منابع تحقیق درباره امنیت شغلی، قوانین داخلی، قوانین داخل

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………..7
ت: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7
ث: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. …………9
گفتار دوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………………..19
بند اول: مفهوم امنیت شغلی…………………………………………………………………………………….19
بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی…………………………………………………………………………..20
بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی…………………………………………………23
بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………24
فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….27
پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..28
مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………29
گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………30
بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….31
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..33
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………35
بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………35
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..37
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….41
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….43
بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………43
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..44
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….46
مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..47
گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………48
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………49
بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50
گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52
بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58
بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60
مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62
گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………62
بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….63
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………64
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….65
بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..65
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………67
گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….68
بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….68
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….69
بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….70
مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..71
گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….72
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..72
بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….73
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..74
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..74
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………76
گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….77
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..78
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………78
مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..80
گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………80
بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………81
بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..82
گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….83
بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..83
بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..85
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………86
فصل سوم: اخراج…………………….………………………………..…………………………87
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………88
مبحث اول: اخراج کارمندان…………………………………………………………………………………89
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن……………………………………………………………………………..90
بند اول: انواع اخراج…………………………………………………………………………………………………..90
بند دوم: علل اخراج…………………………………………………………………………………………………..91
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن……………………………………………………………………….96
بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار………………………………………………………………………….97
بند دوم: آثار اخراج………………………………………………………………………………………………….101
مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش……………………………………………………………………..103
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…………………………………………………………………………..103
بند اول: انواع اخراج………………………………………………………………………………………………..103
بند دوم: علل اخراج………………………………………………………………………………………………..104
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن…………………………………………………………………..111
بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار………………………………………………………………………..111
بند دوم: آثار اخراج…………………………………………………………………………………………………114
مبحث سوم: اخراج کارگران………………………………………………………………………………116
گفتار اول: اخراج از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تخلفات اداری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries منابع تحقیق درباره امنیت شغلی، بررسی تطبیقی، قانون کار، قوانین موجود