پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق انسانی، رسول اکرم (ص)، حقوق انسان، اسرای جنگی

دانلود پایان نامه ارشد

نسیونژنودربابآزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری 111
4.2.7- اموالاسیر 112
4.2.7.4-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحقاموالاسیر 116
4.2.8- احترامبهصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر 116
4.2.8.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر 117
4.2.9 – ارتباطاسیرباخارجازبازداشتگاه 118
4.2.10- روابطاسیرانجنگیبامقاماترسمی 121
4.2.10.1 -بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابارتباطاسیرانجنگیبامقاماترسمی 121
4.2.1- رعایتحقاسرادراستخدامایشانبهکاریمناسب 121
4.2.12- سازمانهاونهادهایحامیاسیرانجنگی 124
4.2.12.8- بررسیفقهیوحقوقیکنوانسیونژنودربابسازمانهایحامی 131
4.2.13- استرداداسیران 131

فصل اول : کلیات

1.1- بيانمسئلهتحقيق
رزمندگانیکدرحينجنگبهدستدشمنمیافتندواسيرجنگیتلقیمیشوند،دارایحقوقوتکاليفیمیباشند؛درمتونفقهی اسلامیحقوقیمانند:حفظحرمتوشخصيتاسير،برخوردمناسبوانسانیباآنها،رعايتعدالتوکرامتانسانیآنهاو…،موردتوجهواقعشدهاست. درکنوانسيونژنو) مصوب١٩٤٩.م (نيزراجعبهبرخوردبااسيرانوحقوقآنانموادمتعددیوجودداردکه بسياریازمصوباتاينقرارداددرزمينهحقوقاسرایجنگیموردتأييدمیباشد.

.1.2-ضرورت و اهداف
ازآنجاکهمسئلهاسيرواسارتدرهمهاعصارتاريخبشروجودداشتهاستونيزدرتاريخبشرهميشهنسبتبهاسراخشنترينرفتارهاصورتمیگرفتهاست،(هرچندامروزهنيزهمينرفتارهاحاکماست.),لذاحقوقیبرایاسراتحتعنوانکنوانسيونژنودربين،مللتصويبگشت.مادراينپاياننامهبرآنيمکه؛حقوقاسرارادرکنوانسيون (مصوبژنو ۱۹۴۹ ) بررسیکردهوآنراباحقوقاسرادراسلاممقايسهکنيم.زيرامخالفيناسلام،آنرابهدليلوجودقوانينجنگی،دينخونوشمشيرمیدانند . درصورتیکهاسلامدر ۱۳قرنپيشحقوقیکهامروزهدرکنوانسيونژنومطرحشدهاستبيانشدهاست.

1.3- سؤالاتتحقيق
سؤالاتیکهدراينتحقيقبهپاسخآنپرداختهايمعبارتنداز:
۱ .حقوقاسرایجنگیازمنظرفقهاسلامکدامست؟
۲ .حقوقاسرایجنگیدرکنوانسيونژنوچيست؟
۳ .تفاوتهاوشباهتهایحقوقاسيرانجنگیازمنظرفقهاسلاموکنوانسيونژنوکدامست؟

1.4 – فرضياتتحقيق
۱ .حفظاحترامورعايتعدالتوکرامتاسراءازجمله :رعايتحرمتوشأنانسانیاسرا، تأمينخدماتحياتیاسرا، مداوایاسيران مجروح،داشتنحقآزادی، حفظشأنصاحبمنصبانو ….. حقوقآنانازمنظراسلاممیباشد.
۲ .رعايتحقوقانسانیاسيرورفتارمناسبباویهمراهاحترامازجمله؛ خوشرفتاریواحترامبهاسرا، تأمينخدماترفاهیبرای اسرا رعايتحقملکيتاسرادراملاکشخصيشان, حفظشآنصاحبمنصبانو… , حقوقاسيرازمنظرقراردادژنومیباشد
حفظحقوقاسراءدرجنبههایمادیوانسانیوظاهریازجملهمواردتشابهدراسلاموقراردادژنواست، گرچهدراسلامبه بعدمعنویوروحیاسيروآيينمذهبیویورعايتشعاءرمذهبیاسيراهميتخاصیدادهشدهکهقرارداددراينزمينهبه اندازهاسلامتأکيدخاصیوجودندارد .

