص های سرمایه اجتماعی و گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک 180
5-4- خلاصه نتیجه گیری 184
فهرست منابع 188
پیوست ها 198

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-6-1- ابعاد فرهنگ سیاسی دموکراتیک 87
جدول 2-6-2- معرف ها و گویه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک 90
جدول 2-6-3- معرف ها و گویه های امنیت اجتماعی 94
جدول2-6-4- معرف ها و گویه های سنجه دینداری 96
جدول 2-6-5- معرف ها و گویه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی 99
جدول 2-6-6- معرف ها و گویه های استفاده از رسانه های جمعی 101
جدول 2-6-7- معرف ها و گویه های سرمایه اجتماعی 104
جدول 2-6-8- معرف ها و گویه های گرایش به ارزش های فرامادی 106
جدول 3-1- سهم هر یک از طبقات نمونه از حجم نمونه 111
جدول 3-2- سهم زیر گروهها ی طبقات اصلی از حجم نمونه 112
جدول 3-3- خوشه های انتخابی از زیر گروههای مختلف 113
جدول 3-4- پایایی ابزار اندازه گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته ) 114
جدول 3-5- پایایی ابزار اندازه گیری سرمایه اجتماعی 114
جدول 3-6- پایایی ابزار اندازه گیری سنجه دینداری 115
جدول 3-7- پایایی ابزار اندازه گیری متغیر امنیت اجتماعی 115
جدول 4-1-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس 118
جدول 4-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 118
جدول 4-1-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 119
جدول 4-1-4- فراوانی بر حسب موقعیت شغلی 120
جدول 4-1-5- اعتماد درون گروهی 120
جدول 4-1-6- اعتماد نهادی 121
جدول 4-1-7- اعتماد برون گروهی 122
جدول 4-1-8- انسجام اجتماعی 123
جدول 4-1-9- مشارکت اجتماعی 124
جدول 4-1-10- سرمایه اجتماعی کل 125
جدول 4-1-11- میزان دینداری 126
جدول 4-1-12- احساس امنیت اقتصادی 127
جدول 4-1-13- احساس امنیت جانی 128
جدول 4-1-14- احساس امنیت سیاسی 129
جدول 4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل 130
جدول 4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب 131
جدول 4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی تصویری داخلی 132
جدول 4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی تصویری خارجی ( ماهواره ) 133
جدول 4-1-19- استفاده از اینترنت 134
جدول 4-1-20- مصرف رسانه ای کل 135
جدول 4-1-21- تحصیلات 136
جدول 4-1-22- درآمد 137
جدول 4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی 137
جدول 4-1-24- گرایش به ارزش های فرا مادی 138
جدول 4-1-25-1- مدارای سیاسی 139
جدول 4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی 140
جدول 4-1-25-3-حمایت از تساوی جنسیتی 141
جدول 4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دموکراتیک 142
جدول 4-1-25-5-دانش سیاسی 143
جدول 4-1-25-6- علاقه سیاسی 144
جدول 4-1-25-7- مشارکت سیاسی 144
جدول 4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه فرهنگ دموکراتیک 145
جدول 4-1-25-9- گرایش به جنبه های رفتاری فرهنگ دموکراتیک 146
جدول 4-1-25-10- گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک 147
جدول 4-1-26-1- نتایج تحلیل عاملی شاخصه ها و معرف های فرهنگ دموکراتیک 149
جدول 4-1-26-2- ابعاد معرف های فرهنگ دموکراتیک پس از تحلیل عاملی 150
جدول 4-2-1- جنسیت و فرهنگ دموکراتیک 151
جدول 4-2-2- رشته تحصیلی و فرهنگ دموکراتیک 152
جدول 4-2-3- رابطه موقعیت شغلی و فرهنگ دموکراتیک 153
جدول 4-2-4- سن و فرهنگ دموکراتیک 154
جدول 4-2-5- تحصیلات و فرهنگ دموکراتیک 155
جدول 4-2-6- پایگاه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک 156
جدول 4-2-7- امنیت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک 157
جدول 4-2-8- فرامادی گرایی و فرهنگ دموکراتیک 158
جدول 4-2-9- استفاده رسانه ای و فرهنگ دموکراتیک 159
جدول 4-2-10- دینداری و فرهنگ دموکراتیک 160
جدول 4-2-11- اعتماد درون گروهی و فرهنگ دموکراتیک 161
جدول 4-2-12- اعتماد نهادی و فرهنگ دموکراتیک 162
جدول 4-2-13- اعتماد تعمیم یافته و فرهنگ دموکراتیک 163
جدول 4-2-14- انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک 164
جدول 4-2-15- مشارکت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک 165
جدول 4-3-1- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه 166
جدول 4-3-2- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی 167
جدول 4-3-3- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت تمامی متغیرها 168
جدول 5-1- توزیع پاسخگویان در گونه های چهار گانه فرهنگ سیاسی 173

فصل اول :
کلیات

1-1- بیان مساله تحقیق:
موضوع دموکراسی و گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک موضوعی است که همراه با شکل گیری تحولات دموکراتیک در کشورهای اروپایی توجه مردم سایر کشورهای جهان را به خود جلب کرد. شکل گیری جنبش های دموکراتیک و آنچه هانتینگتون (1373) تحت عنوان امواج سه گانه دموکراسی میخواند به تدریج نگرشها و دیدگاههای مردم را درباره سیاست و شکل های مطلوب و مشروع نظام سیاسی تحت تاثیر قرار داد تا آنجا که امروزه فرهنگ سیاسی دموکراتیک به مطلوب ترین و مترقی ترین گونه فرهنگ سیاسی تبدیل شده است به گونه ای که حتی نظام های اقتدار گرا در ترسیم مختصات نظام سیاسی خود سعی می کنند حداقل در ظاهر آنرا بر اساس ترتیبات و تشکیلات دموکراتیک تنظیم کنند و صورتی دموکراتیک به آن ببخشند .
در این میان در عرصه علوم اجتماعی و سیاسی نیز دمکراتیک شدن و گرایش به فرهنگ دموکراسی به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده و تحقیقات وسیعی را در این حوزه بر انگیخته است . بر این اساس است که در دوره معاصر ، فهم علت گذار بعضی از کشورها به دمکراسی و عدم گذار پاره ای دیگر ، برای محققان موضوعی مهم و درخور توجه بوده و محققان گوناگون پیش زمینه های متفاوتی را برای این گذار مطرح کرده اند (vanhanen,2003:15) .
در سال های اخیر از میان پیش نیازهای مهم موثر بر گذار به دمکراسی ، فرهنگ سیاسی1 به عنوان مولفه ای مهم برجستگی ویژه ای یافته است(Putnam ,2002:3). توجه به مفهوم فرهنگ ، ارزشها ، گرایشات و عقاید عمومی در قالب رهیافت و رویکردی مدون اگر چه رخدادی نوین است اما همواره در نظریات متفکران و فلاسفه ای که نگاهی به موضوع سیاست داشته اند مورد توجه بوده و قدمتی طولانی داشته است بطور مثال ارسطو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک، روابط عمومی الکترونیک Next Entries منابع پایان نامه درباره فرهنگ سیاسی، سنت و مدرنیته، ماقبل مدرن، کشورهای در حال توسعه