منابع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….29
2-2-3- تاثير انگيزه مجرمانه در تحمل كيفر …………………………………………………………………………. 30
2-2-3- تاثير انگيزه در مسئوليت كيفري ……………………………………………………………………………… 32
فصل سوم : جرم شناسي سرقت …………………………………………………………… 34
3-1- كليات جرم شناسي ………………………………………………………………………………….. 34
3-1-1- تعريف جرمشناسي و موضوعات آن ………………………………………………………………………….. 34
3-1-2- مفاهيمي در علل سنجي جرايم …………………………………………………………………………………..36
3-1-2-1- علت …………………………………………………………………………………………………………………… 36
3-1-2-2- شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. 37
3-1-2-3- انگيزه ………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3-1-2-4- عامل ……………………………………………………………………………………………………………………. 38
3-1-3- مرور برخي از مكاتب و نظريه هاي جرم شناسي ………………………………………………………………. 39
3-1-3-1- مكتب كلاسيك ……………………………………………………………………………………………………………. 39
3-1-3-2- مكتب اثباتي (تحققي) …………………………………………………………………………………………………… 40
3-1-3-3- مكتب شيكاگو (نظريه زيست بوم انساني) …………………………………………………………………………….. 40
3-1-3-4- نظريه معاشرت ترجيحي …………………………………………………………………………………………………41
3-1-3-5- نظريه يادگيري اجتماعي ………………………………………………………………………………………………… 41
3-1-3-6- نظريه نابهنجاري (آنومي) ………………………………………………………………………………………………. 42
3-1-3-7- نظريه فشار ………………………………………………………………………………………………………………. 42
3-1-3-8- نظريات فرهنگي و خرده فرهنگي ………………………………………………………………………………………. 43
3-1-3-9- نظريه كنترل اجتماعي …………………………………………………………………………………………………… 43
3-2- بزه ديده شناسي سرقت ……………………………………………………………………………. 44
3-2-1- مفهوم بزه ديده …………………………………………………………………………………………………… 44
3-2-2- سرقت و بزه ديده ………………………………………………………………………………………………… 44
3-2-2-1 نقش بزه ديده در اجراي حد ……………………………………………………………………………………………. 44
3-2-2-2- سرقت و نقش بزه ديده ……………………………………………………………………………………………….. 45
3-2-3- جبران خسارت بزه ديده ………………………………………………………………………………………… 45
3-2-3-1- شيوه هاي جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… 46
3-2-3-2- شيوه هاي پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….46
فصل چهارم : پيشگيري از جرم …………………………………………………………… 48
4-1- كليات و مفاهيم پيشگيري ………………………………………………………………………….. 48
4-1-1- تعريف و ماهيت پيشگيري ……………………………………………………………………………………… 48
4-1-1-1- تعريف لغوي …………………………………………………………………………………………………………… 48
4-1-1-2- معناي اصطلاحي ………………………………………………………………………………………………………..49
4-1-2- انواع پيشگيري از جرم ………………………………………………………………………………………….. 50
4-1-2-1- پيشگيري هاي متداول …………………………………………………………………………………………………. 51
4-1-2-2- پيشگيري هاي جديد ……………………………………………………………………………………………………. 52
4-1-3- اهميت و ضرورت پيشگيري از جرم …………………………………………………………………………..55
4-2- پيشگيري از منظرهاي مختلف …………………………………………………………………….. 55
4-2-1- پيشگيري از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..55
4-2-2- پيشگيري از منظر قوانين …………………………………………………………………………………………58
4-2-3- پيشگيري از منظر لايحه پيشگيري از جرم …………………………………………………………………….. 59
بخش دوم
تحليل و بررسي داده هاي آماري و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه
فصل اول : وضعيت فردي و خانوادگي ……………………………………………………. 62
1-1- عوامل فردي ………………………………………………………………………………………… 62
1-1-1- ساختار جنسي و سن مجرمين ………………………………………………………………………………….. 62
1-1-2- مشخصات جسمي و سلامت …………………………………………………………………………………….. 65
1-1-2-1- وضعيت جسماني ……………………………………………………………………………………………………… 67
1-1-2-2- وضعيت رواني ……………………………………………………………………………………………………….. 68
1-1-3- ميزان تحصيلات ………………………………………………………………………………………………….. 68
1-2- وضعيت خانوادگي ………………………………………………………………………………….. 69
1-2-1- خانواده اصلي (پدري) …………………………………………………………………………………………. 69
1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ………………………………………………………………………………………………….. 71
1-2-1-2- تحصيلات والدين …………………………………………………………………………………………………….. 72
1-2-1-3- كنترل از سوي خانواده ………………………………………………………………………………………………. 72
1-2-1-4- خصوصيات شخصيتي پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 73
1-2-1-5- وضعيت پدر يا مادر از نظر زنده يا متوفي بودن …………………………………………………………………… 74
1-2-2- خانواده شخصي …………………………………………………………………………………………………….75
1-2-2-1- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. 76
1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان ……………………………………………………………………………………………. 77
1-2-3-3- تحصيلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… 78
1-2-3- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. 80
فصل دوم : وضعيت اجتماعي و اقتصادي …………………………………………………. 83
2-1- وضعيت اجتماعي ………………………………………………………………………………….. 83
2-1-1- موقعيت و وضعيت محل سكونت ………………………………………………………………………………. 83
2-1-2- نقش اعتقادات مذهبي ، دوستان و رسانه ……………………………………………………………………. 85
2-1-2-1- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………85
2-1-2-2- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… 87
2-1-2-3- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… 90
2-1-3- تابعيت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… 93
2-2- وضعيت اقتصادي …………………………………………………………………………………. 96
2-2-1- جرم و شرايط اقتصادي ……………………………………………………………………………………….. 96
2-2-2- شغل و ميزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. 97
2-2-3- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. 100

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، قابلیت اطمینان، آزمون فرضیه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت