دانلود پایان نامه ارشد درمورد همگرایی فرهنگی، افغانستان، تاجیکستان، همکاریهای اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2. ديدگاهها و مکاتب فکري در مورد همگراي 15
الف. بررسي همگرايي براساس ديدگاه کارکردگراي 15
ب. بررسي همگرايي براساس ديدگاه نوکارکردگرايي 15
ج. همگرايي و رويکرد فدراليسم 16
د. همگرايي و کنفدراليسم 17
3-2.تحليل همگرايي در چارچوب منطقه‌گرايي 17
4-2. مفهوم و ماهيت واگرايي 19
5-2. همگرايي و واگرايي در عصر جهاني‌شدن 21
6-2. بررسي رويکرد همگرايانه به جهاني‌شدن 22
7-2. بررسي رويکرد واگرايانه به جهاني شدن 24
8-2. مفهوم همگرایی فرهنگی و ارتباط آن با هنر موسیقی 28
9-2. اهداف همگرایی فرهنگی 28
10-2. پدیدههای فرهنگی فرا ملی؛ کاربرد همگرایی به ویژه در موسیقی 29
11-2. سیاست گذاری فرهنگی 29
12-2. مسئله چند فرهنگی 32
جمعبندی 33

فصل سوم: بررسی همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان
مقدمه 35

بخش اول: بررسی جایگاه همبستگی در همگرایی کشورهای عضو سازمان اکو 35
1 ـ 1 ـ 3. قومیت 35
2 ـ 1 ـ 3. زبان و خط 37
3 ـ 1 ـ 3. دین و مذهب 39
4 ـ 1 ـ 3. فرهنگ 40
5 ـ 1 ـ 3. تاریخ و میراث مشترک 42
6 ـ 1 ـ 3. آسیای مرکزی و مسئله هویت ملی 42
7 ـ 1 ـ 3. تأثیر ادبیات ایران بر جمهوری آذربایجان و تاجیکستان 44
8 ـ 1 ـ 3. جایگاه زبان فارسی در تعمیق روابط بین المللی فرهنگی منطقه اکو 46
9 ـ 1 ـ 3. جایگاه اسلام در همگرایی فرهنگی منطقه 48
10 ـ 1 ـ 3. احیای راه ابریشم و شکوفایی مجدد ارتباط بین ملتها 48
11 ـ 1 ـ 3. افغانستان، چالش ها، فرصتها و تهدیدها 49

بخش دوم: نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی در زمینه موسیقی میان اعضای سازمان اکو 51
الف. جغرافیای سیاسی اعضای اکو 51
1 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی ایران 51
2 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی پاکستان 52
3 ـ 2 ـ 3. جمهوری ترکیه 52
4 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی افغانستان 53
5 ـ 2 ـ 3. جمهوری آذربایجان 54
6 ـ 2 ـ 3. جمهوری ازبکستان 54
7 ـ 2 ـ 3. جمهوری تاجیکستان 55
8 ـ 2 ـ 3. جمهوری ترکمنستان 55
9 ـ 2 ـ 3. جمهوری قزاقستان 56
10ـ 2 ـ 3. جمهوری قرقیزستان 57
ب. تاثیر موسیقی درایجاد پیوندهای فرهنگی 57

بخش سوم: موانع اجتماعی ـ فرهنگی 61
1 ـ 3 ـ 3. وجود اختلافات قومی و زبانی 61
2 ـ 3 ـ 3. تعارضات مذهبی و اید ئولوژیک 61
3 ـ 3 ـ 3. فقدان جنبههای هم تکمیلی اجتماعی 62
4 ـ 3 ـ 3. محرومیت مبادلات اجتماعی-فرهنگی 63
جمع بندی 65

فصل چهارم: شناسایی و بررسی موسیقی محلی و سنتی کشورهای عضو سازمان اکو و تأثیرآن بر همگرایی فرهنگی
مقدمه 68

بخش اول: فرهنگ و موسیقی شناسی در آسیای میانه
1ـ1ـ4. تعریف فرهنگ (culture) 69
2-1-4.تعریف موسیقی(music) 69
3-1-4.تعریف سازمان اکو(eco)…………………..70
4-1-4. همگرایی فرهنگی کشورهای عضو اکو…………..
5-1-4.جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی…………..
6-1-4. رابطه موسیقی با چگونگی فرهنگ 70
7-1-4. موسیقی شناسی قومی 74
8-1-4. شیوه اجرای موسیقی درکشورهای آسیای میانه 75
9-1-4. موسیقی مردم پسند (popular music) 76
10-1-4. موسیقی نظامی(CMiltary Music) 77
11-1-4. موسیقی وجشن در آسیای میانه 78

