پایان نامه با کلمات کلیدی توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-2- تحقیقات خارجی: 96
2-5- چهارچوب نظری 98
2-5-1- الگوی هانت و گرانیک 98
2-5-2- نظریه تعالی 98
2-6- فرآیند فرموله کردن متغیرها و مفاهیم تحقیق 99
3-1 شمای تحقیق 105
3-2 بیان سوالها و فرضیه های تحقیق 105
3-3 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 106
3-4 روش تحقیق 113
3-5- تکنیک تحقیق 114
3-6- جامعه آماری 114
3-7 برآورد حجم نمونه 115
3-8- روش نمونه گیری 116
3-9- واحد تحلیل 116
3-10- رویه جمعآوری اطلاعات 116
3-11- سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات 117
3-12- تکنیکهای آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات 117
3-13- محدوديتهاي روش شناختي پژوهش 117
3-14- سنجش اعتماد 117
3-15- اعتبار 118
مقدمه: 123
الف- توصیف یافته‎ها 124
جدول شماره 1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اهمیت به روابط‎عمومی به عنوان ابزار فرهنگ‎سازی 124
جدول شماره 2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تشکیل بانک اطلاعاتی 124
جدول شماره3 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فناوری‎های نوین اطلاعات و ارتباطات 124
جدول شماره4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب روابط‎عمومی الکترونیک و انعکاس پیشنهادات 125
جدول شماره 5-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارائه خدمات با کیفیت 125
جدول شماره 6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افکار عمومی 125
جدول شماره 7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اطلاع‌رسانی 126
جدول شماره 8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتبار سازمان 126
جدول شماره9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارتباط درون سازمانی 126
جدول شماره10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرهنگ سازمانی 127
جدول شماره 11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انتشار نشریه 127
جدول شماره 13- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بانکداری الکترونیک 128
جدول شماره14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استقبال از خدمات 128
جدول شماره 15- توزیع فراوانی پاسخگویان برجسب بخش متولی تغذیه محتوای سایت 128
جدول شماره 16- توزیع فراوانی پاسخگویان برجسب علت حضور مدیر روابط‎عمومی در جلسات مدیران سطح بالای بانک 129
جدول شماره 17- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت روابط‌عمومی 130
جدول شماره 18- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت ارتباط با مشتری 130
جدول شماره 19- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت بازاریابی 130
جدول شماره 20- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت تبلیغات 131
جدول فراوانی شماره 21- توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از تحقیق افکارسنجی 131
جدول فراوانی شماره 22- توزیع پاسخگویان بر حسب روش تحقیقات مورد استفاده 131
جدول فراوانی شماره 23، توزیع پاسخگویان برحسب نقش بانکداری الکترونیک در کاهش تعداد پرسنل روابط‎عمومی 132
جدول فراوانی شماره 24- توزیع پاسخگویان بر حسب حذف مکاتبات اداری 133
جدول فراوانی شماره 25- توزیع پاسخگویان بر حسب دسترسی به موقع به اطلاعات 133
جدول فراوانی شماره 26- پاسخگویان بر حسب تقسیم کار و تخصصی شدن امور 134
جدول فراوانی شماره 27- توزیع پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط بدون مراجعه 134
جدول فراوانی شماره 28- توزیع پاسخگویان بر حسب انجام وظایف فارغ از محدودیت مکان 135
جدول فراوانی شماره 29-توزیع پاسخگویان بر حسب جلوگیری از اتلاف ساعات انجام کار 135
جدول فراوانی شماره 30- توزیع پاسخگویان بر حسب رضایت پرسنل از سهولت ارتباطات سازمانی 136
جدول فراوانی شماره 31- توزیع پاسخگویان بر حسب وجود بانکداری مبتنی بر صفحات وب 136
جدول فراوانی شماره 32- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری مبتنی بر صفحات وب 137
جدول فراوانی شماره 33- توزیع پاسخگویان بر حسب بانکداری مبتنی بر ماشینهای خودپرداز 137
جدول فراوانی شماره 34- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری مبتنی بر ماشینهای خودپرداز 138
جدول فراوانی شماره 35- پاسخگویان بر حسب بانکداری تلفنی 138
جدول فراوانی شماره 36- پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری تلفنی 139
جدول فراوانی شماره 37- پاسخگویان بر حسب بانکداری اینترنتی 139
جدول فراوانی شماره 38- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری اینترنتی 139
جدول فراوانی شماره 39- توزیع پاسخگویان بر حسب موبایل بانک 140
جدول فراوانی شماره 40-توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به موبایل بانک 140
جدول فراوانی شماره 41- توزیع پاسخگویان برحسب میزان موفقیت بانک در بانکداری مبتنی بر صفحات وب 141
جدول فراوانی شماره 42- توزیع پاسخگویان برحسب میزان موفقیت بانک در بانکداری مبتنی بر خودپرداز 141
جدول فراوانی شماره 43- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری تلفنی 142
جدول فراوانی شماره 45- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری اینترنتی 142
جدول فراوانی شماره 46- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری موبایل 143
جدول فراوانی شماره 47- توزیع پاسخگویان بر حسب نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک 144
جدول فراوانی شماره 47- توزیع پاسخگویان بر حسب نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک 144
جدول فراوانی شماره 48- توزیع پاسخگویان برحسب سن 145
جدول فراوانی شماره 49- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت 146
جدول فراوانی شماره 50- توزیع پاسخگویان برحسب پست سازمانی 146
جدول فراوانی شماره 51- توزیع پاسخگویان برحسب سابقه کار 147
جدول فراوانی شماره 53- توزیع پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی 149
جدول فراوانی شماره 54- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تسلط به کامپیوتر 150
ب. تحلیل یافته‎ها 151
جدول شماره 55- رابطۀ بین پست سازمانی و دیدگاه به نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک 151
جدول شماره 56- آزمون تی با دو گروه مستقل(مقایسه میانگین دیدگاه نسبت به نقش درون سازمانی روابط‎عمومی بین کارشناسان و مدیران ) 153
جدول شماره 57- آزمون تی با دو گروه مستقل(مقایسه میانگین دیدگاه نسبت به نقش برون سازمانی روابط‎عمومی بین کارشناسان و مدیران ) 154
جدول شماره 58- رابطه بین «نقش حمایتی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 154
جدول شماره 59- رابطه بین «نقش اطلاع‎رسانی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 156
جدول شماره 60- رابطه بین «نقش تبلیغاتی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 157
مقدمه: 162
5-2- جمع بندی: 162
5-2-1- جمع بندی توصیف یافته ها 162
5-2-2- جمع بندی تحلیل یافته ها 167

فهرست جداول
جدول2-1 : نقش کارگزاران روابط عمومی در سازمان و ارتباط آن با الگوهای 4 گانه 29
جدول2-2 : فرایندهای کلیدی روابط عمومی 39
جدول 2- 3 : تحقیق و چهارمدل روابط عمومی گرونیک 41
جدول 2- 5. مزایا و معایب وسایل تبلیغاتی 45
جدول 2- 6 . ضرورت ارزیابی در تحقیقات روابط عمومی بر اساس مطالعات IPRA 50
جدول 2-7: ذی نفعان مطرح برای سازمان ها 63
جدول 2-8 مدل سه مرحله ای روابط عمومی سازمانی 68
جدول شماره 1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اهمیت به روابط‎عمومی به عنوان ابزار فرهنگ‎سازی 124
جدول شماره 2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تشکیل بانک اطلاعاتی 124
جدول شماره3 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فناوری‎های نوین اطلاعات و ارتباطات 124
جدول شماره4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب روابط‎عمومی الکترونیک و انعکاس پیشنهادات 125
جدول شماره 5-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارائه خدمات با کیفیت 125
جدول شماره 6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افکار عمومی 125
جدول شماره 7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اطلاع‌رسانی 126
جدول شماره 8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتبار سازمان 126
جدول شماره9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارتباط درون سازمانی 126
جدول شماره10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرهنگ سازمانی 127
