پایان نامه رایگان درباره حاکمیت شرکتی، رگرسیون، آزمون فرضیه، مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………… 64
2-6-4 . ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی ………………………………………………………….. 65
2-6-5 . مفاهیم حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………………………. 68
2-6-6 . نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی ………………………………………. 68
2-6-7 . ویژگی های حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………………. 70
2-6-7-1 . تمرکز مالکیت (OWNCON)………………………………………………………………. 70
2-6-7-2 . مالکیت نهادی ( INSOWN) ……………………………………………………………… 71
2-6-7-3 . استقلال هیأت مدیره ( BRDIND)………………………………………………………. 73
2-6-7-4 . دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL)…………………………………………………… 75
2-6-9 . حاکمیت شرکتی در ایران …………………………………………………………………………………… 75
2-6-9-1 . حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران………………………………………………….. 75
2-6-9-2 . نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران ………………. 77
2-7 . حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی …………………………………………………………………………. 78
2-7-1 . عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی ……………………………………………………………… 79
2-7-2 . نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد ؟…………………………………….. 80
2-7-2-1 . اندازه هیأت مدیره …………………………………………………………………………….. 80
2-7-2-2 . نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل ………………………………………… 81
2-7-2-3 . درصد مالکیت سهامداران عهده …………………………………………………………… 81
2-7-2-4 . میزان سهام شناور آزاد ……………………………………………………………………….. 81
2-7-2- 5 . درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی………………………………………….. 82
2-7-2-6 . نوع حسابرسی ………………………………………………………………………………….. 82
2-7-2-7 . میزان افشای معامله با اشخاص وابسته …………………………………………………. 82
2-7-3 . مبانی نظری و هزینه ها …………………………………………………………………………………….. 82
2-8 . پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 84
2-8-1 . پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………. 84
2-8-2 . پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………………………. 89
2-9 . خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………. 95
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 . مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 97
3-2 . روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 97
3-2-1 . قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 97
3-2-1-1 . قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………… 98
3-2-1-2 . قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………… 98
3-3 . فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 98
3-3-1 . تبدیل فرضیه های پژوهش به آماری ………………………………………………………………….. 99
3-4 . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و گرد آوری داده ها ……………………………………………………….. 99
3-4-1 . جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 99
3-4-2 . روش گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………. 100
3-5 . روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. 100
3-5-1 . روش آماری ………………………………………………………………………………………………….. 100
3-5-2 . متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها …………………………………………………………. 101
3-6 . تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ……………………………………………………………………………. 102
3-6-1. مدلهای رگرسیون ……………………………………………………………………………………………. 102
3-6-2 . همبستگی ……………………………………………………………………………………………………… 103
3-6-3 . روش آزمون فرضیه ها(روش داده های پانل)……………………………………………………… 104
3-6-3-1 . روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………. 105
3-6-3-2 . آزمون چاو یا F مفید ………………………………………………………………………… 105
3-6-3-3 . آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………….. 106
3-6-4 . آزمونهای معنادار بودن در الگوهای رگرسیون …………………………………………………….. 106
3-6-5 . آزمون خودهمبستگی جملات خطا …………………………………………………………………… 107
3-7 . خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………….. 108
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 . مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 110
4-2 . آمار توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………. 110
4-3 . آزمون نرمال بودن داده های تحقیق …………………………………………………………………………………. 112
4-3-1 . آزمون نرمال بودن برای هزینه حسابرسی……………………………………………………………. 112
4-3-2 . آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره ……………………………………………………… 113
4-3-3 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره ………… 114
4-3-4 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی …………………………………………………….. 115
4-3-5 . آزمون نرمال بودن برای ارزش بازار به ارزش دفتری ……………………………………………. 116
4-3-6 . آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت ………………………………………………………………… 117
4-3-7 . آزمون نرمال بودن برای نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی………………………………. 118
4-3-8 . آزمون نرمال بودن برای نسبت موجودی کالا به کل دارایی……………………………………. 119
4-4 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه …………………………………………………………………………………………. 120
4-4-1 . بررسی همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………… 120
4-4-2 . بررسی مانایی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………. 121
4-4-3 . آزمون F لیمر و آزمون هاسمن …………………………………………………………………………. 123
4-4-4 . تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ………………………………………………………………….. 123
4-5 . خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………… 125
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 127
5-2 . نتایج حاصل از بررسی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 128
5-2-1 . خلاصه ای از مبانی نظری ………………………………………………………………………………… 128
5-2-2 . خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………. 130
5-3 . نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 131
5-4 . محدودیت های محقق ……………………………………………………………………………………………………. 133
5-5 . پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، اطلاعات مالی، آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه رایگان درباره حاکمیت شرکتی، حق الزحمه، هیئت مدیره، حق الزحمه حسابرسی