پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش از راه دور، مصرف کننده، تلفن همراه، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

7
5-11 پيشنهاد براي کاهش افت و افزايش موفقيت 211
5-12 محدوديت هاي پژوهش 214
5-13 پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آينده 214
منابع و مأخذ 215
منابع فارسي 215
منابع لاتين 216
پيوست ها 224
پيوست 1: پرسشنامه تحقيقاتي 224
پيوست 2: کدهاي باز مربوط به علل عدم موفقيت 228
پيوست 3: کدهاي باز مربوط به علل موفقيت 232
پيوست 4: قواعد درخت تصميم براي مشخصه هاي پرسشنامه اي 234
پيوست 5: شمايي از معماري ورژن 1 نرم افزار پيش بين 242

فهرست جداول
جدول ‏1-1:آمار مقايسه اي افت تحصيلي در آموزش الکترونيکي 7
جدول ‏2-1: اصطلاحات به کار رفته براي انواع آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات 14
جدول ‏2-2: آموزش به کمک رايانه و سيستم‌هاي آموزشي هوشمند 40
جدول ‏2-3: شاخص هاي مقايسه اي رگرسيون 71
جدول ‏2-4: نتايج مقايسه الگوريتم ها در پژوهش لوون 71
جدول ‏2-5: نتايج مقايسه الگوريتم ها در پژوهش کُتسيانتيس و همکارانش 72
جدول ‏2-6: مقايسه صحت طبقه بندي در پژوهش بوگارد و همکاران 83
جدول ‏3-1 : عوامل، گويه ها و بار عاملي پرسشنامه 102
جدول ‏3-2: پايايي پرسشنامه 103
جدول ‏3-3: خلاصه مدل رگرسيون 104
جدول ‏3-4: نتايج تحليل واريانس 104
جدول ‏3-5: ضرايب استاندارد و استاندارد نشده متغيرها 105
جدول ‏3-6: جامعه آماري پژوهش 106
جدول ‏3-7: نمونه آماري پيش بيني شده 107
جدول ‏3-8: نمونه واقعي پژوهش 107
جدول ‏3-9: خلاصه روش پژوهش و تحليل 110
جدول ‏4-1: نظام کد دهي به متغيرها 112
جدول ‏4-2 :نتايج تحليل همبستگي اسپيرمن براي متغيرهاي اسمي و ترتيبي 114
جدول ‏4-3: همبستگي متغيرهاي نسبتي و فاصله اي با متغير ملاک 115
جدول ‏4-4: آزمون نرمال بودن متغير ملاک 117
جدول ‏4-5: آمار توصيفي متغيرهاي پيش بين و ملاک (نسبتي و فاصله اي) 117
جدول ‏4-6: آمار توصيفي بر حسب جنسيت و وضعيت تأهل 119
جدول ‏4-7: آمار توصيفي متغيرهاي اجتماعي – اقتصادي (اشتغال، سکونت، هزينه تحصيل) 120
جدول ‏4-8 : آمار توصيفي متغيرهاي رسانه اي (لپ تاپ، تلفن همراه، دسترسي به اينترنت) 120
جدول ‏4-9: همبستگي متغيرهاي دموگرافيک با متغير ملاک 121
جدول ‏4-10: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي دموگرافيک 122
جدول ‏4-11: تحليل واريانس مدل رگرسيون متغيرهاي دموگرافيک 122
جدول ‏4-12: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي متغيرهاي دموگرافيک 123
جدول ‏4-13: مقايسه آمار افت تحصيلي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد 123
جدول ‏4-14: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي دموگرافيک 124
جدول ‏4-15: نقش متغيرهاي دموگرافيک در معادله رگرسيون لجستيک 124
جدول ‏4-16: همبستگي پيشينه تحصيلي با متغير ملاک 125
جدول ‏4-17: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي پيشينه تحصيلي 126
جدول ‏4-18: تحليل واريانس مدل رگرسيون مربوط به پيشينه تحصيلي 126
جدول ‏4-19: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي پيشينه تحصيلي 126
جدول ‏4-20: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي پيشينه تحصيلي 127
جدول ‏4-21: نقش متغيرهاي مربوط به پيشينه تحصيلي در معادله رگرسيون لجستيک 127
جدول ‏4-22: همبستگي متغيرهاي اجتماعي – اقتصادي با متغير ملاک 128
جدول ‏4-23: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي 129
جدول ‏4-24: تحليل واريانس مدل رگرسيون متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي 129
جدول ‏4-25: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي متغيرهاي اجتماعي – اقتصادي 130
جدول ‏4-26: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي اجتماعي – اقتصادي 131
جدول ‏4-27 : همبستگي متغيرهاي رواني- فني با متغير ملاک 131
جدول ‏4-28: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي رواني – فني 132
جدول ‏4-29: تحليل واريانس مدل رگرسيون مربوط به متغيرهاي رواني – فني 132
جدول ‏4-30: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي متغيرهاي رواني – فني 133
جدول ‏4-31: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي رواني – فني 133
جدول ‏4-32: نقش متغيرهاي رواني – فني در معادله رگرسيون لجستيک 134
جدول ‏4-33 : همبستگي متغيرهاي رسانه اي با متغير ملاک 134
جدول ‏4-34: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي رسانه اي 135
جدول ‏4-35: تحليل واريانس مدل رگرسيون مربوط به متغيرهاي رسانه اي 135
جدول ‏4-36: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي متغيرهاي رسانه اي 136
جدول ‏4-37: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي رسانه اي 136
جدول ‏4-38: همبستگي تجارب يادگيري الکترونيکي با متغير ملاک 137
جدول ‏4-39: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي تجارب يادگيري الکترونيکي 138
جدول ‏4-40: تحليل واريانس مدل رگرسيون براي تجارب يادگيري الکترونيکي 138
جدول ‏4-41: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي تجارب يادگيري الکترونيکي 138
جدول ‏4-42: جدول طبقه بندي بر اساس تجارب يادگيري الکترونيکي 139
جدول ‏4-43: نقش تجارب يادگيري الکترونيکي در معادله رگرسيون لجستيک 140
جدول ‏4-44: همبستگي متغيرهاي مديريتي با متغير ملاک 141
جدول ‏4-45: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي مديريتي 141
جدول ‏4-46: تحليل واريانس مدل رگرسيون براي متغيرهاي مديريتي 141
جدول ‏4-47: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي متغيرهاي مديريتي 142
جدول ‏4-48: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي مديريتي 142
جدول ‏4-49: چولگي و کشيدگي متغيرها (فرض نرمال بودن) 143
جدول ‏4-50 :ضرايب استاندارد مستقيم براي مدل اوليه 144
جدول ‏4-51: ضرايب استاندارد غير مستقيم براي مدل اوليه 144
جدول ‏4-52: شاخص هاي نيکويي برازش مدل اوليه 145
جدول ‏4-53: مهم‌ترين متغيرهاي پيش بين موفقيت يادگيرنده الکترونيکي 145
جدول ‏4-54: شاخص هاي نيکويي برازش مدل تعديل شده 146
جدول ‏4-55: ضرايب مسير مستقيم براي مدل تعديل شده 147
جدول ‏4-56: ضرايب مسير غير مستقيم براي مدل تعديل شده 147
جدول ‏4-57: کدهاي محوري براي عوامل خاص تأثيرگذار بر افت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي 150
جدول ‏4-58: کدهاي محوري براي عوامل خاص تأثيرگذار بر موفقيت دانشجوي الکترونيکي 156
جدول ‏4-59: کدهاي محوري براي عوامل مشترک ولي مهم بر افت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي 157
جدول ‏4-60: کدهاي محوري براي عوامل مشترک ولي مهم بر موفقيت دانشجوي الکترونيکي 161
جدول ‏4-61:کدهاي محوري براي عوامل مشترک موثر بر افت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي و حضوري 162
جدول ‏4-62: کدهاي محوري براي عوامل مشترک بر موفقيت دانشجوي الکترونيکي و حضوري 162
جدول ‏4-63 : مشخصه هاي ورودي و ارزش هاي مربوطه 164
جدول ‏4-64: مشخصه هاي پرسشنامه اي و ارزش هاي مربوطه 164
جدول ‏4-65: کارآيي الگوريتم هاي پيش بيني رگرسيوني با داده هاي آموزش 168
جدول ‏4-66: الگوريتم هاي بکار رفته براي حل مسئله طبقه بندي 169
جدول ‏4-67 : کارآيي الگوريتم هاي پيش بيني طبقه بندي با داده هاي آموزش 170
جدول ‏4-68: کارآيي الگوريتم هاي پيش بيني رگرسيوني با داده هاي تست 172
جدول ‏4-69: کارآيي الگوريتم هاي پيش بيني طبقه بندي با داده هاي تست 175
جدول ‏5-1 : خلاصه تحقيقات مرتبط با متغيرهاي دموگرافيک 185
جدول ‏5-2: خلاصه تحقيقات مرتبط با پيشينه تحصيلي 189
جدول ‏5-3: خلاصه تحقيقات مرتبط با وضعيت اجتماعي – اقتصادي 191
جدول ‏5-4: مقايسه معدل دانشجويان بر حسب سرعت اينترنت 197

فهرست اشکال
شکل ‏2-1: مفاهيم مرتبط با يادگيري الکترونيکي 16
شکل ‏2-2: مدل طولي “تينتو” 23
شکل ‏2-3: مدل مسير “کمبر” براي افت تحصيلي در آموزش از راه دور 24
شکل ‏2-4 :مدل مسير “بويلز” 25
شکل ‏2-5:‏ مدل “برنارد و هانگ” براي ماندگاري دانشجو در يادگيري الکترونيکي 27
شکل ‏2-6: مدل “بکِله” براي عوامل موثر بر موفقيت يادگيري الکترونيکي 29
شکل ‏2-7: مدل ادامه تحصيل در يادگيري الکترونيکي 30
شکل ‏2-8: مدل مسير “شين و کيم” 31
شکل ‏2-9: مدل “ونسترا، دي و هرين” براي ماندگاري دانشجويان مهندسي 32
شکل ‏2-10: اجزاء سيستم آموزش هوشمند مبتني بر وب 43
شکل ‏2-11: نورون بيولوژيک 51
شکل ‏2-12: پرسپترون 52
شکل ‏2-13: پرسپترون چند لايه 52
شکل ‏2-14: فرايند يادگيري شبکه هاي پس انتشار 53
شکل ‏2-15: مدل مسير پيشنهادي پژوهش حاضر 88
شکل ‏4-1: آزمون مدل ساختاري اوليه 144
شکل ‏4-2: مدل ساختاري معني دار 146
شکل ‏5-1: عوامل زمينه ساز عدم مشارکت در کلاس مجازي 206
شکل ‏5-2: نمونه خروجي الگوريتم M5rules بر حسب مشخصه هاي پرسشنامه اي 208
شکل ‏5-3 : نمونه خروجي الگوريتم J48 بر حسب مشخصه هاي پرسشنامه اي 210

فهرست نمودارها
نمودار ‏4-1: مقايسه معدل مقطع قبل، ترم اول و کل 118
نمودار ‏4-2: مقايسه ميانگين متغيرهاي پرسشنامه اي 118
نمودار ‏4-3 : کارآيي مدل هاي رگرسيوني در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها 172
نمودار ‏4-4: کارآيي مدل هاي رگرسيوني در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها بدون معدل ترم اول 173
نمودار ‏4-5: کارآيي مدل هاي رگرسيوني در مرحله آموزش و تست با مشخصه هاي پرسشنامه اي 174