بخش دوم: بررسی موسیقی «محلی» و «سنتی» کشورهای عضو سازمان (ECO) و جایگاه آن
در همگرایی فرهنگی در حوزه ی این کشورها 80
1ـ2ـ4. موسیقی ایران 80
2ـ2ـ4. موسیقی مردمی در روستاهای ایران 82
3ـ2ـ4. چگونگی شکلگیری موسیقی نظامی در ایران 83
4ـ2ـ4. موسیقی پاکستان 84
5ـ2ـ4. ورود و گسترش قوالی در هند و پاکستان 85
6ـ2ـ4. موسیقی ترکمنستان 85
7ـ2ـ4. موسیقی افغانستان 86
8ـ2ـ4. نظام مدهای مورد استفاده در موسیقی شهری افغانستان 87
9ـ2ـ4. موسیقی تاجیکستان 90
10ـ2ـ4. موسیقی قزاقستان 91
11ـ2ـ4. موسیقی ازبکستان 92
12ـ2ـ4.ساختار موسیقیایی مارکسیست ـ لنینیستی در ازبکستان 93
13ـ2ـ4. موسیقی آذربایجان 96
14ـ2ـ4. هنرموقام آذربایجان 98
15ـ2ـ4. ترانه و رقص مردمی در آذربایجان 98
16ـ2ـ4. موسیقی قرقیزستان 99
17ـ2ـ4. موسیقی ترکیه 100
18ـ2ـ4. چگونگی شکلگیری موسیقی نظامی در ترکیه 104

بخش سوم: بررسی مقایسه ای تاثیر موسیقی کشورهای عضو سازمان (ECO) بر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی…این کشورها 105
1ـ3ـ4. بررسی موسیقی کلاسیک در کشورهای عضو سازمان اکو 105
2ـ3ـ4. استعمار شوروی و سیاست فرهنگی دولت 106
3ـ3ـ4. دمیدن روح الحاد 107
4ـ3ـ4. عینیت بخشیدن به هویتهای ملی 107
5ـ3ـ4. روحیه، عرفان و شهادتطلبی 108
6ـ3ـ4. تقسیم فضا و زمان 110
7ـ3ـ4. فرهنگ موسیقیایی ایران، ترکیه و افغانستان 113
جمعبندي 115
جمعبندي پاياني 117
منابع 121
چکیده انگلیسی 127

فهرست جداول

صفحه عنوان

1-ریشه های مؤثر در همگرایی و واگرایی ………………………………………………………………………………….20

فهرست شکل

صفحه عنوان

1-روند پژوهش مبانی نظری همگرایی و واگرایی ………………………………………………………………………………….10

فصل اول:
کلیات

1-1. ضرورت تحقیق
این پژوهش،در پی بررسی جایگاه موسیقی درهمگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان اکو است. یکی از ضرورتهای انجام این پژوهش، بررسی نقش موسیقی در رشد و تقویت سطح آگاهیها،ایجاد فرهنگ مودت ودوستی وهمچنین میزان مشارکت و همکاری فرهنگی بین کشورهای سازمان اکو است.

2-1. اهداف تحقیق
هدف نظری در ارائه این پژوهش، نخست: بررسی جایگاه موسیقی در تمدن و فرهنگ کشورهای همجوار ایران (عضو سازمان اکو)،دوم؛ تاًثیر موسیقی بر فرهنگ این کشورها و نحوۀ ایجاد گسترش همکاریهای همه جانبه به ویژه همکاریهای فرهنگی روزافزون میان اعضای این سازمان؛و سوم؛ تاثیراتی که این بُعد فرهنگی بر گسترش و تقویت همکاری میان این کشورها برجای می گذارد.هدف عملی این پژوهش، شناخت و بررسی انواع ابزارهای موسیقیِ هر کشور(که نمادی از فرهنگ کهن چندین هزارساله آن ملت محسوب میشود) وشباهتها و تفاوتهای ملودیایی آنها نسبت به یکدیگر است.

3-1. بیان مسئله
تحولاتی که در آسیای مرکزی طی چند سال اخیر رخ داده است، چنان سریع و پر شتاب بوده، که در برخی موارد امکان تصمیمگیری بر اساس برنامهریزی صحیح را برای مدیران فرهنگی و سیاسی دشوار میکندو همچنین وجوداقوام وزبانهای گوناگون، نژادهای مختلف، سطوح متفاوت رشد، موقعیت ژئوپولیتیکی متفاوت، دخالتهای نابجای برخی کشورها و غیره، بر این بحران افزوده و چشمانداز توسعه پایدار در این مناطق را مبهم کرده است.
اما دفع سایه یک قوه قاهره موجب شده، همه این کشورها در یک مؤلفه مشترک باشند؛ وآن حل بحران هویت و خویشتن شناسی مّلی است.امروزه میتوان گفت: رسالت بزرگ ما پیوند تئوریک در عرصه همهجانبه مسائل فرهنگی، ادبی، هنری وآموزشی به منظور تقویت خودآگاهی جمعی و تحکیم هویـت مشترک تاریخی در عصر جهانیشدن است. ازاینرو در این پژوهش سعی شده تا، به بررسی جایگاه موسیقی در فرهنگ کشورهای عضو سازمان اکو، پرداخته شود.از سوی دیگر با توجه به قدمت چندین هزار ساله موسیقی و تأًثیر غیر قابل انکار آن در روح و روان انسان،این سئوال پیش میآید؛ که آیا موسیقی نسبت به ابعاد فرهنگی دیگر، نقش مؤثرتری در سیاستها و همکاریهای میان این کشورها دارد یا خیر؟

