مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، رگرسیون، آزمون فرضیه، مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………… 64
2-6-4 . ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی ………………………………………………………….. 65
2-6-5 . مفاهیم حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………………………. 68
2-6-6 . نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی ………………………………………. 68
2-6-7 . ویژگی های حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………………. 70
2-6-7-1 . تمرکز مالکیت (OWNCON)………………………………………………………………. 70
2-6-7-2 . مالکیت نهادی ( INSOWN) ……………………………………………………………… 71
2-6-7-3 . استقلال هیأت مدیره ( BRDIND)………………………………………………………. 73
2-6-7-4 . دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL)…………………………………………………… 75
2-6-9 . حاکمیت شرکتی در ایران …………………………………………………………………………………… 75
2-6-9-1 . حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران………………………………………………….. 75
2-6-9-2 . نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران ………………. 77
2-7 . حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی …………………………………………………………………………. 78
2-7-1 . عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی ……………………………………………………………… 79
2-7-2 . نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد ؟…………………………………….. 80
2-7-2-1 . اندازه هیأت مدیره …………………………………………………………………………….. 80
2-7-2-2 . نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل ………………………………………… 81
2-7-2-3 . درصد مالکیت سهامداران عهده …………………………………………………………… 81
2-7-2-4 . میزان سهام شناور آزاد ……………………………………………………………………….. 81
2-7-2- 5 . درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی………………………………………….. 82
2-7-2-6 . نوع حسابرسی ………………………………………………………………………………….. 82
2-7-2-7 . میزان افشای معامله با اشخاص وابسته …………………………………………………. 82
2-7-3 . مبانی نظری و هزینه ها …………………………………………………………………………………….. 82
2-8 . پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 84
2-8-1 . پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………. 84
2-8-2 . پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………………………. 89
2-9 . خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………. 95
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 . مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 97
3-2 . روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 97
3-2-1 . قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 97
3-2-1-1 . قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………… 98
3-2-1-2 . قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………… 98
3-3 . فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 98
3-3-1 . تبدیل فرضیه های پژوهش به آماری ………………………………………………………………….. 99
3-4 . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و گرد آوری داده ها ……………………………………………………….. 99
3-4-1 . جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 99
3-4-2 . روش گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………. 100
3-5 . روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. 100
3-5-1 . روش آماری ………………………………………………………………………………………………….. 100
3-5-2 . متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها …………………………………………………………. 101
3-6 . تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ……………………………………………………………………………. 102
3-6-1. مدلهای رگرسیون ……………………………………………………………………………………………. 102
3-6-2 . همبستگی ……………………………………………………………………………………………………… 103
3-6-3 . روش آزمون فرضیه ها(روش داده های پانل)……………………………………………………… 104
3-6-3-1 . روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………. 105
3-6-3-2 . آزمون چاو یا F مفید ………………………………………………………………………… 105
3-6-3-3 . آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………….. 106
3-6-4 . آزمونهای معنادار بودن در الگوهای رگرسیون …………………………………………………….. 106
3-6-5 . آزمون خودهمبستگی جملات خطا …………………………………………………………………… 107
3-7 . خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………….. 108
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 . مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 110
4-2 . آمار توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………. 110
4-3 . آزمون نرمال بودن داده های تحقیق …………………………………………………………………………………. 112
4-3-1 . آزمون نرمال بودن برای هزینه حسابرسی……………………………………………………………. 112
4-3-2 . آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره ……………………………………………………… 113
4-3-3 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره ………… 114
4-3-4 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی …………………………………………………….. 115
4-3-5 . آزمون نرمال بودن برای ارزش بازار به ارزش دفتری ……………………………………………. 116
4-3-6 . آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت ………………………………………………………………… 117
4-3-7 . آزمون نرمال بودن برای نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی………………………………. 118
4-3-8 . آزمون نرمال بودن برای نسبت موجودی کالا به کل دارایی……………………………………. 119
4-4 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه …………………………………………………………………………………………. 120
4-4-1 . بررسی همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………… 120
4-4-2 . بررسی مانایی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………. 121
4-4-3 . آزمون F لیمر و آزمون هاسمن …………………………………………………………………………. 123
4-4-4 . تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ………………………………………………………………….. 123
4-5 . خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………… 125
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 127
5-2 . نتایج حاصل از بررسی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 128
5-2-1 . خلاصه ای از مبانی نظری ………………………………………………………………………………… 128
5-2-2 . خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………. 130
5-3 . نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 131
5-4 . محدودیت های محقق ……………………………………………………………………………………………………. 133
5-5 . پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری Next Entries مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، حق الزحمه، هیئت مدیره، حق الزحمه حسابرسی