پایان نامه درباره انسجام دستوری، تحلیل داده، انسجام واژگانی، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

ربرد تکرار 104
4-8-1-2 کاربرد باهم‌آیی 105
4-8-1-3 مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی در سه گروه سنی آزمودنیهای کودک 106
4-8-1-4 کاربرد کلی ابزار انسجام واژگانی (تکرار وباهم‌آیی) برپایه متغیر سن 107
4-8-2 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری
108
4-8-2-1 کاربرد ارجاع 108
4-8-2-2 کاربرد حذف 109
4-8-2-3 کاربرد جانشینی 110
4-8-2-4 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) 111
4-8-2-5 کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) برپایه متغیر سن
112
4-8-3 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی
(نقش‌نماهای گفتمانی) 113
4-8-3-1 کاربردنقش‌نمای افزایشی 113
4-8-3-2 کاربردنقش‌نمای تقابلی 114
4-8 -3-3 کاربردنقش‌نمای سببی 115
4-8-3-4 کاربردنقش‌نمای زمانی 115
4-8-3-5 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی) در سه گروه سنی آزمودنی‌های کودک 117
4-8-3-6 کاربردکلی ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی(برپایه متغیر سن) 117
4-8-4 مقایسه کاربرد انواع ابزارهای انسجامی در آزمون بازگویی داستان 118
4-8-5 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی
119
4-8-5-1 کاربرد تکرار 119
4-8-5-2 کاربرد باهم‌آیی 120
4-8-5-3 مقایسه کاربرد تکرار وباهم‌آیی 121
4-8-5-4 کاربردکلی ابزارهای انسجام واژگانی (تکرار و باهم‌آیی) برپایه متغیر سن 122
4-8-6 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری 122
4-8-6-1 کاربرد ارجاع 122
4-8-6-2 کاربرد حذف 123
4-8-6-3 کاربرد جانشینی 124
4-8-6-4 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در آزمون تولید داستان 125
4-8-6-5 کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری برپایه متغیر سن 126
4-8-7 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی 127
4-8-7-1 کاربرد نقش‌نمای افزایشی 127
4-8-7-2 کاربردنقش‌نمای تقابلی 128
4-8-7-3 کاربردنقش‌نمای سببی 129
4-8-7-4 کاربردنقش‌نمای زمانی 129
4-8-7-5 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در سه گروه سنی آزمودنیهای کودک 130
4-8-7-6 کاربرد کلی ابزارهای انسجام ربطی برپایه متغیر سن 131
4-8-8 مقایسه کاربرد انواع ابزارهای انسجامی در آزمون تولید داستان 132
4-8-9 تحلیل مقایسه‌ای کاربرد انواع ابزارهای انسجامی هنگام بازگویی و تولید داستان 133
4-8-9-1 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان
133
4-8-9-2 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان
134
4-8-9-3 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان
135
4-8-10 مقایسه تعداد بندهای بکاررفته در آزمون بازگویی وتولید داستان 136
4-9 نتیجه‌گیری 138
5- فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 139
5-1 مقدمه 140
5-2 خلاصه پژوهش 140
5-3 بحث 141
5-4 جمع‌بندی نتایج 147
5-5 پیشنهاد برای مطالعات آینده 148
منابع فارسی 158
منابع انگلیسی 158
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی 149
واژه‌نامه فارسی به انگلیسی 153
پیوست 186
چکیده انگلیسی 194

فهرست شکل‌ها
شکل شماره (1): ترتیب فراگیری نقش مشارکان قصه 28
شکل شماره (2): مؤلفه‌های قصه 28
شکل شماره (3): نمودار تعامل گفتمان، داستان و قصه (چتمن، 1978) 29
شکل شماره (4): انواع گفتمان و نقش کودک در آنها (انوارد، 1983) 29
شکل شماره (5): انواع( ژانرهای) روایی و نمونه‌ای از پژوهش‌های مرتبط با آنها 30

فهرست جدول‌ها
جدول شماره (4-1): آزمودنی‌های پژوهش بر اساس سن و جنسیت 97
جدول شماره (4-2): رشد کاربرد گره‌های انسجامی کامل و ناقص 101
جدول شماره (4-3) کاربرد تکرار در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 105
جدول شماره (4-4): کاربرد باهم‌آیی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 106
جدول شماره (4-5): کاربرد ارجاع در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 109
جدول شماره (4-6): کاربرد حذف در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 110
جدول شماره (4-7): کاربرد جانشینی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 111
جدول شماره (4-8): کاربرد نقش‌نمای افزایشی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 114
جدول شماره (4-9): کاربرد نقش‌نمای تقابلی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 114
جدول شماره (4-10): کاربرد نقش‌نمای سببی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 115
جدول شماره (4-11): کاربرد نقش‌نمای زمانی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک 116
جدول شماره (4-12): کاربرد تکرار در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 120
جدول شماره (4-13): کاربرد با‌هم‌آیی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 121
جدول شماره(4-14): کاربرد ارجاع در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 123
جدول شماره (4-15): کاربرد حذف در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 124
جدول شماره (4-16): کاربرد جانشینی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 125
جدول شماره (4-17) : کاربرد نقش‌نمای افزایشی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 128
جدول شماره (4-18): کاربرد نقش‌نمای تقابلی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی 128
جدول شماره (4-19): کاربرد نقش‌نمای سببی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 129
جدول شماره (4-20): کاربرد نقش‌نمای زمانی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک 130

فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1: رشد کاربرد گره‌های انسجامی ناقص و کامل 102 نمودار شماره 4-2: مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی 107
نمودار شماره 4-3: کاربرد کلی ابزار انسجام واژگانی برپایه متغیر سن 107
نمودار شماره 4-4: مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در سه گروه سنی کودک 112
نمودار شماره 4-5:کاربرد ابزارهای انسجام دستوری بر پایه متغیر سن

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری، تعیین مجازات، تجدید نظرخواهی Next Entries پایان نامه درباره گفتمان روایی، انسجام واژگانی، انسجام دستوری، ارزیابی توان