1.5 -پيشينةتحقيق
تاجايیکهدرموردموضوعبررسیشدهاستکتبمستقلیدراينزمينهنيافتام،ليکنغالبادرکتبحقوقبينالمللوياحقوق جنگفصلويابخشیبهاينموضوعاختصاصدادهشدهاست . درکتباسلامینيزبخشمستقلیمربوطبهاسيرجنگینمی باشد،بلکهبحثهایمربوطبهاسيرانجنگیدرذيلمبحثجهادوجنگمطرحشدهاست.
با اينوجودکتابالاسيرفیالاسلاممرحومعلیميانجینسبتبهسايرکتبمربوطدررابطهبااسيرجنگیاختصاصیترمیباشد ؛زيراموضوعاساسیآناسيرونيزکتاباسيرفیالاسلامکهتأليفجمعیازنويسندگانمطالبیمهمدربرداشتهاست.همچنين کتابآشنايیباحقوقبشردوستانهبينالمللیبهانضمامقراردادهایچهارگانهژنو ) ۱۹۴۹ ( وپروتکلهایالحاقی 1997))تأليفکميتهحقوقبشردوستانهبسيارمفيددرموضوعاينپژوهشبودهاستباايناوصافکتابیکهبهموضوعاسيرجنگیبهصورتتطبيقیبپردازدبهدستنيامدهاست.ولیدربابمقالاتچندينمقالهبا موضوعتطبيقیحقوقاسيرانتشاريافتهاستوازجمله: مقاله” نگاهیتطبيقیبهحقوقاسيرانجنگیدرحقوقبينالمللواسلامازمحمدابراهيمی ” و” حقوقاسيرانجنگیدرشريعت اسلامنوشته” محمدثقفی “و …

2- بخش دوم: تعاریف مفاهیم
اسیران جنگی, انسان هایی مظلوم در طول تاریخ بودند. زیرا ملل و اقوام اسیر را به خاطر احساسات انتقام جویانه با حیوان برابر می دانستند و به خود اجازه می دادند, هر رفتاری را که خواستند نسبت به او إعمال کنند حتی در طول تاریخ افرادی بودند که گوشت اسیر را به خاطر انتقام از او می خوردند .لذا ملل در اواخر دهه 19 به فکر وضع قوانین و حقوق انسانی برای او شدند و اعلام کردند که؛ اسیر بعد از اسارت دیگر دشمن محسوب نمی شود, زیرا مسلح نمی باشد. ما در این پژوهش بر آنیم تا حقوق تصویبی در حمایت از اسیر را در کنوانسیون سوم ژنو بررسی کنیم. لذا بحث ما از دو موضوع که امکان اشتباه با آن می رود جدا می باشد :
1 -اسیران اهل بغات ؛مسلمانانی هستند که از حکومت امام خروج کردند ونسبت به امام قیام نمودند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی می باشد اسیرانی هستند که در جنگهای بین المللی و خارجی به دست مسلمین افتاده باشند,لذا اهل بغات و اسیرانی که به خاطر جنگهای داخلی اسیر شده اند از م.ضوع بحث ما خارج می شوند.
2- از آنجا که هر زندانی اسیر نیست پس بایستی تفاوت اسیر با افراد محبوس دیگر را مد نظر داشت تا آنان را با اسیر و احکام اسیر اشتباه نگرفت.لذا ؛ گروگان ها ,افرادی که به هر علتی غیر از جنگ در زندان ها باشند, افرادی که ربوده شده اند و … از اسیر جدا می باشند .

2.1 ـ اسیر و اسارت

2.1.1-تعریف اسیر و سبایا در اسلام

2.1.1.1ـ تعریف اسیر
در اسلام سیر از مادّه ی أسَرَ، یَأسِرُ، أسِراًِ (از باب ضرب) یعنی؛ با دوال یا بندچرمی چیری را محکم بستن به معنای بستن با تسمه و بند چرمی می باشد. و به معنای محکم بستن چیزی با قید و طناب است. مثل این که گفته می شود: “(اسرت) الرجل اَسْراً و اِساراً” ، (اسیر کردم او را و بستم). یا “أسرتُ القتب”، پالان شتر را محکم بستم1 . همچنین در فرهنگ عمید ودهخدا اسیر را به معنای؛ اسیر گرفتار، برده، کسی که در جنگ به دست دشمن گرفتار شود، معنا کرده اند2. لذا اسیر در اصطلاح از آن جهت که او را بسته و محصور می ساختند ،اسیر نامیده اند. سپس این مفهوم، به هر کس که در بند یا حبس درآید، هر چند با چیزی بسته نشده باشدتوسعه یافته است. در جمع اسیر؛ أساری و اُساری و أسْری اُسَرا، به کار برده شده است
.
2.1.1.1.ــاسیر در اصطلاح فقه
فقها در معنای اسیر، خود معنای لغوی به همراهمقید کردن آن به آنچه گرفته می شود در جنگ و مثل آن، مثل یورش هرچند بعد از پایان آن باشد، استفاده کرده اند. با این توضیح که اسیران جنگی یا مَردند و یا زن و هرکدام به سه دسته کودک، جوان و پیر تقسیم می شوند. در فقه، مردان اسیر جوان را اسرای جنگی و زنان ( به صورت مطلق)، مردان نابالغ و پیر تحت عنوان سبی می دانند..
واژه اسیر و مشتقات آن در 5 آیه از آیات قرآن کریم آمده است , به عنوان نمونه میتوان به آیات ذیل اشاره کرد:
ــ کلمه اسیر در آیه : (و یتیماً و اسیراً3) به کار رفته است.
ــ کلمۀ “أسری” در آیه ی شریفه ( ماكانَلِنَبِيٍّأَنْيَكُونَلَهُأَسْرى … 4) و “(ياأَيُّهَاالنَّبِيُّقُلْلِمَنْفِيأَيْدِيكُمْمِنَالْأَسْرى‏إِن ……5”) استعمال شده است.
ــ کلمۀ أُسارى در آیه شریفه «وَ إِنْيَأْتُوكُمْأُسارى‏تُفادُوهُم … » بیان شده است .
ــ کلمۀ وَتَأْسِرُونَ در آیه مبارکه« ….. تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِیقًا6» و این گرفتار و اسیر کردن شامل همه‌ی افرادمی‌شود، نه فقط شامل نظامیان و افرادی که سلاح به‌ دست گرفته‌اند.

-2.1.1.2 احکام اسران جنگی (مردان بالغ در جنگ های غیر داخلی)
از آنجا که همه اسرا را نمی توان برای همیشه در زندان نگه داشت،و احتیاجات آنان را برآورده کرد، اسلام برای اسیر جنگی، سرانجام نیکو و عادلانه ای در نظر گرفته است ،همانطور که در سیره نبوی می توان این احکام را مشاهده کرد.
در حدیث طلحة بن زيد آمده است : شنیدم از أباعبدالله (ع)که فرمودند: “پدرم فرمودند:برای جنگ دو حکم است؛ اگر جنگ بر پا باشد پس هر اسیری که گرفته باشیددر آن وقت، امام مخیر است، بین اینکه گردنش را بزند یا دست وپایش را برعکس قطع کند و او را ارها کند تا اینکه بر اثر خون ریزی بمیرد، و حکم دیگر اینکه بعد از پایان جنگ و قتال دشمن فرد اسیر شود،امام مخیر است از برای هر اسیر اگر بخواهد از آنان فدیه بگیرد و اگر بخواهد آنها را به بردگی بگیرد. “7
لذا بر اساس این روایت می توان برای اسیر ـ نسبت به موقعیت جنگی که در آن اسیر می شود سه حالت در نظر گرفت:الف ) اسیر بالغی که قبل از آغاز عملیات جنگی دستگیر شود:قبل از شروع در گیری بین طرفین،افراد و گروههایی از هر دو طرف به منظور دیده بانی، کسب اطلاعات و یا موارد مشابه دیگر از مرکز خود دور شده و در معرض اسارت دشمن قرار می گیرند.در این جا سؤال پیش می آید که؛ آیا گرفتن اسیر در این هنگام چنانکه معمول می باشد، از نظر اسلام مجاز است یا نه؟ در پاسخ بایستی گفت:اسلام از آن منع نکرده است، بلکه شواهد تاریخی گویای آن است که، این گونه موارد را مجاز میشمارد. قبل از جنگ بدر مسلمین دو نفر از افراد و دشمن را اسیر کرده و به حضور رسول آوردند. رسول اکرم (ص) از آنان سؤالاتی درباره قریش و تعدادشان پرسیدند8. پیامبر اکرم (ص) صد نفر را به فرماندهی حضرت علی (ع) به سوی قبیله “بنی سعد” اعزام نمودند . این گروه شبها راه می پیمودند و روزها پنهان می شدند، تا به محلّی به نام “هج ” رسیدند. در آنجا فردی از نیروهای دشمن راگرفتند.او در ابتدا از دادن هرگونه اطلاعاتی طفره رفت، ولی وقتی بر او سخت گرفتندناچار اقرار کرد که،پیک دشمن است و مأموریت دارد تا به خیبر برود و آمادگی بنی سعد را به اطلاع یهودیان خیبر برساند. مسلمین از او خواستند تا آنان را به مواضع بنی سعد راهنمایی کند و با او قرار گذاشتند که، اگر مواضع دشمن را یافتند و به آنان حمله کردند او را آزاد خواهند کرد. مرد اسیر اظهار داشت، اکنون مرا رها کنید.اما در جواب شنید تا از تعقیب دشمن خاطرمان آسوده نگردد رهایت نمی کنیم. سپس مسلمین با حمله ای دیگر نیروی دشمن را متفرق کردند. آن مرد گفت:حالا دیگر رهایم سازید. امیر المؤمنین (ع) فرمودند: هنوز به لشکرگاه دشمن نرسیده ایم. سپس با یورشی دیگر لشکرگاه دشمن فتح شد، آن گاه او را رها کردندب)اسیر بالغی در حین جنگ و بر پایی آن، اسیر می شود. در حقیقت در این حال، افراد اسیر گرفته نمی شوند، مگر این که برای پیش گیری از خطرات احتمالی صورت بگیرد، که در آن امام بین کشتن و یاقطع کردن دست و پای او به صورت مخالف مخیر است. در این حکم، بین فقها شیعه اختلافی نیست در اینکه، اسیر کافر بالغی که در حین جنگ اسیر شده، کشتن او حتمی می باشد و نگهداری او حرام است. بهاعتبار عقل نیز می توان دو دلیل را برای این امر ذکر کرد:
یک: نگاهداری او در درون جبهه و یا پشت آن مظنه بروز فتنه می باشد، و زنده بودن آنان سبب دلگرمی دشمن می گردد، چه بسا با ایجاد شورش وضع را به نفع دشمن تغییر دهند و شکست مسلمین را فراهم آورند .به خاطر همین اسیر گرفتن دراین مقطع از زمان جایز نمی باشد .خداوند متعال در آیه 67 سوره انفال به این مورد اشاره دارد و می فرمایند: :”ما کانَ لِنبیِّ أنیکونَ له أسری حتّی یُثخِنَ فی الأرض ِ تریدونَ عَرَضَ الدّنیا و الله ُ یریدُ اآخرةَ و اللهُ عزیزٌ حکیم”( هیچ پیامبری حق گرفتن اسیر ندارد ، مگر بعد از آنکه در آن منطقه،غلبه کامل یابد . شما به فکر متاع زود گذر دنیا هستید .ولی خداوند ، شکست نا پذیر و حکیم است.)علاوه بر این، با اعدام این دسته از اسرا سبب تنبیه سربازان دشمن می شود و برایشان ترس و رعب فراهم می آورد.
دو : برای بیان دلیل دیگر می توان به؛ نبود امکانات برای انتقال اسرا به پشت جبهه و حفظ و حراست آنان در آنجا اشارهکرد، مخصوصاً که در آن زمان زندان و اردوگاههای مجهز در میان آنان وجود نداشت تا آنان را به آن اردوگاهها منتقل کنند.حتی برای حفظ جان اسیر مکانی به غیر از مساجد و منازل وجود نداشت.ج) اسیر بالغی که بعد از پایان جنگ وپیروزی کامل مسلمین اسیر می شود. ابن عباس در این مورد می گوید: وقتی که هیچ مشرکیودینی غیر از

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره خبري، شيوه، نكته، تيتر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره نیروهای مسلح، امام صادق، رسول اکرم (ص)، مخاصمات مسلحانه