پایان نامه ارشد رایگان درباره بازنشستگی، اخراج…………………………………………………………………………………………………..90، آن……………………………………………………………………………..90، …………………………………………………………………………………………………………………..28

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………27
پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..28
مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………29
گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………30
بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….31
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..33
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………35
بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………35
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..37
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….41
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….43
بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………43
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..44
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….46
مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..47
گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………48
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………49
بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50
گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52
بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58
بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60
مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62
گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………62
بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….63
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………64
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….65
بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..65
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………67
گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….68
بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….68
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….69
بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….70
مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..71
گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….72
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..72
بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….73
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..74
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..74
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………76
گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….77
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..78
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………78
مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..80
گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………80
بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………81
بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..82
گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….83
بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..83
بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..85
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………86
فصل سوم: اخراج…………………….………………………………..…………………………87
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………88
مبحث اول: اخراج کارمندان…………………………………………………………………………………89
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن……………………………………………………………………………..90
بند اول: انواع اخراج…………………………………………………………………………………………………..90
بند دوم: علل اخراج…………………………………………………………………………………………………..91
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن……………………………………………………………………….96
بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار………………………………………………………………………….97
بند دوم: آثار اخراج………………………………………………………………………………………………….101
مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش……………………………………………………………………..103
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…………………………………………………………………………..103
بند اول: انواع اخراج………………………………………………………………………………………………..103
بند دوم: علل اخراج………………………………………………………………………………………………..104
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن…………………………………………………………………..111
بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار………………………………………………………………………..111
بند دوم: آثار اخراج…………………………………………………………………………………………………114
مبحث سوم: اخراج کارگران………………………………………………………………………………116
گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار………………………………………………..116
بند اول: دلایل اخراج موجه……………………………………………………………………………………117
بند دوم: موارد منع اخراج……………………………………………………………………………………….118
بند سوم: تشریفات اخراج……………………………………………………………………………………….119
گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران………………………………………………………………………121
بند اول: انواع اخراج و دلایل آن…………………………………………………………………………….121
بند دوم: تشریفات اخراج………………………………………………………………………………………..128
بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج……………………………………………………………………132
بند چهارم: آثار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، شخصي، سكونت، موقعيت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره امنیت شغلی، بررسی تطبیقی، حقوق ایران، قانون کار