پایان نامه با کلمات کلیدی تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، بورس تهران، تولید سرانه

دانلود پایان نامه ارشد

ی توان مطرح نمود و در صدد پاسخگویی به آنها تلاش کرد، عبارتند از:
1ـ چرا با وجود حمایت ها و بحث های نظری، پدیده سرمایه گذاری در شهرستانها آنچنان تحقق نمی یابد و تا چه حد زمینه و بسترهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرمایه گذاری فراهم است؟
2ـ چرا با اقرار و اعتراف به موانع و تنگناهای سرمایه گذاری، به راحتی نمی توانیم آنها را از بین ببریم؟
3ـ چرا سرمایه داران و سرمایه گذاران اغلب فرار یا کتمان سرمایه را بر بکارگیری آن در داخل کشور ترجیح می دهند؟
4ـ چرا سرمایه گذاران این همه درگیر مشکلات ناشی از جامعه می باشند و عاقبت ورشکستگی را تجربه می کنند؟
5ـ تا چه حد جامعة فعلی ما از سرمایه گذاری و سرمایه گذار استقبال می کند؟ چرا اغلب سرمایه گذاری منجر به نتیجه و بهره دهی نمی شوند؟
6ـ چرا بین آغاز و پایان فرایند سرمایه گذاری فاصله زیاد و پیش بینی نشدة هزینه ، وجود دارد؟
7ـ چرا اکثر طرحها حالت نیمه کاره و بلاتکلیف دارند و چاره ای اندیشیده نمی شود و چرا یک سیستم مدیریتی و رهبری قوی و کارآمد مبنی بر حمایت، هدایت و نظارت بر امر سرمایه گذاری وجود ندارد و یا در حد ضعیف و سست است؟
8ـ چرا پدیده سرمایه گذاری آنچنانکه ضرورت دارد و نیاز شدید جامعه ما است و پتانسیل قوی در آن موجود است، جدی گرفته نمی شود؟
9ـ تا چه حد به مسأله سرمایه گذاری بعنوان کلید و آغاز رشد و توسعه و راه حل مشکلاتی همچون بیکاری و فقر توجه و اهمیت داده می شود و در راستای ترویج و گسترش آن تلاش می شود.؟
10ـ در بین مسائل و نیازهای مختلف کشور وشهری مانند خلخال موضوع سرمایه گذاری از چه رتبه و اولویتی برخوردار است و تا چه حد کشور وشهرستانی مثل خلخال بالقوه مستعد سرمایه گذاری است؟ و تا چه حد بالفعل، پدیده سرمایه گذاری در آن تحقق یافته است؟
11ـ تا چه حد سرمایه ها منجر به سرمایه گذاری های سالم و مفید می شوند؟ تا چه حد سرمایه ها در زمینه های کاذب و غیرضروری و حتی مضر به کار گرفته می شود؟
12ـ تا چه حد هدایت و رهبری سرمایه ها و پس انداز ها به سرمایه گذاری مؤثر، مولد و اشتغال‌زا وجود دارد؟
13ـ تا چه حد سرمایه ها در زمینه های ضروری و انسانی و سازنده به کار گرفته می شود و از بکارگیری آن در زمینه های غیرضروری، کاذب، زرق و برق و … پیشگیری می شود. چرا اغلب سرمایه ها در مراسمات و تشریفات خانمانسوز به هدر می رود و به راحتی سرمایه های کلان تاراج می شود و متأسفانه تبدیل به طرحهای سازنده و مؤثر نمی شوند؟
14ـ چرا امکانات و سرمایه های کلان کشور به خاطر برنامه های غیرضروری و تشریفاتی و مقطعی هزینه می شود و چرا سرمایه های کلان و کارساز با برنامه های متعددتجزیه و ناکارآمد می شوند؟
15ـ تا چه حد سرمایه های موجود استفاده بهیه می شود و تبدیل به کارهای مثمرالثمر و پایدار شده اند و تا چه حد از سرمایه ها در راستای تأمین نیازهای انسانی و حیاتی هزینه می شوند؟
16ـ تا چه حد نهادها و مؤسسات لازم برای هدایت فرایند سرمایه گذاری موجود و در دسترس است؟ تا چه حد خدمات موردنیاز پدیده سرمایه گذاری از قبیل : آموزش و اطلاع رسانی، مشاوره، راهنمایی، حقوق فنی، مالی و غیره ارائه می شود تا سرمایه گذاری و سرمایه گذاران مورد حمایت و پاداش و تشویق قرار می گیرند و تا چه حد موفقیت سرمایه گذاری در شرایط فعلی جامعه تضمین است؟
17ـ تا چه حد امنیت سرمایه گذاری وجود دارد؟
18ـ تا چه حد ثبات اجتماعی و اقتصادی مناسب سرمایه گذاری فراهم است؟
19ـ تا چه حد فضای روانی و اجتماعی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فراهم است؟
20ـ چرا با وجود منابع مادی و فکری غنی، سرمایه گذاری لازم صورت نمی گیرد و مشکلات و معضلات خطرناکی همچون بیکاری و فقر گریبان گیر جامعه است و آن را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد و … .

اهداف پژوهش :
در این بررسی و پژوهش اهداف زیر موردنظر می باشند:
1ـ پی بردن به اهم نقش مسائل وموانع اجتماعی و اقتصادی و شدت و ضعف آنها در تأثیر بر فرآیند سرمایه گذاری
2ـ پی بردن به میزان حمایت ها و نظارت و هدایت سرمایه گذاری از سوی جامعه و نهادهای مربوطه و شدت و ضعف عوامل مذکور در تسریع و تسهیل سرمایه گذاری و تأثیر آنها در میزان موفقیت سرمایه گذاری
3ـ ارزیابی فرضیه ها و پاسخ های حدسی به سؤالات اساسی پیرامون این پژوهش با استفاده از یافته ها و داده های بدست آمده از طریق ابزار اندازه گیری تحقیق.

4ـ پی بردن به میزان استقبال جامعه از موضوع سرمایه گذاری و سرمایه گذار و کسب اطلاع و شناخت از ویژگی و بسترهای موجود اجتماعی و اقتصادی در ارتباط با پدیده سرمایه گذاری.
5ـ یافتن میزان و شدت و ضعف عوامل و موانع اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر پدیده سرمایه گذاری. (عوامل و موانع مختلف ناشی از جامعه)
6ـ بررسی رابطه بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط بر سرمایه گذاری و بویژه در ارتباط با میزان موفقیت یا شکست سرمایه گذاری با استفاده از روشهای آماری استنباطی
7ـ ارائه انتقادات، پیشنهادات و راه کارهای لازم پس از نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش به منظور بهبود، تسریع و تسهیل سرمایه گذاری

در این فصل در نظر داریم پاره ای از شاخصها و نمونه هایی از مسائل اجتماعی و اقتصادی وضعیت کشورمان ارائه نماییم، که می تواند برای جامعه فعلی و آتی نگران کننده باشد، تا موضوع سرمایه گذاری بتواند مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که تنها تسهیل و تسریع پدیده سرمایه گذاری است که می تواند به صورت ریشه ای و اساسی در راستای حل مشکلات ناشی از فقر اقتصادی، چاره ساز باشد. برخی از موارد قابل توجه به منظور پی بردن به اهمیت سرمایه گذاری در شرایط فعلی عبارتند از :
ایران اسلامی جنگ طولانی 8 ساله را سپری نموده است و طبق برآورد کارشناسان سازمان بین المللی حدود یک هزار میلیارد دلار فقط خسارت مادی دیده است و در طول جنگ فرصتهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی آنچنانی نداشته است و همچنین در گذشته از رشد و توسعه لازم و کافی برخوردار نبوده است، پرواضح است که باید عقب ماندگی ناشی از جنگ و گذشته را با اتخاذ برنامه های ویژه جبران نماییم. ایران با جمعیتی حدود 75میلیون نفر، نزدیک به یک درصد جمعیت جهان را دارد و برای یافتن جایگاهی مناسب در عرصة اقتصاد بین المللی باید دست کم به سهم یک درصد از آن دست یابد که برای تحقق آن، باید تلاش گسترده ای از سوی مردم، فعالان اقتصادی و مسئولان کشور صورت گیرد.
علائم و شاخصهای اقتصادی کشوروبالخصوص خلخال رضایت بخش و توجیه پذیر نیست و متناسب نیازهای فعلی و آتی نمی باشد و تناسبی با منابع و استعدادهای آن ندارد. پدیده فقر و بیکاری به عنوان دو معضل و مشکل خطرناک، جامعه فعلی و آتی را به طور جدی و نگران کننده مورد تهدید قرار می دهد و اگر راه حل اساسی اتخاذ نشود به ناچار شاهد عواقب وحشتناک آنها خواهیم بود.
طبق اعلام یک استاد دانشگاه، نرخ درآمد سرانه در ایران طی بیست سال گذشته به 7 درصد می رسد، این رشد در مقایسه با سایر کشورهای هم سطح بسیار ناچیز است و براساس بررسی بانک جهانی، از میان 116 کشور به لحاظ درآمد سرانه، ایران با احتساب درآمد نفت رتبه 58 را کسب نموده است و این رتبه در ردیف کشورهای نامیبیا، گواتمالا و السالوادور است. تولید سرانه ایران یک هزار و پانصد دلار است که یک رقم ناچیزی است به عنوان مثال کشورهایی مانند سوئیس 40 هزار دلار و ژاپن 39 هزار دلار تولید سرانه دارند در حالی که این دو کشور از نظر منابع فقیرتر محسوب می شوند.1
از 189 کشور جهان تنها 13 کشور تاکنون به سازمان جهانی پیوسته اند که ایران یکی از این کشورهاست و این در حالی است که بیش از 90 درصد تجارت جهانی در اختیار اعضاء سازمان تجارت جهانی است.2
با توجه به نسبت جمعیت کشور ایران به جمعیت جهان که حدود یک درصد است، نرخ رشدی حدود 18 درصد صادرات سالانه موردنیاز است و برنامه ریزی ها و روند رشد فعلی برای دستیابی به این رشد کافی نیست.3
بورس تهران از نظر سرعت گردش سهام کندترین بورس جهان است. سرعت گردش سهام در بورس تهران در بین 20 بورس معتبر جهان در پایین ترین رتبه قرار گرفته است. به گزارش مؤسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری سرعت گردش سهام در بورس تهران برابر 9/19 درصد است. در حالیکه این میزان در بورس تایوان 3/259 و در بورس نیویورک نزدیک به 9/383 درصد می رسد. بورس آیینه تمام نمای اقتصاد ملی و انعکاسی از رونق یا رکود آن است که جذب سرمایه های سرگردان زمینه باروری و تولید را فراهم می کند. بورس جهت دادوستد سرمایه و جذب سرمایه و هدایت به سوی بخشهای تولیدی، صنعتی است.4
طبق اعلام دبیرکل خانه کارگر، ارزش پول ملی ایران از سال 1358 تاکنون 101 برابر کاهش یافته است.5
براساس گزارش معاون کل وزارت اقتصاد و دارایی، بیش از 60 درصد جمعیت کشور را نیروی جوان تشکیل می دهد. وی از ورود 5/9 میلیون نفر نیروی کار جوان به بازار کار ظرف سال آینده خبر داد و ایجاد اشتغال برای این عده را منوط به جلب سرمایه گذاریهای جدید داخلی و خارجی دانست.6 طبق گزارش مدیرعامل بانک اقتصادی نوین، سرانه سپرده گذاری مردم در بانکها کمتر از 50 هزار ریال است در حالی که این عدد در سال 57 دیده شده است.7
مدیرعامل بیمه دانا اعلام کرد سرانه حق بیمه در کشورهای پیشرفته نزدیک به 5 هزار دلار است که این رقم در ایران تنها حدود 10 دلار است یا دو هزارم این شاخص در جهان است، وی افزود این در حالی است که بیش از 80 درصد اموال در ایران پوشش های بیمه ای ندارند.8 براساس اعلام معاون امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طبق آخرین آمار مربوط به سال 80 در مجموع 8892 طرح ملی و 47927 طرح استانی نیمه کاره در کشور وجود دارد او اشاره کرد ضابطه مند کردن و کنترل جدی آغاز عملیات اجرایی طرحهای جدید بدون توجه به منابع و طرحهای نیمه تمام قبلی، بسیاری از دستگاهها را متضرر کرده است.9
برآورد صورت گرفته، نشان می دهد نرخ بیکاری در سال آینده به بیش از 17 درصد افزایش می یابد به گفته یک مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نرخ بیکاری در کشور تا پایان سال 81 به 8/16 درصد افزایش یافته است.10
براساس تحقیقات بعمل آمده، سالانه فقط 2 درصد جوانان در آستانه ازدواج، موفق به ازدواج می شوند و مابقی به علت نداشتن کار و شغل و منبع درآمد از تشکیل زندگی محروم می‎شوند.11
نشریه اکونومیست در گزارش جهان سال 2002 در آیینه آمار نوشت: سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 1330 دلار و میزان تولید ناخالص داخلی ایران 87 میلیارد دلار است. در حالی که نروژ دارای سرانه تولید ناخالص داخلی 38700 دلار، سوئیس 36500، دانمارک 34600 ، ژاپن 31900، سنگاپور 20700، استرالیا 20400 و آمریکا 37300 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی دارند و همچنین آمریکا 10708 میلیارد دلار و ژاپن 40505 میلیارد دلار دارای تولید ناخالص داخلی می باشند.12
به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متوسط زمان اجرای طرحهای عمرانی در کشور 114 ماه (9 سال و 6 ماه) است در حالیکه زمان اجرای طرحها در کشورهای صنعتی دو تا سه سال است او اشاره می کند هم اکنون 10 هزار طرح نیمه تمام ملی و 40 هزار طرح نیمه تمام استانی در ایران وجود دارد.13
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در نیمه نخست سال 81 ، حدود 75 هزار کارگر از واحدهای کارگری اخراج و بیکار شده اند. همچنین از سال 80 تا بهمن ماه همان سال در طول سه ماه حدود 150 هزار نفر از کار بیکار شده اند و به جرگه بیکاران کشور پیوسته اند.14
به گزارش ایرانا براساس پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات زمان و دانشگاه تهران، نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده از 7/4 به 22 درصد در پنج سال اخیر با افزایش 17 درصد، رسیده است.15
به گزارش وزیر اقتصاد، تعداد بیکاران تا دو سال دیگر (83) به 5 میلیون نفر می رسد. برای اینکه بتوانیم نرخ بیکاری را در انتهای برنامه سوم در حد 14 درصد نگهداریم باید 760 هزار شغل در سال ایجاد کنیم.16
معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: ایران با داشتن 14 میلیارد دلار کسری در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حق مالکیت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قاچاق کالا، اقتصاد کشور، صنایع کوچک، نیروی کار