4-1. مقدمه پژوهش
فرهنگ، آئینه تمام نمای عملکرد ملتها و هنر، تجلی شکوه و قدرت خلاقیت آنها است. در جهان امروز برای نشان دادن اهمیّت موسیقی در زندگی بشر راههای گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه: هیچ فرهنگ یا تمدنی از دوران گذشته و هیچ قبیلهای دور افتاده در دنیای وحش یا جنگل را که نمیشناسیم که شکلی از موسیقی را نداشته باشد. موسیقی یکی از معدود جنبههای مشترک بین تمامی فرهنگها است. ازاینرو هدف از ارائه این پژوهش بررسی نقش این هنر والا و کهن در فرهنگ و سنن کشورهای عضو سازمان اکو است.
سازمان اکو که متشکل از 10 کشور ایران، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه است؛ با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی واقع در چهار راه اتصال تجارت شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب، یادآور قدیمیترین و ریشهدارترین محور ارتباطی تمدنهای شرق و غرب جهان؛ یعنی “جاده ابریشم” است. از سری دیگر مشترکات بیشمار تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی موجب آن شدهاست؛ که کشورهای عضو این سازمان خود را اعضای یک خانواده بدانند؛ و در اجرای اهداف مشترک با یکدیگر یکدل و سهیم باشند؛ همچنین این سابقه مشترک مدنی و تاریخی میان ملل منطقه موجب شده تا یکی از همگونترین مناطق جهان به لحاظ فرهنگی و زبانی در چارچوب سازمان اکو در این حوزه متجلی شود و قوام یابد. (کولایی،1381،43)
درابعاد وسیعتر،در موسیقیهای ملل مختلف،هنگامی که مادیالوگهای فرهنگی و نمادهای سمبلیک یک کشور را مینوازیم؛این فرهنگ از طریق زبان نت یاابزارهای موسیقی نمایان میشود. تشابه این نمادهاوآئینها و فرهنگهای مشترک میان برخی کشورها، بهویژه کشورهای همجوار وهمسایه باعث شکلگیری همگرایی در حوزه مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و…میشو؛چون زیربنای این همگرایی بر اساس همگرایی درفرهنگ آنهااست.
فرهنگ ایرانی نیز ریشه در تاریخ دارد. برای شناخت فرهنگ ایران لازم است، به فرهنگ کشورهای مستقلی پیرامون ایران توجه، ویژهای شود. افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و حتی ارمنستان و گرجستان وهمچنین کردهای عراق و ترکیه همگی کم وبیش گوشه‌ای از فرهنگ ایران را به ارث برده‌اند. برای نمونه: سرود ملی پاکستان به زبان پارسی است (سلطانی،1380،290).

5-1. سؤالات اصلی و فرعی پژوهش
الف.سؤال اصلی
موسیقی چه جایگاهی درهمگرایی فرهنگی میان کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو دارد؟
ب.سؤالات فرعی
1.چه عاملی سبب شده که عناصر هویتی مانند: موسیقی، زبان مشترک، خط مشترک، نژاد مشترک و…میان این کشورها، همگرایی فرهنگی ایجاد کند؟
2.از جمله تضادها وچالشهای همگرایی فرهنگی، به ویژه درزمینه موسیقی و هنر کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو چه مواردی است؟
3.عمده اشتراکات فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو در زمینه موسیقی و هنر چه مواردی است؟
ج. فرضیه اصلی
موسیقی به مثابه یکی از عوامل فرهنگی است که موجب همگرایی بیشتر میان کشورهای عضو سازمان اکو میباشد.
د.تعاریف عملیاتی متغّییرها و واژههاَ
1.متغّییر مستقل: جایگاه موسیقی.
2.متغّییر وابسته: همگرایی فرهنگی میان کشورهای عضو سازمان اکو.

6-1. تعریف مفاهیم
هر پژوهشی بر پایه مفاهیمی استوار است؛ که بر محور آن شکل میگیرد. از آنجایی که مفاهیم در علوم اجتماعی و انسانی، دارای تعارف واحدی نیستند، از این رو لازم است که از جامعترین و کاملترین را مفاهیم، در پژوهش خود استفاده کنیم ذیل به آن میپردازیم.

الف.تعریف موسیقی
موسیقی بیان عواطف و هیجانات انسانی است؛ که به مثابه پویه ای از زندگی و کردار انسانها و عنصری در طرح اندازیها و معنا بخشیدن به زندگی اجتماعی، در پیکر دانش گسترده اجتماعی بازشناختنی است. این هنر مجموعهای از شگردها و فنون است که انسان قادر به شناخت آن میباشد. در مجموع صداهایی هستند که از نظمی خاص پیروی میکنند و بین آنها نسبتهای معینی وجود دارد که به این صداها موسیقی گفته میشود (احمدی،11،1389).

ب. جایگاه موسیقی در آسیای میانه
در آسیای مرکزی، موسیقی همچنانکه معلوم است، شاید موثرترین وسیله هنری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، اطلاعات مالی، آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد همگرایی فرهنگی، آسیای مرکزی، تاجیکستان، همکاریهای اقتصادی