نمودار ‏4-6: کارآيي مدل هاي رگرسيوني در مرحله آموزش و تست با مشخصه هاي ورودي 174
نمودار ‏4-7: کارآيي مدل هاي طبقه بندي در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها 176
نمودار ‏4-8 :کارآيي مدل هاي طبقه بندي در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها بدون معدل ترم اول 177
نمودار ‏4-9: کارآيي مدل هاي طبقه بندي در مرحله آموزش و تست با مشخصه هاي پرسشنامه اي 178
نمودار ‏4-10: کارآيي مدل هاي طبقه بندي در مرحله آموزش و تست با مشخصه هاي پرسشنامه اي 179

1. فصل اوّل (کليات پژوهش)

1-1 مقدمه
سرعت توسعه و پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات با ساير فناوريها قابل قياس نيست. در مقام مقايسه، بعد از اختراع راديو 38 سال طول کشيد تا 50 ميليون نفر از آن استفاده کنند، اين مدت براي تلويزيون 13 سال و براي رايانههاي شخصي 16 سال طول کشيد. در حالي که اين مدت زمان براي پذيرش و به‌کارگيري اينترنت 4 سال بوده است (هنري، کوک و مونتز1، 1997 به نقل از ولش2،2007). اين توسعه سريع و چشمگير عرصههاي مختلف صنعت، کشاورزي و خدمات را تحت تأثير خود قرار داده است. عرصه تعليم- تربيت و تربيت نيروي انساني نيز از اين تحولات بينصيب نمانده است. آموزش مبتني بر رايانه، آموزش مديريت شده توسط رايانه، آموزش به کمک رايانه، آموزش مبتني بر وب، کارآموزي مبتني بر وب، يادگيري مبتني بر وب، يادگيري ارتقاء داده شده توسط وب، خودآموزهاي مبتني بر وب، سيستمهاي آموزشي مبتني بر وب، آموزش مبتني بر اينترنت، يادگيري بر خط، يادگيري مجازي و مفاهيمي از اين قبيل هر چند تفاوتهاي اندک و بعضاً قابل توجهي با هم دارند، اما همگي مفاهيمي هستند که در دهه اخير به شدت در نظامهاي آموزشي به چشم ميخورند. تمام اين مفاهيم زير پوشش چتر بزرگ‌تر يادگيري الکترونيکي قرار ميگيرند (آناهينا3، 2005). اين آموزشها با شعارهايي چون فرصتهاي برابر آموزشي، ارتقاء کيفيت آموزشي، يادگيري در هر زمان و هر مکان، نويد تحول شگرفي را در نظامهاي آموزشي مي‌دهد.
يادگيري الکترونيکي به سرعت در حال توسعه کمي است. به گزارش اَمبينت اين سايت4 (2011) – يکي از معتبرترين نهادهاي آماري مربوط به يادگيري الکترونيکي- ارزش توليدات و خدمات يادگيري الکترونيکي تا سال 2010 به 32.1 ميليارد دلار رسيده است. نرخ رشد مرکب سالانه، طي پنج سال 9.2% گزارش شده است؛ پيشبيني ميشود اين درآمد تا سال 2015 به 49.9 ميليارد دلار برسد. هر چند در گزارش مذکور، آمار مربوط به ايران ذکر نشده است اما پيشبيني شده، آسيا بعد از آمريکا دومين مصرف کننده توليدات و خدمات يادگيري الکترونيکي باشد. هند، چين و مالزي به ترتيب بزرگ‌ترين بازار جهاني در آسيا محسوب ميشوند. “چاينا ايجو5” در چين با 311 هزار دانشجوي آنلاين بعد از دانشگاه فونيکس دومين دانشگاه آنلاين جهان محسوب ميشود. “چاينا کَست6” با بيش از 143 هزار دانشجوي آنلاين در کنار دانشگاه “ايدکُن7” برزيل، سومين دانشگاه الکترونيکي جهان محسوب ميشود (امبينت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره غصب خلافت، شهید مطهری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش از راه دور، دانشگاهها، دانشگاه تهران، اعداد و ارقام