منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، بازار سرمایه، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

اندازهگیری ضریب واکنش سود از بازده غیرعادی استفاده شده است.
برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق با محدودیت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس از گزارشات هیئت مدیره در تمامی شرکت های مورد بررسی روبه رو شده؛ به طوریکه در بعضی از سال ها اطلاعات حق الزحمه در دسترس ولی در باقی سال ها در دسترس نبود. این موضوع سبب شد تا شرکتها در نمونه مذکور پخش و بدون ساختار شوند، بر این اساس از روش رگرسیونی مقطعی براي آزمون فرضیه فرعی پنجم استفاده شده و برای سایر فرضیات از رگرسیون ترکیبی استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکتهای مورد بررسی ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود وجود دارد. در عین حال در نتایج پژوهش شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازة موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت می کند و ضریب واکنش سود یافت نشد.

واژگان کلیدی:
کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، اندازه موسسه حسابرس، حق الزحمه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی ، تخصص حسابرس در صنعت، استقلال حسابرس

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
اطمینان سرمایه‌گذار به کارایی و اثر‌بخشی عملیات بازارهای مالی جهان و رسیدن به رشد اقتصادی و پایداری آن در سطح جهان، کاری اساسی است. سرمایه‌گذاران برای فهم و درک اینکه اطلاعات مالی مبنای تصمیم‌گیری تخصیص منابع مالی خود درخور اعتماد و اتکا هستند، به حسابرسان نیازمندند و اظهار نظر حسابرسی در خصوص صورتهای مالی، ابزار دستیابی به آن است. حسابرسان مالی در بهبود افزایش قابلیت اتکا و اعتماد اطلاعات مالی فراهم‌شده به‌وسیله شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی غیرانتفاعی و دیگر واحدهای تجاری از طریق اعتباربخشی به صورتهای مالی، نقش اساسی ایفا می‌کنند.
کیفیت حسابرسی نقش کلیدی در کارایی بازار سرمایه ایفا می‌کند. این بدان سبب است که از یک‌طرف، حسابرسی مستقل معیاری برای اعتباربخشی و یکنواخت‌سازی صورتهای مالی به‌شمار می‌رود و از طرف دیگر، کیفیت حسابرسی با فراهم کردن اطلاعات درخور اتکای صورتهای مالی و افشای هرگونه رخدادی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری تاثیر داشته باشد، از هدر رفتن سرمایه‌های به‌کار گماشته ‌شده در بازار سرمایه در سایه تصمیمگیری برپایه اطلاعات نادرست، جلوگیری می‌کند(2010 AustralianTreasury,).

کیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر بر آن از دیرباز مورد توجه و علاقۀ سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، محققان و اعتباردهندگان بوده است. حسابرسیی با کیفیت بالا، از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرایند گزارشگري مالی، به سودمندي این فرایند و کارایی بازار مالی کمک می کند. اطلاعات مالی قابل اتکا و معتبر به نوبه خود، موجب اعتماد استفاده کنندگان به اطلاعات می شود. برونداد این فرایند، در خدمت منافع عمومی است، زیرا به اتخاذ تصمیمات مناسب براي تخصیص منابع توسط سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر دست اندرکاران بازار سرمایه کمک می کند که خود عاملی بسیار مهم براي افزایش کارایی بازار سرمایه است (مشایخی و همکارن،1392).
هدف اصلی ما در این پژوهش این است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد. به همین جهت در این تحقیق با اشاره به وجه تمایز بین مفهوم کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابرس، و با توجه به اینکه در بسیاری از پژوهش ها، هیچ تفاوتی بین این دو قائل نشدند و اغلب آنها را برابر یکدیگر به کار گرفتند، به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است .
1-2) بیان مسئله
سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورتهای مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب میشود. بر اساس رويكرد تعهدي در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزينه ها میتوان سود را گزارش كرد و از آنجا كه در مبناي تعهدي لزوماً شناسايي درآمدها و هزينهها همراه با دريافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نيز از پيش بيني ها و برآوردها استفاده ميشود، از اين رو، اين پرسش مطرح مي شود كه تا چه ميزان مي توان به اين رقم در هنگام اخذ تصميم اطمينان كرد؛ پاسخ به اين پرسش از آن جهت اهميت پيدا ميكند كه اخذ تصميم نادرست به سبب اطلاعات ناكافي و ناصحيح، موجب مي شود كه تسهيم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود.
نقش حسابرسي در اعتبار بخشي نسبت به اطلاعات سود شركت ها در پي تجديد ارايه اخير سود شركت ها و ورشكستگي شركتهاي بزرگ، از اهميت درخور توجهي برخوردار شده است .
تفاوتهاي ناشي از كيفيت حسابرسي به صورت تفاوت در اعتبار ارايه شده توسط حسابرسان و كيفيت سود صاحبكار آنها خود را نشان ميدهد. از آنجايي كه كيفيت حسابرسي داراي ابعاد متفاوتي است و به طور ذاتي غيرقابل مشاهده است، مشخصه حسابرسي خاصي وجود ندارد كه به عنوان شاخصي براي آن در نظر گرفته شود. اغلب مطالعات گذشته از حسن شهرت حسابرس به عنوان شاخصي براي كيفيت حسابرسي استفاده نموده و رابطة بين حسن شهرت و كيفيت سود را بررسي كرده اند.
علاوه بر اين، محققان ديگري علاوه بر حسن شهرت، فرض خود را اين گونه بنا نهاده اند كه تخصص صنعت حسابرس به طور مستقيم به اعتبار ارايه شده توسط حسابرس كمك می كند. شواهد حاكي از آن است كه حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسي اثر بخش تري را ارايه مي كنند و تغييرات ساختاري در شركتهاي حسابرسي در جهت دستيابي به تخصص صنعت، حاكي از آن است كه تخصص صنعت نقش مهمي را در كيفيت حسابرسي بازي ميكند(هوگان و جنکینز1،۲۰۰۶). اين پژوهش تأثير کیفیت حسابرسی را بر ضريب واكنش سود2 (ERC) بررسي مي نمايد.
در دنیای سرمایهگذاری امروز فرایند تصمیمگیری شاید مهمترین بخش از فرایند یک سرمایهگذاری باشد. جایی که سرمایهگذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهترین تصمیمات میباشند. در این راستا مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری، اطلاعات است. هر میزان کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکتها بالاتر باشد. از میزان ابهام در برآورد بازده مورد انتظار آنها کاسته شده و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت.
اولین شواهد قوی در مورد واکنش بازار اوراق بهادار به انتشار و اعلام سود توسط بال و براون (۱۹۶۸) تهیه شد. آنها در تحقیق خود علاوه بر اثبات واکنش بازار به انتشار و اعلام سود با توجه به پیش بینی آن چگونگی واکنش بازار را نیز به شکل میانگین و به طور متوسط اندازهگیری کردند. آنها نشان دادند که واکنش سرمایه گذاران به شرکتهای با اخبار خوب منجر به بازده غیرمنتظره مثبت و به شرکتهای با اخبار بد منجر به بازده غیر منتظره منفی می شود. این موضوع توسط بال و بروان3 ضریب واکنش سود نامیده شد. (خوش طینت وفلاح،1387)
از طرف دیگرکیفیت حسابرسی را می توان به عنوان عاملی که باعث کارایی سرمایه گذاری و در نهایت واکنش بازار می گردد، محسوب کرد. تقاضا براي كيفيت حسابرسي از آن جا ناشي مي شود كه بين مديران شركت و سرمايه‌گذاران تضاد نمایندگی وجود دارد. هنگامی که هزینه‌های نمایندگی به دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت مؤثر توسط مالکان افزایش می‌یابد، تقاضا برای حسابرسی‌های با کیفیت بالاتر افزایش می‌یابد (ازیبی4 و دیگران، ۲۰۱۲). همچنین، تضاد نمایندگی حتی ممکن است به عدم تقارن اطلاعاتی نیز ختم شود. بنابراین، یکی دیگر از دلایل تقاضا برای حسابرسی را می‌توان عدم تقارن اطلاعاتی دانست. از آنجا که کیفیت حسابرسی قبل یا در حین انجام حسابرسی غیر قابل مشاهده است، شاخص‌های مختلفی برای نشان دادن کیفیت حسابرسی در تحقیقات معرفی شده‌اند.
با این وجود در دهه هاي اخیر دیدگاه هاي توصیفی هم مورد توجه قرار گرفته اند. نخستین بار دی آنجلو5 (۱۹۸۱) مفهوم کیفیت حسابرسی را از دیدگاهی توصیفی مورد توجه قرار داد.
۱) توانمندی حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریفات با اهمیت
۲) توانمندی حسابرس برای گزارش اشتباهات و تحریفات کشف شده
بنابراین اگر کیفیت حسابرسی را به عنوان ارزشی که باعث واکنش بازار و تاثیر گذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران می گردد، بدانیم این مسئله وجود دارد که :
اولا: چه عواملی بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد ؟
ثانیا: از آن جایی که کیفیت حسابرسی تاثیر قابل توجهی بر ارزش بازار سهام شرکت ها دارد پس چه رابطه ای می تواند بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود وجود داشته باشد؟
1-3) اهمیت وضرورت تحقیق
به دنبال تفکیک مدیریت شرکتها از مالکیت انها ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان موضوع کیفیت حسابرسی اهمیت زیادی یافته است.
کیفیت حسابرسی نقش کلیدی در کارایی بازار سرمایه ایفا می کند. این بدان سبب است که کیفیت حسابرسی با فراهم کردن اطلاعات در خور اتکای صورت های مالی و افشای هرگونه رخدادی که میتواند بر تصمیمگیری تاثیر داشته باشد از هدر رفتن سرمایه ای به کار گماشته شده در بازار سرمایه در سایه تصمیم گیری برپایه نادرست جلوگیری میکند.
نتیجه تصمیمات سرمایهگذاران همان واکنش بازار است. واکنش سرمایه گذاران به شرکتهای با اخبار خوب منجر به بازده غیر منتظره مثبت و به شرکتهای با اخبار بد منجر به بازده غیر منتظره منفی میشود.
از آن جایی که کیفیت حسابرسی نقش کلیدی در کارایی بازار سرمایه دارد یعنی میتواند با افشای هرگونه رخدادی برتصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر داشته باشد و در نتیجه باعث واکنش بازار گردد. بنابراین بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود مورد بررسی قرار می گیرد.
1-4) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
وجه تمایز تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود میباشد. یکی از عوامل اصلی که موجب ارتقاي کیفیت اطلاعات و کاهش ریسک اطلاعاتی گزارش هاي منتشره از سوي شرکتها میشود، ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر می باشد حسابرسان به صورت کلی و به عنوان یکی از فرضیات رفتاري حسابرسی، پذیرفته اند که باید در برابر کیفیت کار خویش به عنوان یک کارشناس حرفه اي به کسانی که بر کار ایشان اتکا میکنند، پاسخگو باشند (حساس یگانه،۱۳۸5 ). همچنین شاخص های کیفیت حسابرسی در این تحقیق شامل،دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکارحسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی میباشد.
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود میباشد.
به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازهگیری کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار میگیرد.
در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازهگیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود مورد توجه خواهد بود.
1-۶) فرضيه‏هاي تحقیق
فرضیه اصلی اول:
بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول:
بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:
بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم :
بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم:
بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم:
بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.
1-۷) روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و در طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس روش، پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. بنابراین در این پژوهش به بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل بر اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر از طریق به دست آوردن ضریب همبستگی می پردازیم. این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی به شمار می رود. فرضیه های تحقیق

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ضریب همبستگی، فعالیت های اقتصادی، سیاست های اقتصادی، بهره مندی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قلام تعهدی، ضریب واکنش سود، کیفیت حسابرسی، دارایی ها