دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………..76
2-2-7 ) تصميم گيري در مديريت ……………………………………………………………………………………..77
2-2-7-1 )تاريخچه تصميم گيري در مديريت ………………………………………………………………………77
2-2-7-2 ) تصميم گيري در شرايط ريسك و عدم اطمينان …………………………………………………….78
2-2-7-3 ) انواع تصميمات در مديريت ………………………………………………………………………………80
2-2-8 ) كاربرد تصميمات استراتژيك ………………………………………………………………………………..82
2-2-8-1 ) ابعاد تصميمات استراتژيك ……………………………………………………………………………….84
2-2-9 ) سطوح مختلف استراتژي ………………………………………………………………………………………85
2-2-10 ) استراتژي و عملكرد و شكاف مابين آن ها …………………………………………………………….87
2-2-11 ) استراتژي و مزيت رقابتي ……………………………………………………………………………………91
2-2-12 ) ارزيابي و كنترل راهبردي ……………………………………………………………………………………92
2-3 ) بخش سوم :‌ پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………..97
2-3-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..98
2-3-2 ) تحقيقات داخلي ………………………………………………………………………………………………….98
2-3-2-1 ) خلاصه تحقيقات داخلي …………………………………………………………………………………102
2-3-3 ) تحقيقات خارجي ………………………………………………………………………………………………103
2-3-3-1 ) خلاصه تحقيقات خارجی ……………………………………………………………………………….106
2-4 ) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………………….107
فصل سوم : روش اجراي تحقيق
3-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….109
3-2 ) فرآيند اجراي تحقيق……………………………………………………………………………………………….109
3-3 ) روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………….109
3-4 ) جامعه آماري و نمونه آماري…………………………………………………………………………………….110
3-5 ) روش ها و ابزار جمع آوري داده ها …………………………………………………………………………111
3-5-1 ) معرفي ساختار پرسشنامه …………………………………………………………………………………….112
3-6 ) روايي و پايايي ابزار سنجش و اندازه گيري ……………………………………………………………….113
3-6-1 ) روايي پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..113
3-6-2 ) پايايي پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..113
3-7) روش تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………………….115
3-7-1 ) توصيف متغيرهاي اصلي تحقيق …………………………………………………………………………..115
3-7-2 ) تحلیل داده هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………115
3-8) خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………………….116
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها
4-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….118
4-2 ) آمار توصيفي ………………………………………………………………………………………………………..118
4-2-1 ) توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي ………………………………………………………………………118
4-2-2 ) توصيف متغيرهاي اصلي …………………………………………………………………………………….123
4-3 ) تحليل استنباطي داده ها ………………………………………………………………………………………….131
4-3-1 ) آزمون نرمال بودن ……………………………………………………………………………………………..131
4-3-2 ) آزمون فرضيه ها ……………………………………………………………………………………………….132
4-3-2-1 ) آزمون فرضيه اول ………………………………………………………………………………………….134
4-3-2-2 ) آزمون فرضيه دوم ………………………………………………………………………………………….135
4-3-2-3 ) آزمون فرضيه سوم …………………………………………………………………………………………136
4-3-2-4 ) آزمون فرضيه چهارم ………………………………………………………………………………………137
4-3-2-5 ) آزمون فرضيه پنجم ………………………………………………………………………………………..138
4-4 ) خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………139
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….141
5-2 ) يافته ها و نتايج آمار توصيفي ………………………………………………………………………………….141
5-3 ) يافته ها و نتايج آمار استنباطي …………………………………………………………………………………144
5-4 ) بحث و نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………….145
5-5 ) پيشنهادات تحقيق ………………………………………………………………………………………………….146
5-6 ) محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………..147
5-7 ) پيشنهادات براي تحقيقات آتي …………………………………………………………………………………148
5-8 ) خلاصه فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………..148
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………..149
پيوست ها
پيوست (1) ……………………………………………………………………………………………………………………157
پيوست (2) ……………………………………………………………………………………………………………………160
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(1-1):تعاريف مختلف اندازه گيري ………………………………………………………………………………5
جدول(2-1):تفاوت ديدگاه ها درباره ارزيابي عملكرد ……………………………………………………………40
جدول(2-2)::تفاوت نظام هاي سنتي و نوين ………………………………………………………………………..41
جدول(2-3):شاخص ها جهت مقايسه عملكرد ……………………………………………………………………..62
جدول(2-4):ويژگي هاي تصميمات ……………………………………………………………………………………82
جدول(2-5):ويژگي هاي تصميمات مديريت استراتژيك …………………………………………………………86
جدول(2-6):خلاصه تحقيقات داخلي ………………………………………………………………………………..102
جدول(2-7):خلاصه تحقيقات خارجي ………………………………………………………………………………106
جدول(3-1):ارزش عددي گزينه هاي پرسشنامه ………………………………………………………………….112
جدول(3-2):توزيع سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………………….112
جدول(3-3):ضرايب پايايي پرسشنامه ………………………………………………………………………………..115
جدول(4-1):توصيف جنسيت پاسخگويان ………………………………………………………………………….119
جدول(4-2):تحصيلات پاسخگويان …………………………………………………………………………………..120
جدول(4-3):مدت فعاليت شركت ……………………………………………………………………………………..121
جدول(4-4):تعداد كاركنان شركت ……………………………………………………………………………………122
جدول(4-5):توصيف متغير كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك ………………………………………….123
جدول(4-6):توصيف متغير ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد ………………………………………….124
جدول(4-7):توصيف متغير قابليت اطمينان …………………………………………………………………………125
جدول(4-8):توصيف متغير كاربرد خاص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قابلیت اطمینان، اندازه گیری عملکرد، انحراف معیار، اندازه شرکت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، اندازه شركت، قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت