منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اجتماعی، توزیع فراوانی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

3-4- یافتههای تحلیلی 124
4-4- تحليل چندمتغيره؛ رگرسيون خطي 143
5-فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
1-5- جمع بندی یافته های توصیفی 148
2-5- جمعبندی یافتههای تحلیلی 150
3-5- تحلیل چند متغیره؛ رگرسیون 155
4-5- نتیجهگیری 156
5-5- بحث در نتایج 158
6-5- پیشنهادها 159
7-5- محدودیتهای تحقیق 160
فهرست منابع 161
ضمایم 167

فهرست جداول
عنوان صفحه
جداول یکبعدی
جدول شماره (1-2) نظریههای سرمایه………………………………………………………………………………………..27
جدول شماره(2-2) تعاریف سرمایهاجتماعی از نظر اندیشمندان……………………………………………………..34
جدول شماره (3-2) سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی……………………………………………………………………38
جدول شماره (4-2) رابطه بین سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی……………………………………………………..39
جدول شماره (5-2) سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی……………………………………40
جدول شماره (6-2) سرمایه اجتماعی و رابطه عناصر آن……………………………………………………………….40
جدول شماره (7-2) میزان اعتماد بینشخصی (اعضای خانواده، خویشان و دوستان)………………………..46
جدول شماره (8-2) اجزای اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………….47
جدول شماره (9-2) روابط اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان کلاسیک…………………………………………..55
جدول شماره (10-2) تعریف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………….71
جدول شماره (11-2) مدل پاکستون برای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………73
جدول شماره (1-3) اجزای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….92
جدول شماره (2-3) شاخصههای سرمایهاجتماعی، گویهها و سطحسنجش………………………………………93
جدول شماره (3-3) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………97
جدول شماره (1-4) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس………………………………………………………………101
جدول شماره (2-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………………102
جدول شماره (3-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………….103
جدول شماره (4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………….104
جدول شماره (5-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………….105
جدول شماره (6-4) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی……………………………………………106
جدول شماره (7-4) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت…………………………………………………………….107
جدول شماره (8-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تماشای تلویزیون در شبانهروز……………………………108

عنوان صفحه
جدول شماره (9-4) توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از برنامههای تلویزیون…………………………… 109
جدول شماره (10-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون……………………..110
جدول شماره (11-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون…………………………………112
جدول شماره (12-4) توزیع فراوانی انواع اعتماد………………………………………………………………………..114
جدول شماره (13-4) توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی………………………………………………115
جدول شماره (14-4) توزیع پاسخگویان بر حسب انسجاماجتماعی……………………………………………….116
جدول شماره (15-4) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکههای اجتماعی………………………………………….118
جدول شماره (16-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سرمایهاجتماعی………………………………………119
جدول شماره (17-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایت اجتماعی…………………………………..121
جدول شماره (18-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آگاهی سیاسیاجتماعی……………………………122

جداول دوبعدی
جدول شماره (19-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون………………………..124
جدول شماره(20-4)آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……..125
جدول شماره (21-4) آزمون تفاوت میانگین اعتماد اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………….126
جدول شماره (22-4) آزمون تفاوت میانگین انسجاماجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………….127
جدول شماره (23-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی……………………………………………………..128
جدول شماره (24-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی…………………………………………………………………………..128
جدول شماره (25-4) آزمون تفاوت میانگین شبکههای اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون…………………………………129
جدول شماره (26-4) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین شبکههای اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون….130
جدول شماره(27-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و آگاهیهای سیاسی اجتماعی……………………………………….131
جدول شماره(28-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و آگاهیهای سیاسیاجتماعی خانوادهها………………………………………………131
جدول شماره(29-4) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….132
جدول شماره(30-4) آزمون تفاوت میانگین رضایت اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………..133
جدول شماره(31-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی……………………………………………………..134
جدول شماره(32-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی…………………………………………………………………………134
جدول شماره (33-4) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی……………………………………………………………………….135
جدول شماره(34-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب تفاوت در میزان تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون..136
جدول شماره(35-4) توزیع فراوانی بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی…………………………………….136
جدول شماره (36-4) رابطه بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی……………………………………………….137
جدول شماره (37-4) مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بینندگان شبکههای سیما………………………………………………………….138
جدول شماره(38-4) رابطه بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………139
جدول شماره (39-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب قومیت…………………………………………………………..140
جدول شماره (40-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………….141
جدول شماره (41-4) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال………………..142
جدول شماره (42-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت………………………………………………………….143
جدول شماره (43-4) رگرسیون خطی؛ بررسی همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته………………………………………………144
جدول شماره (44-4) نتایج تبیینی فرضیههای تحقیق در یک نگاه………………………………………………………………………………146

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره (1-2) ارتباط متقابل انواع سرمایه…………………………………………………………………………………………30
نمودار شماره (2-2) سطوح سهگانه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………….37
نمودار شماره (3-2) اجزای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………..43
نمودار شماره (4-2) ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..51
نمودار شماره (5-2) تشکیل سرمایه اجتماعی بر اساس دیدگاه وبر……………………………………………………………….55
نمودار شماره (6-2) مدل سرمایه اجتماعی نانلین………………………………………………………………………………………65
نمودار شماره (7-2) مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………86
نمودار شماره (1-4) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………………….101
نمودار شماره (2-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………..102
نمودار شماره (3-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………………………….103
نمودار شماره (4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………………………….104
نمودار شماره (5-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………….105
نمودار شماره (6-4) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی…………………………………………………………..106
نمودار شماره (7-4) توزیع پاسخگویان بر حسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره هنر معاصر، رسانه های نوین، جهانی شدن، فناوری نوین Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اجتماعی، علوم اجتماعی، نهاد اجتماعی، ارزشهای اجتماعی