جدول شماره 11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انتشار نشریه 127
جدول شماره 13- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بانکداری الکترونیک 128
جدول شماره14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استقبال از خدمات 128
جدول شماره 15- توزیع فراوانی پاسخگویان برجسب بخش متولی تغذیه محتوای سایت 128
جدول شماره 16- توزیع فراوانی پاسخگویان برجسب علت حضور مدیر روابط‎عمومی در جلسات مدیران سطح بالای بانک 129
جدول شماره 17- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت روابط‌عمومی 130
جدول شماره 18- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت ارتباط با مشتری 130
جدول شماره 19- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت بازاریابی 130
جدول شماره 20- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت تبلیغات 131
جدول فراوانی شماره 21- توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از تحقیق افکارسنجی 131
جدول فراوانی شماره 22- توزیع پاسخگویان بر حسب روش تحقیقات مورد استفاده 131
جدول فراوانی شماره 23، توزیع پاسخگویان برحسب نقش بانکداری الکترونیک در کاهش تعداد پرسنل روابط‎عمومی 132
جدول فراوانی شماره 24- توزیع پاسخگویان بر حسب حذف مکاتبات اداری 133
جدول فراوانی شماره 25- توزیع پاسخگویان بر حسب دسترسی به موقع به اطلاعات 133
جدول فراوانی شماره 26- پاسخگویان بر حسب تقسیم کار و تخصصی شدن امور 134
جدول فراوانی شماره 27- توزیع پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط بدون مراجعه 134
جدول فراوانی شماره 28- توزیع پاسخگویان بر حسب انجام وظایف فارغ از محدودیت مکان 135
جدول فراوانی شماره 29-توزیع پاسخگویان بر حسب جلوگیری از اتلاف ساعات انجام کار 135
جدول فراوانی شماره 30- توزیع پاسخگویان بر حسب رضایت پرسنل از سهولت ارتباطات سازمانی 136
جدول فراوانی شماره 31- توزیع پاسخگویان بر حسب وجود بانکداری مبتنی بر صفحات وب 136
جدول فراوانی شماره 32- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری مبتنی بر صفحات وب 137
جدول فراوانی شماره 33- توزیع پاسخگویان بر حسب بانکداری مبتنی بر ماشینهای خودپرداز 137
جدول فراوانی شماره 34- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری مبتنی بر ماشینهای خودپرداز 138
جدول فراوانی شماره 35- پاسخگویان بر حسب بانکداری تلفنی 138
جدول فراوانی شماره 36- پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری تلفنی 139
جدول فراوانی شماره 37- پاسخگویان بر حسب بانکداری اینترنتی 139
جدول فراوانی شماره 38- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری اینترنتی 139
جدول فراوانی شماره 39- توزیع پاسخگویان بر حسب موبایل بانک 140
جدول فراوانی شماره 40-توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به موبایل بانک 140
جدول فراوانی شماره 41- توزیع پاسخگویان برحسب میزان موفقیت بانک در بانکداری مبتنی بر صفحات وب 141
جدول فراوانی شماره 42- توزیع پاسخگویان برحسب میزان موفقیت بانک در بانکداری مبتنی بر خودپرداز 141
جدول فراوانی شماره 43- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری تلفنی 142
جدول فراوانی شماره 45- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری اینترنتی 142
جدول فراوانی شماره 46- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری موبایل 143
جدول فراوانی شماره 47- توزیع پاسخگویان بر حسب نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک 144
جدول فراوانی شماره 47- توزیع پاسخگویان بر حسب نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک 144
جدول فراوانی شماره 48- توزیع پاسخگویان برحسب سن 145
جدول فراوانی شماره 49- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت 146
جدول فراوانی شماره 50- توزیع پاسخگویان برحسب پست سازمانی 146
جدول فراوانی شماره 51- توزیع پاسخگویان برحسب سابقه کار 147
جدول فراوانی شماره 53- توزیع پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی 149
جدول فراوانی شماره 54- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تسلط به کامپیوتر 150
جدول شماره 55- رابطۀ بین پست سازمانی و دیدگاه به نقش روابط

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس